T.C.
AVCILAR KAYMAKAMLIĞI
iıçı
ı,riı,ıi rĞiriı.ı ı.ıüıünıüĞü
(279038)
Sıyı
ı 9327 6723/604.02/6726367
Konur Projeler
22/12/2014
KAYMAKAMLIK MAKAMINA
AVCILAR
Ilgi
:
AvcıIaI Ambarlı selahattin Müzeyyen Kaçaker Anaokulu Müdürlügünün
tarihli ve 62767089.03.00/498 sayllı yazıŞı.
l5/laz0l4
Ilçemiz Ambarıı..Selahattin Müzeyyen Kaçaker Anaokulu Midiirlüğ'iniin ilgi
yazı\aıı ile2014-20l5 Eğitim oğretim Yılı içerisinde !ıKütüphanemde Kitap Kurduyum'',
''Aileler Okuyor'' Ye ''Kitap Kurdu}ıım'ı pıojelerini okullarında diizenlemek istekleıi
bildirilmiş olup, söz kolusu pğeterin okul Müdiirlügünün denetim, gözetim ve
sorumluluğunda yiirütiilmesi Müdürlüğiimiizce uygun göülmektedir.
Makamlaıınızca da uyguı göfiIdüğü takdird€ olur' laıınıza arz edeıim.
Emin ENGIN
Müdür
OLUR
Htılusi DoĞAN
Avcılar Kaymakamı
EKLER]
Ek-l ilgi Yazr ve Ekleri (9 sayfa)
A\tılfi
cih.4'
ll9c Milli Eğnjm Müd]irıı]gü
Man'
ıfu:r Hiiİüflı
.+oda:
ivc'
Ayİin lı
o@.]ı cın'N0:JJ
[email protected]' Bi *
[email protected]'
B! .!6k guvenıi elektrcnlk
Eğiıitı B6ıünü
Tdr(02t2)J09 5455
t
i@
biıgi i9in l T.mcl
FaL.: (02l2j69a
ile
iDz.]annşnr hnp://.v6k9r8u m.b
gov ı.
adGjnd.n 2aad_a8l c-335 -a4 t 8-23ad
'
l92ı
ı.odu ilc Gvn
dikbi|n
Download

proje