EDİRNE TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ
DUYURUSU
Sermaye
ġirketlerinin
Asgari
Sermayelerini
Yükseltmeleri için Tanınan Süre 14.02.2014 tarihine
sona ermiĢtir.
T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Ġç Ticaret
Genel Müdürlüğünün Ticaret Sicil Müdürlüklerine
04.03.2014 Tarih ve 1252 sayılı yazıları ile gönderdiği
Genelge uyarınca Yasal Süresinde SERMAYE ARTIRIMI
Yapmayan ġirketler ile Süresi Ġçerisinde Müracaat Ettiği
Halde Belge Noksanlığı Sebebi Ġle Bekleyen ġirketlere 2
ay EK SÜRE TANINMIġTIR.
- Sermaye Artırımı Yapmayanlar
- Süresi Ġçerisinde BaĢvuruda
Eksikliği Olanlar
Bulunup
Evrak
2
Ay içerisinde Bağlı Oldukları TĠCARET SĠCĠL
MÜDÜRLÜKLERĠ’NE Sermaye Artırımı için Gerekli
Belgelerini Tamamlayarak Müracaat Etmeleri Halinde
ĠĢlemlerini tamamlayabileceklerdir.
Download

Duyuruya ulaşmak için tıklayın.