,r,rsi:t*,rd*
.,fl & k
T.C.
AFYoNKARAHisARvnir,ici
ivriniE{itimMiidiirliigii
w
Sayr : 894967281620/4855566
Konu: MEBIM ALO 147
27/10t2014
KAYMAKAMLIGINA
(Ilqe Milli Egitim Miidiirliigii)
MUDURLUGUNE
itgi
: MEB. Basrn ve Halkla itipkiler Miipavirli! i'nin 23l10l20l4tarihli ve 8683922818201
4475294 sayrh yazrsr.
Saydamhlrn Arttnlmasr ve Yolsuzlukla Mircadelenin Giiglendirilmesi Stratejisi
(2010-2014) 22.02.2010 tarihli ve 27501 sayrh Resmi Gazete'de yaytmlanan 2010/56 sayllrr
Bakanlar Kurulu Karan gereli "Toplumsal Bilincin Artmlmasrna Yiinelik Tedbirler"
uyannca; blretmen, 6!renci, veli ve vatandaplanlmzln devletle olan ip ve iplemlerini azami
tilgiide kolaylaptrrmak ve buradaki verilerin elektronik ortama aktanlmasr hususunda,
MEBIM ALO t47'nin tamtrmrnrn yaprlmasr ting6riilmektedir.
Bu yiinde yaprlan Eahpmalar qergevesinde ilgi yaztda hazrlanan ve ekte birer
tirnekleri sunulan iki adet materyalin llimiz ve ilqelerimizdeki okul/ kurum
miidiirliiklerrmizde vatandaplarrmrzrn kolayca giirebileceli panolarda, dbniipiimlii olarak
sergilenmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve gerelini rica ederim.
Metin YALQfN
Vali a.
it tvtitti Egitim Miidiirii
EK:
-Yazr iirneli (2 sayfa )
oRcruu:
Gere[i:
- 17 ilge Kaymakamhlrna
Bilgi:
- Miidiirliigiimiiz Birliimlerine
- Merkez ve Merkeze Balh Resmillzel Anaokul,
ilkokol, Ortaokul, Lise ve Dengi Okul/I(urum
Mtidi.rltiklerine
- Bilgi-iplem ve Elitim Teknolojileri gb.
(Web Sitesinde yayrmlanmak iizere)
Adres
Elektronik
:Karaman ip Merkezi 5.Kat (B58)
Ag
E-Posta
:afron.meb.gov.h
:[email protected]
AFYONKARAHiSAR Ozel Btiro Aysun SERT VHKI
Tel :0 272213 7603 / 212-214
Faks :0 272 21376 05
Bu evrak gtivenli elektronik imza ile imzalanmrqtrr. http://ewaksorgu.meb.gov.tr adresinden
4b2f-3746-3183-b788-9ae4 kodu
ile teyit edilebilir
O
E6itit't HAYATIInIDA
AtO I4T }IATTI TIIIYAI{IIIIIDA
w
"J'ii"-"%
ALO 147 HATTI ryz4VANtNtZDA
ESitim ile ilgili tum merak ettiklerintzi Alo 147'den ogrenin.
0gretmen u0
II
Ylineticiler lrm
) Ogretmen Atana ve
Yer Degi$tirme i$lemleri,
"
)- Personelislernlerlve
b;idt'H;ii;;;;"="
,-.
Qgrencive
) Yurtdlsrctireviendirmeteri, 0grcnd Uglilefi ifin
,;:+
L t*!i".,,
)'
-r!,:
ta--
--.-.
-.1., - -
Ysnetki Atamalan
ve
,i
$ffiil'i{i#ffiil1i"
..
. '
,,,
,'
l?*:y:ltv1nryt*$nrtlart,
) $ruf 6effie Srtlan,
)
$gren{iNakit igemteri,
Xlilljt
DilUt5t,
{Aclk 0gretim nnunan
'''.-
ffi
ft4?l
*T"*'=J
[
.s'lii*o'--9
." . -9-
\hdr
Download

Müdürlüğümüzün konu ile ilgili 27/10/2014 tarih ve 4855566 sayılı