SIRA NO
ÇANAKKALE GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI
HİZMETİN ADI
HİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1
Gıda, yem, su-atık su numunelerinde
analiz hizmeti
2
Eğitim hizmeti
3
Staj Hizmeti
 Resmi yazı veya analiz talep dilekçesi
 Yapılacak analize yeterli miktarda ve uygun ambalaj içerisindeki numune
 Analiz ücretlerinin ödendiğini gösterir vezne alındısı veya banka dekontu
(Analiz talebinin Kurumumuzca kabul edilmesi sonrasında hesaplanacak ücretin, Kurumumuz Döner Sermaye Saymanlığı veznesine veya Saymanlığımızın T.C. Ziraat
Bankası Çanakkale Kordon Şubesi TR720001000072115994735002 IBAN numaralı hesabına yatırılması gerekmektedir.)
 Kurumumuz TS EN ISO/IEC 17025 standardı kapsamında akredite olduğundan, dilekçede belirtilmesi ve teknik şartların uygun olması kaydıyla müşterilere aşağıdaki
hizmetleri de vermektedir;
o Analize tanıklık etme,
(Kurumun başvuruyu değerlendirip kabul etmesi gerekmektedir.)
o Analizin istediği metotla yapılmasını talep etme,
(Kurumumuzda mevzuatın öngördüğü Türk Gıda Kodeksi, TSE ve diğer ulusal-uluslararası kabul görmüş analiz metotları kullanılmaktadır. Müşterinin bunların
dışında talep ettiği alternatif analiz yönteminin gözden geçirilmesi ve yapılabilirliğinin teyit edilmesi gerekmektedir.)
o Analiz sonrası numunesinin artan kısmını geri alma.
(Rapor tarihinden itibaren 15 gün içinde alınması gerekmektedir.)
 Resmi yazı veya eğitim talebini içerir dilekçe
(Eğitim konusunun Kurumumuz çalışma alanında olması ve başvurunun Kurumca değerlendirilerek olumlu cevap verilmesi gerekmektedir.)
 Eğitim ücretinin yatırıldığını gösterir vezne alındısı veya banka dekontu.
(Analiz konusunda eğitim talep edildiğinde, analiz ücreti ve eğitim ücreti birlikte alınır.)
 Staj başvuruları için;
o Öğrencinin eğitim gördüğü bölümün Kurumumuz çalışma alanı ile ilgili olması,
o Müracaatların Mayıs ayı sonuna kadar, başvuranın öğrenim gördüğü okuldan aldığı resmi yazı ile yapılması,
o Müracaatların sadece zorunlu stajla ilgili olması
gerekmektedir.
 Yapılan başvurular Kurumumuzun yıllık staj kontenjanına göre değerlendirilmektedir.
Her analiz süresi, analiz metoduna
göre farklılık göstermektedir. Talep
edilen analiz(ler)in süreleri ile ilgili
ayrıntılı bilgiyi; Kurumumuz
Numune Kabul ve Rapor
Düzenleme Şefliğinden,
www.canakkalegidakontrol.gov.tr
adresli internet sitesinden ve
(286)217 58 18/ 115 dahili
numaralı telefondan
öğrenebilirsiniz.
Eğitim talep edilen konuya bağlıdır.
Okulların belirlediği sürelerde staj
tamamlanır.
Başvuru sırasında yukarıda belirtilen belgeler dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvurulmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlamaması veya yukarıda tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci
müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri :
İsim
:
Unvan
:
Adres
:
Tel.
:
Faks
:
e posta
:
Gıda Kontrol Laboratuar Müdürlüğü
İlyas YILMAZ
Müdür
Atatürk cad. No:33
286 217 58 18
286 217 20 31
[email protected]
İkinci Müracaat Yeri
İsim
Unvan
Adres
Tel.
Faks
e posta
:
:
:
:
:
:
:
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Dr. Neslihan ALPER
Daire Başkanı
Eskişehir yolu 9. km. Lodumlu/ANKARA
312 258 77 03
312 258 99 98
[email protected]
Download

çanakkale gıda kontrol laboratuvar müdürlüğü hizmet standartları