T.C.
AFYONKARAHISARVALILIGI
IIMilLiEgitimMtidiir1時ii
28/11/2014
Sayl:34691520/903・02/5843107
Konu:KaloriferISlehnde
G6rev】endirilenT舞iler
…………KAYMAKAMLIGINA
(主19eMilliE弗imMmd血1時ゆ
…….…….……..……‥.….MUDURLUGUNE
Ilgi:MEBDestekHizmetleriGenelMtid・26/11/2014tarihve5751547saylllyaZISl.
IllmlZ,II veIlCe Milli Egitim MtidtirltiklehlSyerlerinde Kalorif料ISlerinde
G6revlendirilenI;9ilerleilgiliolarak,Bakanl噌}mlZDestekHizmetleriGenelMtidtirltit担ntin
ilgidekayltllyaZllar16me菖iekteg6nderilmiStir.
Bilgilerinizl,geregillinbunag6rel′aPllmaslnlricaederim.
FatihAKC主L
Valia.
IIMilliEgitimMtidtirV.
EK:1−IlgiYazl
DAGITIbf:
Gere証 :
−17主19eKaymakamllglna(主leeMEM)
−MerkezveMerkezebagllttim
OkulveKurum Mtidurltlklerine
KaramanISMerkezIKat:4AFYONKARAHISAR
EleldoronikAg.、WW,af\′On.meb.go\′.tr
e−pOSta‘insankaynaki狐iO3@meb.go、7.tr
InanKaynaklan B61umuYOnedcivcPersonelAtama
MemurAliCALIS Tel:(0272)2137603−148Dahili
Faks:(0272)2137603−333
BuevrakguvenllelektronlklmZanelm2atanmStlrhnp〟e、′・aks〇・gumebgo\,tradreslrldena38e−604aj254−b18a,−bcbckodulJe切ted淀bil∼「
T.C.
NHLLIEGITIMBAKANLIdI
DestekHizmetleriGenelMtidGrl噂ti
Sayl:54135754/915/5751547
26/11/2014
Konu:KaloriferISlerinde
G6revlendirilen1両ler
ilg上KOOP−ISSendikaslnln19/11/2014tarihIive761sa)′lllyaZISl.
Bakan噂mlZabagJ‖1miIliegitimm鎚rltmehlSyerlermdeGa函lSnrekIi蘭Ierindyesiolduguve
bui”erlerinde u}′gulanan Ol/07m12−30/06/2015yurmksurelitopluiSS6zkSmeSinin tara五〇1an
KOOPjSSendikaslnln,kaloriferciokmkg6revlendirileniSeilerineahSmakoSullarlileilgiliilgltalepyazISl
incetenerekekteg6nderiIm亙ir.
Bmag6re;
lKaloriferyakmai申erilen軸erln再PhiSS6zkSmeSinin37/1・maddesindedebel皿digiuzere,0
1㌍u}′gunehliyetve}rabelge)′eSahipolmaIarlgerekmektedir・Bubaklmdan,geCerIibelgeyesahipolma)ran
LSeiLere bu turg6revler、rerilmeyecek,Verileceksede gerekliegitimetabitutuIarakbelge aImaIarl
Sa却anacaktlr.
2・ISSa的veGtivenligimevzLlatlgeregmCe言La将rindekullanllmaktizereJ軸ereyaptLklar叫e
uyguniS klya剛eri verilecek(dogrudan temin)′01uyla)ve)reterince temiziik malzemeleri
3・Toplu16Z塵mesinin36maddeslVeilglyaZlileyapllantalepdogrultusmdaiSeiler,阿Ve
靭eriningerekleridedikkatealJnmaksureti)′1eeall函1acak,Sagllkve6ztirdurumlannlbe胴enbelgeler
g6Z6mmdebulundurularakiS、′erilecektlr
琵覇警護璃
志畠m症rH。V細「。十mん1。∩−,,n。′、n,ir、..,−,11品洋品へ…_へへ.同,.」《《《1工
BahattinGOK
Bakana.
GenelMiidiirV
EK‥1−TigiYazI
DAGITIM.
Geregi:
Bilgi:
−81工LMilliEgitimMud蘭画ne
−K00PjSSendikasIGenelMerkezlne
祭器鸞欝∵ A’’r一時驚喜磐莞∵函ahsa脚 精薄鴇
Buevrakg帥eniielektro…kimZa∼lemZalmm函r
Download

İlgili Yazı için Tıklayınız. - Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü