Ders Adı
Ders Kodu
Yıl
Dönem
Genel Kamu Hukuku (ing)
HUK 417
4
7
TEMEL BİLGİLER
Öğretim Dili
Zorunlu/Seçmeli
Dersin Seviyesi
Haftalık Ders Saati
Kredi
AKTS
Dersin Veriliş Şekli
Dersin Süresi
:
:
:
:
:
:
:
:
İngilizce
Zorunlu
Lisans
2
2
3
Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
Hafta
Haftalık Ders Saati Toplam İş Yükü Saati
14
Değerlendirme Kriterleri
x
2
28
:
Ara Sınav
Dönem Sonu Sınavı
Ödevler
Projeler
Diğer
Sayısı
1
1
X
X
Yüzde(%)
Açıklama
Ders geçme başarısını
40
belirlemek için, dersin
60
hocası tarafından tabloda
gösterilenlerden farklı
kriterler belirlenebilir.
Dersin Tanımı
Devlet kavramı ve kuramları ile alakalı hususların çeşitli teorik yaklaşımlarla ve birçok teorisyenin görüşleriyle aktarılıp, devlet iktidarının sınırlandırılması ve
devlet iktidarına karşı temel hak ve özgürlüklerin tarihsel süreçteki gelişimi konularının teorik tabanlı olarak öğrencilere öğretilmesini sağlayan derstir.
Dersin Hedefleri
Devlet kavramının kronolojik gelişimi, devlet ile alakalı çeşitli teorisyenlerin görüşleri, devlet iktidarının sınırlandırılması ve tarih boyunca devletlerin buna karşı
tutumu ve günümüzde temel hak ve özgürlük bağlamında mevcut olan düzenlemeler ile alakalı hususlarda öğrencilerin muhakeme yapabilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği, Öğretim Etkinlikleri
Devlet kavramı, antik Yunan'da devlet olgusu, çeşitli teorisyenlerin devlet görüşleri, Roma ve Ortaçağ'da devlet kavramı, modern devlet kuramları, liberal ve sosyal
devlet olguları ve bunların çatışması, devletin sınırlandırılması ve tarihsel değişimi, temel hak ve özgürlüklerin artışı ve Birleşmiş Milletler ve AIHS'nin temel
hak ve özgürlükler ile ilgili tutumu hususları ders kapsamında mevcut olan başlıca konulardır.
Hafta
Dersin İçeriği/Konular
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Genel Kamu Hukuku'na giriş
Devletin doğuşu ve varlık nedenini açıklayan teoriler ile devlet kavramı
Antik Yunan'da devlet; Platon öncesi, sofizm, Sokrates ve Platon’un devlet teorisi
Antik Yunan'da devlet; Aristoteles: yurttaş, toplum, devlet, anayasa teorisi
Roma’da devlet ve hak teorisi ile Ortaçağ'da yenilenen devlet kavramı
Modern devlet kuramı ile Machiavelli, Hobbes, Rousseau, Locke'un görüşleri
Ara sınav
Liberal devletin sorunları ve liberalizme yönelen sosyalist eleştiriler
Marx'ın devlet kuramı ve ulus devletin dönüşümü
Devlet iktidarının sınırlandırılması sorunu ve tarihsel gelişimi
İnsan hakları kavramı, gelişimi ve temel hak ve özgürlüklerin anayasal durumu
1789 Fransız İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirisi ve uluslararası metinler
BM kararları ve AIHS bağlamında temel hak ve özgürlüklerin korunması
Konuların yeniden değerlendirilmesi
Final sınavı
Öğretim Etkinlikleri
Ders anlatımı, soru-cevap
Ders anlatımı, soru-cevap
Ders anlatımı, soru-cevap
Ders anlatımı, soru-cevap
Ders anlatımı, soru-cevap
Ders anlatımı, soru-cevap, örnek olay çalışması
Ders anlatımı, soru-cevap
Ders anlatımı, soru-cevap
Ders anlatımı, soru-cevap
Ders anlatımı, soru-cevap
Ders anlatımı, soru-cevap
Ders anlatımı, soru-cevap
Ders anlatımı, soru-cevap, örnek olay çalışması
Kazanımlar ve Beceriler
Dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanacaklardır.
Genel Kamu Hukuku'na ilişkin temel kavramları tanımlayabilme
İktidar, siyasi iktidar, devlet ve egemenlik kavramları ile devletin kökeni ve devlet öncesi toplumlarda iktidarın özelliklerini açıklayabilme
Siyasal iktidarın çağlar boyunca geçirdiği değişimi açıklayabilme
Yunan toplumu ve Roma İmparatorluğu dönemine ilişkin siyasal kuramları analiz edebilme
Ortaçağın dünyevi iktidar-ruhani iktidar çatışmasını ve sekülerizme giden süreci yorumlayabilme
İnsan hakları hukukunda kullanılan terimlerin devlet ve kişi üzerindeki etkisini belirleyebilme
Devlet iktidarının sınırlandırılmasını kavrama
Temel hak ve özgürlüklerin artırılması ile alakalı uluslararası sözleşmeleri yorumlama
Türk anayasal sürecinde temel hak ve özgürlüklerin durumu ile alakalı bilgi sahibi olma
Birleşmiş Milletler ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ışığında temel hak ve özgürlüklere ilişkin hükümleri yorumlayabilme
Güç, egemenlik ve meşruiyet kavramlarını siyasi ve felsefi anlamda açıklayabilme
Devlet organları ve bu organların oluşumu hakkında bilgi verip, hukuksal tartışmalara girebilme
Download

HUK 417