ANKARAS-Sirküler/2014-23
10.12.2014, ANKARA
KONU: V E R G İ M Ü F E T T İ Ş L E R İ N İ N U S U L D E N E T İ M L E R İ
HK.
Vergi müfettişlerinin usul denetimlerini yoğunlaştırdığı şu günlerde tenkit edilen ve cezaya
konu edilen bazı hususlar aşağıdaki gibi olup bu hususlara muhasebe departmanındaki
arkadaşlarımızın azami gayret göstermeleri gerekmektedir.
1- Envanter defterine sadece bilanço ve gelir tablosunun yapıştırılması müfettişlerce ceza
konusu yapılmaktadır. Envanter defterine, cari borç ve alacak bakiyelerinin mizan çıktısı,
amortisman tablosu, stok sayım tutanağı yapıştırılmalıdır. Gelir tablosunun envanter defterine
yapıştırılması eleştiri konusu olmaktadır.
2- KDV dâhil olarak düzenlenmiş faturalarda KDV nin mutlaka gösterilmesi gerekmektedir. Dahil
kısmının ince bir çizgiyle çizilip KDV gösterilmeli, paraf atılıp mümkünse karşı firmanın kaşesi
basılmalıdır. (KDV MD 34 gereği)
3- Faturalarda yer alması gereken bilgilerin tam ve eksiksiz olması gerekmektedir. Alıcının
unvanı, vergi dairesi ve no.su, faturanın tarihi ve açıklaması eksiksiz yer almalıdır.(VUK 229
ve müteakip maddeler gereği)
4- Taksi perakende satış fişlerinde (yazarkasa fişi değil) şirketimize ait bilgiler yazmadığı takdirde
şirket kaşesi mutlaka vurulmalıdır.(VUK 233 gereği)
5- Yıl içinde personele ücret yerine geçen ayni ödemelerin yapılması halinde KDV dahil tutar
olarak vergilendirilip vergilendirilmediği sorgulanmakta ve vergilendirilmediyse özel usulsüzlük
cezası kesilmektedir.
6- Ücret bordrolarında hizmet erbabının soyadı, adı, birim ücreti, çalışma süresi ve ücretin ilgili
olduğu süre, ücret üzerinden hesaplanan vergilerin tutarı, bordronun hangi aya ait olduğu
hususlarından herhangi biri yok ise özel usulsüzlük cezası kesilmektedir. Ayrıca bordrolarda
mutlaka şirket kaşesi ve şirket yetkililerinin imzası ile bordroyu hazırlayanların imzası
bulunmalıdır.
7- Yurt dışından gelen faturalarda VUK 230 ve müteakip maddelerde belirtilen bilgiler yer
almıyorsa mutlaka kaşe vurulmalıdır. (VUK 229 ve müteakip maddeler gereği)
8- Faturanın açıklama kısmında hizmetin verildiği döneme ait tarih var ise faturanın bu tarihten
itibaren azami 7 gün içerisinde düzenlenmiş olması gerekmektedir. Aksi halde fatura iade
edilip açıklama kısmındaki tarih kısmı çıkarttırılmalıdır. (VUK 231/5 gereği)
9- Muhasebe Standartlarına, Tek Düzen Hesap Planına veya Mali Tablo Standartlarına uyulup
uyulmaması sorgulanmakta ve ceza kesilmektedir.
ADRES : Oğuzlar Mah. 1379. Sok. No:15/10 06520 Balgat/ANKARA Tel : 0 312 220 23 84-94
Fax : 0 312 220 23 85 E Mail : [email protected] , [email protected], [email protected]
10- Gelir İdaresi Başkanlığı İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer
Vergiler Grup Müdürlüğü’nün 28/11/2011 Tarih ve B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-685 Sayılı
Özelgesi ile de anlatıldığı üzere, “VUK uygulamaları açısından; mükelleflerin şehir içi ve
dışındaki iş seyahatlerinde yeme, içme gibi harcamalarının kurum kazancının tespitinde gider
olarak dikkate alınabilmesi için fatura ile tevsiki mecburi olduğu açıklanmıştır. KDV
uygulamaları açısından da KDV kanununun 30/d maddesi uyarınca fatura kullanılması
gereken durumlarda perakende fişi kullanılması halinde bunların gider olamayacağı nedeniyle
KDV’nin de indirilmesi söz konusu olamayacağı ifade edilmiştir”. Bu sebeple herhangi bir
tenkit ile karşı karşıya kalmamak için fatura alınması konusuna dikkat etmek gerekir.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
ADRES : Oğuzlar Mah. 1379. Sok. No:15/10 06520 Balgat/ANKARA Tel : 0 312 220 23 84-94
Fax : 0 312 220 23 85 E Mail : [email protected] , [email protected], [email protected]
Download

Sirküler 2014-23 VERGİ MÜFETTİŞLERİNİN USUL DENETİMLERİ Hk