DİYARBAKIR İL MÜFTÜLÜĞÜ
 İL MÜFTÜMÜZ
BURHAN İŞLİYEN
İl Müftü Yardımcısı
Şahabettin KARABAY
Koordinatör Vaiz
Fatma ADSOY
AİLE ve DİNİ REHBERLİK
BÜROSUNUN DİĞER ÜYELERİ
AİLE ve DİNİ REHBERLİK
BÜROSUNUN KURULUŞU
 Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Nisan 2002 tarih ve 199
sayılı oluru ile İl Müftülükleri bünyesinde kurum içi
danışma birimi olarak “Aile ve Dini Rehberlik
Bürolarını” hizmete açmıştır.
 Aile ve Dini Rehberlik Bürolarının Açılış Kronolojisi
2003, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 ve 2011 yıllarında
Başkanlığımız tarafından bugüne kadar toplam 81 İl
Müftülüğünde ve 155 İlçede Bürolar oluşturulmuştur.
 Diyarbakır İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu
2006 yılında açılmıştır.
AİLE OLMAK….
 Aile olmak, “bir” olmaktır. Aile demek, “emek”
demektir..Hayatın bütün zorluklarını diyebilmek için
ailede “huzur iklimi” şarttır.
 Eşlerimiz, Yüce Rabbimizin “sevgi” kaynağı ve “rahmet”
olarak yarattığı tamamlayıcılarımızdır. Evlatlarımız
gözümüzün nurudur, sevgi tohumları onlarda yeşerir;
bütün bir ömrümüzü kuşatır.. Ancak o huzuru duyabilmek
için önce iç dünyamızı aydınlatmalı;
eşlerimize, çocuklarımıza, hülasa hayata o aydınlık
pencereden bakabilmeliyiz.
 Zaman-zaman hepimiz yol gösterecek, danışacak,
derdimizi azaltıp-sevincimizi çoğaltacak bir sıcaklık
ararız.
Aile ve Dini Rehberlik Büromuz ,bu dost sıcaklığıyla
insanlarımıza dini danışmanlık ve rehberlik hizmeti
sunuyor.
AİLE, SEVGİ DEMEKTİR…
 Sosyal bir varlık olan insanın tek başına yaşaması
imkânsızdır. Her insan mutlaka bir ailenin ferdidir.
Anne, baba ve çocuklardan oluşan aile aynı
zamanda toplumun da temelidir. Ailenin huzuru;
mutluluğu, ferdin ve toplumun huzurudur.
Nitekim insan da aile ortamında huzur bulur.
Huzurun olabilmesi için aile fertlerinin
birbirlerine karşı olan sorumluluklarını ve
görevlerini bilmeleri ve yerine getirmeleri gerekir.
Aile fertlerinin birbirlerine karşı sevgi ve saygı
çerçevesinde davranmaları mutluluğun asgari
şartlarındandır.
NEDEN ADRB…? (I)
 Aile Bürolarında yüz yüze görüşmek üzere birçok
problemin çözülmesi beklenmektedir. Bu amaçla
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il
merkezlerinde Aile Büroları kurulma çalışmaları
düşünülmüş ve bu çalışma başlatılmış
durumdadır.
 Yanlış dini anlayışları gidermek, bu alanda çalışan
kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde hareket
etmek, uzman din görevlilerimizin sorumluluğu
kapsamındadır
NEDEN ADRB…? (II)
 Günümüz hayat şartlarının ve yaşam düzeninin
etkisiyle ortaya çıkan olumsuzluklara engel olmak,
 Aile yapısına, temel karekteristik özelliklerini
geliştirici bir yapı kazandırmak,
 Aile yapısının hızlı değişiminden kaynaklanan
sorunlara çözüm üretmek,
NEDEN ADRB…? (III)
 Aile yapısının korunması ve güçlendirilmesine
yardımcı olmak,
 Ailevi problemler konusunda, talep edenlere dini
rehberlik ve danışmanlık yapmak,
 Kadınlara mahsus dini ve sosyal faaliyetler
organize etmek,
 Gençlere yönelik dini irşat faaliyetleri düzenlemek,
 Çocukların ve gençlerin pedagojik durumlarına
uygun dini programlar yapmak. (okullarda
konferans,tiyatro vb.)
NEDEN ADRB…? (IV)
 Çocukların inançlı, sağlıklı, manevi değerlerine bağlı
yetişebilmesi için iyi bir aile ortamı ve eğitimine
ihtiyaç vardır.Bu çerçevede özellikle toplumda aile
huzurunun azaldığı, birçok ailenin eğitim
seviyelerinin yüksek olmasına rağmen yıkıldığı
müşahede edilmektedir.Bazı ailevi problemler
mahremiyetini korumaktadır. Toplumun bu alandaki
soru ve sorunlarını gidermek için “Alo Fetva” hatları
kurulmakla beraber, birçok konuya (probleme)
telefonla çözüm bulanamaması vb. bu tür bir hizmet
yapılanmasını gerekli kılmaktadır.
ADRB
Büromuzun İlgileneceği Alanlar (I)
 Çocuk İhmali, İstismarı ve Ailelere Yönelik Sosyal
Hizmet,
 Parçalanmış Aileler ve Sosyal Hizmet,
 Ailede Şiddet,Yoksulluk ve Sosyal Hizmet,
 Toplumsal Alanda ve Aile İçinde Şiddet,
 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği,
 Aileleri gerektiğinde ilgili yerlere (Psikolog,Sosyolog
vb..)yönlendirmek
ADRB
Büromuzun İlgileneceği Alanlar (II)
 Bütün insanları yakından ilgilendiren aile içi sorunlar,
 Kadının maruz kaldığı ayrımcılık ve şiddet,
 İnsan hakları ihlalleri,
 Töre ve namus cinayetleri, kız kaçırma, berdel…vb.
 Kötü ve zararlı alışkanlıklarla mücadele gibi sosyal
konularda ihtiyaç duyanlara dini bilgi açısından
rehberlik etmek
 Dinimizin Aileye verdiği değeri anlatmak ve kendi aile
değerlerimizin yaşatılmasını sağlamak
ADRB
Büromuzun İlgileneceği Alanlar (III)
 Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlüler hakkında yapılan
çalışmalar
 Nikah, Boşanma,
 İletişim, Danışmanlık, Rehberlik, Cinsel yolla bulaşan
hastalıklar,
 Madde bağımlılığı,
 Töre-namus cinayetleri
ADRB Soru Kaynakları
ADRB bürosuna
gelen soruların
kaynakları
Vı-Diğer sebepler
I-Eşlerden (koca)
kaynaklanan
problemler
II-Eşlerden (kadın)
kaynaklanan
problemler
V-Komşulardan
kaynaklanan
problemler
Iv-Yakın akrabadan
kaynaklanan
problemler
ııı-Çocuklardan
Kaynaklanan
problemler
I-Eşlerden(Kocadan)
Kaynaklanan Problemler
 Şiddet, dayak, hakaret, boşama,
 Cinsel yönden kadına kötü davranma, zina etme,
başka bir kadınla birlikte yaşama,
 Eve bakmama, hanımın çalışmasına izin
vermeme,
 Hanımı ailesine göndermeme,
 Aile sorunlarıyla ilgilenmeme, rehberlik hizmeti
almama,
 Birden fazla evliliklerde diğer eş ve çocukların
terk veya ihmal edilmesi
II-Eşlerden(Kadından)
Kaynaklanan Problemler
 Kocasının ailesine uzak durma,
 Evin bakımını ihmal etme,
 Cinsellikle ilgili sorunlar
 Kocasının izni olmaksızın malından harcama yapma,
 Kocasına istenilen ilgiyi göstermeme…vb.
III-Çocuklardan/Gençlerden Kaynaklanan
Problemler
Anne babanın sözünü dinlememe,
Çalışmama,
Yanlış arkadaşlar seçme,
Aynı işi yapan ailelerde babanın işleri ayırmaması,
Ailelerin parçalanmış aile olması, çocukların duygu ve
yakınlık eksikliği yaşamaları,
 Vücudu dövmelerle süsleme,madde bağımlılığı vb.
 Çocukların eş seçiminde ailelerini ihmal etmeleri





IV-Yakın Akrabadan
Kaynaklanan
Problemler(Kayınpeder,Kayınvalide,Görümce…)
 Hasta ve bakıma muhtaç olmaları halinde anne babanın
sürekli olarak çocuklarından birinin bakımında kalması,
kardeşlerin bu konuda birbirlerine yardımcı olmaması,
 Aile büyüklerine yapılan bakımlarda büyüklerin, teşekkür
ve dua etmek yerine sık sık beddua etmeleri,
 Kayınvalidenin gelini kıskanması, kötü davranması ve
sürekli şikayet edip beddua etmesi,
 Büyüklerin, boşanmalarını sağlamak için birer yetişkin
olan aile fertlerine mütemadiyen müdahale etmeleri,
 Mirasta haksızlık yapılması vb.
V-Komşulardan Kaynaklanan
Problemler
 Komşuların kötü ahlak sahibi olması, (fuhuş, komşunun
eşine cinsel taciz, cinsiyet değiştirme vb.)
 Çocuk kavgaları
 Komşuların eğitim ve kültür seviyeleri ile dini
meşreplerinin uyuşmaması ( komşunun sürekli gürültü
yapması, alevi ve sünni komşuların birbirlerine ikramları,
kız alıp vermelerinin problem olması vb.)
VI-Diğer sebepler
 Aile içi iletişimsizlik,
 Psikiyatrik sorunlar; depresyon, intihar düşüncesi, vesvese vb.
 Geleneksel olarak aile büyüklerinin yaptığı bazı ritüellerin dînî
kültür eksikliği sebebiyle îfâsında zorluk yaşanması (çocuğa
isim konurken yapılacak işlemlerin bilinmemesi vb.)
 Bazı cinsel sorunların büyü şeklinde algılanması
 Kürtaj yaptırma; daha fazla çocuk sahibi olunmak istenmemesi,
anne karnındayken çocuğun sakat doğacağının tahmin edilmesi
sebebiyle kürtaj yaptırılmak istenmesi, herhangi bir sebeple
kürtaj yaptırdıktan sonra duyulan vicdan azabı vb.
 Resmi nikahlı eşi ve çevresinin haberi olmadan yapılan
evlilik,gizli nikah…vb.
ADRB
BÜROLARININ GÖREVLERİ (I)
1. Müftülük bünyesindeki aile bürosu,
alo aile hattı, e-mail vd iletişim
bilgilerinin duyurulmasını sağlamak.
2. Yüz yüze ve telefonla dini
danışmanlık yapmak, özellikle dinin
yanlış anlaşılmasından kaynaklanan
aile problemlerinin çözülmesinde
etkin rol almak.
ADRB
BÜROLARININ GÖREVLERİ (II)
3.
4.
Aile konusunda faaliyet gösteren resmi ve sivil
toplum örgütleri ile işbirliği imkanlarını geliştirmek.
Yapılan görüşmeleri DİB Aile İrşat ve Rehberlik
Bürosu tarafından hazırlanan standart forma
kaydetmek, kaydedilen formları her ayın son
gününden önce DİB Aile İrşat ve Rehberlik
Bürosuna ulaştırmak.
ADRB
BÜROLARININ GÖREVLERİ (III)
7.
8.
9.
Aile konusunda yapılan araştırmaları takip etmek ve
dokümanları arşivlemek.
Gençlere yönelik olarak özel programlar ve
aktiviteler gerçekleştirmek, bu konuda faaliyet
gösteren resmi ve sivil örgütlerle işbirliği içerisinde
bulunmak.
Kendilerine tahsis edilen büroda aile kütüphanesi
oluşturmak.
ADRB
BÜROLARININ GÖREVLERİ (IV)
10. Yapılan faaliyetleri, danışmanlık hizmetlerini ve
diğer aktiviteleri belirli bir plan dahilinde ve istenen
zamanda DİB’na bildirmek.
KARTEKS…
AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU
KİŞİSEL KARTEKS
Kişinin Numarası: ……………… Şehir: ……………………………………………………………
Görüşme Şekli (Telefon-Yüz yüze)Tarih Ve Saati: ……………………………………………………...
Kişinin Cinsiyeti: ……………………..Yaşı: …………............ Meslek: ………….........................
Medeni Durumu: …………………………......... Eğitim Durumu: .....……………………………
SORU:
CEVAP:
TAVSİYELER:
YÖNLENDİRMELER:
SORUYU CEVAPLAYAN KİŞİ - ÜNVANI:
ADRB
BÜROLARININ KOORDİNELİ
ÇALIŞABİLECEĞİ KURUMLAR








Aile ve Dini Rehberlik Büroları;
Aile ve Sosyal Araştırma Genel Müdürlüğü,
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu,
Üniversitelerin Sosyal Hizmetler,Sosyoloji,Psikoloji,
Psikiyatri ve Aile Hekimliği Bölümleri,
Yerel yönetimler
Sivil Toplum kuruluşları ile işbirliği halinde çalışan bir
Dini danışma birimidir.
Hastane, Cezaevi,Çocuk Yetiştirme Yurdu,
Okullar, Halk Eğitim Merkezi Kursları, Belediyelerin
Sosyal Hizmet alanlarında Dini Rehberlik ve
Danışmanlık Faaliyetlerinde bulunmak.
DİYARBAKIR İL MÜFTÜLÜĞÜ
AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU
 BİZİ SABIRLA DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ…
Hazırlayan: Mehmet ERDOĞMUŞ
Webmaster
Download

Diyarbakır il müftülüğü AİLE İRŞAD VE REHBERLİK BÜROSU