OKULLARDA KABİNET SİSTEMİ
Tanım:
Kabinet sistemi her sınıfın bir branş için yada bir öğretmen için tahsis edilmesidir.Sınıf
o branşa özgü tablolar, grafikler, resimler, modeller, araç- gereçler ile donatılır. Sınıfın bir
öğretmene veya branşa özgü hale gelmesi sağlanır. Her öğretmenin veya her branşın
sınıfı olur öğretmenin yeri sabittir. Öğrenciler dolaştırılır.
Yararları:
Öğretmenler için:
Her öğretmenin sorumlu olduğu bir mekan tahsis edilmiş olur.
Öğretmenlerin okulda daha uzun süre bulunması sağlanır.
Öğretmenlerin mesleki açıdan kendilerini geliştirmesi için vasat hazırlanmış olur.
Öğretmenlerin okul ortamına karşı aidiyet duyguları geliştirilir.
Öğretmenler arasında daha iyisini yapma konusunda yarış oluşturulur.
Okul imkanlarının yeterli olmadığı durumlarda öğretmenlerin kendi sınıflarının
donanımı için okul çevresinden yararlanmaları konusunda teşvik edilir.
Öğretmenlerin okul çevresi ile eğitim konusunda ilişki kurması sağlanabilir.
Öğretmenlerin birikimlerini daha fazla aktarabilecekleri bir ortam oluşturulur.
Öğretmenlerin daha fazla görsel malzeme kullanarak ders işlemeleri sağlanır.
Öğretmenlerin ders işleme alışkanlıkları değiştirilir.
Öğrencilerden sınıf ortamına katkı sağlamak isteyenleri ve derse ilgi duyanları daha
rahat belirleme imkanı bulurlar
Öğrenciler için:
Görerek öğrenme ortamı oluşturulur.
Öğretmenlere her zaman ulaşacakları bir yapı hazırlanır.
Ders dinleme oranı artırılır.
Sınıf ortamının oluşturulmasında öğrenci katkısı sağlanır.
Hazırlık aşamasında öğretmene öğrenci desteği sağlanır.
Öğrencilere sorumluluk duygusu aşılanır.
İstenirse her ders için ayrı seviye gurupları oluşturulabilir.
İstenirse öğrencilere ders seçme veya öğretmen seçme imkanı verilebilir.
Başarılı öğretmenlerden daha fazla öğrencinin yaralanması sağlanabilir.
İlk öğretimde öğrencilerin kendi sınıflarına katkıları nasıl sağlanıyorsa orta öğretimde
ilgi duyduğu branş öğretmeninin sınıfına katkısı sağlanabilir.
Okul yönetimi için:
Öğretmenin eğitim öğretimle uğraşmasını sağlayabilirler.
Öğretmenlere sorumluluklarının bir bölümünü aktarabilirler.
Daha geniş çevrenin okula desteğini alabilirler.
Gönüllü kuruluşlar ve resmi kurumların okula katkısını artırmada yeni yöntemler
geliştirebilirler.
Her öğretmen için mesleki çalışma yapacağı bir eğitim ortamı oluşturabilirler.
Öğretmenlerin yeni tekliflerle ve yeni isteklerle gelmesi sağlanarak öğretmenlere yol
gösterme fırsatı yakalarlar.
Öğretmenlerin iş üzerinde eğitimini sağlarlar.
Öğretmenleri daha iyi tanıma fırsatı bulurlar.
İlköğretimlerde sınıf öğretmeninin sınıfa yaptıklarını orta öğretimde branş
öğretmenlerine yaptırmış olurlar.
Öğrencilerin sınıf ortamına katkılarını artırırlar.
İlgi duyan her öğrencinin öğretmenle çalışması teşvik edilerek hem sınıfa sahip
çıkmaları hem de mesleki yönelimlerin erken belirlenmesine katkı sağlayabilirler.
Yapılacaklar:
Okul yönetimi için:
Okul yönetimi kabinet sisteminde yapılacaklar için eğitilmelidir.
Sınıf donanımlarının geliştirilmesinde okul kaynaklarının yeterli olmaması halinde okul
çevresinden nasıl yararlanılacağı öğretilmelidir.
İlköğretimlerde öğretmen katkısı nasıl sağlanıyorsa orta öğretimlerde öğretmen
katkısının sağlanması ile ilgili usuller öğretilmelidir.
Yöneticilerin okul ortamında öğretmenlerin daha fazla süre çalışmasını sağlıyacak
vasat oluşturma usulleri öğretilmelidir.
Öğretmen ve öğrencilerin okuldan daha fazla yararlanmalarını sağlamak için okulda
ortamların nasıl hazırlanması gerektiği öğretilmelidir.
Karşılaşılabilecek güçlüklerin neler olduğu belirlenmeli ve yöneticiler önceden
uyarılmalıdır.
Okul yöneticilerinin karşılaşacakları güçlükleri önlemek için danışma merkezleri
kurulmalıdır.
Gönüllü kuruluşlardan sınıf donanımlarının tamamlanmasında nasıl yararlanılabileceği
öğretilmeli ve gönüllü kuruluşların katkısı sağlanmalıdır.
Okullarda oluşturulacak yönetim kurulları ile okulun geliştirilmesinde yönetim
kurullarının katkısı sağlanmalıdır.
Kurum bina kapasiteleri ele alınmalı öncelikle uygulanabilecek okullardan başlanılarak
yöneticiler eğitilmelidir.
Öğretmenler için:
Öğretmenler kabinet sisteminin ne olduğu konusunda eğitilmelidir.
Kabinet sisteminde öğretmene düşen görevlerin neler olduğu anlatılmalıdır.
Öğretmenlerin okul çevresinden nasıl yararlanacakları gösterilmelidir.
İlköğretimlerde sınıf öğretmenlerinin çalışma usulleri orta öğretim öğretmenlerine
geliştirilerek aktarılmalıdır.
Hangi konularda okul yönetiminden yardım alacakları hangi konuda kendilerinin
ulaşacakları yeni kaynaklar arayacakları hangi ek kaynaklardan nasıl yararlanabilecekleri
öğretilmelidir.
Sınıf ortamının hazırlanmasında okul çevresinden,öğrencilerden ve velilerden
yararlanma usulleri belirlenmelidir.
Ders anlatma usulleri yeni yapıya göre yeniden anlatılmalıdır.
Görsel malzemelerin hazırlanma ve eğitim teknolojilerinden yaralanma yöntemleri
yeniden gösterilmelidir.
Eğitim ve öğretim teknikleri ile ilgili yenilikler ve kullanılabilecek yöntemlerin yeniden
ele alınması sağlanmalıdır.
Geliştirilen güzel örneklerin yaygınlaştırılması için eğitim bölgelerinde öğretmenlerin
birbirlerinden yaralanması sağlanmalıdır.
Öğretmenlerin sorumluluk sınırları yeni sisteme göre yeniden belirlenmelidir.
Kurumlar ve kurum binaları için:
Kurum bina kapasiteleri belirlenmelidir.
Her öğretmene bir derslik veya her branşa bir derslik verilebilecek kurum binaları
belirlenerek her bina grubu için ayrı yöntem kullanılmalıdır.
Kurum binalarında derslikler için bakanlıkça yapılması gereken şeyler tespit edilmeli
mali portresi çıkarılmalı ve kaynak araştırılmalıdır.
Okul çevresinden yararlanılacak konular ele alınmalı ve ilgili birimlerden alınacak
katkıların usulleri belirlenmelidir.
Bina kapasitesi yeterli olmayan okullarda istekli ve gayretli bazı öğretmenler için sınıf
tahsis edilmeli ancak bu sınıflar tam kapasite ile kullanılması gerektiği bilinmelidir.
Yöneticiler, öğretmenler, öğrenciler ve okul çevresi olarak bilinen okul aile birlikleri,
okul koruma dernekleri,gönüllü kuruluşlar, ileride kurulacak okul yönetim kurulları kurum
binalarının kabinet sistemine göre dizayn edilmesi için yönlendirilmelidir.
Kabinet sistemi uygulamasına önceden geçen okullardaki yapı diğer okulların yönetim
kurullarına ve yöneticilerine gösterilmelidir.
İlköğretimlerde sınıf öğretmeninin sınıfa katkısı nasıl sağlanıyorsa sınıf ortamının o
derse özgü hale getirilmesinde branş öğretmenlerinden katkı alınmalıdır.
Okul aile birlikleri ve okul koruma derneklerindeki kaynakların sınıf ortamının
hazırlanmasında kullanılabilmesi sağlanmalıdır.
Okul yöneticilerinin okul çevresinden ek kaynak sağlaması ile ilgili usuller
geliştirilmelidir.
Karşılaşılacak güçlükler:
Kurum binalarında:
Bina kapasitelerinin çoğu yeterli olmadığından uygulanabilecek okul sayısı sınırlı
kalacaktır.
Okul çevresi olarak bilinen kesimlerin bina ile ilgili desteklerini almada sorunlar
yaşanacaktır.
Okul binaları için ek kaynak gerektireceğinden yetersiz bakanlık kaynakları ile ilave
kaynak aktarımında problemler yaşanacaktır.
Aktarılacak ek kaynakları okul yöneticileri daha acil ihtiyaçlarını karşılamada
kullanmak isteyecektir.
Yakıt, bina onarımı, yeterli temizlik personelinin olmayışı gibi problemler okul
yöneticilerinin öncelikle çözülmesi gereken problemleri olarak görünmektedir.
Okul yöneticilerinin binalarda yapılması gereken değişikliklerin faydalı olacağına
inanması zaman alacaktır.
Sınıf ortamının hazırlanmasında istenilen ölçüde destek bulunmaması halinde
binalarda yapılması gereken değişiklikler yapılamayacak ve yöneticileri inandırmak
zorlaşacaktır.
Ek bina yapılması gereken kurumlar ortaya çıkacaktır.
Binalarda yeterli değişiklik yapılamaması halinde uygulamadan netice alınamayacak
ve göstermelik düzeyde kalacaktır.
Yöneticilerde:
Yöneticilere yeni alışkanlıklar kazandırma konusunda güçlükler ortaya çıkacaktır.
İstekli ve arzulu yöneticiler kendilerini zorlasalar bile kaynak azlığından çabucak
ümitleri kırılabilecektir.
Öğretmenleri ve okul çevresini yeni şeylere alıştırmaları zor olacaktır.
Bina kapasitesini artırma konusunda yapılacak çalışmalar sırasında suistimaller ortaya
çıkabilecektir.
Bazı yöneticiler direnecek ve öğretmenlere yeterli desteği vermeyecek yapılacak her
çalışma
için
mevzuatta
yer
arayacak
ve
mevzuattaki
boşluklardan
işleri
güçleştirebilecektir.
Karşılaşılacak teftişle ilgili olumsuzluklar yöneticilerin çabuk etkilenmesine yol
açacaktır.
Yöneticilerden bazılarının yeni yükler altına girmemek için harekete geçirilmesi zor
olacaktır.
Bakanlık taşra teşkilatının hazır hale getirilmesi zaman alacak ve kurum
yöneticilerinden iş yapmak isteyenlerin önünü tıkayabilecektir.
Öğretmenlerde:
Yeni alışkanlıklar kazandırılmasında sıkıntılar yaşanabilecektir.
Yapılacak yeni işlerin ek bir karşılığı hemen alınamayacağı için geçiştirenler olacaktır.
Çalışanla çalışmayan arasında fakın olmayışı,hatta çalışanlardan bazılarının
karşılaşacakları ekstra zorluklar çalışma tempolarını olumsuz etkileyecektir.
Okul yönetiminden ve bakanlık taşra teşkilatından zamanında gerekli desteği
alamayanlar motive edilmezlerse çabuk pes edebileceklerdir.
Okul çevresini harekete geçirebilecek durumda olanlar okul yöneticilerinin
kıskançlıkları ile karşılaşabileceklerdir.
Öğrenci ve velilerden bazılarının bu devletin işidir anlayışını değiştirmeleri
gerekecektir.
Bazı öğretmenler sınıfları ile ciddi ilgilenirken bazılarının ilgisiz kalması için çareler
üretilmelidir.
İlköğretimlerde olduğu gibi sınıf ortamının oluşturulması ve ders anlatımının görsel
hale getirilmesi için yapılacak seminerlere ilgi duymayanlar olacaktır.
Tamamen öğretmen becerisinin ortaya konacağı yeni sistemde her öğretmene ayrı
sınıf verilemeyeceği bazı dersler için branşa sınıf verilebileceği için; bazı öğretmenler
sınıfa sahip çıkarken bazıları seyirci kalabilecektir.
Öğretmenlerin ilgisiz kalmaları konusunda karşılaşılabilecek birçok gerekçe olacaktır.
Yerel yönetimler yasasına bağlı olarak okul yönetim kurulları oluşana kadar hangi
öğretmenin çalıştığı hangi öğretmenin çalışmadığını tespit imkanı olmayacaktır.
Öğretmenlere okulda daha uzun süre vakit geçirmelerinin gereği hemen
anlatılamayacaktır.
Sorumluk duygusu hemen oluşmazsa sınıflara yapılan yatırımların sahipsiz kalması
sonucu çabucak kullanılamaz hale gelmesi önlenemeyecektir.
Öğrencilerde:
Okul
yönetimine
ve
öğretmene
katkıda
bulunma
alışkanlığı
hemen
kazandırılmayacaktır.
Bir üst okula girişte okuldan alınacak referans mektuplarının da etkili olacağı döneme
kadar sınıfa katkısının sağlanması zor olacaktır. İstekli olanlar katkıda bulunacak isteksiz
olanlar için bir şey yapma mümkün olmayacaktır.
Öğrencilerin ilgili oldukları dersleri ve alanları branş öğretmenlerinin tespit edebileceği
öğrencilerle öğretmenlerin birlikte çalışma yapabileceği bu sistem tam kuruluncaya kadar
öğrencilerin ilgili olanları tanınacak diğer öğrencileri tanıma imkanı olmayacaktır.
Öğrencilerin sınıfa gerekli bazı malzemelerin alınmasında velilerini ikna etmelerinde
sisteme alışıncaya kadar zorluk yaşanacaktır.
Öğrencilere daha uzun süre okulda vakit geçirebilecekleri öğretmenle birlikte
çalışabilecekleri konusu hemen anlatılamayacaktır.
Veliler ve okul çevresinde:
Velilere okul katkıda bulunmaları gerektiği konusunu anlatmak zor olacaktır.
Okul çevresi ve okul yönetim kurullarının görevinin anlaşılması için yöneticilere ve
taşra teşkilatına ilave yükler düşecektir.
Yeni sistemin öğrencilerine sağlayacağı yararları anlayıncaya kadar çekimser
davranabileceklerdir.
Öğretmen ve öğrencilere destekte gecikmeler olacak suistimal endişesi
taşıyacaklardır.
Öğretmenlerle öğrencilerin uzun süreli beraber çalışmaları yanlış anlamalara meydan
verebilecek, veli tepkisi ile karşılaşılabilecek, bununla ilgili başlangıçta uygun yöntemler
geliştirilemezse keyfi uygulamalardan bazı problemler yaşanabilecektir.
Öneriler:
Kabinet sisteminin; derslik donanımlarının önemli olduğuna bakanlık teşkilatı,okul
yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve okul çevresi tarafından inanılması ile başarılacağı
unutulmamalıdır.
Sistemin devamlılık arz etmesinin ancak tüm kesimlerin sorumluluklarını yerine
getirmesi ile mümkün olacağı bilinmelidir.
Sistemle alakalı olarak başlangıçta bakanlıktan bir miktar kaynak aktarılması ve
kaynakların en ekonomik nasıl kullanılacağının planlanması gereklidir.
Tüm tarafların sistemin tanıtımı amaçlı münavebeli olarak seminerlere alınması
sağlanmalıdır.
Sistemin eğitim camiasına yeni bir heyecan katması sağlanmalıdır.
Okul çevresi ve gönüllü kuruluşların katkısının sağlanacağı yeni bir proje ortaya
konulmalıdır.
Yerel yönetimlerin eğitime kaynak aktarması bu yolla temin edilmelidir.
Öğretmenlerin mesleki tatminleri ve mesleklerinde kendilerini geliştirmeleri bu yolla
temin edilmelidir.
Öğrencilerin mesleki yönelimleri bu yolla daha doğru tespit edilmelidir.
Öğretmenlerin okul ortamında daha uzun kalacakları branşları ile ilgili çalışma
yapacakları ortam bu yolla oluşturulmalıdır.
Sonuç:
Kabinet sistemi okullarda eğitim öğretime yeni bir canlılık kazandıracak, her kesimin
eğitim yükünün altına girmesini sağlayacak, öğretmenlerin mesleki açıdan kendilerini
geliştirmesini zorlayacak, çalışanla çalışmayanın hem okul çevresi hem de bakanlıkça
daha kolay tespit edilmesini temin edecek, olumsuzluklarına rağmen eğitim camiamıza
yeni bir rüzgar getirecektir.
Download

OKULLARDA KABİNET SİSTEMİ Tanım: Kabinet sistemi her sınıfın