w
T.c.
.''X"",
Sıyı
iı
MANisA vALiLİĞi
ıııııı
ngitım
ıııaırııgt
lala2o14
: 219595 I5/125 .0516424613
Konu: Yurt D§ında Göıpvlendiri|eı.ek
Öğ.etrırenleıin Srnav Kılavuzu.
_-_--_:.---_-_--- (AYMAKAMLIĞINA
(I|çe
Milli Eğitiuı Mİd[rlüğiı)
Dşj$u y*yg, vatandaş|anmIz ve soydaşlanmlzn
J*
çocukl.nnln eğitimtğİ€tim|erinde 20!5_20l6
öğrenirn çağmdaki
öğıetim ylından itibaren g'oivlendirilecek
ılzere sınav açılnası ile ilgili B"t-İİ!-İ, n*,p"
:?_,l:.".,!r:p
t
ve Dtş l lişkiler cene| Miıdtlİlüğatniin 1 l /12/2014laİlh ve 633+535
iayılı yazsı ekte
_ırllg1
gönderilmiştir.
,
PffT.*rini5Tek
Bilgilerinizi ve tiim öğretm€rıleıe duyuıuimasını ıica ederim.
Mu§tıf. ALTıN§oY
vali ı.
M ri D,ğitim Müdüıü
EKLERI
Ek-l-
l
ade1
MEB.Avnıpa Birliği ve Dış lliş.Gen.Miil,yazısı.
DAĞITiMi
l7 ilçe MEM.lüklerine
Nlşr(üp§3 Mah.Atatü* alv,No.2 Mc*ez MAMSA
Ebktoniİ Ag. sv,mar sıncb.gov.ı.
€-post4
[email protected],8ov.ğ
Aynntl| bilgi için| AMullü ÖLMEZ MMOİ Yaİdmc6,
T.l: (0 2]6)
23 14608
Fak: (0 2]6) 2] l l25 l
w
-.' A'',.
sa
ü
T.c.
MiLLİ EĞİTiM BAKANL!ĞI
AvrrlE lliİliği
ve
D§ İlhİilcr G.!el Müdİ.lüğü
lIllznlA
39930676l l25.o5l 6334535
Konu: Yut Dlşında Göİevlendiİi lecek
Öğr€tmenlerin
smav Krlavuzu
DAĞITIM YERl-ERiNE
ilgi
:
Bakanllklaraİasl
ftak
Kltltur Komisyonu nun 08/l2120l4 talihli ve 122 sayıh karan.
Yurt
dışünda yaşayan vatandaşlarümz ve soydaşlanmlan öğİ€nim çağmdaki
çocuklannın eğitim{ğretimlerinde 2015-2016 öğretirİü yülından itibarcn göİ€vterıdirilecek
srnıfve branş öğİetrnenleriıi seçmek tizere slnav açllmas! ilgi Bakanlıklararası Ortak Külıiir
Komisyonu Karan ile uygun gö.iılrniiştüİ.
"Yun Düşında Cöıevlendirilecek Öğetrnenlerin Mesleki Yete.lilik Sınavı ile Temsil
Yetercği Mülakat Kllavuzu 20l5''e http://www.meb.gov.tr ve http://abdigm.meb,gov.tr
adreslerinden ulaşı|mas! miimkiindü.
Keyfiyeti bilgilerine, söz konusu slnav duIlİtısunun Kuıumlannda gö.evli tiim
öğretİnenleİ€ zrmanirüa duyuru|nası ve baş!.uru işlemlerinde anllan ktlavuzda
b€lirtilen
açıklamalara dikkat edilmesi hususunda gereğini önemle arl .ica ederim.
Kübra AKÇAM
Bakan a.
Ge!ıel Müdür v
Hatic€
DAĞITIM
Gereği:
A
ve B Plaıu
Bilgi:
C Planı
Atanıİİ Blv. 0664tXElay/ANxARA
Elektİonü Ağ. *w. Obdigm.meb.gov.E
A)alnıllü bil8i içD:
T€l: ( 3l2) 4lE 8288
e-posla, di},[email protected] gov-lt
Bu
.@ı güv6li .ıeımnik iha il. inaıM§tü. htş,/.v6t9*u
F.İs:
.e
g.,."
( 3
l2) 125
"d*,nd-b3r4d4rJı
51o
l
6Efrm;;7;;;
;;
Download

Yurt Dışında Görevlendirilencek Öğretmenlerin Sınav Kılavuzu için