İMAR OTOMASYON BİLGİ SİSTEMİ
İzmir Büyükşehir Belediyesi
İmar Bilgi Sistemi Projesinin kapsamı; planların sayısallaştırılması, plan üretimi ve izlenmesi, imar
uygulamaları, altlık haritalar ve web yayını süreçlerini içermektedir.
İzmir Büyükşehir 21 ilçe 1/1000
Uygulama İmar Planları
İMAR OTOMASYON BİLGİ SİSTEMİ
İzmir Büyükşehir Belediyesi
Bu kapsamda, İBB yetki alanında bulunan 21 ilçeye ait 2500 adet (300 km²) 1/1000 ölçekli plan taratılıp,
koordinatlandırılmıştır. Daha sonra sayısallaştırılıp akıllandırılan planlar İzmir Büyükşehir Belediyesi
Coğrafi Bilgi Sistemleri sunucularına aktarılmış, bu sayede ilk kez tüm planlar bir arada görüntülenip
sorgulanabilir hale gelmiştir. Bütünleştirilip tek bir havuzda toplanan planların güncelliğinin sağlanabilmesi
amacıyla tüm ilçe belediyelerine, verilen haklar dahilinde kendi sınırları içinde değişiklik yapma yetkisi
verilmiştir. İlçe belediyeleri ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasındaki veri iletimi web ara yüzü sayesinde
tam bir otomasyon sistemi ile sağlanmaktadır.
İlçe Belediyeler ile İBB İş Akış
Şeması
Sistem Mimarisi
İMAR OTOMASYON BİLGİ SİSTEMİ
İzmir Büyükşehir Belediyesi
Ayrıca Otomasyon üzerinde işin personel’e dağılımı yapılmakta olup bu sayede, Personelin iş kontrolünün
sağlanmakta, işlem aşamaları ve işlerin hangi kişi ve kurumlarda olduğunun anlık olarak kolaylıkla takip
edilebilmekte, işlerin toplamı ve sürelerine ilişkin bilgilere erişilmekte ve teknik arşivin sitem ile birlikte
otomatik olarak oluşması sağlanmaktadır.
BASVURU PERSONELİ
MÜDÜR
ŞEF
UYGULAYAMA PERSONELİ
Web otomasyonu ile İzmir Büyükşehir Belediyesi ArcGIS
Mekansal sunucularında tutulan veriler check-out ve
check-in işlemleri aracılığı ile sürekli güncellenmektedir. Bu
sayede sürekli güncel olan veriler talep geldiği takdirde
web ortamında yayınlayabilmekte, online olarak web
üzerinden “İmar Durum Belgesi” alınabilmektedir.
İMAR DURUM
BELGESİ
İMAR OTOMASYON BİLGİ SİSTEMİ
İzmir Büyükşehir Belediyesi
İmar otomasyon sistemi ile entegre çalışan İşlem CBS masaüstü yazılımları ve ArcGIS modülleri
(planlama ve harita modülleri ile 5 yıllık ve ek imar programlarının hazırlanması, imar planlarının üretimi,
16. ve 18. Madde uygulamaları, kamulaştırma işlemleri, imar hattı, kitle ve imar durum belgesi verilmesi
vb) çizim araçlarından yararlanılarak, CBS tabanlı, akıllı ve birbirleriyle ilişkili yapıda verilerin üretilmesi
Her Ölçekte Plan Verilerinin
Plan Kararlarının Akıllı olarak Sisteme
Kent Karakter Tablosunun Oluşturulması
sağlanmıştır.
Üretilmesi
Girilmesi
İmar Uygulamalarının Yapımı
18. Madde
Uygulamaları
16. Madde
Uygulamaları
İMAR OTOMASYON BİLGİ SİSTEMİ
İzmir Büyükşehir Belediyesi
İMAR KÜTLE ÇİZİM
İmar Otomasyon Bilgi Sisteminde kullanılan masaüstü yazılımları;
Genel (Ana) Modül Yazılımı Geliştirilmesi
Editleme İşlemleri
Sorgulama İşlemleri
Jeolojik İşlemler
Planlama Modül Yazılımı Geliştirilmesi
Uygulama İmar Planı
PAFTALAMA ARAÇLARI
Nazım İmar Planı
Çevre Düzeni Planı
Numarataj Modül Yazılımı Geliştirilmesi
Adres Belgesi
ÇİZİM VE KROKİ
İsim Değişiklikleri
Numarataj İşlemleri
Harita Modül Yazılımı Geliştirilmesi
İfraz, Tevhid, Terk ve İhdas İşlemlerinin Kontrolü
AYIRMA VE
18. Madde Uygulaması Kontrolü
PARSELASYON
Kroki İşlemleri
Pafta İşlemleri
Harita İşlemleri
Ayırma İşlemleri
HARİTACILIK VE
PLANLAMA
Download

Untitled