KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı
Bülent AKOT
Ünvan
Yrd Doç. Dr.
Doğum Yeri
Merkez / Bitlis
Bölüm
Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf A.B.D.
E-posta :
[email protected]
EĞİTİM BİLGİLERİ
Derece
Bölüm Program
Üniversite
Yıl
Lisans
İlahiyat (Hazırlıklı)
Ankara
2002
Yüksek Lisans
Din Psikolojisi
Ankara
2005
Doktora
Tasavvuf
Ankara
2010
Yardımcı Doçentlik
Sosyoloji
Bitlis Eren
2010
Yardımcı Doçentlik
Tasavvuf
Yıldırım Beyazıt
2014
AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM
Kurum/Kuruluş
Ülke
Şehir
Bölüm/Birim
Görev Türü
Görev
Dönemi
MEB
Türkiye
Bitlis
Hikmet Kiler Fen Lisesi
Din Kültürü
2005-2010
Öğretmenliği
Bitlis Eren
Türkiye
Bitlis
Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji
Ankara
İslami İlimler Fakültesi/Temel İslam
Yrd. Doç. Dr.
2010-2014
Üniversitesi
Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi
Türkiye
Bilimleri-Tasavvuf
Yrd. Doç. Dr.
2014-……
LİSANS VE LİSANSÜSTÜ DÜZEYDEKİ DERSLER
Dönem
Dersin Adı
Lisans
Tasavvufa Giriş
Lisans
Tasavvuf Tarihi
Lisans
Tasavvuf Kavramları
Lisans
Tasavvufi Metinler
TEZLER
1.Yüksek Lisans: Rüya Tecrübesinin Psikolojik ve Dini Temelleri, 2005.
2. Doktora: Müştak Baba’nın Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı, 2010.
KİTAPLAR
1. Akot, Bülent, Müştak-ı Bitlisî, İnsan Yayınları, İstanbul, 2011.
2. Müştâk Baba, Âsaru’l Müştâk Esrâru’l-Uşşâk, Haz.: Bülent Akot, İlahiyat Yayınları, Ankara, 2013.
3. Hüseyin Vassaf, Risâle-i Müştâkiyye, Haz.: Bülent Akot, İlahiyat Yayınları, Ankara, 2013.
MAKALELER
1. Akot, Bülent, (2010), “Freud’un Rüya Yorum Metodu”, Din Bilimleri Dergisi, Samsun, Cilt:10, sayı:1,
ss.213-235.
2. Akot, Bülent, (2011), “Tasavvufi Terbiyede Rüyanın Değeri”, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,
Cilt:10, Sayı:19, Çorum, ss. 93-113.
3. Akot, Bülent, (2011), “Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın ‘Cilâu’l-Kulûb’ Adlı Risâlesi ve Tahlili”, İslamî
Araştırmalar Dergisi, Ankara, cilt: 22, sayı: 3, ss. 157-173.
4. Akot, Bülent, (2012), “Müştak Baba’nın ‘Âsâr’ Adlı Eserinin Tasavvufî ve Tarihî Muhtevasının Analizi”,
İslamî Araştırmalar Dergisi, Ankara, cilt: 23, sayı:1, ss. 28-41.
5. Akot, Bülent, (2011), “Cifr ve Ebced Temelinde Müştak Baba’nın Ankara Şiiri”, EKEV Dergisi, Erzurum,
Yıl:15, sayı:46, ss. 171-184.
İDARİ GÖREVLER
1. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Ocak 2011-Mart 2012.
2. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Başkanlığı Ocak 2011-Mart
2012.
3. Bitlis Eren Üniversitesi Senato Üyeliği Ocak 2011-Mart 2012.
4. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölüm Başkanlığı Ekim 2010-Ocak 2014.
5. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kurul Üyeliği Ekim 2010-Ocak 2014.
6. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Editör Yardımcılığı Ocak 2011-Eylül 2012.
7. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği Ekim 2010-Ocak 2014.
8. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği Ekim 2010-Ocak 2014.
9. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Kurulu Üyeliği Ekim 2010-Ocak 2014.
Download

Yrd. Doç. Dr. Bülent Akot - Yıldırım Beyazıt Üniversitesi