T.C.
M ALİYE BAKANLIĞ I
İdari ve M ali İşler Dairesi Başkanlığı
Sayı : 42929010-813- 2 1 1
Konu: 2014 Yılı Eğitim ve Dinlenme
Tesislerinden Yararlanm a Duyurusu
0 .^ 0 5 /2 0 ,4
07. 05.14 0 0 2 8 1 5
G ELİR İDARESİ BAŞKANLIĞINA
Bakanlığım ız Eğitim ve Dinlenme Tesislerinden 2014 yılı yaz sezonunda yararlanma
koşullan ile başvuru formu, ekte gönderilmiştir.
Başkanlığınızca m erkez ve taşra teşkilatına gerekli duyuruların yapılm asını, ekinde
banka avans dekontu bulunan, eksiksiz ve doğru olarak düzenlenm iş olan başvuru
forumlarının yetkililerce onaylandıktan sonra, en geç 23/05/2014 tarihinde Bakanlığımızda
(İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı) olacak şekilde, m erkez ve taşra teşkilatı ayrı ayrı
olmak üzere topluca gönderilm esini arz ederim.
Adem KABADAYI
İdari ve M ali İşler Dairesi
Başkan V.
EKLER:
ti v
1- Başvuru F orm u(l Sayfa)
2- Yararlanma Koşulları (3 Sayfa)
İlk adım Cad. N o:2 Ç ankaya 06100 A N K A R A
ıA yrıntılı bilgi için i r ti b a t : İbrahim N A Y M A N (Şef)
T elefon : (0312) 415 22 28-29
Faks: (0312) 425 81 20
e-posta : im idsostes@ m aliye.gov.tr E lektronik A ğ : w w w .m aliy e.g o v .tr.
Download

2014 Yılı Eğt.ve Din.Tes. - İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı