ÇOCUKLARDA
İDRAR YOLU
ENFEKSİYONU (İYE)
•
•
•
•
•
•
•
•
Çocukluk yaş grubunda üst solunum yolu enfeksiyonları ve gastroenteritlerden (ishal-kusma)
sonra en sık görülen enfeksiyondur.
Bir yaşın altındaki erkek çocuklarda kızlara oranla daha sık görülmekte, daha sonra hayatın bütün dönemlerinde kız çocuklarda 5-8 kat oranında daha fazla görülmektedir. Bir yaş altındaki
erkek çocuklardaki sünnet derisi darlığı (fimozis)
nedeniyle erken sünnet önerilebilir
Çocuklarda İYE’nunun basit, kısa sürede tedavi
edilip bırakılacak bir enfeksiyon olmadığını, hem
hekimlerin, hem de ailelerin çok iyi bilmesi gerekmektedir.
İYE’nun zemininde yatan bir üriner sistem (idrar
yolları) anormalliği olma olasılığı çocuk yaş grubunda yüksektir.
Bu nedenle İYE geçiren çocukların tedavi sonrası
zeminde yatan idrar yolları anormalliği olup olmadığı yönünden izlemi gerekir.
Bu idrar yolu anormallikleri içinde en önemlisi vezikoureteral reflüdür (VUR). VUR, İYE geçiren çocuklarda (özellikle tekrarlayan tipte) çocuklarda
%20-50 oranında karşımıza çıkar.
Takip ve tedavi edilmezse böbreklerde zedelenmeye ve ileriki dönemlerde kronik böbrek yetmezliği, hipertansiyon, kız çocuklarında gebelik
toksemisi gibi komplikasyonlara yol açabilir.
Vezikoureteral reflü (idrarın mesaneden üst idrar
yolları ve böbreğe kaçması) ülkemizde çocukluk
çağı böbrek yetmezliklerinin ilk nedenidir.
•
•
Önlenebilir ve önemli bir halk sağlığı sorunu
olduğu için özellikle 5 yaş altında ateşli İYE
geçiren tüm çocukların görüntüleme yöntemleri (ultrasonografi, işeme sistogramı, DMSA
sintigrafi) ile değerlendirilmesi, düşük derecede VUR’u olanların antibiyotikle koruma altına
alınması, ileri derecede VUR’lularında cerrahi
olarak düzeltilmesi gerekir.
Başka bir önemli konuda; özellikle 5 yaşın üzerindeki kız çocuklarda görülen tekrarlayan sistit
(mesane ve alt idrar yolu enfeksiyonu) durumudur. Bu hastalarda özellikle idrar tutma, iç
çamaşırını ıslatma, damla damla idrar yapma
durumları söz konudur.
ATEŞLİ,
TEKRARLAYAN İDRAR YOLU
ENFEKSİYONU GEÇİREN, GÜNDÜZ
İDRAR KAÇIRMA, İDRARINI BEKLETME
vb. BELİRTİLERİ OLAN ÇOCUKLARINIZI
MUTLAKA UZMAN HEKİME MUAYENE
ETTİRMENİZ ÖNERİLİR.
Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Nefroloji ve Romatoloji Ünitesi,
poliklinik bölümünde ve yataklı
bölümde verilen hizmetler
0-17 yaş arasındaki çocuklarımızda;
•İdrar yolu enfeksiyonları,
•Üriner sistem anormallikleri (ureteropelvik darlık, vezikoureteral reflü vd.),
•İşeme disfonksiyonu (özellikle gündüzleri idrar kaçırma, idrar
bekletme),
•Enürezis nokturna (gece idrar kaçırma),
•Üriner sistem taş hastalıkları,
•Hematüri ve glomerülonefrit (idrarda kan, göz kapaklarında
şişlik, başağrısı),
•Proteinüri ve nefrotik sendrom (vücutta yaygın şişlik-ödem),
•Akut ve kronik böbrek yetmezlikleri ,
•Kistik böbrek hastalıkları,
•Hipertansiyon,
Çocuk Nefrolojisi kapsamında yer alan diğer hastalıkların tanı,
tedavi ve izlemi konularında hizmet vermektedir.
Ayrıca çocukluk çağı romatolojik hastalıkları kapsamında;
•Ailevi Akdeniz ateşi (tekrarlayan karın ve eklem ağrıları, ateş,
bazen döküntü),
•Juvenil İdiopatik artrit (uzun süren eklem ağrısı, şişliği, tutuklukları),
•Ankilozan Spondilit (bel ve eklem ağrıları, tutuklukları),
•Vaskülitler (ateş, deri döküntüleri, karın ve eklem ağrıları),
•Çocuk Romatolojisinin ilgilendiği diğer hastalıkların tanı, tedavi ve izlemi konularında hizmet vermektedir.
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
“Hayat sağlıkla güzeldir”
Alparslan Türkeş Cad. No:57, 06510
Emek-ANKARA
Tel: 0312 203 5555
http://hastane.turgutozal.edu.tr
ÇOCUKLARDA
İDRAR YOLU
ENFEKSİYONU
(İYE)
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
“Hayat sağlıkla güzeldir”
ÇOCUK NEFROLOJİ BİLİM DALI
Download

çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu (iye)