AKDENİZ DENETİM
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.
Tarih:
Sayı :
02.10.2014
2014/155
KİRA ÖDEME VE TAHSİLATLARINDA BA VE BS !
396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde bildirim mecburiyeti bulunan mükelleflerce,
belirlenen hadler çerçevesinde yapılan her türlü mal ve/veya hizmet alış ve satışları, bunlara ilişkin
belgenin türüne (Fatura, irsaliyeli fatura, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, gider pusulası,
akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişi, sigorta komisyon gider belgesi ve yolcu bileti
gibi) bakılmaksızın Ba-Bs bildirim formlarına dahil edileceği belirtilmiştir.
Kira ödemelerine ilişkin 268 no’lu tebliğin getirmiş olduğu tevsik zorunluğu kapsamında alınan dekont
vs. tevsik edici belgeleri 396 no’lu tebliğde geçen alış ve satışlara ilişkin belgenin türüne bakılmaksızın
bildirimde bulunma zorunluluğu ile bağdaştırırsak kira ödemelerinin de BA,BS formlarında bildirilmesi
gerekmektedir.
Konuyla ilgili mali idarenin verdiği muktezalara bakıldığındaysa gerçek kişilere yapılan kira
ödemelerinin Form Ba ile bildirilme zorunluluğunun bulunup bulunmadığı hakkında Büyük Mükellefler
1
Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen bir muktezada “
“Gerçek kişilere yapmış olduğunuz aylık kira ödemelerinin, 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel
Tebliğinde belirtilen tutarı aşması halinde, 268 Sıra No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen
tevsik edici belgelere dayandırılarak, "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)" ile
bildirilmesi gerekmektedir.”
denilmiştir.
Banka dekontu karşılığında ödenen kiranın Ba bildirim formuna dahil edilip edilmeyeceği hakkında
2
Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen bir muktezada ise
“Konu ile ilgili olarak yayımlanan 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bilanço esasına
göre defter tutan mükelleflerin mal ve hizmet alımları ile mal ve hizmet satışlarının 2010 yılı ve
müteakip yılların aylık dönemlerinde bildirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile bildirim hadleri
açıklanmış bulunmaktadır.
Söz konusu tebliğin 1.2.1.bölümünde "Bildirim mecburiyeti bulunan mükelleflerce, belirlenen hadler
çerçevesinde yapılan her türlü mal ve/veya hizmet alış ve satışları, bunlara ilişkin belgenin türüne
(Fatura, irsaliyeli fatura, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, gider pusulası, akaryakıt
pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişi, sigorta komisyon gider belgesi ve yolcu bileti gibi)
bakılmaksızın Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilecektir."
açıklaması yer almaktadır.
Aynı tebliğin 1.2.2.bölümünde "Mükelleflerin 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerine ilişkin mal
ve/veya hizmet alışları ile mal ve/veya hizmet satışlarına uygulanacak had 5.000 TL olarak yeniden
belirlenmiştir. Buna göre, bir kişi veya kurumdan katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal
ve/veya hizmet alışları, "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)" ile; bir kişi veya
kuruma katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet satışları ise "Mal ve
1
11.11.2010 tarih ve B.07.1.GİB.4.99.16.01.0-VUK 257-47 sayılı
2
10.08.2010 tarih ve B.07.1.GİB.4.06.18.02-32 Mük257-7973-535 sayılı
Fevzi Çakmak Cad. Burçin III. İş Merkezi 10. kat No: 135
Fomara / BURSA
Tel: 0.224. 220 61 61 Pbx Fax : 0.224. 224 53 54
AKDENİZ DENETİM
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.
Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)" nun Tablo II alanında bildirilecektir." hükmü yer
almaktadır.
Dolayısıyla kira ödemeleri karşılığında alınan banka dekontunun, 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu
Genel Tebliğinde yer alan açıklamalar doğrultusunda Ba bildirim formuna dahil edilmesi
gerekmektedir.
Saygılarımızla,
AKDENİZ DENETİM
Fevzi Çakmak Cad. Burçin III. İş Merkezi 10. kat No: 135
Fomara / BURSA
Tel: 0.224. 220 61 61 Pbx Fax : 0.224. 224 53 54
Download

DOSYAYI İNDİR (Sağ Tık/Farklı Kaydet)