Etkİnlİkler | Bakü Türk İlkokulu
İLKÖĞRETİM HAFTASI KUTLANDI
Her yıl olduğu gibi okullarımızın açıldığı ilk hafta İlköğretim Haftasını kutladık. Uzun tatilin ardından öğrencilerimizin okula, arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuşmanın heyecanı gözlerinden okunuyordu. 1. sınıfa başlayan öğrencilerin velileri adına Sevda BIYIK heyecanını ve mutluluğunu anlatan konuşmasını yaptı. Programın
sonunda bütün 1. sınıflar adına bir öğrenciye hoş geldiniz çiçeği takdim edildi.
KARAGÖZ HACİVAT GÖSTERİSİ
Kültür Bakanlığı ve Eskişehir Valiliğince organize edilen Karagöz Hacivat gösterisi okulumuz öğrencilerinin
tamamına 4 seansta izletildi. Kültür Bakanlığı Tiyatro sanatçısı Mahmut SALCAN ve Melih SALCAN tarafından
hazırlanıp sunulan program öğrencilerin büyük beğenisi kazandı.
TEMİZLİK KAMPANYASI
Din Kültürü ve AhlaK Bilgisi
Öğretmeni Hasan Hüseyin
YILDIZ koordinatörlüğünde
4-A sınıfı öğrencilerinden
Nesrin AKBAŞ, Selma Zehra
TİZ ve Cemrenur YILMAZ
tarafından yürütülen Temizlik Kampanyası yapılmıştır.
Özellikle tuvalet temizliği
üzerinde durularak tüm
tuvaletlerin girişine tuvalet kullanımı, suyun israf
edilmemesi ve el temizliğini içeren talimatnameler
asılmıştır.
41
Bakü Türk İlkokulu | Öğrencİ Yazıları
CIRTDAN`IN
NAĞILI
iri vardı, biri yoxdu,
bir qarı vardı. Bu
qarının bir balaca
nəvəsi vardı. Nəvə o
qədər balaca idi ki,
ona Cırtdan deyərdilər. Bir gün
Cırtdan gördü ki, qonşu uşaqları
meşəyə oduna gedirlər, gəlib
nənəsinə dedi:
-Ay nənə, uşaqlarla oduna
mən də gedəcəyəm.
Qarı uşaqları çağırıb hərəsinə
bir parça yağ yaxmacı verdi.
Cırtdanı da onlara tapşırdı.
Yolda Cırtdan özünü yerə vurub
getmədi, yoldaşları dedilər:
-Ay Cırtdan, niyə gəlmirsən?
Cırtdan dedi:
-Nənəm məni sizə tapşırıb,
məni dalınıza alıb aparın.
Yoldaşları onu növbə ilə dallarına alıb, meşəyə gətirdilər. Uşaqlar
başladılar odun yığmağa. Gördülər
ki, Cırtdan yığmır. Dedilər:
-Ay Cırtdan, sən niyə odun yığmırsan?
Cırtdan cavab verdi:
-Nənəm məni sizə tapşırıb, mənə
də yığın.
Uşaqlar ona da odun yığdılar.
Sonra hər kəs öz odununu şələ bağlayıb dalına aldı. Gördülər Cırtdan
oturub baxır. Ona dedilər:
-Ay Cırtdan, sən niyə odununu
götürmürsən?
Cırtdan cavab verdi:
-Nənəm məni sizə tapşırıb,
mənim odunumu da götürün.
Uşaqlar əlacsız qalıb, onun da
odununu dallarına götürdülər. Bir
az yol gedəndən sonra gördülər ki,
Cırtdan geridə qalıb ağlayır. Dedilər:
-Ay Cırtdan, niyə ağlayırsan?
Cırtdan cavab verdi:
-Yorulmuşam. Nənəm sizə yağ
yaxmacı verdi….
Yoldaşları onun sözünü ağzında
qoydular. Onlardan biri Cırtdana
acıqlandı:
-Pis öyrənərsən. Daha səni dalımıza götürən deyilik!
Cırtdan əlacsız qalıb yoldaşlarının
dalınca getməyə başladı. Onlar bir
xeyli getdikdən sonra axşam oldu.
Qaranlıq qovuşdu, yolu azdılar.
Meşədən çıxanda gördülər ki, bir
tərəfdən işıq gəlir, o biri tərəfdə it
hürür. Biri dedi: işıq gələn tərəfə
gedək, o biri dedi: it hürən tərəfə.
Bilmədilər ha tərəfə getsinlər. Axırda
Cırtdandan soruşdular:
-Ay Cırtdan, it hürən tərəfə
gedək, yoxsa işıq gələn tərəfə?
Cırtdan cavab verdi:
-İt hürən tərəfə getsək, it bizi
qapar. İşıq gələn tərəfə gedək, bəlkə
yolu tapa bildik.
Uşaqlar işıq gələn tərəfə gedib
bir divin evinə çıxdılar. Div onları
görəndə sevinib öz-özünə dedi: “Yaxşı oldu. Gecə onları bir-bir yeyərəm.”
uşaqlara bir az çörək yedirdib yatırdı.
Gecədən bir az keçəndən sonra div
uşaqların birini yemək istədi. Uşaqların yatıb-yatmadığını bilmək üçün
dedi:
cırtdan: cüce
nağıl: masal
balaca: küçük
neve: torun
qonşu: komşu
meşe: orman
hərəsinə: hepsine, herbirine
yağ yaxmacı: ekmek üstü tereyağı
tapşırdı: emanet etti
özünü: kendisini
dalınıza alıb aparın: sırtınıza alıp götürün
əlacsız: çaresiz
acıqlandı: kızdı
pis: kötü
B
42
-Kim yatıb, kim oyaq?
Bu sözü eşidəndə Cırtdan tez
başını qaldırıb dilləndi:
-Hamı yatıb, Cırtdan oyaq.
Div soruşdu:
-Cırtdan, niyə yatmırsan?
Cırtdan dedi:
-Nənəm mənə hər gecə qayğanaq bişirərdi, yedirib yatırardı.
Div qalxdı, tez qayğanaq
bişirib Cırtdana yedirtdi ki, bəlkə
yatsın.
Bir qədər keçəndən sonra div
yenə soruşdu:
-Kim yatıb, kim oyaq?
Yenə Cırtdan başını qaldırıb
dedi:
-Hamı yatıb, Cırtdan oyaq.
Div soruşdu:
-Cırtdan, indi niyə yatmırsan?
-Hər gecə nənəm mənə çaydan
xəlbirlə su gətirərdi.
Div ayağa qalxdı, bir xəlbir
götürüb çaydan su gətirməyə getdi.
Cırtdan da tez yoldaşlarını oyadıb
dedi:
-Bu div bizi yemək istəyir. Qalxın,
qaçaq.
Uşaqlar tez qalxdılar, qaçıb çaydan keçdilər.
Bu tərəfdən div nə qədər xəlbiri
suya salıb qaldırsa, gördü ki, xəlbirdə
su qalmır. Axırda təngə gəlib qayıtmaq istəyəndə, bir də gördü ki,
uşaqlar çayın o tərəfindən gedirlər.
İstədi sudan keçib uşaqların dallarınca düşsün, amma keçə bilmədi.
Axırda onları səslədi:
-Ay uşaqlar, sudan nə təhər
keçdiniz?
Cırtdan tez cavab verdi:
-Get bir dənə dəyirman daşı tap,
boynuna keçirt, özünü suya at, onda
keçərsən.
Div Cırtdanın sözünə inandı,
gedib bir dəyirman daşı tapıb boynuna keçirtdi, özünü suya atdı, suda
boğulub öldü.
tapmak: bulmak
div: dev
qayğanaq: omlet
xəlbir: kalbur, elek
təngə: bıkmak
qayıtmaq: geri dönmek
letİfeler ve şİİrler | Bakü Türk İlkokulu
Qatır
Molla Nəsrəddin bir gün qatıra minibmiş.
Heyvan olduqca sürətli gedirmiş.
Molla da onu tuta bilmir, dayandıra bilmirmiş.
Bunu görən bir qonşusu soruşubmuş:
-Molla, deyib, belə tələsik-tələsik hara nə yana?
Molla güc bəla səslənib:
-Qatır haraya gedərsə o yana...
Keçi
Ala-bula boz keçi,
Ay qoşa buynuz keçi!
Yalqız gəzmə, dolanma
Dağa-daşa dırmanma
Bir qurd çıxsa qarşına
Sən nə edərsən ona?
Çoban açınca gözün
Qalar iki buynuzun.
Xoruz
Ay pipiyi qan xoruz,
Gözləri mərcan xoruz!
Sən nə tezdən durursan,
Qışqırıb banlayırsan,
Qoymayırsan yatmağa
Ay canım məstan xoruz!
Bənövşə
Bənövşəyəm, bənövşə,
Düşmüşəm dilə-dişə;
Qızlar, oğlanlar məni
Dərib taxarlar döşə.
Bahar oldu açaram,
Qar, borandan qaçaram;
Başqa güllər açanda,
Mən quş olub uçaram.
Qurudar məni ayaz,
Yaşayıram bircə yaz.
Rəngim, ətrim gözəldir,
Əl vurmayın, ömrüm az.
43
Bakü Türk İlkokulu | Öğretmenler Günü
ÖĞRETMENLER GÜNÜ
KUTLANDI
Bakü Türk İlkokulu, Ortaokulu ve Anadolu Lisesi
olarak ortak hazırlanan program ile Öğretmenler
Günü coşkuyla kutlandı. Akşamında yine tüm
okulların öğretmenlerinin katılımı ile düzenlenen öğretmenler günü yemeğinde canlı müzik
eşliğinde öğretmenlerimiz doyasıya eğlendi.
44
Karikatür | Bakü Türk İlkokulu
Karİkatür
45
Bakü Türk İlkokulu | Etkİnlİklerİmİz
23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK
VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLANDI
Her yıl olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. Ancak bu
yıl önceki yıllardan farklı olarak ilk defa 5 Azerbaycan
okulu da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şenliklerine katıldılar. Program başlamadan önce
Görsel Sanatlar öğretmenimiz Bekir USLU nezaretinde
okulumuz öğrencilerince yapılan resim sergisi T.C. Bakü
Büyükelçimiz Sayın Alper COŞKUN tarafından açıldı.
Sergide Resim yarışmasında dereceye giren resimler de
sergilendi.
46
Etkİnlİklerİmİz | Bakü Türk İlkokulu
Bakü'de bulunan Türk okullarından başta kendi okullarımız Bakü
Türk İlkokulu ve Ortaokulu koordinatör okul olmak üzere Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Atatürk Lisesi
ve Türkiye Diyanet Vakfı Bakü Türk
Lisesi; Azerbaycan okullarından
Merdekan'da bulunan ve bahçesinde
2 Türk şehidinin mezarı bulunan 123
numaralı mektep, 132-134 numaralı mektep, 149 numaralı mektep, 24
numaralı uşak yaratıcılık merkezi ve
266 sayılı uşak raks mektebi de bu
yıl bayramımıza renk katan okullardı. Program saygı duruşu ve her iki
ülkenin milli marşlarının okunması
ile başladı. Açılış konuşmasını okul
müdürümüz İsa KEMERCİ'nin yaptığı programda Eğitim Müşavirimiz
Sayın Durmuş GÖKMEN, KKTC
Bakü Büyükelçisi Sayın Sadettin TOPUKÇU, Azerbaycan Tahsil Nazırlığı
Şube Müdürü Sayın Fariz RZAYEV
ve son olarak da T.C. Bakü Büyükelçimiz Sayın Alper COŞKUN da bu güzel
gün hakkındaki görüşlerini dile getirdikleri konuşmalarını yaptılar. Slayt
gösterisi, şiirler, şarkılar, halk oyunları, koro vb. görsel şölenler programa neşe kattı. Programın sonunda
şenliğimize oyunları ile katılan Azerbaycan okul müdürlerine plaket verilirken,23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı nedeniyle Bakü'deki
Türk okulları arasında düzenlenen
resim ve şiir yarışmasında dereceye
girenlere de ödüller verildi.
47
Download

İlKÖğReTİM HAFTASI KuTlAnDI KARAGÖZ HACİVAT GÖSTeRİSİ