İL
:ÇORUM
TARİH :13/03/2015
ِ ِ‫َوََل تَ ُقولُوا لِ َم ْن يُ ْقتَ ُل فِي َسب‬
‫َحيَاءٌ َولَ ِك ْن‬
ٌ ‫يل اللَّ ِه أ َْم َو‬
ْ ‫ات بَ ْل أ‬
‫ََل تَ ْشعُ ُرو َن‬
ِ
ِ ُ ‫قال‬
: ‫وسلَّم‬
َ
َ ‫رسول اللَّه‬
َ ‫صلّى اهللُ َعلَْيه‬
ِ ِ‫ت أَنِّي أُقَاتِ ُل فِي َسب‬
‫يل اللَّ ِه فَأُقْتَ ُل‬
ُ ‫َوالَّ ِذي نَ ْف ِسي بِيَ ِدهِ َو ِد ْد‬
‫ُحيَا ثُ َّم أُقْتَ ُل‬
ْ ‫ُحيَا ثُ َّم أُقْتَ ُل ثُ َّم أ‬
ْ ‫ثُ َّم أ‬
ÇANAKKALE ŞUURU
Muhterem Müslümanlar!
Okuduğum ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle
buyuruyor: “Allah yolunda öldürülenlere ölüler
demeyin. Zira onlar diridirler, fakat siz
farkında değilsiniz.”1
Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber
Efendimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Nefsim
kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki,
Allah yolunda savaşıp öldürülmeyi, sonra
diriltilip yine öldürülmeyi, sonra diriltilip yine
öldürülmeyi ne kadar çok isterdim.”2
Kardeşlerim!
Tarihimiz hiçbir milletin sahip olmadığı
kadar kahramanlıklarla ve kazanılan destansı
zaferlerle doludur. Bu zaferlerden birisi de 20.
yy'ın başında kazandığımız ve kurtuluş savaşı
ruhunun oluşmasında önemli bir yeri olan
Çanakkale Zaferidir. Çanakkale Zaferi tarihte
örneğine pek az rastlanan destansı bir zaferdir. Bu
zaferde milletimiz yedi düvele karşı tek vücut
olmuş ve düşmana Çanakkale`de geçit
vermemiştir.
Şu da bir gerçektir ki aziz milletimiz
tarihte daima hakkı hâkim kılmak için batılla
mücadele etmiş, daima mazlumun yanında yer
almıştır. Bunu yaparken de savaşı en son planda
tutmuştur.
Değerli Müslümanlar!
Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de: “Allah
yolunda öldürülenleri sakın ölü sanmayın.
Bilakis onlar diridirler. Allah`ın lütuf ve
kereminden kendilerine verdikleri ile sevinçli
bir halde Rableri katında rızıklara mazhar
olmaktadırlar. Arkalarından gelecek ve henüz
kendilerine katılmamış olan şehit kardeşlerine
de hiçbir keder ve korku bulunmadığı
müjdesinin
sevincini
duymaktadırlar”3
buyuruyor. İşte ecdadımız Çanakkale`de bu ruh ve
düşünce ile savaşmış; ölürsem şehit, kalırsam gazi
anlayışıyla düşmanla mücadele etmiştir.
Aziz Müminler!
Ecdadımız vatanına, milletine, namus ve
şerefine, bağımsızlığına saldırı olduğunda
düşmana haddini bildirmiş vatanını, namusunu ve
bağımsızlığını canı pahasına korumasını bilmiştir.
Bu duyguyu şair ne güzel dile getirmiş;
Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır,
Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.
Milli şairimiz M. Akif Ersoy da Çanakkale
destanını şu şekilde anlatıyor;
“Şu boğaz harbi nedir? Var mı ki dünya da eşi
En kesif orduların yükleniyor dördü beşi,
Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya
Kaç donanmayla sarılmış ufacık karaya.
Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker!
Gökten ecdad inerek öpse o pak alnı değer.
Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi,
Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlı idi.”
Değerli Kardeşlerim!
Hutbemi Peygamber (s.a.s) Efendimizin
bir hadisiyle bitirmek istiyorum: “Cennete giren
hiçbir kimse yeryüzündeki herşey kendisinin
olsa bile dünyaya geri dönmeyi arzu etmez.
Sadece şehit, gördüğü ikram ve itibar sebebiyle
tekrar dünyaya dönmeyi ve defalarca şehit
olmayı ister.”4
1
Bakara, 2/154
Buhari, Temenni, 6713
3
Âl-i İmrân, 3/169
4
Buhari, Cihad, 21
2
Hazırlayan: Abdullah ÜSTÜN, Osmancık
Alibey Köyü Camii İmam-Hatibi
Redaksiyon: İl İrşat Kurulu
Download

وََلَ تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أ