2014
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
JANDARMA ASTSUBAY TEMEL
KURSU
GİRİŞ SINAVI KILAVUZU
(JANA)
Sınav ücretini bankaya yatırmak, Başvuru Merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler,
başvuru için yeterli değildir. Başvurunuzu bu Kılavuzda belirtildiği şekilde tamamlayarak aday
başvuru kayıt bilgilerinizin dökümünü edininiz ve sınavın diğer aşamalarında gerekebileceğinden
özenle saklayınız. Sınava başvuru işleminizi tamamladıktan sonra başvuru bilgilerinizi, ÖSYM’nin
https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden başvuru süresi içinde mutlaka kontrol ediniz.
Jandarma Genel Komutanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı
arasında 27.12.2013 tarihinde imzalanan Protokol uyarınca, Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma
Astsubay Temel Kursu Giriş Sınavının birinci aşamasını oluşturan yazılı sınav ÖSYM tarafından,
ikinci aşamasını oluşturan seçme sınavları Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılacak ve
değerlendirilecektir. Bu kılavuz yazılı sınavla ilgili başvuru,
sınav ve sınav sonuçlarının
değerlendirilmesi esaslarını kapsamaktadır. Sınava başvuran adaylar Kılavuzda ve ilgili mevzuatta
yer alan düzenlemeleri kabul etmiş sayılırlar. 6114 sayılı Kanun’un 7. maddesinin 5. fıkrası gereği
Sınav ile ilgili açıklama ve duyurular, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)
Başkanlığının İnternet sayfasında yapılacaktır. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ
hükmündedir.
BAŞVURU TARİHLERİ
: 20-31 Ocak 2014
SINAV TARİHİ VE SAATİ
: 8 Mart 2014, 09.30
SINAV ÜCRETİ
: 45,00 TL
BAŞVURU HİZMETİ ÜCRETİ
: 3,00 TL
DİKKAT ! Kılavuzlarda yer alan ücretlerin dışında; yeniden şifre edinme, sonuçlara veya sorulara
itiraz, belge çıkarma vb. nedenlerle, adaylardan alınacak diğer ücretler, ÖSYM Yönetim Kurulu
tarafından belirlenir ve ÖSYM’nin İnternet sayfasından kamuoyuna duyurulur. Başvuru merkezleri
ve bankalar tarafından, bu kılavuzda ve ÖSYM’nin İnternet sayfasında belirtilen ücretlerin dışında
herhangi bir işlem için adaylardan ücret talep edilemez. Başvurusunu yapmayan veya başvurusu
geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan,
sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret
yatıran veya aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler geri
verilmez/devredilmez. Ücretlerin doğru yatırılmasının sorumluluğu adaya aittir. Başvuru merkezleri
tarafından başvurusunu tamamlayan adaydan sadece başvuru hizmeti ücreti alınır, başvuru
esnasında ayrıca fotoğraf ve şifre için ücret alınmaz.
ADRES (ÖSYM)
ÖSYM Başkanlığı 06800 Bilkent- ANKARA
Başvuru, yazılı sınav ve yazılı sınav sonuçları konusunda adaylarca gönderilecek dilekçeler için:
ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06800 Bilkent- ANKARA
ÖSYM İnternet Adresi:
http://www.osym.gov.tr
Aday İşlemleri Sistemi (Başvuru, bilgi kontrol, değişiklik, düzeltme vb.):
https://ais.osym.gov.tr
Sonuçlar İçin İnternet Adresi: https://sonuc.osym.gov.tr
Çağrı Merkezi Telefon Numarası:
444 ÖSYM (444 67 96)
ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri:
ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinin adres ve iletişim bilgileri
ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr İnternet adresinde yer almaktadır.
BAŞVURU, GİRİŞ KOŞULLARI VE İKİNCİ AŞAMA SEÇME SINAVLARI İLE İLGİLİ DANIŞMA
İÇİN: Jandarma Genel Komutanlığı Personel Temin Merkezi 06580 Anıttepe/ANKARA
http://www.jandarma.tsk.tr Telefon Numarası : (312) 456 36 31
DİKKAT ! Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek
yasama, yürütme ve yargı organları kararları ile Genelkurmay Başkanlığının emirleri ve ÖSYM
Yönetim Kurulu kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir. Bu durumda izlenecek yol, Jandarma
Genel Komutanlığı ile ÖSYM tarafından belirlenir ve kamuoyuna İnternet aracılığıyla duyurulur.
Sınavlarla ilgili olarak alınan yeni kararlar ve gerekli görülen değişikliklere ilişkin bilgiler de ÖSYM’nin
İnternet sayfasından kamuoyuna duyurulacaktır. Bu nedenle ilgililerin ÖSYM’nin İnternet sayfasını
sık
sık
kontrol
etmeleri
yararlarına
olacaktır.
1
1.
İÇİNDEKİLER
GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR ................................................................ 1
2.
BAŞVURU .................................................................................................................................... 1
2.1. BAŞVURU VE GİRİŞ KOŞULLARI ..................................................................................... 1
2.3. ADAY BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI .......................................................... 4
2.4. BAŞVURU İŞLEMİNİN TAMAMLANMASI ......................................................................... 6
3.
YAZILI SINAV .............................................................................................................................. 8
3.1. YAZILI SINAVIN KAPSAMI .................................................................................................. 8
3.2. YAZILI SINAVA GİRERKEN ADAY NELERİ YANINDA BULUNDURMAK
ZORUNDADIR? ..................................................................................................................... 8
3.3. YAZILI SINAVA GİRERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI YASAK OLAN
ARAÇ GEREÇ VE EŞYALAR NELERDİR? ...................................................................... 9
3.4. YAZILI SINAVIN UYGULANMASI ....................................................................................... 9
3.5. YAZILI SINAVDA KULLANILACAK SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP KÂĞIDI.............. 10
3.8. SALON TUTANAKLARI VE TEST SORULARINA VERİLEN CEVAPLAR ÜZERİNDE
NE GİBİ İNCELEMELER YAPILIR? .................................................................................. 11
4.
YAZILI SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ ............................................................................. 12
5.
YAZILI SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ .................................................................. 12
6.
DİĞER BİLGİLER ...................................................................................................................... 12
6.1. İNTERNET ERİŞİM ŞİFRESİ BİLGİSİ .............................................................................. 12
6.2. SINAVA BAŞVURDUKTAN SONRA BİLGİLERİNDE DEĞİŞİKLİK OLANLAR ......... 13
6.3. ÖSYM İLE YAZIŞMALAR ................................................................................................... 13
6.4. ADAYLARIN İNTERNET ORTAMINDA YAPABİLECEKLERİ İŞLEMLER ................. 14
7.
İKİNCİ AŞAMA SINAVLARI ..................................................................................................... 14
YAŞ-BOY-KİLO TABLOSU………………………..……………………….……………… ...................... 15
ÜNİVERSİTELER VE KODLARI
ÖNLİSANS PROGRAMLARINA GÖRE TERCİH EDİLECEK SINIF/BRANŞLAR VE KOD
NUMARALARI
LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE TERCİH EDİLECEK SINIF/BRANŞLAR VE KOD
NUMARALARI
LİSE VE DENGİ OKUL TÜRLERİ İLE KODLARI
GENEL AMAÇLI DİLEKÇE ÖRNEĞİ
ADAYLAR TARAFINDAN ÖSYM’YE GÖNDERİLECEK DİLEKÇELER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
SINAV ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR
1.
GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR
Jandarma Genel Komutanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı
arasında imzalanan protokol uyarınca, Jandarma sınıfında Muvazzaf Astsubay yetiştiren Jandarma
Okullar Komutanlığının, 2014-2015 eğitim öğretim yılında Jandarma Astsubay Temel Kursunda
öğrenim görecekleri seçmek amacıyla yazılı sınav yapılacaktır.
1.1. Yazılı sınav, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından 8 Mart
2014 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav saat 9.30'da başlayacak ve 2 saat (120 dakika) sürecektir.
1.2.
Yazılı sınavda adaylara, ön lisans düzeyinde çoktan seçmeli bir test uygulanacaktır.
Cevaplar, cevap kâğıtlarına işaretlenecek, cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucularla okunacak ve
bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.
1.3. Sınavın uygulanmasında ve sonuçların değerlendirilmesinde aday tarafından verilen bilgiler
esas alınacağından, Aday Başvuru Formuna yazılan bilgilerdeki eksik ve yanlışlar yüzünden
doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Adaylar, beyan ettikleri bütün bilgilerinden
sorumludurlar. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen
süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir. Eksik veya yanlış
bilgilerden adayların yararına doğacak sonuçlar geçersiz sayılır, zararına olacak sonuçlar
düzeltilmez. Adayın, yazdığı bilgilerdeki eksiklik ve yanlışlardan doğacak sonuçlarla ilgili itirazları
dikkate alınmaz.
1.4.
Yazılı sınav sonuçları sınavın yapıldığı yıl için geçerli olacaktır.
2.
BAŞVURU
2.1.
BAŞVURU VE GİRİŞ KOŞULLARI
Durumları aşağıdaki maddelere uyan adaylar yazılı sınav için başvurabilirler.
2.1.1. Genel Koşullar
a)
T.C. vatandaşı ve erkek olmak,
b)
Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa ve zaman aşımına uğramış yahut para cezasına
çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile, bir
suçtan hükümlü veya soruşturma altında olmamak,
c)
Tutum ve davranışları ile yasa dışı görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış
olmak,
ç)
Yapılacak güvenlik soruşturmasında olumlu sonuç almak,
d)
Herhangi bir kadınla nikâhsız yaşamamak,
e)
Daha önce çalıştığı kurum veya kuruluşlarından disiplinsizlik ve ahlaki nedenlerle çıkarılmamış
olmak,
f)
Adli sicil müdürlüğü, ilgili Cumhuriyet Savcılığı ve kayıtlı olduğu yerli askerlik şubelerinden
temin edilecek belgelerde; bakaya veya yoklama kaçağı olarak aranmamak veya bu
suçlardan soruşturma altında olmamak veya para cezasına çevrilse dahi bu suçlardan ceza
almamak,
g)
Hakkında “Yedek Subay Olamaz.” kararı bulunmamak,
ğ)
Düzenlenecek yüklenme senedinde belirtilen miktarda tazminatı ödeme gücüne sahip
müteselsil kefil göstermek,
h)
Kayıt - kabul tarihlerinde silah altında olmamak, askerlik hizmetini yapmış olmak, yapmamış
ise tecilli olmak,
DİKKAT! Askerlik tecili kesin kayıt ve kabül tarihinden önce sona eren adayların askerlik
şubelerinden yeniden tecil haklarının olup olmadığını öğrenmeleri maddî ve manevi kayba
uğramalarını engelleyecektir.
ı)
Yapılacak sınavlarda başarılı olarak belirlenen kontenjan içerisinde yer almak,
i)
Başvuru, sınavlar ve kayıt-kabul işlemleri sırasında adaydan istenen bilgi, belge ve diğer
yükümlülükleri tam, doğru ve eksiksiz olarak yerine getirmek.
1
2.1.2. Sağlık ile İlgili Koşullar
a)
Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nin, Jandarma sınıfında muvazzaf astsubay
adaylarında aranacak sağlık yeteneklerine ilişkin bölümünde gösterilen sağlık koşullarına sahip
olmak ve sevk edileceği tam teşekküllü asker hastanesinden veya sağlık muayene merkezinden
(SMM) “Muvazzaf Jandarma Astsubay Olur.” kararlı sağlık kurulu raporu almak,
b)
Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde belirtilen hükümler esas olmak üzere;
I.
Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve kusursuz bir fiziksel görünüme sahip
olmak,
II.
Vücudunun herhangi bir yerinde dikkat çekici cilt hastalığı ve bozukluğu, yara,
ameliyat, yanık izi, leke ve kellik bulunmamak,
III.
Sara, işeme, uykuda gezme, bayılma, çarpıntı vb. rahatsızlıkları bulunmamak,
IV.
Kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve ameliyatları ile tüberküloz geçirmemiş olmak,
V.
Düz tabanlık vb. fizyolojik kusurları bulunmamak,
VI.
İşitme ve görmede kusuru bulunmamak,
VII. Ağız, çene ve diş yapısında kusur bulunmamak,
VIII. Türkçeyi kusursuz konuşmak (dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk, konuşma
bozuklukları vb. olmamak).
DİKKAT! Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’ndeki sağlık niteliklerini taşımadıkları
sonradan anlaşılan adayların, asker hastanelerinin verecekleri Sağlık Kurulu Raporuna dayanılarak,
eğitim-öğretim yılı içerisinde okulla ilişikleri kesilmektedir.
2.1.3. Yaş, Boy Uzunluğu ve Vücut Ağırlığı ile İlgili Koşullar
a) 01 Ocak 2014 tarihi itibarı ile düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;
1) Ön lisans son sınıf/mezunu adaylar için; 25 yaşını doldurmamış olmak, bir üst yaştan
gün almamış olmak (01 Ocak 1989 ve daha sonra doğmuş olmak),
2) Lisans son sınıf/mezunu adaylar için; 27 yaşını doldurmamış olmak,bir üst yaştan gün
almamış olmak (01 Ocak 1987 ve daha sonra doğmuş olmak),
b) Boy kilo tablosunda yer alan yaş-boy-kilo sınırları içerisinde yer almak. (Ağırlık, şortlu
vücut ağırlığıdır. Boy, çıplak ayakla ölçülür.)
2.1.4. Öğrenim Durumu ile İlgili Koşullar
a)
Üniversitelere bağlı; fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullardan en az ön lisans eğitim
düzeyinde mezun olmak veya en geç kayıt kabul tarihine kadar mezun olabilecek durumda
olmak (Kayıt kabul tarihi ikinci aşama seçme sınavlarından sonra Jandarma Genel Komutanlığı
tarafından www.jandarma.tsk.tr internet adresinde duyurulacaktır. Kayıt kabul tarihine kadar
mezun olamayan adaylar sınavlarda başarılı olsalar dahi okula kayıtları yapılmayacaktır.)
DİKKAT! Ön lisans/lisans programlarının tercih edilecek sınıflar/branşlar ve
kılavuzun ilgili sayfalarında belirtilmiştir.
kod numaraları
b)
Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullardan en az ön lisans düzeyinde mezun
olmuş/olabilecek durumda olmakla birlikte, lise/dengi okul öğrenimini kılavuzda belirtilen tabloda
kaynak olarak belirtilen lise/dengi okullarda yapmış olmak,
c)
Yükseköğrenimlerini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği, Yükseköğretim Kurulu
(YÖK) tarafından onaylanmış olmak,
d)
Her ne sebeple olursa olsun, Türk Silahlı Kuvvetlerinden, askerî okullar ile sivil okullardan
çıkarılmamış olmak.
Yukarıdaki koşullardan herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilenler, sınavı kazanmış olsalar
bile bu durumdan doğabilecek hiçbir haktan yararlandırılmazlar.
2
DİKKAT ! Jandarma Genel Komutanlığı; başvuruların başlamasından, sınavların yapılması ve
Jandarma Astsubay Temel Kursundaki eğitim-öğretimin sona ermesine kadar geçen süre içerisinde;
giriş koşulları, başvuru işlemleri, birinci ve ikinci aşama sınavlarının şekli, tarihleri, uygulanması,
değerlendirilmesi, sonuçlarının açıklanması, hastanelerden sağlık kurulu raporu alma işlemleri,
güvenlik soruşturması işlemleri, kayıt kabul tarihleri, okulun süresi ve eğitim-öğretim programları,
üzerinde istediği değişiklikleri internet aracılığıyla önceden haber vermek kaydıyla yapabilir. Adaylar,
kılavuzda yer alan bütün şartları ve yapılabilecek değişiklikleri kabul etmiş sayılırlar.
Eksik, yanıltıcı, yalan beyan, sahte evrak veya sınav komisyonlarını yanlış bilgilendirme sonucunda
sınavlara katılarak başarılı olan adayların, sınavı asıl ve yedek olarak kazanmış olsalar bile,
geçici/kesin kayıt işlemleri yapılmayacak, kesin kayıt ve okula kabulleri yapıldıktan sonra bu
durumları ortaya çıkanların, ilgili yasal mevzuat çerçevesinde, eğitim ve öğretimin herhangi bir
aşamasında ilişikleri kesilecektir. Adayın söz konusu işleme kasıtlı olarak sebebiyet verdiğinin tespit
edilmesi durumunda aday hakkında yasal gereği yapılacaktır.
2.2.
BAŞVURU İŞLEMLERİ
Başvurular elektronik ortamda alınacaktır. Bu konuda adayların izleyeceği yol aşağıda açıklanmıştır:
a) Kılavuz ve Aday Başvuru Formunun edinilmesi: Sınava katılmak isteyen adaylar, Kılavuzu ile
Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr İnternet
adresinden ulaşabilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.
b) Başvuruların nasıl yapılacağının belirlenmesi:
1) Merkezimiz Aday İşlemleri Sistemine ilk kez kayıt olacak adaylar (Bu adayların
diploma/mezuniyet belgesi veya öğrenci belgesinin onaylı bir örneğini yanlarında
bulundurmaları zorunludur.),
2) Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunan adaylardan eğitim bilgilerinde
değişiklik olan adaylar (Eğitim bilgilerinde değişiklik olanların değişikliğe esas belgelerinin
onaylı bir örneğini yanlarında bulundurmaları zorunludur.),
3) Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunmayan adaylar,
başvurularını ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden yapacaklardır.
4) Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunan adaylar,
başvurularını bireysel olarak İnternet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya diledikleri bir
ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri aracılığıyla yapacaklardır.
* Geçerli fotoğraf: Son 30 ay içerisinde ÖSYM tarafından yapılan bir sınava bir başvuru merkezi
aracılığıyla başvuru yapmış ve başvuru aşamasında fotoğrafı başvuru merkezi görevlisi tarafından
çekilerek Merkezimiz kayıtlarına alınmış adaylar ile son 30 ay içerisinde herhangi bir nedenle bir
başvuru merkezinden fotoğraf güncellemesi gerçekleştirmiş adayların Merkezimiz kayıtlarındaki
fotoğrafı geçerli fotoğraftır.
Başvuru merkezleri ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr İnternet adresinde yer almaktadır.
c) Sınav ücretinin yatırılması: Adaylar, 45,00 TL olan sınav ücretini başvurudan önce ilgili banka
şubelerine yatıracaklardır. Adayların, sınav ücretini yatırmaları için kılavuzun arka sayfasında
belirtilen banka şubelerinden birine gidip sınavın adı, T.C. Kimlik Numarası ile ad ve soyadı
bilgilerini vermeleri yeterli olacaktır. Adaylar, sınav ücretinin yatırıldığını gösteren banka
dekontunu almayı unutmamalıdırlar. Bireysel olarak İnternet aracılığıyla başvuru yapacak adaylar
için de sınav ücretinin yatırılması ile ilgili kural aynen geçerlidir. Adaylar isterlerse banka
şubelerine gitmeden İnternet aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler veya ÖSYM’nin İnternet
sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılabilirler.
DİKKAT: Sınav ücretini bankaya yatırmış olmak başvuru için yeterli değildir. Ücret
yatırıldıktan sonra bu kılavuzda belirtildiği şekilde başvurunun tamamlanması
gerekmektedir.
3
d) Aday Başvuru Formunun doldurulması: Adaylar bu kılavuzun 2.3. maddesini dikkatlice
okuduktan sonra Aday Başvuru Formunu dolduracaklardır.
2.3.
ADAY BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI
Aday Başvuru Formundaki bilgi alanlarının doldurulmasına ilişkin açıklamalar aşağıda sırasıyla
verilmiştir. Bu açıklamalar dikkatle okunduktan sonra yazma işlemine geçilmelidir. Yapılacak
yanlışlıklardan doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaylara aittir. Formun doldurulması, başvuru
işleminin kolay ve doğru yapılmasına yardımcı olacağı için bu forma yazılan yazının okunaklı olması
gereklidir. Formun kimlik ile ilgili bilgi alanlarına, adayın nüfus cüzdanında yer alan bilgiler
değiştirilmeden, kısaltma yapılmadan yazılacaktır.
1. T.C. KİMLİK NUMARASI
2. ADI
3. SOYADI
4. BABA ADI
5. ANNE ADI
6. DOĞUM TARİHİ
7. CİNSİYETİ
8. DOĞUM YERİ
9. NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL/İLÇE
10. UYRUĞU
11. YAZIŞMA ADRESİ
KKTC dâhil Türkiye dışında oturan adaylar, YAZIŞMA ADRESİ bilgi alanına ülke adı dâhil tüm
adres bilgilerini yazacaklar, ADRES İLİ ve ADRES İLÇESİ bilgi alanlarını boş bırakacaklardır.
12. EV/İŞ TELEFON NO
CEP TELEFON NO
13. E-POSTA ADRESİ
11., 12. ve 13. bilgi alanlarına size ulaşılabilecek en güncel ve doğru bilgilerinizi yazınız.
Merkezimizin sizinle yapacağı bütün iletişim işlemlerinde bu bilgilerin kullanılacağını
unutmayınız.
ÖSYM tarafından gerektiğinde adaylara; SMS, e-posta vb. yollarla bilgilendirme
yapıldığından, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemindeki iletişim bilgilerinin adaylar tarafından
güncel tutulması zorunludur.
14. LİSANS BİLGİLERİ
(Lisans düzeyinde başvuru yapacak adaylar mezun olunan veya olunacak yükseköğretim
programının bağlı bulunduğu üniversite ve lisans programın adını ve kodunu bu alana yazacak
mezun durumda olmayan adaylar mezuniyet tarihi ve not sistemi alanını boş bırakacaklardır.)
Üniversite adını ÜNİVERSİTELER tablosundan, lisans programının adını ve kodunu KAYNAK
LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE TERCİH EDİLECEK SINIF/BRANŞLAR VE KOD
NUMARALARI tablosundan bularak bu alana yazınız.
15. ÖN LİSANS BİLGİLERİ
(Ön lisans düzeyinde başvuru yapacak adaylar mezun olunan veya olunacak yükseköğretim
programının bağlı bulunduğu üniversite, meslek yüksekokulu ve ön lisans programının adını ve
kodunu bu alana yazacak, mezun durumda olmayan adaylar mezuniyet tarihi ve not sistemi
alanını boş bırakacaklardır.)
Üniversite adını ÜNİVERSİTELER tablosundan, ön lisans programının adını ve kodunu KAYNAK
ÖNLİSANS PROGRAMLARINA GÖRE TERCİH EDİLECEK SINIF/BRANŞLAR VE KOD
NUMARALARI tablosundan bularak bu alana yazınız.
4
16. ÖĞRENİM DURUMU
Bu alanda öğrenim durumuna uygun seçenek koduyla birlikte yazılacaktır. Bu alanda seçilen
öğrenim durumuna göre uygun sınıf/branş tercihi yapılacaktır. Kayıt kabul tarihine kadar mezun
olamayan adayların okula kayıt ve kabulleri yapılmayacaktır.
1. Ön lisans son sınıf öğrencisiyim
2. Ön lisans mezunuyum
3. Lisans son sınıf öğrencisiyim
4. Lisans mezunuyum
17. MEZUN OLDUĞU LİSE/DENGİ OKUL TÜRÜ
Yükseköğrenim öncesi mezun olunan lise/dengi okulun türü ve kodu bu alana yazılacaktır.
18. ÖZEL DURUMU
Özel durumuna uygun seçenek, koduyla birlikte yazılacaktır. Özel durumu bulunmayan adaylar bu
alanı boş bırakacaklardır.
1. Şehit Çocuğuyum
Milli Savunma Bakanlığı Şehitlik Yönergesi kapsamında şehit sayılan kişiler ile diğer kamu kurum
ve kuruluşlarında görevliyken şehit olan anne veya babanın çocukları bu seçeneği
işaretleyeceklerdir.
2. Malul Gazi Çocuğuyum
Türk Silahlı Kuvvetlerinde Subay, Astsubay, Uzman Jandarma, Uzman Erbaş, Erbaş ve Er
olarak görev yaptığı sırada, Emekli Sandığı kanunu hükümlerine göre haklarında vazife malûlü
kararı verilerek Malûl Gazi sayılan anne veya babanın çocukları bu seçeneği işaretleyeceklerdir.
DİKKAT! Malûl Gazi: TSK mensuplarından; Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırlarını korumak ve
güvenliğini sağlamak görevi ile harpte veya devletin bekasını hedef alan terör örgütlerine karşı yurt
içi ve yurt dışı mücadelede her çeşit düşman veya terörist silahlarının sebep ve tesiriyle
yaralanarak tedavileri sonucunda sakatlığı rapor ile kesinleşenleri ifade eder. (2847 sayılı kanun)
3. Muharip Gazi Çocuğuyum
Kıbrıs Barış Harekâtı ile Kore Savaşına katılan Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu Subay, Astsubay,
Uzman Jandarma, Uzman Erbaş, Erbaş ve Er çocukları bu seçeneği işaretleyeceklerdir.
Özel durumlu adaylar,
belgeleyeceklerdir.
İkinci
Aşama
Seçme
Sınavları
sırasında
bu
durumlarını
19. SINAV MERKEZİ TERCİHİ
Bu alanda sınava girilmek istenen merkezin adı ve kodu yazılacaktır. ÖSYM gerektiğinde, sınava
başvuran aday sayısına bağlı olarak listede yazılı sınav merkezlerine ek sınav merkezleri açabilir
veya listede yazılı sınav merkezlerinden bazılarını iptal edebilir. Kapasitesi dolmuş veya iptal
edilmiş sınav merkezlerini isteyen adayların belirlenecek bir kısmı, kapasitesi dolmamış diğer
sınav merkezlerine atanır. Böyle durumlarda sınav merkezinizi saptama yetkisi ÖSYM’ye aittir.
ÖSYM gerekli olduğu hâllerde adayı tercih ettiği sınav merkezlerinden farklı bir sınav merkezine
de atayabilir. Adayların sınava gireceği merkez belirlendikten sonra değişiklik yapılmaz. Bu
nedenle aday, sınav merkezi tercihlerini belirlerken kendisine en uygun olan merkezi seçmelidir.
Başvuran aday sayısının 1000’in altında olduğu sınav merkezlerinde sınav yapılıp
yapılmayacağına ÖSYM Başkanlığı tarafından başvurular tamamlandıktan sonra karar verilecektir.
010
Adana
030
Afyonkarahisar
061
Ankara-Altındağ-Mamak
062
Ankara-Çankaya
063
Ankara-Kuzey 1 (Keçiören/Etlik/İncirli)
066
Ankara-Kuzey 2 (Etimesgut/Sincan)
067
Ankara-Kuzey 3 (Yenimahalle/Batıkent/Demetevler)
5
160
230
250
270
341
343
351
352
380
420
440
550
580
610
650
Bursa
Elazığ
Erzurum
Gaziantep
İstanbul (Kadıköy/Maltepe/Ataşehir)
İstanbul (Beyoğlu/Şişli/Beşiktaş/Kağıthane/Sarıyer)
İzmir-Güney (Konak / Balçova / Buca / Gaziemir)
İzmir-Kuzey (Karşıyaka / Bornova / Çiğli)
Kayseri
Konya
Malatya
Samsun
Sivas
Trabzon
Van
20. SINIF/BRANŞ TERCİHİ
Adayların mezun oldukları/olacakları ön lisans/lisans programına göre tercih edebilecekleri
sınıflar/branşlar kılavuzda belirtilmiştir. Adaylar en çok 5 tercih yapabileceklerdir.
Adayların bu tabloları dikkatle incelemeleri gerekmektedir. Sınıf/branş tercihi mezun olduğu
programa uygun olmayan adayların tercihleri sistem tarafından geçersiz sayılır. İkinci aşama
sınavlarında Jandarma Okullar Komutanlığı tarafından yapılacak diploma/mezuniyet belgesi
kontrolünde, mezun olunan/olunacak program adını ve kodunu doğru beyan etmediği için
sınıf/branş tercihleri engellenemeyen adaylar bu sınavlara katılamaz, katılmış olsalar bile sınavları
geçersiz sayılır.
21. DİĞER SINIF/BRANŞLARA YERLEŞME İSTEĞİ
22. İNTERNET ERİŞİM SİFRESİ İSTEĞİ
Bu alanı işaretleyen adaylara Aday İşlemleri Sistemi’ne giriş için geçici şifre üretilecektir. Bu işlem
için adaydan herhangi bir ücret alınmayacaktır ve en kısa sürede ÖSYM’nin İnternet adresinden
değiştirilmesi gerekmektedir.
23. ADAYIN İMZASI
2.4. BAŞVURU İŞLEMİNİN TAMAMLANMASI
a) Başvuru merkezi aracılığıyla yapılacak başvurular:
Adaylar başvuru merkezine bizzat giderek başvuru işlemini tamamlatacaklardır.
Başvuru merkezine gidildiğinde;
Aday Başvuru Formunun eksiksiz ve doğru olarak doldurulmuş olması,
Sınav ücretinin yatırılmış olması,
gerekir. Ayrıca adayların;
Nüfus cüzdanı veya pasaportlarını (Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, son iki yıl
içinde çekilmiş bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli
olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, son iki yıl içinde çekilmiş bir fotoğraf veya T.C. Kimlik
Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul
edilmeyecektir),
Eğitim bilgilerinde değişiklik olanların değişikliğe esas belgelerini veya onaylı bir örneğini,
Merkezimiz Aday İşlemleri Sistemine ilk kez kayıt olacak adaylar (diploma/mezuniyet belgesi
veya öğrenci belgesinin onaylı bir örneğini,
yanlarında bulundurmaları gerekir.
6
Başvuru Merkezleri, adayın yanında eğitim bilgilerinde değişikliğe esas belge veya belgenin
onaylı bir örneği olmadan kesinlikle değişiklik/ düzeltme yapamazlar.
Başvuru merkezi görevlisi tarafından Aday Başvuru Formundaki bilgiler ile birlikte adayın web
kamerayla alınacak fotoğrafı da elektronik ortama aktarılacaktır (Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir
fotoğrafı (*) bulunan adayların fotoğraflarının çekilmesi sistem tarafından engellenmektir.). Bu
fotoğrafın, yüzü açık, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde cepheden çekilmiş olması
gerektiğinden, başvuru merkezine giderken adayların bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir.
Sınav günü tanınmada önemli rol oynayacak, fotoğraftaki saç, bıyık, makyaj gibi görünüm
özelliklerinde bir değişiklik bulunmamalıdır. Sınav günü, fotoğrafınızdan kimliğinizi belirlemede
güçlük çektiği takdirde Salon Başkanının sizi sınava almayabileceğini ya da sınavınızın geçersiz
sayılabileceğini göz önünde bulundurunuz. Başvuru merkezi görevlisi bilgilerinizi ve fotoğrafınızı
elektronik ortama aktardıktan sonra yazıcıdan alacağı Aday Başvuru Kayıt Bilgileri adlı belgeyi
kontrol etmeniz için size verecektir. Bu belgeyi kontrol ediniz ve bilgiler doğru ise imzalayıp görevliye
onaylaması için geri veriniz. Başvuru bilgilerinizin doğruluğundan sorumlu olduğunuzu, başvurunuz
onaylandıktan sonra ortaya çıkabilecek yanlışlıktan veya eksiklikten sorumlu olduğunuzu
unutmayınız. Onaylanmış, fotoğraflı belgeyi alınız ve sınavın bütün aşamalarında size gerekli
olabileceğinden saklayınız. Belgede yer alan şifre geçici şifrenizdir. Bu şifreyi en kısa sürede
ÖSYM’nin İnternet adresinden değiştiriniz. Şifreniz daha sonraki işlemlerinizde de gerekeceğinden
şifrenizi unutmayınız, kimseye vermeyiniz, hiç kimse ile paylaşmadan özenle saklayınız.
Başvuru merkezlerine hiçbir belge bırakılmayacaktır. Başvuru merkezleri tarafından adaydan
herhangi bir belge teslim alınmayacaktır.
b) İnternet ile bireysel başvurular:
Bireysel olarak İnternet aracılığıyla başvuru hakkı olan adaylar, başvuru/sınav ücretini yatırdıktan
sonra ÖSYM’nin İnternet sayfasında “2014-JANA Bireysel Başvuru” başlıklı alandan buradaki
açıklamalar doğrultusunda işlemlerini yaparak başvurularını tamamlayacaklardır.
DİKKAT: Başvurunun tamamlanması için “Başvuru işlemi başarıyla tamamlandı.”
açıklamasının mutlaka görülmesi ve aday başvuru kayıt bilgilerinin bir dökümünün, yazıcıdan
alınarak başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklanması
gerekmektedir.
c) Yaş düzeltmesi yaptırdığı için aday bilgileri, ÖSYM Başvuru Merkezleri tarafından sisteme
girilemeyen başvurular:
Yaş düzeltmesi yaptırdığı için aday bilgileri, ÖSYM Başvuru Merkezleri tarafından sisteme
girilemeyen;
Ön lisans son sınıf/mezunları için; yaş düzeltmesi yaptırmadan önceki doğum tarihi 01 Ocak
1989 ve daha sonra olanlar,
Lisans son sınıf/mezunları için; yaş düzeltmesi yaptırmadan önceki doğum tarihi 01 Ocak
1987 ve daha sonra olanlar,
başvuru süresi içinde aşağıdaki belgeleri bir zarf içinde; elden, acele posta veya kargo ile ÖSYM
Bilkent/Ankara adresine ulaştırmaları gerekmektedir.
Belgeler;
Doldurulmuş aday tarafından imzalanmış Aday Başvuru Formu
Yaş düzeltme işlemini gösterir Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
Adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde yüzü açık ve cepheden son üç ay içerisinde
çekilmiş bir fotoğraf (Aday Başvuru Formuna iliştirilecektir.)
Banka dekontu
Başvuru süresi içinde ÖSYM Bilkent/Ankara adresine ulaşmayan belgeler kesinlikle işleme
alınmayacaktır. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır. Başvuru
süresi içinde ÖSYM’ye ulaşmayan belgelerden ÖSYM sorumlu olmayacaktır.
7
DİKKAT: Sınav ücretini yatırmak, Başvuru Merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemleri
yapmak başvuru için yeterli değildir. Başvuru, bu maddede belirtilen yollardan biriyle
yapılmış olmalı ve Aday Başvuru Kayıt Bilgilerinin dökümü mutlaka edinilmelidir.
3.
YAZILI SINAV
Sınavda adaylara uygulanacak test, bir kitapçık hâlinde adaylara verilecek ve adaylar cevaplarını
cevap kâğıdına işaretleyeceklerdir.
3.1.
YAZILI SINAVIN KAPSAMI
Yazılı sınavda adaylara, ön lisans düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 100 sorudan oluşan bir
test uygulanacaktır. Test, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (15), Türk Kültür ve Medeniyetleri Tarihi
(5), Türkiye Coğrafyası (12), Temel Yurttaşlık Bilgisi (8) konularındaki bilgi, kavram ve ilkelerden
yararlanma gücünü ölçen sorular ile Türkçeyi kullanma, zihni kapasite, düşünme ve muhakeme
gücü, karar verme yeteneği (30) ile matematiksel ilişkilerden yararlanma gücünü (30) ölçen
sorulardan oluşacaktır. Testin cevaplama süresi 120 dakikadır (2 saat).
3.2. YAZILI SINAVA GİRERKEN ADAY NELERİ YANINDA BULUNDURMAK ZORUNDADIR?
2014-JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU SINAVA GİRİŞ BELGESİ: Sınava Giriş Belgesi
adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Bu belgeyi T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile 3 Mart
2014 günü saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden temin
edininiz. Belgenin üzerinde sınava gireceğiniz merkez, bina, salon bilgileriniz ile fotoğrafınız
bulunmaktadır. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava
giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı
geçersiz sayılır. Sınava gireceğiniz binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip
görmeniz sınav günü size kolaylık sağlayacaktır.
Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar tekrar İnternet’ten edinebileceklerdir. Adaylar İnternet’ten
edinecekleri Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında
bulundurmak zorundadır. Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu
belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat
etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde
herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.
NÜFUS CÜZDANI VEYA SÜRESİ GEÇERLİ PASAPORT: Sınava girebilmeniz için Sınava Giriş
Belgesinden başka, nüfus cüzdanı veya süresi geçerli pasaportunuzun da yanınızda bulunması
zorunludur. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında, zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaşlar ile
askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi (Bu özel durum, muvazzaf askerler için geçerli değildir.),
tutuklu/hükümlü adayların bu durumlarını kanıtlayan fotoğraflı resmî belge, Türk vatandaşlığından
izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar kabul edilecektir. Bunların
dışında; sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli
sayılmayacaktır.
Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın son iki yıl içinde çekilmiş bir fotoğrafı ve T.C.
Kimlik Numarası bulunmalı; pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde, salon görevlisi tarafından
kolaylıkla görülebilecek soğuk damga, son iki yıl içinde çekilmiş bir fotoğraf veya T.C. Kimlik
Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecektir.
Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun,
yazılı sınava alınmayacaktır. Bir aday bu belgeleri yanında olmadığı halde Sınav Merkezi
Koordinatörlerinin, bina ve salon sorumlularının veya ÖSYM Temsilcilerinin kararıyla herhangi bir
salonda sınava alınmış olsa bile, bu adayın sınavı ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır.
Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına bu belgeler
dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getiremezler. Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet
duvar saati, adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş) ile şeker ve peçete
ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Adaylar sınava şeffaf pet şişe içinde su getirebileceklerdir.
8
3.3. YAZILI SINAVA GİRERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI YASAK OLAN ARAÇ
GEREÇ VE EŞYALAR NELERDİR?
Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına,
çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla;
kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş, anahtar, metal para gibi metal içerikli
eşyalarla; her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb.
araçlarla,
cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü
bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,
silah ve benzeri teçhizatla,
kalem, silgi, kalemtıraş, müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, pergel, açıölçer, cetvel vb.
araçlarla
gelmeleri kesinlikle yasaktır.
Sınavların yapıldığı binalara girişte adayların ve sınav görevlilerinin üstleri emniyet görevlileri
tarafından elle ve/veya dedektörle aranacak, yukarıda belirtilen araç gereç vb. eşyalarla sınava gelen
adaylar kesinlikle sınav binalarına alınmayacaktır. Sınavın yapıldığı bina içerisinde sınav öncesinde,
sınav sırasında veya sınavdan sonra bu tür araç gereç ve eşyaları taşıdığı tespit edilen adayın sınavı
geçersiz sayılacaktır. Sınav binaları/salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile
izlenebilecektir. Kamera kayıtlarının gerektiğinde kanıt olarak kullanılacağı unutulmamalıdır.
Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri
binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri, sınavdan en
az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde bulunmaları, sınav salonlarına zamanında
alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.
Tüm adaylar ÖSYM’nin İnternet sitesinde yayımlanan “Sınav Uygulamalarına İlişkin Güvenlik
Tedbirleri”ne ve 26 Eylül 2012 tarihli ve 28423 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Adayların ve
Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine uymak
zorundadır.
3.4.
YAZILI SINAVIN UYGULANMASI
Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların
sınava başlama saatinden en az 1 saat önce sınava girecekleri binanın kapısında hazır bulunmaları
zorunludur. Adaylar, sınav salonuna Sınava Giriş Belgeleri ve nüfus cüzdanı/süresi geçerli
pasaportları kontrol edilerek alınacaklar, sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturtulacaklardır.
Yerine oturan aday Sınava Giriş Belgesi ile nüfus cüzdanı/pasaportunu sırasının üzerine koyacaktır.
Salondaki görevliler ilk iş olarak adayların tek tek kimlik kontrollerini yapacaklar ve sınava giriş
belgelerini toplayacaklardır. Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra
salon başkanı sınavda uyulacak kuralları adaylara okuyacak, üzerinde adayın fotoğrafı, T.C. Kimlik
Numarası, adı ve soyadı bulunan cevap kâğıtları ile içinde iki adet kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve
peçete bulunan kutuların dağıtılmasını sağlayacaktır.
Cevap kâğıtlarındaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra soru kitapçıkları dağıtılacaktır.
Adaylar, kendilerine verilen soru kitapçıklarında yer alan sayfaların baskısını hızlıca kontrol ettikten
sonra, kitapçığın kapağı üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı, salon no. ile sıra no. bilgilerini
dolduracaklar ve soru kitapçık numarasını cevap kâğıdındaki “Soru Kitapçık Numarası’’ alanına
yazıp kodlayacaklardır. Bu işlemin doğru ve eksiksiz olarak yapıldığı, hem soru kitapçığının hem de
cevap kâğıdının ilgili alanında yine aday tarafından onaylanacaktır. Cevap kâğıdı üzerine soru
kitapçığı numarasının doğru ve eksiksiz kodlanmasından aday sorumludur. Daha sonra salon
görevlileri, adayın soru kitapçığı üzerinde yer alan soru kitapçığı karekod etiketini salon aday
yoklama listesinde bu kitapçığı kullanan adayın adının yer aldığı bölüme yapıştırılacaktır.
Sınav başladıktan sonra adayların ilk 90 dakika ve son 15 dakika içinde sınav salonunu terk etmeleri
yasaktır. Sınav sırasında adayların, kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav
salonundan çıkmaları yasaktır. Bu durumdaki adaylara kesinlikle izin verilmeyecektir. Sınav
salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday bir daha sınav salonuna alınmayacak ve sınavın
ilk 90 dakikası dolana kadar sınav binasında bekletilecektir.
9
Sınav sırasında ÖSYM Temsilcileri sınav salonlarını denetleyebilirler ve gerekli gördükleri takdirde
kimlik kontrollerini yapabilirler. Sınav süresince adayların,
konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri,
salondaki görevlilere soru sormaları,
müsvedde kâğıdı kullanmaları veya cevaplarını başka bir kâğıda yazmaları,
birbirlerine kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri,
sınav düzenini bozacak başka davranışlarda bulunmaları
yasaktır. Bu yasaklara uymadığı saptanan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
Sınav kurallarına uymak adayın temel görevidir. Sınav kurallarına uymayan adayların sınav
sonuçları, ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır. Ancak sınav görevlileri diğer adayların
dikkatlerini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli görürlerse kural dışı
davranışlarda bulunanlara uyarıda bulunmayabilirler. Hangi yol seçilirse seçilsin, bu gibilerin
kimlikleri ve kusurları sınav görevlilerince sınav tutanağına veya görevlilerin raporlarına açıkça
yazılacak ve sınavları ÖSYM Yönetim Kurulunca iptal edilecektir.
Adaylar, sadece soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabileceklerdir.
Adayların soruları ve/veya bu sorulara verdikleri cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı
çıkarmaları kesinlikle yasaktır. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve ÖSYM’de tek tek
incelenecektir. Soru kitapçığının bir sayfası bile eksik çıkan, ayrıca sınava giriş belgesini teslim
etmeyen adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınav binaları/salonları ÖSYM tarafından kurulacak
güvenlik kameraları ile izlenebilecektir. Kamera kayıtları gerektiğinde kanıt olarak kullanılacaktır.
3.5.
YAZILI SINAVDA KULLANILACAK SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP KÂĞIDI
Her bir soru kitapçığı matbaada özel olarak poşetlenecektir. Soru kitapçıkları sınavda adaylara, salon
görevlileri tarafından poşeti kapalı olarak, açılmadan ve rastgele dağıtılacaktır. Soru kitapçığı poşeti
adayın kendisi tarafından açılmalı, adaylar kendilerine verilen açılmış poşeti kabul etmemelidir.
Kendisine daha önceden açılmış poşet verilen aday, bunun açılmamış bir poşetle değiştirilmesini
Salon Başkanından istemelidir.
Her soru kitapçığının “SORU KİTAPÇIK NUMARASI” farklı olacaktır. Farklı numaralarda basılan soru
kitapçıklarındaki sorular birbirinin tamamen aynı olacak ancak soruların veya sorulardaki
seçeneklerin sıralanışı ile doğru cevabın yeri değişebilecektir. Bu nedenle her adayın cevap anahtarı
da farklı olacaktır.
Cevap Kâğıdının Başlık Kısımlarının Doldurulması: Cevap kâğıtlarına her adayın fotoğrafı, T.C.
Kimlik Numarası, adı ve soyadı basılı olacaktır. Adaylar ilk olarak, verilen cevap kâğıdının kendilerine
ait olup olmadığını kontrol edeceklerdir. Verilen cevap kâğıdı kendisine ait olmayan aday, salon
başkanına başvurarak kendi adına düzenlenmiş cevap kâğıdını edinecektir. Daha sonra tüm adaylar
kendilerine verilen soru kitapçığının üzerinde basılı soru kitapçık numarasını cevap kâğıdı üzerindeki
ilgili alana yazıp kodlayacak, numarayı doğru yazıp kodladığını soru kitapçığı ve cevap kâğıdı
üzerinde yer alan ilgili alanda da onaylayacaktır. Soru kitapçığı numarası yazılıp kodlanmayan
veya yanlış yazılıp kodlanan cevap kâğıtlarının değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu
işlemlerin eksiksiz ve doğru olarak yapılmasının sorumluluğu adaya aittir.
Her aday sınavda kendi fotoğrafının ve kendi kimlik bilgilerinin bulunduğu (kendisine ait) cevap
kâğıdını kullanmak zorundadır Başka bir adaya ait cevap kâğıdını kullanan adayın sınavı
geçersiz sayılacaktır.
Cevapların İşaretlenmesi: Soru kitapçığındaki bütün sorular çoktan seçmeli sorulardır. Her soru için
beş farklı seçenek verilmiştir. Bu seçeneklerden yalnız biri sorunun doğru cevabıdır. Cevaplar cevap
kâğıdına işaretlenecektir. Soru kitapçığında işaretlenen cevaplara hiçbir işlem yapılmaz. Cevaplar
işaretlenirken yuvarlak alan dışarıya taşırılmadan, tam olarak karalanıp doldurulması gerekmektedir.
Bir soru için birden çok cevap işaretlenmiş ise o soruya verilen cevap yanlış sayılacaktır. Bir soruya
verilen cevabın değiştirilebilmesi için, yanlış konulmuş işaretin temiz bir şekilde silinmesi
gerekir. Cevap kâğıdını değerlendiren optik okuyucu, iyi silinmemiş işareti de okuyabilir.
Özellikle, verilen bir cevap silinip yerine başka bir cevap işaretlenmediğinde bu işaret çok iyi
silinmiş olmalıdır.
10
DİKKAT: İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, silme işlemini çok iyi yapmanız
gerektiğini unutmayınız.
DİKKAT: Sınavda uygulanacak test sorularının telif hakları ÖSYM’ye aittir. Sorular, basılı veya
İnternet ortamında yayımlanamaz. ÖSYM’nin yazılı izni olmadan, hangi amaçla olursa olsun,
tamamının veya bir kısmının kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla
çoğaltılması, kullanılması veya yayımlanması yasaktır. Aksi yönde fiillere karşı, 5846 sayılı
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince kanuni yollara başvurulacaktır. Sınava giren
adaylar, bu durumu kabul etmiş sayılırlar.
3.6.
ADAYLAR YAZILI SINAVDA HANGİ BELGE VE EVRAKI TESLİM EDECEKLERDİR?
Sınavını tamamlayan adaylar, kullandığı cevap kâğıdını ve soru kitapçığını salondaki görevlilere
teslim edecekler, sıra üzerinde bırakmayacaklardır. Adayın sınava girdiği salonda sıra üzerinde
kalan ve ÖSYM’ye ulaşmayan sınav evrakından adayın kendisi sorumludur.
Sınava giriş belgesi sınavın başlangıcında sınav görevlileri tarafından toplanacaktır. Sınava Giriş
belgesinin, soru kitapçığı ve cevap kâğıdının salon görevlilerine eksiksiz olarak teslim edilmesinin
sorumluluğu adaya aittir. Sınava giriş belgesi, soru kitapçığı veya cevap kâğıdı eksik çıkan adayın
sınavı geçersiz sayılır. Adaylar isterlerse salon görevlilerinin, cevap kâğıtları ile soru kitapçıklarını
paketlemelerini izleyebilirler.
3.7.
SINAVIN GEÇERLİ SAYILMASI NELERE BAĞLIDIR?
Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilebilmesi için,
sınava, atandığı salonda girmesi,
sınav başlamadan önce sınava giriş belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,
kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,
cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp
kodlaması,
soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve
eksiksiz olması,
sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak ) ve cevap kâğıdını sınav
görevlilerine teslim etmesi,
salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması
ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları geçersiz
sayılacaktır.
Belgeleri eksik veya geçersiz olduğu hâlde salon görevlileri tarafından yanlışlıkla sınava alınan veya
sınav kurallarına uymadıkları hâlde sınav düzenini bozmamak için salondan çıkarılmayarak sınava
devam ettirilen adayların sınavları, sınav tutanakları ve kamera kayıtları incelenerek ÖSYM Yönetim
Kurulu kararıyla geçersiz sayılır. Sınav tutanaklarında herhangi bir kayıt veya tespit olmaması,
kamera kayıtlarının incelenmesi neticesi tespit edilen kural dışı davranışlar sebebiyle adayın
sınavının geçersiz sayılmasına engel teşkil etmez. Sınav görevlisinin kusur veya ihmali söz konusu
olduğunda ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından kamera kayıtları esas alınır.
Sınav kurallarına uymayan adaylar hakkında 6114 sayılı Kanun’a göre işlem yapılır. Konu ile ilgili
olarak Kanun’un ilgili maddesinde yer alan düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir:
“Ceza hükümleri
MADDE 10 – (1) Başkanlık tarafından yapılan sınavlarla ilgili olarak, sınav sorularının hazırlanma sürecinden
başlamak üzere, görevlendirilen kişiler, başka bir kamu kurumunda veya özel kuruluşta görevli olup olmadığına
bakılmaksızın, bu Kanun hükümlerine göre ifa ettiği görev bakımından, kamu görevlisi sayılır.
(2) Bu Kanun hükümlerine göre gizli olan bilgileri, hukuka aykırı olarak elde eden veya elinde bulunduran kişi, fiili
daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır. Bu bilgileri ifşa eden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile
cezalandırılır.
(3) Başkanlık tarafından yapılan sınavlarda;
a) Ses veya görüntü nakleden cihaz kullanmak suretiyle kopya çeken veya bu suretle kopya çekilmesine aracılık
eden,
b) Başka bir adayın yerine sınava giren veya kendi yerine bir başkasının sınava girmesine katkı sağlayan,
11
c) Bireysel veya toplu olarak kopya çeken veya Kopya çektirilmesine imkân sağlayan,
kişi; fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır.
(4) Sınav sonuçlarını adayın lehine veya aleyhine olacak şekilde değiştiren kişi, fiili daha ağır cezayı gerektiren
başka bir suç oluşturmadığı takdirde, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(5) Sınavda kopya çektiği tespit edilen adayın sınavı, Yönetim Kurulu kararı ile iptal edilir. Bu aday, sınavın
yapıldığı tarihten itibaren iki yıl süreyle Başkanlık tarafından yapılan hiçbir sınava aday olarak başvuramaz ve
giremez. Sınavı iptal edilenlerin, iptal kararı verilmeden önce, bu sınavdaki başarısına dayalı olarak bir kamu
görevine atanmış veya sair bir hak iktisap etmiş olması hâlinde, ilgili kurum yetkilileri tarafından görevine derhal
son verilir ve kendisine sağlanan hak geri alınır. Bu fıkrada yer alan hükümler ikinci, üçüncü ve dördüncü
fıkralarda yer alan fiilleri işleyen adaylar hakkında da uygulanır.
(6) Bu maddede tanımlanan suçların bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek cezalar yarı
oranında artırılır. Bu suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, tüzel kişi hakkında bunlara
özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.
(7) Gizlilik ihlali suretiyle soruların elde edilmiş olmasından yararlanarak kopya çektiği için kendisiyle ilgili sınavın
iptaline karar verilen adayın, soruların kimler tarafından temin edildiği ve ne suretle eline geçtiği hususunda bilgi
vermesi hâlinde, Yönetim Kurulu kararıyla, sınava giriş yasağının süresi kısaltılabileceği gibi yasak tamamen de
kaldırılabilir.”
3.8. SALON TUTANAKLARI VE TEST SORULARINA VERİLEN CEVAPLAR ÜZERİNDE NE
GİBİ İNCELEMELER YAPILIR?
Sınav görevlilerince salon sınav tutanağı veya raporla ÖSYM’ye sınav kurallarına uymadığı bildirilen,
yapılan istatistiksel kopya analizlerinde ikili veya toplu olarak kopya çektikleri, birbirlerinden
yararlandıkları saptanan adayların sınav sonuçları, ÖSYM Yönetim Kurulunca iptal edilecektir. Kopya
işlemlerinde aracılık yapanlar varsa bunlar hakkında suç duyurusunda bulunulur, 6114 sayılı
Kanun’a göre işlem yapılır. Adayların, bilgisayar ortamında yapılacak istatistiksel kopya analizleri
sonucunda sınavının iptal edilmemesi için, kendilerinden kopya çekilmesini engellemeleri, cevap
kâğıtlarını başkalarının göremeyeceği şekilde kullanmaları gerekmektedir.
4.
YAZILI SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Cevap kâğıtlarına işaretlenen cevaplar, ÖSYM’de optik okuyucuyla okunacak ve bilgisayar
ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak,
yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Adayın doğru cevap sayısı sınavda almış olduğu yazılı puan
olacaktır.
Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir
nedenle ÖSYM tarafından “geçersiz” sayıldığı takdirde, ilgili testte yer alan sorulardan herhangi
birini işaretleyen tüm adayların bu soruyu doğru cevapladığı kabul edilecektir.
5.
YAZILI SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ
Adaylar yazılı sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin
https://sonuc.osym.gov.tr ile www.jandarma.tsk.tr İnternet adresinden öğrenebileceklerdir.
Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara
tebliğ hükmündedir.
.
Adayların internette yayımlanacak yazılı sınav sonuç bilgisinde tüm adayların açıklama hanesine
“Jandarma Genel Komutanlığı tarafından belirlenecek taban puana göre çağrılacak aday listesi,
ikinci aşama sınav tarihleri, sınav yeri bilgisi ve istenen belgeler Jandarma Genel Komutanlığının
http://www.jandarma.tsk.tr İnternet sayfasından yayınlanacaktır. İnternet adresini takip ediniz.”
ifadesi yer alacaktır.
6.
DİĞER BİLGİLER
6.1. İNTERNET ERİŞİM ŞİFRESİ BİLGİSİ
Başvuru işlemi sonrası adaylara geçici şifre verilmektedir. Şifre geri dönüşümsüz ve kriptolu olarak
sistemde tutulmaktadır. İlgili adaydan başkasının şifreyi bilmesi, görmesi ve edinmesi mümkün
değildir. Bu nedenle şifre kullanılarak yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu adaya aittir. Şifre ile
12
adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr ve https://sonuc.osym.gov.tr adreslerini kullanarak sınav
başvurusu yapma, tercih bildirme, başvuru ve tercih bilgilerinde değişiklik yapma, sınava giriş belgesi
edinme, sınav ve yerleştirme sonuçlarını edinme vb. işlemlerini yapabilirler. Şifre, hem bu sınavın
bütün aşamalarında hem de adayın sonraki yıllarda ÖSYM ile ilgili elektronik ortamda yapacağı
bütün işlemlerde gerekli olacağından aday tarafından özenle korunmalı ve kesinlikle kimseyle
paylaşılmamalıdır.
İnternet erişim şifresini kaybeden ya da unutan adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet
adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. Bunun için belirtilen İnternet adresinden “Şifremi
Unuttum” alanına girmeleri, burada kendilerine sorulan soruları doğru cevaplandırmaları (Sorulara
verilen cevaplar, daha önce sistemde şifre değişikliği yapılırken verilen bilgilerle aynı olmalıdır.)
gerekmektedir. Sorulara doğru cevap veremediği için İnternet erişim şifresini bu yolla yeniden
edinemeyen adaylar, yeni şifre edinmek için ÖSYM Başvuru Merkezlerine nüfus cüzdanı/pasaportları
ile birlikte şahsen başvurarak, 2,00 TL ücret karşılığı yeni şifrelerini edinmek zorundadır.
Tutuklu/hükümlü ya da zorunlu askerlik görevini yapmakta olduğundan dolayı bizzat yukarıda
belirtilen başvuru merkezlerine gelemeyecek olan adaylara ise bulundukları cezaevi müdürlüklerinin
ya da askerî birlik komutanlarının resmî yazı ile başvurması hâlinde, adayın ismine düzenlenmiş,
kapalı zarf içinde adaya iletilmek üzere şifre verilebilecektir. Adayın kendisinden başka hiç kimse
aday adına şifre edinemez.
6.2. SINAVA BAŞVURDUKTAN SONRA BİLGİLERİNDE DEĞİŞİKLİK OLANLAR
Adaylar, sınava başvuru işlemi tamamlandıktan sonra; kimlik bilgilerinde, sınava ilişkin bilgilerinde ya
da iletişim bilgilerinde değişiklik isteklerini Merkezimize dilekçe ile bildirmeyeceklerdir. Bu bilgilerinde
değişiklik yapmak isteyen adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinde bulunan
açıklamalar doğrultusunda, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapmak istedikleri değişikliği
kendileri yapacaklardır. ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden aday tarafından
yapılabilecek tüm değişiklikler, ancak ÖSYM tarafından belirlenecek tarihlere kadar yapılabilecektir.
Kimlik Bilgilerinde Değişiklik Olanlar: Sınava başvurduktan sonra kimlik bilgilerinde değişiklik olan
adaylar, bu değişikliği önce Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Merkezî Nüfus İdaresi
Sistemi’nde (MERNİS) yaptırmalıdırlar. Bu değişiklikler, ancak MERNİS’te yapıldıktan sonra aday
tarafından ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapılabilecektir. Bu bilgiler, sınavın
güncelleme sayfasından yapıldığı takdirde bu sınav ile ilgili işlemlere yansıtılır. Profilim sayfasından
yapılan değişiklikler ilgili sınava yansıtılmaz.
Güncelleme süresi bittikten sonra evlilik veya mahkeme kararı ile adı, soyadı bilgilerinde değişiklik
olan adayların değişikliğe esas belgelerinin onaylı bir örneğini genel amaçlı dilekçe ekinde ÖSYM’ye
göndermeleri gerekmektedir. Sınavdan önce belgeleri ÖSYM’ye ulaşan adayların sınava girecekleri
bina/salon görevlilerine bu bilgi Merkezimiz tarafından iletilecektir.
Eğitim Bilgilerinde Değişiklik Olanlar: Önceki yıllarda sınava başvuran adaylardan son
başvurusuna göre eğitim bilgilerinde değişiklik olan adaylar; bireysel başvuru hakkı olsa bile
değişikliğe esas belgelerini veya onaylı bir örneğiyle ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine bizzat giderek
başvuru işlemini tamamlatacaklardır.
Diğer Bilgilerinde Değişiklik Olanlar: Sınava başvurduktan sonra sınava ilişkin bilgilerinde, iletişim
bilgilerinde değişiklik/düzeltme olan adaylar, bu bilgilerini https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden
kendileri değiştirebileceklerdir. Bu bilgiler, sınavın güncelleme sayfasından yapıldığı takdirde bu
sınav ile ilgili işlemlere yansıtılır. Profilim sayfasından yapılan değişiklikler ilgili sınava yansıtılmaz.
ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden aday tarafından yapılabilecek tüm değişiklikler,
ancak ÖSYM tarafından belirlenecek tarihlere kadar yapılabilecektir.
6.3. ÖSYM İLE YAZIŞMALAR
Adayların Merkezimizle yapacakları bütün yazışmalarda bu kılavuzdaki Genel Amaçlı Dilekçe örneği
kullanılmalıdır. Dilekçenin işleme alınabilmesi için dilekçelerde mutlaka adayın T.C. Kimlik Numarası,
adı, soyadı, adresi, imzası ve ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden alınacak evrak
referans numarası bulunmalıdır. Dilekçe üzerindeki bilgileri eksik olan adayların dilekçeleri kesinlikle
işleme alınmayacaktır. Adayların dilekçelerinin aslını Merkezimize ulaştırmaları gerekmektedir.
Merkezimize faksla ulaştırılan dilekçeler işleme konulmayacaktır. ÖSYM aday dilekçelerini ÖSYM’nin
https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden alabilecek ve/veya adayların vermiş olduğu dilekçeleri
https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden cevaplayabilecektir.
13
Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda
açıklandıktan sonra 10 gün içinde (sonuçların açıklandığı tarihten bir gün sonra başlamak üzere)
Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak Merkezimize başvurmalıdırlar. Sınav sorularına ilişkin
itirazlar ise sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde (sınav tarihinden bir gün sonra başlamak
üzere) aynı şekilde yapılmalıdır. Bu adayların inceleme masrafları karşılığı, ÖSYM'nin Ziraat
Bankası Ankara Güvenevler Şubesi 6028011-5013 numaralı hesabına (IBAN NO: TR
070001000830060280115013) gerekli ücreti yatırdıklarını gösteren dekontunu dilekçelerine
eklemeleri gerekir. Dilekçe ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06800 Bilkent/Ankara adresine
ulaştırmalıdır. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır. Süresi
geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası, adresi, evrak referans
numarası vb. bilgiler yazılı olmayan, imzalanmamış ve ekinde banka dekontu bulunmayan dilekçeler
kesinlikle işleme alınmayacaktır.
6114 sayılı Yasa gereğince sınavlarda kullanılan soru kitapçıkları sınav sonuçlarının ilanından 6 ay
sonra, cevap kâğıtları ise 1 yıl sonra imha edilir. ÖSYM’de bulunan her türlü sınav evrakının aslı
veya sureti, yargı organlarının aksi kararları olmadıkça, aday dâhil hiçbir kişi ya da kuruma
gösterilmez ve verilmez.
6.4. ADAYLARIN İNTERNET ORTAMINDA YAPABİLECEKLERİ İŞLEMLER
Adaylar; kılavuz bilgilerine, sınavlar ve başvurular ile ilgili duyurulara ÖSYM’nin
http://www.osym.gov.tr İnternet adresinden erişeceklerdir. Ayrıca başvuru işlemini tamamladıktan
sonra, https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle giriş yapabileceklerdir.
Yukarıda belirtilen İnternet adresinde adayların yapabileceği başlıca işlemler şunlardır:
a) Bireysel başvuru hakkı olan adaylar için İnternet aracılığıyla bireysel başvuru yapma
b) Başvuru işlemi sonrasında başvuru kayıt bilgilerini görme
c) ÖSYM’nin belirleyeceği tarihlerde, sınava ilişkin bilgiler ile kimlik ve iletişim bilgilerini değiştirme
d) Başvuru işlemi sonrasında ÖSYM’nin belirleyeceği tarihlerde Sınıf/Branş tercihi değiştirme
e) Eğitim bilgilerini öğrenme
f) Sınava giriş belgesi edinme
g) Sınav sonuç bilgilerini öğrenme
h) Cevap kâğıdını görüntüleme
ı) Evrak referans numarası alma ve şifresini değiştirme
7.
İKİNCİ AŞAMA SINAVLARI
İkinci Aşama Seçme Sınavlarına belirlenecek taban puana göre çağrılmaya hak kazanan adayların
sınav tarihi ve saati ile sınava gireceği komisyon bilgileri http://www.jandarma.tsk.tr internet
sayfasında yayımlanacaktır.
Yazılı sınavda başarılı olan adayların ikinci seçim aşama faaliyetleri (ön sağlık muayeneleri, fiziki
kabiliyet değerlendirme testi (FKDT) ve mülakat) Ankara’da icra edilecektir. İkinci aşama faaliyetleri
ile ilgili bilgiler www.jandarma.tsk.tr genel ağ adresinden yayımlanacak olan İkinci Aşama Seçme
Sınavları (Ön Sağlık Muayene, FKDT ve Mülâkat) Kılavuzunda yer alacaktır.
Jandarma Okullar Komutanlığı tarafından; Jandarma Astsubay Temel Kursu’na girecek adaylardan;
şehit, malul gazi, muharip gazi çocuklarına, alınacak öğrenci adayı miktarı içerisinden %5 kontenjan
ayrılacaktır. Yazılı sınavda başarılı olan en son adayın almış olduğu puanın %90’ını alan şehit, malûl
gazi, muharip gazi çocukları başarılı sayılarak ikinci aşama (Ön Sağlık Muayene, Fiziki Kabiliyet
Değerlendirme Testi ve Mülakat) sınavlarına çağrılacaktır.
14
BOY–KİLO TABLOSU
BOY (CM.)
AĞIRLIK
EN AZ (KG.)
AĞIRLIK
EN FAZLA (KG.)
BOY (CM.)
AĞIRLIK
EN AZ (KG.)
AĞIRLIK
EN FAZLA (KG.)
168
54
73
190
69
94
169
54
74
191
70
95
170
55
75
192
70
96
171
56
76
193
71
97
172
56
77
194
72
98
173
57
78
195
72
99
174
58
79
196
73
100
175
58
80
197
74
101
176
59
81
198
75
102
177
60
81
199
75
103
178
60
82
200
76
104
179
61
83
201
77
105
180
62
84
202
78
106
181
62
85
203
78
107
182
63
86
204
79
108
183
64
87
205
80
109
184
64
88
206
81
110
185
65
89
207
81
111
186
66
90
208
82
112
187
66
91
209
83
114
188
67
92
210
84
115
189
68
93
YAŞ–BOY–KİLO TABLOSU
(1996 ve 1997 Doğumlu Adaylardan 168 cm.den kısa olanlar için)
DOĞUM
YILI
YAŞ
BOY
EN AZ
(CM)
AĞIRLIK
EN AZ
(KG)
AĞIRLIK
EN FAZLA
(KG)
AÇIKLAMALAR
1997*
17
166
51
71
1996 ve 1997 doğumlu 168 cm.den
uzun olan adaylar da yukarıdaki
1996*
18
167
52
72
DİKKAT ! Boy çıplak ayakla, ağırlık ise yalnızca şort ile ölçülür.
15
tabloya tabidir.
MEZUN OLACAĞI/OLDUĞU ÜNİVERSİTE
Kod
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
Üniversite Adı
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN)
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR)
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
BATMAN ÜNİVERSİTESİ
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT)
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA)
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS)
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR)
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA)
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT)
GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ (ANKARA)
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA)
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM)
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS)
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN)
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) ÜNİVERSİTESİ (KONYA)
1
MEZUN OLACAĞI/OLDUĞU ÜNİVERSİTE
Kod
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
Üniversite Adı
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR)
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY)
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ)
NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)
ORDU ÜNİVERSİTESİ
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)
RECEP TAYYİP ERDOĞAN (RİZE) ÜNİVERSİTESİ (RİZE)
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)
SİİRT ÜNİVERSİTESİ
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE)
TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA)
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN)
BÜLENT ECEVİT (ZONGULDAK KARAELMAS) ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK)
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL)
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL)
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN)
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU (BURSA)
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
HASAN KALYONCU (GAZİKENT) ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP)
GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
GEDİZ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
İ. D. BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
İZMİR ÜNİVERSİTESİ
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
2
MEZUN OLACAĞI/OLDUĞU ÜNİVERSİTE
Kod
2038
2039
2040
2041
2042
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
3001
3002
3003
3004
3005
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017
4018
4019
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027
4028
4029
4030
4031
4032
4033
4034
4035
4036
Üniversite Adı
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU (NEVŞEHİR)
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA)
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)
MEVLANA ÜNİVERSİTESİ (KONYA)
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL)
SABANCI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
ŞİFA ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN)
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP)
ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
A. S. PUSKİN BATI KAZAKİSTAN SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (URAL-KAZAKİSTAN)
ABAY KAZAK MİLLİ PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ (ALMATI-KAZAKİSTAN)
ABILAYHAN KAZAK ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE ALEM DİLLERİ ÜNİVERSİTESİ (ALMATI-KAZAKİSTAN)
AKAKİ TSERETELİ DEVLET ÜNİVERSİTESİ (KUTAİSİ-GÜRCİSTAN)
AKTÖBE DEVLET PEDAGOJİ ENSTİTÜSÜ (AKTÖBE-KAZAKİSTAN)
AL-FARABİ KAZAK DEVLET MİLLİ ÜNİVERSİTESİ (ALMATI-KAZAKİSTAN)
AZERBAYCAN DEVLET BEDEN TERBİYESİ VE İDMAN AKADEMİSİ (BAKÜ-AZERBAYCAN)
AZERBAYCAN DEVLET İKTİSAT ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN)
AZERBAYCAN DEVLET MEDENİYET VE İNCE SANAT ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN)
AZERBAYCAN DEVLET NEFT AKADEMİSİ (BAKÜ-AZERBAYCAN)
AZERBAYCAN DEVLET PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN)
AZERBAYCAN DEVLET RESSAMLIK AKADEMİSİ (BAKÜ-AZERBAYCAN)
AZERBAYCAN DİLLER ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN)
AZERBAYCAN MİLLİ KONSERVATUVARI (BAKÜ-AZERBAYCAN)
AZERBAYCAN MİMARLIK VE İNŞAAT ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ - AZERBAYCAN)
AZERBAYCAN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN)
AZERBAYCAN TIP ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN)
AZİZ KIRIL VE METODİ ÜNİVERSİTESİ (ÜSKÜP-MAKEDONYA)
AZİZ KLEMENT VE OHRİ ÜNİVERSİTESİ (BİTOLA-MAKEDONYA)
BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN)
BAKÜ SLAVYAN ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN)
BANAT ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ VE VETERİNERLİK ÜNİVERSİTESİ (TİMİSOARA-ROMANYA)
BİŞKEK SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN)
BUDAPEŞTE ÜNİVERSİTESİ EKONOMİ BİLİMLERİ (BUDAPEŞTE-MACARİSTAN)
BÜKREŞ EKONOMİK ARAŞTIRMALAR AKADEMİSİ (BÜKREŞ-ROMANYA)
BÜKREŞ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (BÜKREŞ-ROMANYA)
BÜKREŞ POLİTEKNİK ÜNİVERSİTESİ (BÜKREŞ-ROMANYA)
BÜKREŞ TARIM BİLİMLERİ VE VETERİNERLİK ÜNİVERSİTESİ (BÜKREŞ-ROMANYA)
BÜKREŞ ÜNİVERSİTESİ (BÜKREŞ-ROMANYA)
CELAL-ABAD DEVLET ÜNİVERSİTESİ (CELAL-ABAD-KIRGIZİSTAN)
CLUJ-NAPOCA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (CLUJ-ROMANYA)
CLUJ-NAPOCA, BABES-BOLYAİ ÜNİVERSİTESİ (CLUJ-ROMANYA)
CONSTANTA "OVIDIUS" ÜNİVERSİTESİ (CONSTANTA-ROMANYA)
DONETSK MİLLİ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (DONETSK-UKRAYNA)
GENCE DEVLET ÜNİVERSİTESİ (GENCE-AZERBAYCAN)
GIDA TEKNOLOJİLERİ ÜNİVERSİTESİ (FİLİBE-BULGARİSTAN)
3
MEZUN OLACAĞI/OLDUĞU ÜNİVERSİTE
Kod
4037
4038
4039
4040
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4047
4048
4049
4050
4051
4052
4053
4054
4055
4056
4057
4058
4059
4060
4061
4062
4063
4064
4065
4066
4067
4068
4069
4070
4071
4072
4073
4074
4075
4076
4077
4078
4079
4080
4081
4082
4083
4084
4085
4086
4087
4088
4089
4090
4091
4092
4093
4094
4095
6001
6002
6003
6004
6005
7001
7002
8001
Üniversite Adı
GÜRCİSTAN DEVLET BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR AKADEMİSİ (TİFLİS-GÜRCİSTAN)
H. DOSMUHAMEDOV ATIRAU DEVLET ÜNİVERSİTESİ (ATIRAU-KAZAKİSTAN)
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN)
I.I.MECHNIKOV ODESSA MİLLİ ÜNİVERSİTESİ (ODESSA-UKRAYNA)
IASI ALEXANDRU IOAN CUZA ÜNİVERSİTESİ (IASI-ROMANYA)
İ. JANSUGUROV YEDİSU DEVLET ÜNİVERSİTESİ (TALDIKORGAN-KAZAKİSTAN)
İ.ARABAEV KIRGIZ DEVLET EĞİTİM ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN)
İKTİSAT VE GİRİŞİMCİLİK ÜNİVERSİTESİ (CELAL-ABAD-KIRGIZİSTAN)
İVANE CAVAHİŞVİLİ TİFLİS DEVLET ÜNİVERSİTESİ (TİFLİS-GÜRCİSTAN)
K.TINISTANOV ISSIK-GÖL DEVLET ÜNİVERSİTESİ (KARAKOL-KIRGIZİSTAN)
KAZAK DEVLET KIZ PEDAGOJİ ENSTİTÜSÜ (ALMATI-KAZAKİSTAN)
KAZAK MİLLİ MÜZİK AKADEMİSİ (ASTANA-KAZAKİSTAN)
KIRGIZ DEVLET SANAT ENSTİTÜSÜ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN)
KIRGIZ MİLLİ KONSERVATUARI (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN)
KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ GÜZEL SANATLAR AKADEMİSİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN)
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN)
KİEV MİLLİ EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (KİEV-UKRAYNA)
KOMRAT DEVLET ÜNİVERSİTESİ (KOMRAT-MOLDOVA)
KORKUT ATA KIZILORDA DEVLET ÜNİVERSİTESİ (KIZILORDA-KAZAKİSTAN)
KURMANGAZİ ADINDAKİ MİLLİ KONSERVATUVARI (ALMATI-KAZAKİSTAN)
L. N. GUMİLEV AVRASYA DEVLET ÜNİVERSİTESİ (ASTANA-KAZAKİSTAN)
M. AUEZOV GÜNEY KAZAKİSTAN DEVLET ÜNİVERSİTESİ (ÇİMKENT-KAZAKİSTAN)
MALTA ÜNİVERSİTESİ (MSIDA-MALTA)
MOLDOVA DEVLET ÜNİVERSİTESİ (KİŞİNEV-MOLDOVA)
MOLDOVA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KİŞİNEV-MOLDOVA)
NAHCİVAN DEVLET ÜNİVERSİTESİ (NAHCİVAN-AZERBAYCAN)
NARİN DEVLET ÜNİVERSİTESİ (NARİN-KIRGIZİSTAN)
O. A. BAYKONUROV JEZKAZGAN DEVLET ÜNİVERSİTESİ (JEZKAZGAN-KAZAKİSTAN)
ORMAN ÜNİVERSİTESİ (SOFYA-BULGARİSTAN)
OŞ DEVLET ÜNİVERSİTESİ (OŞ-KIRGIZİSTAN)
P. VLADIGEROV DEVLET MÜZİK AKADEMİSİ (SOFYA-BULGARİSTAN)
PLOVDIV PAISII HILENDARSKI ÜNİVERSİTESİ (FİLİBE-BULGARİSTAN)
PLOVDİV TIP ÜNİVERSİTESİ (FİLİBE-BULGARİSTAN)
RUSE "ANGEL KUNCHEV" ÜNİVERSİTESİ (ROUSSE-BULGARİSTAN)
S. AMANJOLOV ADINDAKİ DOĞU KAZAKİSTAN DEVLET ÜNİVERSİTESİ (ÖSKEMEN-KAZAKİSTAN)
SOFYA ST. KLIMENT OHRIDSKI ÜNİVERSİTESİ (SOFYA-BULGARİSTAN)
SOFYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (SOFYA-BULGARİSTAN)
SOFYA TIP ÜNİVERSİTESİ (SOFYA-BULGARİSTAN)
SUMGAYIT DEVLET ÜNİVERSİTESİ (SUMGAYIT-AZERBAYCAN)
Ş. ESENOV AKTAU DEVLET ÜNİVERSİTESİ (AKTAU-KAZAKİSTAN)
Ş. UALİHANOV KÖKŞETAU DEVLET ÜNİVERSİTESİ (KÖKŞETAU-KAZAKİSTAN)
ŞOTA RUSTAVELİ DEVLET ÜNİVERSİTESİ (BATUM-GÜRCİSTAN)
T. JURGENOV DEVLET TİYATRO SİNEMA ENSTİTÜSÜ (ALMATI-KAZAKİSTAN)
T. JURGENOVA KAZAK MİLLİ SANAT AKADEMİSİ (ALMATI-KAZAKİSTAN)
TARAS SEVCHENKO ULUSLARARASI KİEV ÜNİVERSİTESİ (KİEV-UKRAYNA)
TARAZ DEVLET PEDAGOJİ ENSTİTÜSÜ (TARAZ-KAZAKİSTAN)
TARIM ÜNİVERSİTESİ (FİLİBE-BULGARİSTAN)
TEKNİK ÜNİVERSİTE (BUDAPEŞTE-MACARİSTAN)
TİFLİS DEVLET TIP ÜNİVERSİTESİ (BATUM-GÜRCİSTAN)
TİMİSOARA "BATI" ÜNİVERSİTESİ (TİMİSOARA-ROMANYA)
UKRAYNA ULUSAL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ "KİEV POLİTEKNİK ENSTİTÜSÜ" (KİEV-UKRAYNA)
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA - BOSNA - HERSEK)
ÜZEYİR HACIBEYLİ ADINA BAKÜ MÜZİK AKADEMİSİ (BAKÜ-AZERBAYCAN)
VARNA EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (VARNA-BULGARİSTAN)
VARNA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (VARNA-BULGARİSTAN)
VARNA TIP ÜNİVERSİTESİ (VARNA-BULGARİSTAN)
VILNIUS GEDIMINAS TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (VILNIUS-LİTVANYA)
Y.BALASAGIN KIRGIZ MİLLİ ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN)
ZAGREB ÜNİVERSİTESİ (ZAGREB-HIRVATİSTAN)
AFRİKA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
AMERİKA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
ASYA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
AVRUPA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
AVUSTRALYA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
HARP OKULLARI
POLİS AKADEMİSİ
DİĞER YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
4
ÖNLİSANS PROGRAMLARINA GÖRE TERCİH EDİLECEK SINIF/BRANŞ VE KOD NUMARALARI
Bakım
Telsiz Sistem
Operatörü
Mühimmat
Oto Tek.
Silah Tek.
Eln. Opt. Tek.
MEBS Ağ Sis.
Tek.
Tls. Sis. Tek.
İkmal
Personel
Maliye
Uçak Helikopter
Teknisyeni
02
Telli Sistem
Operatörü
01
Bilgi Sistem
Operatörü
İstihkâm(İnşaat)
ÖNLİSANS PROGRAMLARI
Jandarma
Program Kodu
Muhabere
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
8587
Açıkhava Reklam Ürünleri ve Serigrafi
X
X
1102
Adalet
X
X
X
6352
Adalet Meslek Yüksekokulu
X
X
X
5301
Ağaç İşleri
X
9077
Ağırlama Hizmetleri
X
9149
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
X
5307
Avrupa Topluluğu
X
1110
Aşçılık
X
X
4210
Ayakkabı ve Saraciye Tasarımı
X
X
9018
Ayakkabı Tasarım ve Üretimi
X
X
8591
Ayakkabı Tasarımı
X
X
1114
Bankacılık
X
X
X
X
1115
Bankacılık ve Sigortacılık
X
X
X
X
5308
Banka ve Sigorta Yönetimi
X
X
X
X
9010
Basım ve Yayın Teknolojileri
X
X
4214
Basın ve Yayıncılık
X
X
X
X
X
X
ÖNLİSANS PROGRAMLARINA GÖRE TERCİH EDİLECEK SINIF/BRANŞ VE KOD NUMARALARI
Bakım
Mühimmat
Oto Tek.
Silah Tek.
Eln. Opt. Tek.
MEBS Ağ Sis.
Tek.
Tls. Sis. Tek.
İkmal
Personel
Maliye
Uçak Helikopter
Teknisyeni
X
Telsiz Sistem
Operatörü
02
Telli Sistem
Operatörü
01
Bilgi Sistem
Operatörü
İstihkâm(İnşaat)
ÖNLİSANS PROGRAMLARI
Jandarma
Program Kodu
Muhabere
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
5309
Beton Teknolojisi
X
9104
Bilgi Güvenliği Teknolojisi
X
5310
Bilgi Yönetimi
X
X
X
8504
Bilgi İşlem
X
X
X
4217
Bilgi Teknolojileri
X
X
X
9214
Bilgi ve İletişim Teknolojileri/Bilgisayar
X
X
X
4218
Bilgisayar
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4219
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8505
Bilgisayar Destekli Teknik Çizim
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
5311
Bilgisayar Destekli Endüstriyel Kalıpçılık
X
5312
Bilgisayar Destekli Makine
X
5313
Bilgisayar Destekli Makine-Resim-Konstrüksiyon
X
1117
Bilgisayar Destekli Muhasebe
X
1118
Bilgisayar Destekli Tasarım
X
5314
Bilgisayar Destekli Yayıncılık
X
1119
Bilgisayar Donanımı
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ÖNLİSANS PROGRAMLARINA GÖRE TERCİH EDİLECEK SINIF/BRANŞ VE KOD NUMARALARI
Bakım
Tls. Sis. Tek.
İkmal
Personel
Maliye
Uçak Helikopter
Teknisyeni
06
MEBS Ağ Sis.
Tek.
05
Eln. Opt. Tek.
04
Silah Tek.
Mühimmat
03
Oto Tek.
Telsiz Sistem
Operatörü
02
Telli Sistem
Operatörü
01
Bilgi Sistem
Operatörü
İstihkâm(İnşaat)
ÖNLİSANS PROGRAMLARI
Jandarma
Program Kodu
Muhabere
07
08
09
10
11
12
13
14
15
8501
Bilgisayar Operatörlüğü
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1120
Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1121
Bilgisayar Programcılığı
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8506
Bilgisayar Programlama
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4221
Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
9075
Bilgisayar Teknolojisi
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1122
Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1124
Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama
X
4224
Bilişim ve İletişim Teknolojisi
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4223
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8508
Bilişim-Yönetim
X
4225
Bina Koruma ve Yenileme
X
1126
Biyokimya Teknikerliği
X
X
1127
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
X
X
5317
Borsa ve Finans
X
6128
Boya Teknolojisi
X
X
X
X
X
X
ÖNLİSANS PROGRAMLARINA GÖRE TERCİH EDİLECEK SINIF/BRANŞ VE KOD NUMARALARI
Bakım
Telsiz Sistem
Operatörü
Mühimmat
Oto Tek.
Silah Tek.
Eln. Opt. Tek.
MEBS Ağ Sis.
Tek.
Tls. Sis. Tek.
İkmal
Personel
Maliye
Uçak Helikopter
Teknisyeni
02
Telli Sistem
Operatörü
01
Bilgi Sistem
Operatörü
İstihkâm(İnşaat)
ÖNLİSANS PROGRAMLARI
Jandarma
Program Kodu
Muhabere
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
9074
Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı
X
X
X
1130
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
X
X
X
8510
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
X
X
X
5320
Cevher Hazırlama
X
5321
Cevher Hazırlama ve Madencilik
X
9101
Coğrafi Bilgi Sistemleri
X
1133
Çevre
X
6134
Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü
X
1135
Çevre Koruma
X
9014
Çevre Koruma ve Kontrol
X
8593
Çevre Sağlığı
X
9021
Çevre Temizliği ve Denetimi
X
4234
Çevre Temizlik Hizmetleri
X
8514
Demiryolu Araçları
X
X
X
X
8515
Demiryolu İnşaatı ve İşletmeciliği
X
X
X
X
9054
Deniz Araçları Teknolojisi
X
X
X
ÖNLİSANS PROGRAMLARINA GÖRE TERCİH EDİLECEK SINIF/BRANŞ VE KOD NUMARALARI
Bakım
Telsiz Sistem
Operatörü
Mühimmat
Oto Tek.
Silah Tek.
Eln. Opt. Tek.
MEBS Ağ Sis.
Tek.
Tls. Sis. Tek.
İkmal
Personel
Maliye
Uçak Helikopter
Teknisyeni
02
Telli Sistem
Operatörü
01
Bilgi Sistem
Operatörü
İstihkâm(İnşaat)
ÖNLİSANS PROGRAMLARI
Jandarma
Program Kodu
Muhabere
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
1137
Deniz Elektroniği
X
X
X
X
X
1138
Deniz Haberleşme
X
X
X
X
X
8517
Denizcilik
X
4236
Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi
X
X
9137
Deniz Ulaştırma ve İşletme
X
X
1139
Deniz ve Liman İşletme
X
X
9026
Deniz ve Liman İşletmeciliği
X
X
1140
Deri İşleme Teknolojisi
X
X
1141
Deri Konfeksiyon
X
X
5325
Deri Teknolojisi
X
X
1142
Dericilik
X
X
1145
Dış Ticaret
X
X
X
1146
Dış Ticaret ve Avrupa Birliği
X
X
X
8595
Doğal Taş Dekorasyonu
X
X
9037
Doğal Yapı Taşları Teknolojisi
X
X
8597
Doğalgaz ve Boru Hatları Teknolojisi
X
X
ÖNLİSANS PROGRAMLARINA GÖRE TERCİH EDİLECEK SINIF/BRANŞ VE KOD NUMARALARI
Bakım
Telsiz Sistem
Operatörü
Mühimmat
Oto Tek.
Silah Tek.
Eln. Opt. Tek.
MEBS Ağ Sis.
Tek.
Tls. Sis. Tek.
İkmal
Personel
Maliye
Uçak Helikopter
Teknisyeni
02
Telli Sistem
Operatörü
01
Bilgi Sistem
Operatörü
İstihkâm(İnşaat)
ÖNLİSANS PROGRAMLARI
Jandarma
Program Kodu
Muhabere
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
1148
Doğalgaz, Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi
X
X
8520
Doğalgaz ve Isıtma / Doğalgaz ve Isıtma
X
X
9277
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi
X
X
6149
Döküm
X
1152
Elektrik
X
X
X
X
X
X
X
X
1153
Elektrik-Elektronik
X
X
X
X
X
X
X
X
9213
Elektrik Teknolojisi
X
X
X
X
X
X
X
X
1154
Elektronik
X
X
X
X
X
X
X
X
9063
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8524
Elektrik-Elektronik Teknikerliği
X
X
X
X
X
X
X
X
X
9065
Elektrikli Cihaz Teknolojisi
X
X
X
X
X
X
X
X
X
6155
Elektronik Haberleşme
X
X
X
X
X
X
X
X
X
9067
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
X
X
X
X
X
X
X
X
X
9068
Elektronik Teknolojisi
X
X
X
X
X
X
X
X
X
5327
Elektronik Ticaret
X
9016
Endüstri Ürünleri Tasarımı
X
X
X
X
X
X
X
X
ÖNLİSANS PROGRAMLARINA GÖRE TERCİH EDİLECEK SINIF/BRANŞ VE KOD NUMARALARI
Bakım
Telsiz Sistem
Operatörü
Mühimmat
Oto Tek.
Silah Tek.
Eln. Opt. Tek.
MEBS Ağ Sis.
Tek.
Tls. Sis. Tek.
İkmal
Personel
Maliye
Uçak Helikopter
Teknisyeni
02
Telli Sistem
Operatörü
01
Bilgi Sistem
Operatörü
İstihkâm(İnşaat)
ÖNLİSANS PROGRAMLARI
Jandarma
Program Kodu
Muhabere
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
X
X
X
X
X
X
X
X
1159
Endüstriyel Elektronik
X
9239
Endüstriyel Hammaddeler İşleme Teknolojisi
X
X
X
X
5329
Endüstriyel Kalıpçılık
X
X
X
X
5330
Endüstriyel Otomasyon
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1160
Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi
X
X
X
X
X
X
X
X
X
6161
Endüstriyel Tasarım
X
X
X
4256
Enerji
X
X
9230
Enerji Tesisleri İşletmeciliği
X
X
1164
Et Endüstrisi
X
X
9033
Et ve Et Ürünleri Teknolojisi
X
X
5332
E-Ticaret
X
X
1165
Ev Cihazları Teknolojisi
X
5334
Film Yapım Teknikleri
X
5335
Finans
X
X
X
8526
Finans ve Muhasebe
X
X
X
1170
Fotoğrafçılık
X
X
X
X
X
ÖNLİSANS PROGRAMLARINA GÖRE TERCİH EDİLECEK SINIF/BRANŞ VE KOD NUMARALARI
Bakım
8527
Fotoğraf
X
1171
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
X
8599
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
X
9066
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi
X
1173
Gemi İnşaatı
X
X
1174
Gemi Makineleri
X
1175
Gemi Makineleri İşletme
9036
Telsiz Sistem
Operatörü
Mühimmat
Oto Tek.
Silah Tek.
Eln. Opt. Tek.
MEBS Ağ Sis.
Tek.
Tls. Sis. Tek.
İkmal
Personel
Maliye
Uçak Helikopter
Teknisyeni
02
Telli Sistem
Operatörü
01
Bilgi Sistem
Operatörü
İstihkâm(İnşaat)
ÖNLİSANS PROGRAMLARI
Jandarma
Program Kodu
Muhabere
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Geoteknik
X
X
9100
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
X
X
1177
Gıda Teknolojisi
X
X
8528
Gıda Kalite ve Sağlık Kontrol
X
X
8583
Gıda Teknikerliği
X
X
8603
Girişimcilik ve Proje Yönetim Asistanlığı
X
X
9105
Giyim Üretim Teknolojisi
X
X
8529
Görsel İletişim
X
X
9179
Grafik
X
X
ÖNLİSANS PROGRAMLARINA GÖRE TERCİH EDİLECEK SINIF/BRANŞ VE KOD NUMARALARI
Bakım
Telsiz Sistem
Operatörü
Mühimmat
Oto Tek.
Silah Tek.
Eln. Opt. Tek.
MEBS Ağ Sis.
Tek.
Tls. Sis. Tek.
İkmal
Personel
Maliye
Uçak Helikopter
Teknisyeni
02
Telli Sistem
Operatörü
01
Bilgi Sistem
Operatörü
İstihkâm(İnşaat)
ÖNLİSANS PROGRAMLARI
Jandarma
Program Kodu
Muhabere
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
9180
Grafik Tasarımı
X
X
4273
Grafik ve Reklamcılık
X
X
1178
Gümrük İşletme
X
X
8530
Gümrük İşleri
X
X
1180
Haberleşme
X
X
X
X
X
X
1181
Haberleşme Teknolojisi
X
X
X
X
X
X
1185
Halkla İlişkiler
X
X
X
1186
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
X
X
X
8531
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
X
X
X
1187
Harita
X
1188
Harita Kadastro
X
8546
Harita Teknikerliği
X
1189
Harita ve Maden Ölçme
X
1191
Hastane Yönetimi ve Organizasyon
X
4279
Hava Lojistiği
X
4282
Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi
X
X
X
ÖNLİSANS PROGRAMLARINA GÖRE TERCİH EDİLECEK SINIF/BRANŞ VE KOD NUMARALARI
Bakım
Hazır Beton Teknolojisi
X
1196
Hazır Yemek ve Aşçılık
X
6197
Hidroelektrik Santralleri
X
4283
İç Mekan Koruma ve Yenileme
X
X
1200
İklimlendirme-Soğutma
X
9064
İklimlendirme-Soğutma Teknolojisi
4285
Mühimmat
Oto Tek.
Silah Tek.
Eln. Opt. Tek.
MEBS Ağ Sis.
Tek.
Tls. Sis. Tek.
İkmal
Personel
Maliye
Uçak Helikopter
Teknisyeni
X
1194
Telsiz Sistem
Operatörü
02
Telli Sistem
Operatörü
01
Bilgi Sistem
Operatörü
İstihkâm(İnşaat)
ÖNLİSANS PROGRAMLARI
Jandarma
Program Kodu
Muhabere
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
İkmal
X
X
X
X
X
9076
İkram Hizmetleri
X
X
5337
İletişim ve Halkla İlişkiler
X
X
5338
İnsan Kaynakları
X
X
9073
İnsan Kaynakları Yönetimi
X
X
1201
İnşaat
X
X
X
9052
İnşaat Teknolojisi
X
X
X
8605
İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı
X
4291
İnternet ve Ağ Teknolojileri
X
4292
İstihbarat
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ÖNLİSANS PROGRAMLARINA GÖRE TERCİH EDİLECEK SINIF/BRANŞ VE KOD NUMARALARI
Bakım
Telsiz Sistem
Operatörü
Mühimmat
Oto Tek.
Silah Tek.
Eln. Opt. Tek.
MEBS Ağ Sis.
Tek.
Tls. Sis. Tek.
İkmal
Personel
Maliye
Uçak Helikopter
Teknisyeni
02
Telli Sistem
Operatörü
01
Bilgi Sistem
Operatörü
İstihkâm(İnşaat)
ÖNLİSANS PROGRAMLARI
Jandarma
Program Kodu
Muhabere
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
4293
İstihkam
X
5340
İş ve Uğraşı Terapisi
X
5341
İşletme
X
X
X
X
4296
İşletme Yönetimi
X
X
X
X
1204
İş Makineleri
X
9227
İş Makineleri Operatörlüğü
X
8537
İtfaiyecilik ve Sivil Savunma
X
1208
İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği
X
1209
İthalat-İhracat
X
9295
Jandarma Meslek Eğitimi
X
1210
Jeoteknik Teknikerliği
X
9029
Kağıt Teknolojisi
X
X
1211
Kağıt ve Kağıt İşleme Teknolojisi
X
X
9182
Kamu Güvenlik Ve Asayişin Sağlanması
X
6217
Kaynak Teknolojisi
X
X
X
8539
Kaynakçılık
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ÖNLİSANS PROGRAMLARINA GÖRE TERCİH EDİLECEK SINIF/BRANŞ VE KOD NUMARALARI
Bakım
Telsiz Sistem
Operatörü
Mühimmat
Oto Tek.
Silah Tek.
Eln. Opt. Tek.
MEBS Ağ Sis.
Tek.
Tls. Sis. Tek.
İkmal
Personel
Maliye
Uçak Helikopter
Teknisyeni
02
Telli Sistem
Operatörü
01
Bilgi Sistem
Operatörü
İstihkâm(İnşaat)
ÖNLİSANS PROGRAMLARI
Jandarma
Program Kodu
Muhabere
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
1219
Kıymetli Taş ve Metal işlemeciliği
X
1218
Kimya
X
X
1247
Kimya Teknolojisi
X
X
1221
Kontrol Sistemleri Teknolojisi
X
9069
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
X
9042 Laboratuvar Teknolojisi
X
X
8609
Lastik ve Plastik Teknolojisi
X
X
X
1227
Lastik-Plastik
X
X
X
8543
Lastik / Lastik Endüstrisi
X
X
X
4311
Levazım
X
X
5346
Lojistik
X
X
1228
Maden
X
X
X
9030
Maden Teknolojisi
X
X
X
5347
Maden ve Cevher Hazırlama
X
X
X
1230
Mahalli İdareler
X
1232
Makine
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ÖNLİSANS PROGRAMLARINA GÖRE TERCİH EDİLECEK SINIF/BRANŞ VE KOD NUMARALARI
Bakım
Mühimmat
Oto Tek.
Silah Tek.
Eln. Opt. Tek.
MEBS Ağ Sis.
Tek.
Tls. Sis. Tek.
İkmal
Personel
Maliye
Uçak Helikopter
Teknisyeni
X
Telsiz Sistem
Operatörü
02
Telli Sistem
Operatörü
01
Bilgi Sistem
Operatörü
İstihkâm(İnşaat)
ÖNLİSANS PROGRAMLARI
Jandarma
Program Kodu
Muhabere
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
1233
Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi
X
1234
Makine-Resim-Konstrüksiyon
X
1235
Maliye
X
4318
Marka İletişimi
X
5348
Masaüstü Yayıncılık
X
X
1237
Matbaacılık
X
X
5349
Matbaacılık ve Baskı Teknikleri
X
X
9133
Medya ve İletişim
X
6238
Mekatronik
X
8611
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
X
1239
Mermer Teknolojisi
X
X
1240
Mermercilik
X
X
1242
Metalografi ve Malzeme Muayenesi
X
X
X
9092
Metalurji
X
X
X
1243
Metalurji Malzeme
X
X
X
1241
Metal İşleri
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ÖNLİSANS PROGRAMLARINA GÖRE TERCİH EDİLECEK SINIF/BRANŞ VE KOD NUMARALARI
Bakım
Telsiz Sistem
Operatörü
Mühimmat
Oto Tek.
Silah Tek.
Eln. Opt. Tek.
MEBS Ağ Sis.
Tek.
Tls. Sis. Tek.
İkmal
Personel
Maliye
Uçak Helikopter
Teknisyeni
02
Telli Sistem
Operatörü
01
Bilgi Sistem
Operatörü
İstihkâm(İnşaat)
ÖNLİSANS PROGRAMLARI
Jandarma
Program Kodu
Muhabere
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
6244
Meyve-Sebze İşleme
X
X
9035
Meyve-Sebze İşleme Teknolojisi
X
X
8544
Mimari Dekoratif Sanatlar
X
X
8613
Mimari Restorasyon
X
X
1249
Muhasebe
X
X
X
X
9032
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
X
X
X
X
4323
Mühimmat ve Mühimmat Tahrip
X
9367
Nükleer Teknoloji Ve Radyasyon Güvenliği
X
X
X
X
1254
Orta Kademe Yöneticilik
X
X
X
X
1256
Oto Boya Karoseri Doğrultma Teknikerliği
X
X
9053
Oto Boya ve Karoseri
X
X
6259
Otobüs İşletmeciliği
X
1260
Otobüs Şoförlüğü (Kaptanlık)
X
1257
Oto Elektrik-Elektronik
X
8551
Otomasyon
X
1261
Otomotiv
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ÖNLİSANS PROGRAMLARINA GÖRE TERCİH EDİLECEK SINIF/BRANŞ VE KOD NUMARALARI
Bakım
Telsiz Sistem
Operatörü
Mühimmat
Oto Tek.
Silah Tek.
Eln. Opt. Tek.
MEBS Ağ Sis.
Tek.
Tls. Sis. Tek.
İkmal
Personel
Maliye
Uçak Helikopter
Teknisyeni
02
Telli Sistem
Operatörü
01
Bilgi Sistem
Operatörü
İstihkâm(İnşaat)
ÖNLİSANS PROGRAMLARI
Jandarma
Program Kodu
Muhabere
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
8552
Otomotiv Endüstrisi
X
9255
Otomotiv Tamir ve Bakım
X
X
X
X
X
X
1263
Otomotiv Tasarım ve İmalat
X
X
X
X
X
X
9043
Otomotiv Teknolojisi
X
X
X
X
X
X
5355
Para ve Sermaye Yönetimi
X
1268
Pazarlama
X
X
X
1269
Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
X
X
X
4332
Personel
X
X
6271
Personel Yönetimi
X
X
1272
Petrol Sondajı ve Üretimi
X
8554
Petrokimya
X
1273
Peyzaj
X
X
4339
Peyzaj ve Çevre Tasarımı
X
X
1278
Plastik Teknolojisi
X
1279
Protez ve Ortez
X
1282
Radyo ve Televizyon Programcılığı
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ÖNLİSANS PROGRAMLARINA GÖRE TERCİH EDİLECEK SINIF/BRANŞ VE KOD NUMARALARI
Bakım
Telsiz Sistem
Operatörü
Mühimmat
Oto Tek.
Silah Tek.
Eln. Opt. Tek.
MEBS Ağ Sis.
Tek.
Tls. Sis. Tek.
İkmal
Personel
Maliye
Uçak Helikopter
Teknisyeni
02
Telli Sistem
Operatörü
01
Bilgi Sistem
Operatörü
İstihkâm(İnşaat)
ÖNLİSANS PROGRAMLARI
Jandarma
Program Kodu
Muhabere
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
1283
Radyo ve Televizyon Tekniği
X
9070
Radyo ve Televizyon Teknolojisi
X
4340
Radyo ve Televizyon Yayıncılığı
X
6286
Radyo Tv Yayımcılığı / Radyo-Tv Yayımcılığı
X
1287
Rafineri ve Petrokimya
X
X
9041
Rafineri ve Petrokimya Teknolojisi
X
X
8621
Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik Teknolojisi
X
X
8623
Raylı Sistemler İşletmeciliği
X
X
8625
Raylı Sistemler Makine Teknolojisi
X
X
8627
Raylı Sistemler Yol
X
X
9055
Raylı Sistemler Yol Teknolojisi
X
X
9244
Raylı Sistemler
X
X
X
9147
Raylı Sistemler Makinistlik
X
X
X
1288
Raylı Sistemler Teknolojisi
X
X
X
1290
Restorasyon
X
X
1291
Restorasyon ve Konservasyon
X
X
X
X
ÖNLİSANS PROGRAMLARINA GÖRE TERCİH EDİLECEK SINIF/BRANŞ VE KOD NUMARALARI
Bakım
Telsiz Sistem
Operatörü
Mühimmat
Oto Tek.
Silah Tek.
Eln. Opt. Tek.
MEBS Ağ Sis.
Tek.
Tls. Sis. Tek.
İkmal
Personel
Maliye
Uçak Helikopter
Teknisyeni
02
Telli Sistem
Operatörü
01
Bilgi Sistem
Operatörü
İstihkâm(İnşaat)
ÖNLİSANS PROGRAMLARI
Jandarma
Program Kodu
Muhabere
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
9017
Sahne ve Dekor Tasarımı
X
4343
Sahne ve Gösteri Sanatları Işık Teknolojisi
X
9015
Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi
X
9257
Sermaye Piyasası ve Borsa
X
1300
Seyahat İşletmeciliği
X
1304
Sıhhi Tesisat
X
X
8563
Sıhhi Tesisat ve Doğalgaz
X
X
1303
Sigortacılık
X
1305
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
X
9023
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
X
9031
Sondaj Teknolojisi
X
6306
Sondajcılık
X
2111
Sosyal Bilimler
X
X
9098
Sosyal Güvenlik
X
X
4352
Sosyal Hizmetler
X
X
8567
Tapu Kadastro
X
X
X
X
X
X
ÖNLİSANS PROGRAMLARINA GÖRE TERCİH EDİLECEK SINIF/BRANŞ VE KOD NUMARALARI
Bakım
Telsiz Sistem
Operatörü
Mühimmat
Oto Tek.
Silah Tek.
Eln. Opt. Tek.
MEBS Ağ Sis.
Tek.
Tls. Sis. Tek.
İkmal
Personel
Maliye
Uçak Helikopter
Teknisyeni
02
Telli Sistem
Operatörü
01
Bilgi Sistem
Operatörü
İstihkâm(İnşaat)
ÖNLİSANS PROGRAMLARI
Jandarma
Program Kodu
Muhabere
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
1313
Tarım Alet ve Makineleri
X
X
X
X
8568
Tarım Makineleri
X
X
X
X
8639
Tasarım ve Basım-Yayımcılık
X
1323
Tekstil
X
X
1324
Tekstil Baskı
X
X
1325
Tekstil Dokuma
X
X
9250
Tekstil Tasarımı
X
X
9019
Tekstil Teknolojisi
X
X
8643
Televizyon Yapım ve Yönetimi
X
4364
Termik Motorlar ve Otomobil
X
8570
Termik Santral Makineleri
X
X
X
X
8571
Termik Santrallerde Enerji Üretimi
X
X
X
X
1328
Tesisat Teknolojisi
X
Tıbbi Laboratuvar
X
1333
Ticaret ve Yönetim
X
X
1336
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
X
X
1330
X
X
X
X
X
X
ÖNLİSANS PROGRAMLARINA GÖRE TERCİH EDİLECEK SINIF/BRANŞ VE KOD NUMARALARI
Bakım
Telsiz Sistem
Operatörü
Mühimmat
Oto Tek.
Silah Tek.
Eln. Opt. Tek.
MEBS Ağ Sis.
Tek.
Tls. Sis. Tek.
İkmal
Personel
Maliye
Uçak Helikopter
Teknisyeni
02
Telli Sistem
Operatörü
01
Bilgi Sistem
Operatörü
İstihkâm(İnşaat)
ÖNLİSANS PROGRAMLARI
Jandarma
Program Kodu
Muhabere
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
8575
Turizm, Konaklama ve Otel İşletmeciliği
X
X
4374
Turizm ve Konaklama İşletmeciliği
X
X
5368
Turizm ve Otel İşletmeciliği
X
X
1337
Turizm Rehberliği
X
X
9078
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
X
X
5370
Turizm ve Seyahat İşletmeciliği
X
X
1339
Turizm Yönetimi
X
X
5371
Uçak Elektriği
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4378
Uçak Elektrik ve Elektroniği
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
5372
Uçak Elektroniği
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4379
Uçak Gövde Bakım
X
X
X
X
X
X
X
5373
Uçak Gövdesi
X
X
X
X
X
X
X
5374
Uçak Motoru
X
X
X
X
X
X
X
9146
Uçak Teknolojisi
X
X
X
X
X
X
X
9011
Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri
X
5375
Uluslararası Lojistik
X
X
X
X
X
Telsiz Sistem
Operatörü
Mühimmat
Oto Tek.
Silah Tek.
Eln. Opt. Tek.
MEBS Ağ Sis.
Tek.
Tls. Sis. Tek.
04
05
06
07
08
09
10
11
Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik
Uluslararası Ticaret
Uluslararası Ticaret Yönetimi
Uygulamalı İngilizce-Türkçe Çevirmenlik
Uygulamalı İspanyolca-Türkçe Çevirmenlik
Uygulamalı Rusça-Türkçe Çevirmenlik
Üretimde Kalite Kontrol
Web Teknolojileri ve Programlama
Yalıtım Teknolojisi
Yapı
Yapı Dekoru
Yapı Denetim Yardımcılığı
Yapı Denetimi
Yapı Donatım Teknolojisi
Yapı Ressamlığı
Yapı Tesisat Teknolojisi
Yapı Teknolojisi
Yapı Yalıtım Teknolojisi
Yerel Yönetimler
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Yukarıda belirtilen ön lisans programı dışındaki diğer ön lisans programları
X
X
Uçak Helikopter
Teknisyeni
Telli Sistem
Operatörü
03
Maliye
Bilgi Sistem
Operatörü
02
Personel
İstihkâm(İnşaat)
01
İkmal
4392
5376
1343
1345
4394
4396
1214
4399
8577
4400
9251
8645
9039
1351
1348
5377
4401
9040
8580
ÖNLİSANS PROGRAMLARI
Bakım
Muhabere
Jandarma
Program Kodu
ÖNLİSANS PROGRAMLARINA GÖRE TERCİH EDİLECEK SINIF/BRANŞ VE KOD NUMARALARI
12
13
14
15
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Çizelgede ismi bulunmayan ön lisans programlarından mezun olacak/olan adaylar
sadece Jandarma sınıfını tercih edecekler, idarece uygun görülmesi halinde
diğer sınıflarda da değerlendirilebileceklerdir.
Mühimmat
Oto Teknisyeni
Silah Teknisyeni
Elektronik Optik
Teknisyeni
MEBS Ağı
Sistem
Teknisyeni
Telsiz Sistem
Teknisyeni
04
05
06
07
08
09
10
11
Uçak Helikopter
Teknisyeni
Telsiz Sistem
Operatörü
03
Maliye
Telli Sistem
Operatörü
02
Personel
Bilgi Sistem
Operatörü
01
İkmal
İstihkâm(İnşaat)
LİSANS PROGRAMLARI
Bakım
Muhabere
Jandarma
Program Kodu
LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE TERCİH EDİLECEK SINIF/BRANŞ VE KOD NUMARALARI
12
13
14
15
8297
Adalet Yüksekokulu
X
3101
Ağaç İşleri Endüstri/Endüstrisi Mühendisliği
X
4203
Ağaç İşleri Endüstrisi
X
8145
Ağaç İşleri Öğretmenliği
X
3102
Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği
X
X
8341
Aile ve Tüketici Bilimleri
X
X
5101
Aile Bilimleri Ve Tüketici Öğretmenliği
X
8120
Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmenliği
X
X
3103
Aktüerya
X
X
X
X
5102
Aktüerya Bilimleri
X
X
X
X
7101 Antrenörlük Eğitimi
X
X
3108
X
X
3111 Arkeoloji
X
X
3112 Arkeoloji ve Sanat Tarihi
X
X
4209
Asfaltit, Petro-Gaz Üretiminin Fiziki Süreçleri
X
Arşivcilik
X
3113
Antropoloji
X
X
X
X
Mühimmat
Oto Teknisyeni
Silah Teknisyeni
Elektronik Optik
Teknisyeni
MEBS Ağı
Sistem
Teknisyeni
Telsiz Sistem
Teknisyeni
04
05
06
07
08
09
10
11
Uçak Helikopter
Teknisyeni
Telsiz Sistem
Operatörü
03
Maliye
Telli Sistem
Operatörü
02
Personel
Bilgi Sistem
Operatörü
01
İkmal
İstihkâm(İnşaat)
LİSANS PROGRAMLARI
Bakım
Muhabere
Jandarma
Program Kodu
LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE TERCİH EDİLECEK SINIF/BRANŞ VE KOD NUMARALARI
12
13
14
15
3115
Avrupa Birliği İlişkileri
X
3117
Bankacılık
X
X
X
X
3118
Bankacılık ve Finans
X
X
X
X
6119
Bankacılık ve Finansman
X
X
X
X
3120
Bankacılık ve Sigortacılık
X
X
X
X
3121
Basın ve Yayın
X
X
8122
Basım Ve Yayımcılık
X
X
8148
Basın Ve Yayımcılık
X
X
8307 Beden Eğitimi Öğretmenliği
X
X
7102 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
X
X
8123 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
X
X
3122
Beslenme ve Diyetetik
X
X
8124
Besin Teknolojisi Ve Öğretmenliği
X
X
8308
Bilgi Teknolojileri
X
8144
Bilgi ve Belge Yönetimi
X
4216
Bilgi İşlemi
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Mühimmat
Oto Teknisyeni
Silah Teknisyeni
Elektronik Optik
Teknisyeni
MEBS Ağı
Sistem
Teknisyeni
Telsiz Sistem
Teknisyeni
04
05
06
07
08
09
10
11
Uçak Helikopter
Teknisyeni
Telsiz Sistem
Operatörü
03
Maliye
Telli Sistem
Operatörü
02
Personel
Bilgi Sistem
Operatörü
01
İkmal
İstihkâm(İnşaat)
LİSANS PROGRAMLARI
Bakım
Muhabere
Jandarma
Program Kodu
LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE TERCİH EDİLECEK SINIF/BRANŞ VE KOD NUMARALARI
12
13
14
15
3123
Bilgisayar
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8143
Bilgisayar Bilimleri
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
5137
Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8309
Bilgisayar Donanımı ve Teknolojisi
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3124
Bilgisayar Mühendisliği
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3125
Bilgisayar Öğretmenliği
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3126
Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4220
Bilgisayar Sistemleri ve Ağları
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8151
Bilgisayar Sistemleri Ve Teknolojileri
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8125
Bilgisayar Teknolojisi Bölümü
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8152
Bilgisayar Teknolojisi Öğretmenliği
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8153
Bilgisayar Teknolojisi Ve Büro Yönetimi
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4222
Bilgisayar Uygulamalı Ekonomi
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3127
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8154
Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3128
Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Mühimmat
Oto Teknisyeni
Silah Teknisyeni
Elektronik Optik
Teknisyeni
MEBS Ağı
Sistem
Teknisyeni
Telsiz Sistem
Teknisyeni
04
05
06
07
08
09
10
11
Uçak Helikopter
Teknisyeni
Telsiz Sistem
Operatörü
03
Maliye
Telli Sistem
Operatörü
02
Personel
Bilgi Sistem
Operatörü
01
İkmal
İstihkâm(İnşaat)
LİSANS PROGRAMLARI
Bakım
Muhabere
Jandarma
Program Kodu
LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE TERCİH EDİLECEK SINIF/BRANŞ VE KOD NUMARALARI
12
13
14
15
3129
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
9150
Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8310
Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Öğretimi
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8155
Bilgisayar-Enformatik
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8156
Bilgisayar Ve Enformatik Mühendisliği
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
9343
Bilgisayar Ve Yazılım Mühendisliği
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
5103
Bilişim Sistemleri Mühendisliği
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3130
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3132
Biyokimya
X
X
3133
Biyoloji
X
X
5138
Biyoloji Bilimleri ve Biyo Mühendislik
X
X
3364
Biyoloji Öğretmenliği
X
X
4226
Biyoloji-Ekoloji, Çevre Koruma
X
X
4227
Biyoloji-Zirai Bilimler
X
X
3137
Büro Yönetimi Öğretmenliği
X
X
8239
Büro Yönetimi Ve Sekreterlik
X
X
Mühimmat
Oto Teknisyeni
Silah Teknisyeni
Elektronik Optik
Teknisyeni
MEBS Ağı
Sistem
Teknisyeni
Telsiz Sistem
Teknisyeni
04
05
06
07
08
09
10
11
Uçak Helikopter
Teknisyeni
Telsiz Sistem
Operatörü
03
Maliye
Telli Sistem
Operatörü
02
Personel
Bilgi Sistem
Operatörü
01
İkmal
İstihkâm(İnşaat)
LİSANS PROGRAMLARI
Bakım
Muhabere
Jandarma
Program Kodu
LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE TERCİH EDİLECEK SINIF/BRANŞ VE KOD NUMARALARI
12
13
14
15
4232
Cevher Hazırlama Mühendisliği
X
3138
Coğrafya
X
X
3365
Coğrafya Öğretmenliği
X
X
3139
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
X
8312
Çalışma Ekonomisi
X
X
X
X
3141
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
X
X
X
X
8313
Çevre Bilimleri ve Yönetimi
X
X
3142
Çevre Mühendisliği
X
X
8164
Deniz Bilimleri
X
8165
Deniz Bilimleri Ve Teknolojisi
X
3150
Deniz İşletmeciliği/İşletmeleri ve Yöneticiliği / Yönetimi
X
4237
Deniz Ve Liman İşletme
X
3148
Deniz Teknolojisi Mühendisliği
X
3149
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
X
4239
Denizde Petrol ve Gaz Üretim Araçları
X
3151
Deri Mühendisliği
X
X
X
X
Mühimmat
Oto Teknisyeni
Silah Teknisyeni
Elektronik Optik
Teknisyeni
MEBS Ağı
Sistem
Teknisyeni
Telsiz Sistem
Teknisyeni
04
05
06
07
08
09
10
11
Uçak Helikopter
Teknisyeni
Telsiz Sistem
Operatörü
03
Maliye
Telli Sistem
Operatörü
02
Personel
Bilgi Sistem
Operatörü
01
İkmal
İstihkâm(İnşaat)
LİSANS PROGRAMLARI
Bakım
Muhabere
Jandarma
Program Kodu
LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE TERCİH EDİLECEK SINIF/BRANŞ VE KOD NUMARALARI
12
13
14
15
8166
Deri Teknolojisi
X
4240
Dil Ağırlıklı Programlar
X
3154
Döküm Öğretmenliği
X
8316
Ekoloji
X
3158
Ekonometri
X
X
X
X
3159
Ekonomi
X
X
X
X
9113
Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi
X
5105
Ekonomi ve Finans
X
X
X
X
9221
Ekonomi Ve İdari Bilimler Programları
X
X
X
X
5106
Ekonomi-Yönetim Bilimleri
X
X
X
X
3160
Elektrik Mühendisliği
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3161
Elektrik Öğretmenliği
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4248
Elektrik Güç Mühendisliği
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4249
Elektrik Güç Mühendisliği Ve Donanımı
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4250
Elektrik Güç Üretimi Ve Elektrik Donanımı
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8180
Elektrik İşleri Öğretmenliği
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Mühimmat
Oto Teknisyeni
Silah Teknisyeni
Elektronik Optik
Teknisyeni
MEBS Ağı
Sistem
Teknisyeni
Telsiz Sistem
Teknisyeni
04
05
06
07
08
09
10
11
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Uçak Helikopter
Teknisyeni
Telsiz Sistem
Operatörü
03
Maliye
Telli Sistem
Operatörü
02
Personel
Bilgi Sistem
Operatörü
01
İkmal
İstihkâm(İnşaat)
LİSANS PROGRAMLARI
Bakım
Muhabere
Jandarma
Program Kodu
LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE TERCİH EDİLECEK SINIF/BRANŞ VE KOD NUMARALARI
12
13
14
15
3162
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
X
3163
Elektronik Mühendisliği
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4252
Elektronik
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8181
Elektronik İşleri Öğretmenliği
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3164
Elektronik Öğretmenliği
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
6165
Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3166
Elektronik ve Haberleşme Mühendisi
X
X
X
X
X
X
X
X
3167
Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği
X
X
X
X
X
X
X
X
4253
Elektronik Ve Telekomünikasyon
X
X
X
X
X
X
X
X
3168
Endüstri Mühendisliği
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8318
Endüstri Sistemleri Mühendisliği
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3169
Endüstri Ürünleri Tasarımı
X
X
X
7154
Endüstri Tasarımı
X
X
X
4254
Endüstri Yönetimi
X
X
X
3170
Endüstriyel Tasarım
X
X
X
3171
Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği
X
X
X
Mühimmat
Oto Teknisyeni
Silah Teknisyeni
Elektronik Optik
Teknisyeni
MEBS Ağı
Sistem
Teknisyeni
Telsiz Sistem
Teknisyeni
04
05
06
07
08
09
10
11
Uçak Helikopter
Teknisyeni
Telsiz Sistem
Operatörü
03
Maliye
Telli Sistem
Operatörü
02
Personel
Bilgi Sistem
Operatörü
01
İkmal
İstihkâm(İnşaat)
LİSANS PROGRAMLARI
Bakım
Muhabere
Jandarma
Program Kodu
LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE TERCİH EDİLECEK SINIF/BRANŞ VE KOD NUMARALARI
12
13
14
15
8182
Enerji Mühendisliği
X
X
3172
Enerji Öğretmenliği
X
X
8319
Enerji Sistemleri Mühendisliği
X
X
4257
Enformasyon Sistemleri Mühendisliği
X
X
X
X
X
6173
Enformasyon Teknolojileri
X
X
X
X
X
4258
Eşit Ağırlıklı Programlar
X
X
3180
Felsefe
X
X
3367
Felsefe Grubu Öğretmenliği
X
X
3181
Fen Bilgisi Öğretmenliği
X
9122
Fen Programları
X
5107
Finans Matematiği
X
X
X
4261
Finans-Sigorta
X
X
X
3182
Fizik
X
4262
Fizik ve Astronomi
X
3184
Fizik Mühendisliği
X
3368
Fizik Öğretmenliği
X
X
Mühimmat
Oto Teknisyeni
Silah Teknisyeni
Elektronik Optik
Teknisyeni
MEBS Ağı
Sistem
Teknisyeni
Telsiz Sistem
Teknisyeni
04
05
06
07
08
09
10
11
Uçak Helikopter
Teknisyeni
Telsiz Sistem
Operatörü
03
Maliye
Telli Sistem
Operatörü
02
Personel
Bilgi Sistem
Operatörü
01
İkmal
İstihkâm(İnşaat)
LİSANS PROGRAMLARI
Bakım
Muhabere
Jandarma
Program Kodu
LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE TERCİH EDİLECEK SINIF/BRANŞ VE KOD NUMARALARI
12
13
14
15
8345
Fotoğraf ve Grafik Sanatlar
X
7211
Fotoğraf ve Video
X
6188
Gazetecilik
X
X
8191
Gazetecilik Ve Halkla İlişkiler
X
X
3189
Gemi İnşaatı Mühendisliği
X
X
8322
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisi
X
X
X
X
8192
Gemi Makineleri
X
X
X
X
3190
Gemi Makineleri İşletme Mühendisi
X
X
X
X
4268
Gemi İnşaatı ve Denizcilik Teknolojileri
X
X
X
X
8193
Gemi Makineleri Mühendisliği
X
X
X
X
9185
Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği
X
X
X
X
9259
Gemi ve Yat Tasarımı
X
X
X
X
3191
Gıda Mühendisliği
X
X
8196
Gıda Bilimi ve Teknolojisi
X
X
4271
Gıda Teknolojileri / Gıda Teknolojisi
X
X
3192
Giyim Endüstrisi Öğretmenliği
X
X
Mühimmat
Oto Teknisyeni
Silah Teknisyeni
Elektronik Optik
Teknisyeni
MEBS Ağı
Sistem
Teknisyeni
Telsiz Sistem
Teknisyeni
04
05
06
07
08
09
10
11
Uçak Helikopter
Teknisyeni
Telsiz Sistem
Operatörü
03
Maliye
Telli Sistem
Operatörü
02
Personel
Bilgi Sistem
Operatörü
01
İkmal
İstihkâm(İnşaat)
LİSANS PROGRAMLARI
Bakım
Muhabere
Jandarma
Program Kodu
LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE TERCİH EDİLECEK SINIF/BRANŞ VE KOD NUMARALARI
12
13
14
15
3193
Giyim Öğretmenliği
X
9231
Görsel İletişim
X
X
7190
Görsel İletişim Sanatı
X
X
5109
Görsel İletişim Tasarımı
X
X
9162
Görsel Sanatlar
X
X
7191
Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı
X
X
4272
Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı
X
X
8353
Görüntü Sanatları
X
X
7160
Grafik
X
X
X
7161
Grafik Tasarım
X
X
X
7145
Grafik Sanatlar / Grafik Sanatları
X
X
X
9160
Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarım
X
X
X
7196
Grafik Öğretmenliği
X
X
X
9118
Gümrük İşletme
X
4276
Haberleşme Donanımı ve Teknolojileri
X
X
X
X
X
X
8323
Haberleşme Mühendisliği
X
X
X
X
X
X
X
X
Mühimmat
Oto Teknisyeni
Silah Teknisyeni
Elektronik Optik
Teknisyeni
MEBS Ağı
Sistem
Teknisyeni
Telsiz Sistem
Teknisyeni
04
05
06
07
08
09
10
11
Uçak Helikopter
Teknisyeni
Telsiz Sistem
Operatörü
03
Maliye
Telli Sistem
Operatörü
02
Personel
Bilgi Sistem
Operatörü
01
İkmal
İstihkâm(İnşaat)
LİSANS PROGRAMLARI
Bakım
Muhabere
Jandarma
Program Kodu
LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE TERCİH EDİLECEK SINIF/BRANŞ VE KOD NUMARALARI
12
13
14
15
4277
Haberleşme Mühendisliği ve Teknolojisi
X
X
X
X
X
X
8198
Haberleşme Teknolojisi
X
X
X
X
X
X
5110
Halkbilim
X
X
3197
Halkla İlişkiler
X
X
5111
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
X
X
3198
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
X
X
8324
Harita Mühendisliği
X
8325
Havacılık
X
3200
Havacılık Elektrik ve Elektroniği
X
X
X
X
X
X
X
X
3201
Havacılık ve Uzay Mühendisliği
X
X
X
X
X
X
X
X
3203
Hazır Giyim Öğretmenliği
X
8326
Hidrojeoloji
X
3206
Hidrojeoloji Mühendisliği
X
3209
Hukuk
X
3211
İç Mimarlık
X
X
3212
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
X
X
X
X
X
LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE TERCİH EDİLECEK SINIF/BRANŞ VE KOD NUMARALARI
Bakım
Personel
Maliye
Uçak Helikopter
Teknisyeni
9140 İktisadi Programlar
X
X
X
X
3215 İletişim
X
X
8327 İletişim Bilimleri
X
X
8132 İletişim Sanatları
X
X
5113 İletişim Tasarımı
X
X
9281 İletişim Tasarımı ve Yönetimi
X
X
3217 İlköğretim Matematik Öğretmenliği
X
X
X
5114 İmalat Mühendisliği
X
3218 İngiliz Dil Bilimi
X
X
X
X
3219
İngiliz Dili Ve Edebiyatı
X
X
X
X
3220
İngilizce Öğretmenliği / İngilizce Öğretmenliği-Elt
X
X
X
X
8328 İnsan Kaynakları Yönetimi
X
X
X
3221 İnşaat Mühendisliği
X
02
03
04
05
06
07
08
8205 İç Mimari
X
X
7165 İç Mimari ve Çevre Tasarımı
X
X
3213 İktisat
Program Kodu
01
LİSANS PROGRAMLARI
X
X
X
Elektronik Optik
Teknisyeni
MEBS Ağı
Sistem
Teknisyeni
Telsiz Sistem
Teknisyeni
X
Silah Teknisyeni
X
Oto Teknisyeni
X
Mühimmat
X
Telsiz Sistem
Operatörü
15
Telli Sistem
Operatörü
14
Bilgi Sistem
Operatörü
13
İstihkâm(İnşaat)
12
Jandarma
İkmal
Muhabere
09
10
11
X
Mühimmat
Oto Teknisyeni
Silah Teknisyeni
Elektronik Optik
Teknisyeni
MEBS Ağı
Sistem
Teknisyeni
Telsiz Sistem
Teknisyeni
04
05
06
07
08
09
10
11
Uçak Helikopter
Teknisyeni
Telsiz Sistem
Operatörü
03
Maliye
Telli Sistem
Operatörü
02
Personel
Bilgi Sistem
Operatörü
01
İkmal
İstihkâm(İnşaat)
LİSANS PROGRAMLARI
Bakım
Muhabere
Jandarma
Program Kodu
LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE TERCİH EDİLECEK SINIF/BRANŞ VE KOD NUMARALARI
12
13
14
15
X
X
X
X
X
X
3223
İstatistik
X
X
3224
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
X
X
3226
İşletme
X
X
X
X
4295
İşletme Yönetimi
X
X
X
X
8211
İşletme, Muhasebe Ve Ticaret Öğretmenliği
X
X
X
X
3227
İşletme Bilgi Yönetimi
X
X
X
X
8210
İşletme Enformatiği
X
X
X
X
3228
İşletme Mühendisliği
X
X
X
X
8134
İşletme Öğretmenliği
X
X
X
X
6229
İşletme-Ekonomi
X
X
X
X
4297
Jeodezi
X
3233
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği
X
4298
Jeodezi ve Haritacılık
X
3234
Jeofizik Mühendisliği
X
4299
Jeoloji
X
6235
Jeoloji Mühendisliği
X
X
X
Mühimmat
Oto Teknisyeni
Silah Teknisyeni
Elektronik Optik
Teknisyeni
MEBS Ağı
Sistem
Teknisyeni
Telsiz Sistem
Teknisyeni
04
05
06
07
08
09
10
11
X
Uçak Helikopter
Teknisyeni
Telsiz Sistem
Operatörü
03
Maliye
Telli Sistem
Operatörü
02
Personel
Bilgi Sistem
Operatörü
01
İkmal
İstihkâm(İnşaat)
LİSANS PROGRAMLARI
Bakım
Muhabere
Jandarma
Program Kodu
LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE TERCİH EDİLECEK SINIF/BRANŞ VE KOD NUMARALARI
12
13
14
15
X
X
X
3236
Kalıpçılık Öğretmenliği
X
3237
Kamu Yönetimi
X
8212
Kaynak Öğretmenliği
X
3283
Kentsel Tasarım Ve Peyzaj Mimarisi /Mimarlığı
X
X
3240
Kimya
X
X
X
X
6241
Kimya Mühendisliği
X
X
X
X
9226
Kimya Mühendisliği Ve Uygulamalı Kimya
X
X
X
X
8329
Kimya Teknolojisi
X
X
X
X
3369
Kimya Öğretmenliği
X
X
X
X
4306
Kimya Proses Mühendisliği
X
X
X
X
5115
Kimya-Biyoloji Mühendisliği
X
X
X
X
9192 Kimya ve Süreç Mühendisliği
X
X
X
X
3242
Klasik Arkeoloji
X
3243
Konaklama İşletmeciliği
X
X
X
3244
Konaklama İşletmeciliği Öğretmenliği
X
X
X
8215
Konaklama ve Turizm İşletmeciliği
X
X
X
X
X
X
X
Mühimmat
Oto Teknisyeni
Silah Teknisyeni
Elektronik Optik
Teknisyeni
MEBS Ağı
Sistem
Teknisyeni
Telsiz Sistem
Teknisyeni
04
05
06
07
08
09
10
11
3245
Kontrol Mühendisliği
X
X
X
X
8141
Kontrol Ve Bilgisayar Mühendisliği
X
X
X
X
9260
Kontrol Ve Otomasyon Mühendisliği
X
X
X
X
8347
Kontrol Öğretmenliği
X
X
X
X
5116
Küresel/Siyaset ve Uluslararası İlişkiler
X
8222
Lojistik Yönetimi
X
3251
Maden Mühendisliği
X
X
8223
Makine
X
X
X
X
X
X
3252
Makine Mühendisliği
X
X
X
X
X
X
5117
Makine Öğretmenliği
X
X
X
X
X
X
3253
Makine Resmi ve Konstrüksiyonu Öğretmenliği
X
X
X
X
X
X
4314
Makine ve İmalat Mühendisliği
X
X
X
X
X
X
4313
Makine Üretimi Teknik ve Teknolojisi
X
X
X
X
X
X
4315
Makine ve Üretim Mühendisliği
X
X
X
X
X
X
4316
Makine Yapım Tekniği ve Teknolojileri
X
X
X
X
X
X
4317
Makine Yapımı Mühendisliği ve Teknolojisi
X
X
X
X
X
X
Uçak Helikopter
Teknisyeni
Telsiz Sistem
Operatörü
03
Maliye
Telli Sistem
Operatörü
02
Personel
Bilgi Sistem
Operatörü
01
İkmal
İstihkâm(İnşaat)
LİSANS PROGRAMLARI
Bakım
Muhabere
Jandarma
Program Kodu
LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE TERCİH EDİLECEK SINIF/BRANŞ VE KOD NUMARALARI
12
13
14
15
X
X
X
X
Mühimmat
Oto Teknisyeni
Silah Teknisyeni
Elektronik Optik
Teknisyeni
MEBS Ağı
Sistem
Teknisyeni
Telsiz Sistem
Teknisyeni
04
05
06
07
08
09
10
11
Uçak Helikopter
Teknisyeni
Telsiz Sistem
Operatörü
03
Maliye
Telli Sistem
Operatörü
02
Personel
Bilgi Sistem
Operatörü
01
İkmal
İstihkâm(İnşaat)
LİSANS PROGRAMLARI
Bakım
Muhabere
Jandarma
Program Kodu
LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE TERCİH EDİLECEK SINIF/BRANŞ VE KOD NUMARALARI
12
13
14
15
3254
Maliye
X
X
X
8225
Maliye-Muhasebe
X
X
X
8226
Malzeme
X
X
X
5118
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
X
X
X
8227
Malzeme Mühendisliği
X
X
3255
Matbaa Öğretmenliği / Matbaacılık Öğretmenliği
X
X
6256
Matematik
X
X
X
X
3257
Matematik Mühendisliği
X
X
X
X
3370
Matematik Öğretmenliği
X
X
X
X
3256
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8228
Matematik Ve İnformatik / Matematik-İnformatik
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8229
Matematik Ve İstatistik
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8230
Matematik-Bilgisayar Programcılığı
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3258
Matematik-Bilgisayar
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8244
Medya ve İletişim
X
X
3259
Medya ve İletişim Sistemleri
X
X
Mühimmat
Oto Teknisyeni
Silah Teknisyeni
Elektronik Optik
Teknisyeni
MEBS Ağı
Sistem
Teknisyeni
Telsiz Sistem
Teknisyeni
04
05
06
07
08
09
10
11
Uçak Helikopter
Teknisyeni
Telsiz Sistem
Operatörü
03
Maliye
Telli Sistem
Operatörü
02
Personel
Bilgi Sistem
Operatörü
01
İkmal
İstihkâm(İnşaat)
LİSANS PROGRAMLARI
Bakım
Muhabere
Jandarma
Program Kodu
LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE TERCİH EDİLECEK SINIF/BRANŞ VE KOD NUMARALARI
12
13
14
15
9195
Medya ve Görsel sanatlar
X
X
9220
Medya ve Uygulamalı Görsel Sanatlar
X
X
5119
Mekatronik Mühendisliği
X
X
X
X
X
X
X
X
X
5120
Mekatronik Öğretmenliği
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3260
Metal Öğretmenliği
X
X
X
8231
Metal İşleri Öğretmenliği
X
X
X
8232
Metalurji Mühendisliği
X
X
X
3261
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
X
X
X
6262
Meteoroloji Mühendisliği
X
3263
Mimarlık
X
3264
Mobilya ve Dekorasyon Öğretmenliği
X
3267
Moleküler Biyoloji ve Genetik
X
3268
Muhasebe
X
X
X
3269
Muhasebe Bilgi Sistemleri
X
X
X
9115
Muhasebe ve Denetim
X
X
X
5123
Muhasebe Ve Finansal/Finans Yönetim
X
X
X
X
X
Mühimmat
Oto Teknisyeni
Silah Teknisyeni
Elektronik Optik
Teknisyeni
MEBS Ağı
Sistem
Teknisyeni
Telsiz Sistem
Teknisyeni
04
05
06
07
08
09
10
11
Uçak Helikopter
Teknisyeni
Telsiz Sistem
Operatörü
03
Maliye
Telli Sistem
Operatörü
02
Personel
Bilgi Sistem
Operatörü
01
İkmal
İstihkâm(İnşaat)
LİSANS PROGRAMLARI
Bakım
Muhabere
Jandarma
Program Kodu
LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE TERCİH EDİLECEK SINIF/BRANŞ VE KOD NUMARALARI
12
13
14
15
3270
Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği
X
X
X
4322
Muhasebe ve Maliye
X
X
X
3381
Muhasebe-Finansman
X
X
X
8234
Muhasebe-İşletme Öğretmenliği
X
X
9283
Mücevherat Mühendisliği
X
3274
Nükleer Enerji Mühendisliği
X
9116
Otel Yöneticiliği
X
X
4328
Otomasyon, Bilgi Ve Kontrol Mühendisliği
X
X
4326
Otomasyon Enformasyon ve Kontrol Donanımı
X
X
4327
Otomasyon Enformasyon ve Kontrol Teknikleri
X
X
4329
Otomobil Mühendisliği ve Teknolojileri
X
X
X
X
8333
Otomotiv Mühendisliği
X
X
X
X
X
3278
Otomotiv Öğretmenliği
X
X
X
X
X
8334
Pazarlama
X
X
8349
Pazarlama Öğretmenliği
X
X
4334
Petrol ve Doğalgaz Jeolojisi
X
X
X
X
X
X
Mühimmat
Oto Teknisyeni
Silah Teknisyeni
Elektronik Optik
Teknisyeni
MEBS Ağı
Sistem
Teknisyeni
Telsiz Sistem
Teknisyeni
04
05
06
07
08
09
10
11
Uçak Helikopter
Teknisyeni
Telsiz Sistem
Operatörü
03
Maliye
Telli Sistem
Operatörü
02
Personel
Bilgi Sistem
Operatörü
01
İkmal
İstihkâm(İnşaat)
LİSANS PROGRAMLARI
Bakım
Muhabere
Jandarma
Program Kodu
LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE TERCİH EDİLECEK SINIF/BRANŞ VE KOD NUMARALARI
12
13
14
15
3281
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
X
4335
Petrol ve Gaz Kuyularının Açılması
X
4336
Petrol ve Gaz Ürtetim Makineleri ve Teçhizatı
X
4337
Petrol, Gaz ve Boru Hatları ve
Depoları Projelendirme, İnşası ve İşletilmesi
X
4338
Petrol-Gaz Yataklarının İşletimi ve Kullanımı
X
8241
Petrol Mühendisliği
X
X
4333
Petrol Teknolojisi ve Petrokimya
X
X
6283
Peyzaj Mimarlığı
X
3282
Peyzaj Mimarlığı ve Kentsel Tasarım
X
9120
Polimer Mühendisliği
X
3286
Psikoloji
X
X
3290
Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık
X
X
8247
Radyo ve Televizyon / Radyo-Tv
X
X
3288
Radyo, Tv ve Sinema
X
X
3287
Radyo-Televizyon, Sinema
X
X
9268
Raylı Sistemler Mühendisliği
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Mühimmat
Oto Teknisyeni
Silah Teknisyeni
Elektronik Optik
Teknisyeni
MEBS Ağı
Sistem
Teknisyeni
Telsiz Sistem
Teknisyeni
04
05
06
07
08
09
10
11
Uçak Helikopter
Teknisyeni
Telsiz Sistem
Operatörü
03
Maliye
Telli Sistem
Operatörü
02
Personel
Bilgi Sistem
Operatörü
01
İkmal
İstihkâm(İnşaat)
LİSANS PROGRAMLARI
Bakım
Muhabere
Jandarma
Program Kodu
LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE TERCİH EDİLECEK SINIF/BRANŞ VE KOD NUMARALARI
12
13
14
15
8248
Rehberlik
X
X
8249
Reklam Tasarımı ve İletişimi
X
X
3291
Reklamcılık
X
X
3292
Reklamcılık ve Halkla İlişkiler
X
X
3299
Sanat Tarihi
X
X
4348
Sayısal Programlar
X
3302
Sermaye Piyasası
X
X
9111
Sermaye Piyasası Denetim Derecelendirme
X
X
3305
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Öğretmenliği
X
X
6303
Seyahat İşletmeciliği
X
X
3304
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği
X
X
8254
Sıhhi Tesisat Öğretmenliği
X
3309
Sınıf Öğretmenliği
X
X
3306
Sigortacılık
X
X
X
5127
Sigortacılık ve Risk Yönetimi
X
X
X
8292
Sinema
X
X
X
X
X
X
X
Mühimmat
Oto Teknisyeni
Silah Teknisyeni
Elektronik Optik
Teknisyeni
MEBS Ağı
Sistem
Teknisyeni
Telsiz Sistem
Teknisyeni
04
05
06
07
08
09
10
11
Uçak Helikopter
Teknisyeni
Telsiz Sistem
Operatörü
03
Maliye
Telli Sistem
Operatörü
02
Personel
Bilgi Sistem
Operatörü
01
İkmal
İstihkâm(İnşaat)
LİSANS PROGRAMLARI
Bakım
Muhabere
Jandarma
Program Kodu
LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE TERCİH EDİLECEK SINIF/BRANŞ VE KOD NUMARALARI
12
13
14
15
3307 Sinema ve Televizyon
X
3311 Sistem Mühendisliği
X
3312 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
X
3313 Siyaset Bilimi
X
X
3314 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
X
X
3315 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
X
X
3317 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
X
X
6318 Sosyal Hizmetler / Sosyal Hizmet
X
X
7104 Spor Yöneticiliği
X
X
9176 Spor Yönetimi
X
X
9121 Sosyal Programlar
X
X
4353 Sosyal ve Siyasal Bilimler
X
X
3319 Sosyoloji
X
X
3322 Şehir ve Bölge Planlama
X
4357 Şehir Mühendisliği, Şehir Geliştirme ve Yönetimi
X
3323 Talaşlı Üretim Öğretmenliği
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Mühimmat
Oto Teknisyeni
Silah Teknisyeni
Elektronik Optik
Teknisyeni
MEBS Ağı
Sistem
Teknisyeni
Telsiz Sistem
Teknisyeni
04
05
06
07
08
09
10
11
Uçak Helikopter
Teknisyeni
Telsiz Sistem
Operatörü
03
Maliye
Telli Sistem
Operatörü
02
Personel
Bilgi Sistem
Operatörü
01
İkmal
İstihkâm(İnşaat)
LİSANS PROGRAMLARI
Bakım
Muhabere
Jandarma
Program Kodu
LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE TERCİH EDİLECEK SINIF/BRANŞ VE KOD NUMARALARI
12
13
14
15
6324
Tarih
X
X
3371
Tarih Öğretmenliği
X
X
3326
Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği
X
8264
Teknoloji Öğretmenliği
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
9286
Teknoloji ve Bilgi Yönetimi
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
7180
Tekstil
X
X
3327
Tekstil Dokuma ve Örgü Öğretmenliği
X
X
8265
Tekstil Geliştirme ve Pazarlama
X
X
3328
Tekstil Mühendisliği
X
X
3329
Tekstil Öğretmenliği
X
X
3330
Tekstil Terbiye Öğretmenliği
X
X
9207
Tekstil Tasarımı ve Üretimi
X
X
7181
Tekstil Tasarımı
X
X
4362
Tekstil Tekniği ve Teknolojileri
X
X
3331
Telekomünikasyon Mühendisliği
X
X
X
X
X
X
X
X
8350
Telekomünikasyon Öğretmenliği
X
X
X
X
X
X
X
X
Mühimmat
Oto Teknisyeni
Silah Teknisyeni
Elektronik Optik
Teknisyeni
MEBS Ağı
Sistem
Teknisyeni
Telsiz Sistem
Teknisyeni
04
05
06
07
08
09
10
11
Uçak Helikopter
Teknisyeni
Telsiz Sistem
Operatörü
03
Maliye
Telli Sistem
Operatörü
02
Personel
Bilgi Sistem
Operatörü
01
İkmal
İstihkâm(İnşaat)
LİSANS PROGRAMLARI
Bakım
Muhabere
Jandarma
Program Kodu
LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE TERCİH EDİLECEK SINIF/BRANŞ VE KOD NUMARALARI
12
13
14
15
3332
Televizyon Gazeteciliği
X
4365
Termik ve Nükleer Güç Mühendisliği
X
TIBBİ BİYOLOJİK BİLİMLER
X
X
8267
Ticaret - İş Eğitimi Öğretmenliği
X
X
X
4367
Ticaret Ekonomisi
X
X
X
3333
Tesisat Öğretmenliği
X
3336
Turist Rehberliği
X
X
4371
Turizm
X
X
8352
Turizm Animasyonu
X
X
3337
Turizm İşletmeciliği
X
X
3338
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
X
X
8270
Turizm İşletmeciliği Öğretmenliği
X
X
8272
Turizm Öğretmenliği
X
X
4373
Turizm ve Hizmetler
X
X
8142
Turizmde Bilgisayar Teknolojisi
X
X
5129
Turizmde Büro Yönetimi
X
X
3334
X
X
X
X
X
Mühimmat
Oto Teknisyeni
Silah Teknisyeni
Elektronik Optik
Teknisyeni
MEBS Ağı
Sistem
Teknisyeni
Telsiz Sistem
Teknisyeni
04
05
06
07
08
09
10
11
Uçak Helikopter
Teknisyeni
Telsiz Sistem
Operatörü
03
Maliye
Telli Sistem
Operatörü
02
Personel
Bilgi Sistem
Operatörü
01
İkmal
İstihkâm(İnşaat)
LİSANS PROGRAMLARI
Bakım
Muhabere
Jandarma
Program Kodu
LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE TERCİH EDİLECEK SINIF/BRANŞ VE KOD NUMARALARI
12
13
14
15
6339
Turizm ve Otel İşletmeciliği
X
X
3340
Turizm ve Otelcilik
X
X
3341
Turizm ve Rehberlik
X
X
3342
Türk Dili ve Edebiyatı
X
X
3372
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
X
X
4376
Türk Dünyası Türk Dili Ve Edebiyatı
X
X
3343
Türk Halkbilimi
X
X
3344
Türkçe Öğretmenliği
X
X
3346
Uçak Elektrik-Elektronik
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8339
Uçak Elektrik Elektronik Mühendisliği
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3347
Uçak Gövde Bakım
X
X
X
X
X
X
X
3349
Uçak Motor Bakım
X
X
X
X
X
X
X
8274
Uçak Teçhizat Bakım
X
X
X
X
X
X
X
3348
Uçak Gövde-Motor
X
X
X
X
X
X
X
5136
Uçak Gövde-Motor Bakım
X
X
X
X
X
X
X
3350
Uçak Mühendisliği
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Mühimmat
Oto Teknisyeni
Silah Teknisyeni
Elektronik Optik
Teknisyeni
MEBS Ağı
Sistem
Teknisyeni
Telsiz Sistem
Teknisyeni
04
05
06
07
08
09
10
11
Uçak Helikopter
Teknisyeni
Telsiz Sistem
Operatörü
03
Maliye
Telli Sistem
Operatörü
02
Personel
Bilgi Sistem
Operatörü
01
İkmal
İstihkâm(İnşaat)
LİSANS PROGRAMLARI
Bakım
Muhabere
Jandarma
Program Kodu
LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE TERCİH EDİLECEK SINIF/BRANŞ VE KOD NUMARALARI
12
13
14
15
5130
Ulaştırma ve Lojistik
X
X
4386
Uluslararası Ekonomi
X
X
X
X
6351
Uluslararası Finans
X
X
X
X
9123
Uluslararası, İktisat, İşletme Programları
X
X
X
X
3352
Uluslararası İlişkiler
X
X
3353
Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği
X
X
4389
Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları
X
X
4390
Uluslararası İşletme
X
X
X
X
4391
Uluslararası İşletme Yönetimi
X
X
X
X
8275
Uluslararası İşletmecilik
X
X
X
X
9108
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
X
X
X
X
3354
Uluslararası Lojistik/ ve Taşımacılık
X
X
X
9110
Uluslararası Lojistik Yönetimi
X
X
X
3355
Uluslararası Ticaret
X
X
X
X
5131
Uluslararası Ticaret ve Finansman
X
X
X
X
9282
Uluslararası Ticaret ve Finans
X
X
X
X
Yukarıda belirtilen lisans programı dışındaki diğer lisans
programları
X
07
08
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
09
10
11
X
X
12
X
X
X
X
X
X
X
X
13
X
X
X
X
X
X
14
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Çizelgede ismi bulunmayan lisans programlarından mezun olacak/olan adaylar
sadece Jandarma sınıfını tercih edecekler, idarece uygun görülmesi halinde
diğer sınıflarda da değerlendirilebileceklerdir.
Uçak Helikopter
Teknisyeni
Silah
Teknisyeni
06
Maliye
Oto Teknisyeni
05
Personel
Mühimmat
04
İkmal
Telsiz Sistem
Operatörü
03
Telsiz Sistem
Teknisyeni
Telli Sistem
Operatörü
02
Elektronik
Optik
Teknisyeni
MEBS Ağı
Sistem
Teknisyeni
Bilgi Sistem
Operatörü
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Uluslararası Ticaret ve Pazarlama
Uygulamalı Matematik
Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar
Üretim Mühendisliği
Üretim Sistemleri Mühendisliği
Yapı/İnşaat Ekonomisi
Yapı İşleri Öğretmenliği
Yapı Öğretmenliği
Yapı Ressamlığı Öğretmenliği
Yapı Tasarımı
Yapı Tasarımı Öğretmenliği
Yazılım Mühendisliği
Yiyecek İçecek İşletmeciliği
Yönetim Bilişim Sistemleri
Yönetim Bilimleri
Yönetim Ve Organizasyon
Ziraat Mühendisliği
01
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Bakım
Muhabere
İstihkâm(İnşaat)
3356
4393
9009
9218
4395
8277
5132
5140
4402
8284
3359
3360
8340
8285
5134
8288
3361
5143
8296
5135
LİSANS PROGRAMLARI
Jandarma
Program Kodu
LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE TERCİH EDİLECEK SINIF/BRANŞ VE KOD NUMARALARI
15
X
X
JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSUNA MÜRACAAT EDECEK ADAYLARIN
MEZUN OLMASI GEREKEN LİSE VE DENGİ OKUL TÜRLERİ İLE KODLARI
KODU
11017
11025
11033
11041
11058
11066
11106
11122
11139
30028
30036
30044
30052
30077
30085
30093
30109
30117
30125
40015
40023
ORTAÖĞRETİM OKUL TÜRLERİ
LİSELER
Lise (Resmi ve Gündüz Öğretimi Yapan Liseler)
Özel Lise
Anadolu Lisesi (Y.Dille Öğretim Yapan Resmi Liseler)
Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise
Fen Lisesi
Özel Fen Lisesi
Lise, Özel Lise
(Y. Dil Ağırlıklı Program Uygulayan Liseler
Sosyal Bilimler Lisesi
Spor Lisesi
ÇOK PROGRAMLI LİSELER
Lise Programı
Endüstri Meslek Lisesi Programı
Kız Meslek Lisesi Programı
Ticaret Meslek Lisesi Programı
Lise Programı (Yabancı Dil Ağırlıklı)
Anadolu Meslek Lisesi Programı
Teknik Lise Programı (Kız Teknik)
Teknik Lise Programı (Erkek Teknik)
Anadolu Teknik Lisesi Programı (Erkek Teknik)
Sağlık Meslek Lisesi Programı
GÜZEL SANATLAR LİSESİ
Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi
Güzel Sanatlar Lisesi
ÖĞRETMEN LİSELERİ
50019
50027
Öğretmen Lisesi
Anadolu Öğretmen Lisesi
TİCARET MESLEK LİSELERİ
52011
52028
52036
52052
Ticaret Meslek Lisesi
Anadolu Ticaret Meslek Lisesi
Anadolu Dış Ticaret Meslek Lisesi
Özel Ticaret Meslek Lisesi
TEKNİK LİSELER
53016
53024
53032
53049
53057
53065
53073
53081
53098
53105
53113
53121
53138
Teknik Lise (Erkek Teknik)
Anadolu Teknik Lisesi (Erkek Teknik)
Anadolu Gazetecilik Lisesi
İnşaat Teknik Lisesi
Kimya Teknik Lisesi
Meteoroloji Teknik Lisesi
Motor Teknik Lisesi
Teknik Lise (Kız Teknik)
Anadolu Teknik Lisesi (Kız Teknik)
Ziraat Teknik Lisesi
Anadolu Tekstil Teknik Lisesi (Kız Teknik)
Tekstil Teknik Lisesi (Kız Teknik)
Tekstil Teknik Lisesi (Erkek Teknik)
53146
Özel Anadolu Teknik Lisesi
53154
Anadolu Tekstil Teknik Lisesi (Erkek Teknik)
53162
Anadolu Teknik Lisesi
KODU
ORTAÖĞRETİM OKUL TÜRLERİ
54012
54029
54045
54053
54061
54078
ENDÜSTRİ MESLEK LİSELERİ
Endüstri Meslek Lisesi
Anadolu Meslek Lisesi
Denizcilik ve Su Ürünleri Meslek Lisesi
Gemi Yapı Meslek Lisesi
Kimya Meslek Lisesi
Matbaa Meslek Lisesi
54086
Motor Meslek Lisesi
54094
54142
54167
54175
54183
54207
Yapı Meslek Lisesi
Tekstil Meslek Lisesi
Anadolu Gazetecilik Meslek Lisesi
Ağaç ve Metal İşleri Meslek Lisesi
Anadolu Tekstil Meslek Lisesi
Denizcilik Endüstri Meslek Lisesi
KIZ MESLEK LİSELERİ
55017
55025
55058
55066
55082
55155
55188
55228
Meslek Lisesi (Kız Teknik)
Anadolu Meslek Lisesi (Kız Teknik)
Tekstil Meslek Lisesi
Anadolu Tekstil Meslek Lisesi
Seramik Meslek Lisesi
Turizm Anadolu Meslek Lisesi (Kız Teknik)
Anadolu Seramik Meslek Lisesi
Özel Anadolu Meslek Lisesi (Kız Teknik)
SAĞLIK MESLEK LİSELERİ
56013
Sağlık Meslek Lisesi
56021
Özel Sağlık Meslek Lisesi
56038
Çevre Sağlığı Meslek Lisesi
56046
Laboratuvar Sağlık Meslek Lisesi
56102
Veteriner Sağ. Tek. Mes. L. / Vet. Sağ. Mes. L.
56119
Laborant Meslek Lisesi
56127
Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSELERİ
57018
57026
57034
57067
Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
Özel Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
Özel Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
DİĞER MESLEK LİSELERİ
80013
80021
80038
80054
80079
80087
80095
80119
80127
80143
80151
80168
80176
80192
Adalet Meslek Lisesi
Denizcilik Meslek Lisesi
Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi
Maliye Meslek Lisesi
Spor Meslek Lisesi
Tapu Kadastro Meslek Lisesi
Tarım (Ziraat) Meslek Lisesi
Mahalli İdareler Meslek Lisesi
Anadolu Mahalli İdareler Meslek Lisesi
Meteoroloji Meslek Lisesi
Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesi
Anadolu İletişim Meslek Lisesi
Anadolu Tapu Kadastro Meslek Lisesi
Anadolu Tarım Meslek Lisesi
80208
Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi
Kaynak önlisans ve lisans programlarından mezun olan veya mezun olacak adayların aynı zamanda
yukarıda belirtilen liselerden mezun olmaları gerekmektedir. Tablodaki liseler dışında başka liselerden
mezun olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
Genel Amaçlı Dilekçe
ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞINA
Bilkent / ANKARA
Aşağıda belirtmiş olduğum taleplerimle ilgili olarak gerekli işlemin yapılmasını arz ederim.
.… / …. / ..........
(İmza)
T.C. Kimlik/Y.U.
Numarası
Evrak Referans
Numarası
Adı ve Soyadı
Sınav Adı / Yılı
Baba Adı
Sınav Dönemi
Doğum Yeri
Telefon No
Doğum Tarihi
/
/
E-posta
@
Yazışma Adresi
Posta Kodu
İlçe
İl
Semt
Talepler
DİKKAT:
1) Bilgilerde eksiklik ya da hata bulunan dilekçeler ile imzasız dilekçeler işleme konulmayacaktır.
2) Aşağıdaki durumlarda ise dilekçe yazılmayacak, bu değişiklik talepleri öngörülen süre içerisinde
internet ortamında bizzat adayların kendileri tarafından gerçekleştirilecektir.
a- T.C. uyruklu adayların kimlik bilgilerinde değişiklik isteği (Önce MERNİS bilgilerinde değişiklik yaptırılmalıdır.)
b- Resmî belge ibrazı gerektirmeyen öğrenim bilgilerinde değişiklik isteği
c- Sınava ilişkin bilgilerde değişiklik isteği
d- İletişim bilgilerinde değişiklik isteği
ADAYLAR TARAFINDAN ÖSYM’YE
GÖNDERİLECEK DİLEKÇELER İLE İLGİLİ
AÇIKLAMALAR
Dilekçe yazılmasını gerektiren konular için ÖSYM ile yapılacak her türlü yazışmada “Genel Amaçlı
Dilekçe” örneği kullanılmalıdır. Dilekçenin işleme konulabilmesi için adayın ne istediğini açıkça
belirtmesi gerekir. Dilekçe örneği üzerindeki bütün bilgi alanlarının doldurulması zorunludur, bilgi
alanları eksik olan dilekçeler işleme alınmayacaktır.
Aday, dilekçenin aslını ÖSYM’ye ulaştırmalıdır. Merkezimize faks yoluyla ulaştırılan dilekçeler
işleme alınmayacaktır.
Bilgi güvenliğini artırmak amacıyla dilekçede evrak referans numarası belirtilmesi uygulamasına
geçilmiştir. Aday, evrak referans numarasını ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden
edinecektir.
Adayın https://ais.osym.gov.tr adresinde işlem yapabilmesi için herhangi bir sınava başvuru işlemi
sırasında edindiği aday İnternet erişim şifresini kullanması gerekir. Bu şifre, adayın sonraki
yıllarda da ÖSYM’nin İnternet adresinden yapabileceği tüm işlemlerde (sınava giriş belgesini
edinme, sonuçları öğrenme, bireysel başvuru ve tercih yapma, bilgilerini görme ve bazı bilgilerini
değiştirme vb.) kullanılacaktır. Bu nedenle adayın bu şifreyi unutmaması, kimseye vermemesi, hiç
kimse ile paylaşmaması ve özenle saklaması gerekir. Şifresini bilmeyen veya yeniden edinmek
isteyen adaylar T.C. Kimlik Numarasının yazılı olduğu nüfus cüzdanıyla şahsen ÖSYM başvuru
merkezlerine başvurmalıdır.
Dilekçe yazılmaması gereken konular:
Adaylar aşağıda belirtilen konulardaki değişiklik istekleri için dilekçe yazmayacak, gerekli
değişikliği her sınav için ayrıca belirtilecek tarihlerde https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinde
kendileri gerçekleştirecektir. Bu tarihler dışında değişiklik isteği yapılamayacaktır.

“Kimlik Bilgileri”nde değişiklik yapmak isteyen T.C. uyruklu adaylar bu isteklerini önce
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Merkezî Nüfus İdaresi Sistemi’nde
(MERNİS) yaptırmalıdır. Değişiklik işlemi MERNİS’te gerçekleştikten sonra, bu
değişikliklerin adayın ÖSYM’deki kayıtlarına aktarılması işlemi, aday tarafından
https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinde yapılmalıdır.

“Eğitim Bilgileri” (resmî belge gerektirmeyen), “Sınava İlişkin Bilgileri” veya “İletişim
Bilgileri” alanlarında değişiklik yapmak isteyen bir aday bu değişikliği
https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinde kendisi gerçekleştirecektir.
Dilekçe yazılmasını gerektiren konular:
Adaylar aşağıda belirtilen konular için dilekçe yazabilecektir:

Sınav sonuçlarının incelenmesi isteği
SINAV ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR
Ziraat Bankası’nın tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı
Halkbank’ın tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı
Akbank’ın tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı (KKTC’den
başvuracak adaylar hariç)
Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı
DenizBank’ın tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Tüm PTT iş yerleri (KKTC’den başvuracak adaylar ASPOS-Gazi Magusa)
*Sınav ücreti ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi
kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.
*Sınav ücreti ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı
ile de yatırılabilecektir. Sınav ücreti ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer alan “ÖDEMELER”
alanından kredi kartı/banka kartı ile yatıran adaylar, İnternet üzerinden bireysel başvuru
yapabilirler.
Sınav ücretini yatırmak için bankaya gidecek adayların, aşağıdaki formu
doldurarak banka şubesi görevlisine vermesi, sınav ücretinin yanlışsız
yatırılmasını sağlayacağından adayın yararına olacaktır.
Sınavın Adı
: Jandarma Astsubay Temel Kursu Giriş Sınavı
Adayın Adı Soyadı
: ___________________________________
Adayın TC Kimlik Numarası :
Sınav Ücreti
: 45,00 TL
Download

jandarma genel komutanlığı jandarma astsubay temel kursu giriş