İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Müşterek Yürütülen Çalışmalar
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İzmir’i uluslararası bir kültür, sanat ve tasarım metropolü
hâline getirmeyi amaçlayarak kurduğu “İzmir Kültür ve Sanat Çalıştayı” 2009 yılında
Tasarım, İzmir Deniz ve İzmir Tarih konulu çalışmalarına sırasıyla başlamıştır.
Çalıştay’ın 3. aşaması olan “İzmirTarih” projesine başlandığında, TARKEM de Kadifekale
– Basmane – Konak üçgeni içerisinde planlı bir kalkınmanın gerçekleştirilmesi için gerekli
olan “Kemeraltı Konsept” ile “Kurumların Sorumluluk Alanlarının Tespiti” çalışmalarına
birlikte ve işbirliği içinde başlamıştır.
Bu çalışmalariçinde TARKEM olarak, Prof. Dr. Murat Güvenç’e bölgenin mekânsal,
demografik ve ticari kimliğindeki değişimlerin irdelenmesi ile Ural Mimarlık LTD firmasına da
envanter çalışmaları çerçevesinde öncelikle Sektörel Pazar Araştırması, Gayrimenkullerin
Değerlendirilmesi, Sosyokültürel-Ekonomik Analiz Sonuçları konularında raporlar
hazırlatılmıştır.
Bu raporlar “Tarihi Proje Alanı”’nda kültürel, ekonomik ve turistik yatırımların
gerçekleştirilmesi ve bunlara yönelik stratejik kararların alınmasında ve uygulanmasında
kullanılacaktır.
İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen, TARKEM’in de davet edilip katıldığı
çalışma toplantıları hakkında özet bilgilendirmeyi ve son dönem çalışmalarına ait detayları
aşağıda bulabileceksiniz.
•
İBB 1. Toplantı
25 Nisan 2013 – İlk Çalışma Toplantısı
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile başlayan çalışmaların ilki 25 Nisan 2013 tarihinde yapılan bir
toplantı ile gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma toplantısı sırasında katılımcılar, Büyükşehir
danışmanlarının hazırladığı Stratejik Bölge Çalışması ile TARKEM tarafından yürütülen
çalışmaların karşılıklı bilgi iletişimi içerisinde, başarılı sonuçlar doğuracağını kaydetmişlerdir.
İzmir ve Kemeraltı’nı çok yakından tanıyan yetkili uzmanların katıldığı bu çalışma
toplantısının sonunda büyük bir işbirliği ve güçlü bir iletişim anlayışının temelleri de atılmıştır.
•
İBB 2. Toplantı
16 Ağustos 2013– Ara Raporun Ön Değerlendirmesi
Bu toplantının ardından 16 Ağustos 2013 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz
Kocaoğlu, TARKEM temsilcileri, İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile Tarihi Asansör
Binasında bir ara değerlendirme toplantısı daha gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıda Prof. Dr.
İlhan Tekeli tarafından hazırlanmakta olan İZMİR-TARİH PROJESİ İÇİN TASARIM
STRATEJİSİ raporuna kaynak teşkil edecek olan ve Prof. Dr. Murat Güvenç’den Tarkem
olarak yapılmasını talep ettiğimiz “2013 Stratejik Planlama Amaçlı Kent Araştırmaları Ara
Raporu”nun ön değerlendirilmesi yapılmıştır. Daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
•
İBB 3. Toplantı
24 Eylül 2013 - İZFAŞ Toplantısı
24 Eylül 2013 tarihinde İZFAŞ’ta gerçekleştirilen başka bir toplantıda çalışmalar detaylı
olarak incelenmiş, çalışma esasları ve programı üzerine öneriler getirilmiştir. Bölgeye yeni bir
model getirmenin heyecan verici olduğu konusunda hemfikir olan katılımcılar, İzmir kentinin
artık hak ettiği yere gelmesi gerektiği konusunda görüşlerini paylaşmışlardır. Getirilen
öneriler arasında bölgenin çöküntü bir alan olmaktan çıkarılması için proje atölyeleri ve
yarışmalar düzenleyerek TASARIM çalışmalarına katkı sağlanmasının gerekliliği üzerinde
durulmuştur.
•
İBB 4. Toplantı
6 Kasım 2013- “Stratejik Planlama Amaçlı Kent Araştırmaları Raporu”
Değerlendirme Toplantısı
Prof. Dr. Murat Güvenç’in nihai raporunun incelendiği toplantı, 6 Kasım 2013 tarihinde
gerçekleştirilmiştir. Toplantıda Prof. Dr. İlhan Tekeli’nin yaptığı çalışmalara kaynak olacak
olan “Stratejik Planlama Amaçlı Kent Araştırmaları” raporunun son hali detaylı bir şekilde
incelenmiştir. Tarihi Proje Alanı’nda, gerçekleştirilecek kültürel, ekonomik ve turistik yatırımlar
ve bunlara yönelik stratejik kararların alınmasında kullanılacak olan bu rapor sayesinde İzmir
ile ilgili çok kapsamlı verilere ulaşılmıştır. Bu rapor İzmir’in, “Kadifekale -Basmane - Konak”
bölgelerini kapsayan “Tarihi Proje Alanı”’nda gerçekleştirilecek kültürel, ekonomik ve
turistik yatırımlar ve bunlara yönelik stratejik kararların alınmasında kullanılacaktır.Daha
detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
•
İBB 5. Toplantı
23 Kasım 2013 – Bilgilendirme Toplantısı
23.11.2013 tarihinde gerçekleştirilen bu toplantının amacı, İlhan Tekeli tarafından
hazırlanan ve artık tamamlanmak üzere olan “İZMİR-TARİH PROJESİ İÇİN
TASARIM STRATEJİSİ RAPORU” hakkında; bilgi vermek, değerlendirme
yapmak ve 14 Aralık 2013 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarihi
Havagazı Fabrikası’nda geniş bir katılımla gerçekleştirilecek olan toplantıda fikir
birliğine vararak, projenin bundan sonraki aşamaları için ortak bir karara
ulaşmaktır.
•
İBB 6. Toplantı
14.12.2013 - “İZMİR-TARİH PROJESİ” STRATEJİK PLAN DEĞERLENDİRME
TOPLANTISI
“İzmirlilerin Tarih ile İlişkisini Güçlendirme Proje Toplantısı” nın
ikincibuluşması 14 Aralık 2013 tarihinde Tarihi Havagazı Fabrikası’nda
gerçekleştirilmiştir. Toplantıya İzmir Büyükşehir ve Konak Belediyesi uzman ve
danışmanları, Akademisyenler, Şehir Plancıları, Tarihçiler ve TARKEM yöneticileri
katılmışlardır.
Tüm gün süren toplantıda ilk olarak Prof. Dr. İlhan Tekeli, İzmir’in tarihi belleğinin
zenginleştirilerek, tarihi çekirdeğinin yeniden tasarlanmasını sağlayacak olan
Tasarım Stratejisi Raporu hakkında kısa bir bilgi vermiş, bundan sonra atılacak
olan adımlar konusunda fikir teatisinde bulunulmuştur.
Toplantının ana başlıkları şöyle sıralanabilir;
 Proje alanı için yaklaşık bir yıldır sürmekte olan hazırlık çalışmalarında
gelinen noktanın değerlendirilmesi,
 Hazırlanan rapora eklenecek veya değiştirilecek bölümlerin tespiti, katkı ve
önerilerin alınması,
 Strateji önerileri, strateji tercihlerinin tartışılması, katkıların yapılması,
stratejilerin bölge içinde belirlenen 17 alt bölgeye nasıl uygulanacağının
saptanması,
 Projenin ikinci aşamasında izlenecek prosedürlerinbelirlenmesi, operasyon
planlarının hazırlanması.
Toplantıda yapılan tartışmalar ve alınan önerilerden sonra projenin ikinci
aşamasına geçmeden önce bazı temel konuların daha detaylı olarak
tartışılmasının gereğinden ve alternatif fikirlerin çeşitliliğinden dolayı
17-18 Ocak 2014 tarihlerinde Kentsel Arkeoloji, Gençlik Aktiviteleri, Konut &
Yasal Düzenlemeler ve Finansman başlığı altında Workshoplar
düzenlenmesine karar verilmiştir.“İzmir Tarih Projesi Tasarım Stratejisi
Finansman Modelleri” konulu Workshop çalışması için TARKEM
görevlendirilmiştir. 18 Ocak tarihinde yapılacak olan bu Workshop ile raporda son
noktaya gelinecek ve nihai sonuca ulaşılacaktır.
Download

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Müşterek Yürütülen Çalışmalar