GİB DUYURU
Gelir Vergisi Beyan Dönemi Başladı.
Gerçek kişilerin 2013 yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratlar için beyanname verme
süresi 1 Mart 2014 tarihinde başladı.
Mükelleflerimiz 2013 yılı;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Ticarî kazançlar,
Ziraî kazançlar,
Ücretler,
Serbest meslek kazançları,
Gayrimenkul sermaye iratları,
Menkul sermaye iratları,
Diğer kazanç ve iratlar,
kazançlarına ilişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerini 1- 25 MART 2014 tarihleri
arasında verebileceklerdir.
Mart ayı içerisinde verilecek beyannameler üzerinden tahakkuk eden gelir vergisi,
2014 yılının Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenecektir.
Tahakkuk eden Gelir Vergisi;
• Vergi tahsiline yetkili olan banka şubelerine,
• Bağlı bulunulan vergi dairesine,
• Bağlı bulunulan vergi dairesinin bildirilmesi şartı ile herhangi bir vergi dairesine
ödenebilecektir.
Beyanname Dönemine ilişkin olarak aşağıdaki Rehberler hazırlanmış olup,
mükelleflerimiz söz konusu Rehberlere elektronik ortamda Başkanlığımız internet
sayfasında yer alan “Formlar ve Yayınlar” bölümünden ulaşabilir.
• Kira Geliri Elde Edenler İçin Beyanname Düzenleme Rehberi
• Dar Mükellefler (Türkiye'de Yerleşmiş Olmayan Yabancı Ülke Vatandaşları
ile Yurtdışında Yerleşik Türk Vatandaşları) İçin Kira Geliri Rehberi
• Serbest Meslek Kazançları Vergi Rehberi
• Menkul Sermaye İradı Elde Edenler İçin Gelir Vergisi Beyanname
Düzenleme Rehberi
• Ticari Kazancın Gerçek Usulde Vergilendirilmesi Rehberi
• Ücret Kazançları Vergi Rehberi
• G.V.K. Geçici 67.Madde Uygulaması İle İlgili Olarak Gerçek Kişilere
Yönelik Vergi Rehberi
Download

GİB DUYURU Gelir Vergisi Beyan Dönemi Başladı. Gerçek kişilerin