T.C.
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
YURTDIŞINDAN YATAY GEÇİŞ İÇİN
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ DUYURUSU
Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı
Güz Yarıyılında aşağıda belirtilen Anabilim Dalları Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına
Yurt Dışından Yabancı Uyruklu Yatay Geçiş ile Öğrenci alınacaktır.
Anabilim Dalı
İşletme
İşletme
İktisat
Kamu Yönetimi
Türk Dili ve Edebiyatı
Sosyoloji
Beden Eğitimi ve Spor
Avrasya Araştırmaları
YURTDIŞINDAN YATAY GEÇİŞ İÇİN
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ
KONTENJANLARI
Bilim Dalı
Tezli Yüksek Lisans
Ders/Tez Aşaması
Üretim Yönetimi ve
Pazarlama
Muhasebe-Finansman
-
Doktora
Ders / Tez Aşaması
3
-
3
10
2
3
2
2
7
2
2
3
3
YATAY GEÇİŞ KOŞULLARI:
1. Öğrencinin yurtdışından bir Yükseköğretim Kurumunun lisansüstü programlarında en
az bir yarıyılını tamamlayarak başarılı olması; yatay geçiş yapmak istediği programın
başvuru şartlarını taşıması gerekir.
2. Yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler, 18 Temmuz 2014 tarihine kadar Enstitüye email yoluyla [email protected] adresinden müracaat edebilirler.
3. Yatay geçişler, ders, tez ya da doktora yeterlik aşamasında yapılabilir.
4. Türkçe Yeterlilik Belgesi (TÖMER belgesi).*
* Öğrencinin Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde öğrenime devam edebilmesi
için Türkçe Yeterliliğine sahip olması gerekir. Başvuruları alınan adayların, TÖMER’den
Türkçe bildiğine dair A veya B düzeyinde belge sahibi olanlar ile Türkiye’de bir
yükseköğretim kurumundan mezun olanlar hariç, lisansüstü öğretimi yürütebilecek
düzeyde Türkçe yeterliliğe sahip olup olmadıkları Niğde Üniversitesi Türkçe Öğretimi
Uygulama ve Araştırma Merkezi (NÜTÖMER) tarafından değerlendirilir. Yetersiz
bulunan adaylar Niğde Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
(NÜTÖMER) tarafından yürütülen Türkçe kurslara katılarak, yapılan sınavlarda A ve B
düzeyinde not almaları halinde lisansüstü öğretimlerine takip eden yarıyıldan itibaren
başlayabilirler. Adaylara, Türkçe öğrenmeleri için iki yarıyıl süre tanınır. Bu süre sonunda
başarılı olamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.
5. ALES veya GMAT sınavlarından birinin sonuç belgesi*
* Şayet ALES veya GMAT sınavlarından birinin sonuç belgesi yok ise ALES veya GMAT
sonuç belgelerinden herhangi birine sahip olmayan adayın, öğrenciliğe kabul edildiği
durumda lisansüstü eğitimini tamamlayana kadar ALES sınavına girmesi zorunludur. )
6. Doktora Programı adayları için Yabancı Dil Yeterlik belgesi;
6/a) Doktoraya başvuru yapacak yabancı uyruklu adaylardan anadilleri dışında, İngilizce,
Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça
dillerinden herhangi birine ait YDS’den en az 55/100 puan almış olmak ya da
Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından
(KPDS, TOEFL-IBT, CEFLE, ZDF vd.) bu puan muadili bir puan almış olmak şartı
aranır. Bu belgelerden herhangi birine sahip olmayan adaylar, Doktora yeterlilik sınavına
girinceye kadar anılan dil şartını sağlamak zorundadır
6/b) Doktora tez aşamasındaki öğrencilerin yabancı dil yeterlik belgelerini getirmeleri
zorunludur.
6/c) Lisans ya da yüksek lisans eğitimini anadili dışında İngilizce, Almanca, Fransızca,
İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinden olan
programlardan mezun olan adaylardan yabancı dil yeterlik şartı aranmaz.
7. Öğrencinin geldiği üniversitenin YÖK tarafından tanınmış olması gerekir.
BAŞVURU BELGELERİ:
1- Başvuru dilekçesi
2- Halen kayıtlı olduğu Enstitüden alacağı not durum belgesi*
3- Not durum belgesinde yer alan derslerin ders içerikleri*
4- Öğrenci belgesi*
5- Disiplin cezası almadığına dair belge
6- Yabancı dil belgesi (varsa)
7- ALES /GMAT belgesi (varsa)
8- TÖMER belgesi. (varsa)
*İstenilen Belgeler adayın kendi ülkesindeki Türkiye Cumhuriyeti Dış
Temsilciliklerince onaylı olmalıdır.
KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER:
1- Kesin kayıt formu
2- Lisans veya yüksek lisans diplomasının (aslı)
3- Lisans veya yüksek lisans transkript belgesinin (aslı)
4- Not durum belgesi (aslı)
5- Dış temsilciliklerden alınacak öğrenim vizesinin aslı veya noter tasdikli sureti
6- Pasaportun onaylı sureti
7- Altı adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)
8- Öğrenim ücretinin ödendiğine dair dekont* (İkili anlaşma ile gelen öğrenciler bu
ücreti ödemeyecektir)
9- Yabancı dil belgesi (Varsa )
10- ALES/ GMAT belgesi (Varsa)
Yatay geçiş hakkı elde edenler, istenilen belgeleri, “kesin kayıt tarihleri” içinde
aşağıda belirtilen posta adresine göndermelidirler.
*Öğrenim ücreti, T.C. Ziraat Bankası Niğde Şubesinin 21437974286-5024 nolu
hesabına (Niğde Şubesi IBAN TR230001000214379742865031) yatırılacaktır.
SON BAŞVURU TARİHİ:
18 Temmuz 2014
KESİN KAYIT TARİHLERİ:
18-22 Ağustos 2014
YEDEKLERİN KAYIT TARİHLERİ:
15-17 Eylül 2014
BAŞVURU VE POSTA ADRESİ:
Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü–Merkez Yerleşke/ NİĞDE
Ayrıntılı Bilgi: 0.388.225 2402 – 0.388.225 24 06
Download

Yabancı Uyruklu Öğrenciler için Yatay Geçiş Duyurusu