Siyah Beyaz Markaların Koruma Kapsamı – Güncel Gelişmeler
15 Temmuz 2014 tarihi itibarı ile uygulanacak olan ortak bildiri karşısında hak sahiplerine tavsiyemiz,
marka portföylerini gözden geçirmeleri ve 5 yıllık kullanma süresi dolan markaların kullanım şekillerini
dikkate alarak siyah beyaz tescil edilen markaları için gerekiyorsa (özellikle rengin ayırt edici bir unsur
olarak kullanıldığı marka örnekleri bakımından) renkli halleri için başvuruda bulunmayı
değerlendirmeleri. Yeni markaları için ise hem siyah beyaz hem renkli halleri ile başvuru yapmak,
kapsamlı ve güçlü bir koruma elde etmeyi sağlayacaktır.
Mayıs
ayı
başında
Türk
Patent
Enstitüsünün
websitesinde
(http://www.tpe.gov.tr/portal/default2.jsp?sayfa=703&haber=905) yaptığı duyuru ile, siyah beyaz
markaların koruma kapsamında değişim yaşanacağı bilgisi verildi. Siyah Beyaz markaların koruma
kapsamını daraltan bu uygulamanın marka sahipleri tarafından bilinmesi ve yürürlüğe gireceği 15
Temmuz 2014 tarihi itibarı ile marka sahipleri tarafından yapılacak yeni başvurularının siyah beyaz veya
renkli yapılması konusunda kararların yeni uygulama ışığında değerlendirmesi gerekir.
Bugüne kadar Türkiye’nin de dahil olduğu dünyadaki birçok ülkede “siyan beyaz” tescil edilen bir
markanın olası tüm renk kombinasyonları ile kullanımını koruduğu kabul edilmekte iken, kimi ülkelerde
siyah beyaz markanın sadece siyah beyaz kullanımı kapsadığı kabul edilmekte idi. OHIM ve birçok
ulusal marka ofisi yetkililerinin oluşturduğu Avrupa Marka ve Tasarım Network grubunun
“Uyumlaştırma Programı” kapsamında son 3 yıldır yaptıkları çalışmaların amacı farklı ulusal ofislerin
uygulamalarının uyumlaştırılması idi. Bu çalışma sonucunda ortaya konulan ve OHIM tarafından Nisan
ayında yayınlanan ortak bildiri (Common Communication - https://oami.europa.eu/ohimportal/en/news//action/view/1091009) ile, siyah beyaz markaların geniş koruma kapsamı daralıyor.
Yayınlanan bildiride, çalışmaya katılan OHIM ve ulusal marka ofislerinin siyah-beyaz ve/veya gri
skalada kaydedilmiş olan bir marka ile aynı işaretin renkli halinin aşağıda belirtilen 3 ana
değerlendirme ekseninde aynı kabul edilip edilmeyeceğine yönelik ortak uygulama pratikleri
açıklanıyor:
1) Rüçhanın değerlendirilmesinde
2) Ciddi kullanımın değerlendirilmesinde
3) Nispi red nedenleri değerlendirmesinde
1) Rüçhan talebinin değerlendirilmesinde, siyah beyaz veya gri skaladaki markaların aynı markanın
renkli hali ile, renkteki farklılıklar veya tonlardaki kontrast belirsiz olmadığı sürece aynı kabul
edilmeyecektir. Marka başvurusunda yer alan renk hakkı beyanlarına bakılmaksızın, siyah-beyaz
tescillenmiş bir marka rüçhan hakları bakımından aynı işaretin renkli hali ile aynı kabul
edilmeyecek. Ancak, renkteki farklılıklar ortalama bir tüketici tarafından fark edilmeyecek kadar
belirsiz ise, işaretler aynı kabul edilecektir.
2) Ülkemizdeki mevcut uygulama ve 556 sayılı KHK 14. Madde kapsamında markanın ayırt edici
niteliğini değiştirmediği müddetçe, markanın tescil edilenden farklı bir şekilde kullanılması yine
de markanın kullanımını teşkil etmektedir. Bu hüküm marka sahibinin, bu değişiklikler ayırt
edici niteliğini değiştirmedikçe, işarette değişiklikler yapmasına izin vermektedir. Đşaretin
kullanıldığı şekil ile tescil edildiği şekil arasında kati bir benzerlik bulunması gerekir. Özellikle
renkteki değişiklikler ile ilgili olarak, markanın kullanım şeklinin tescil edilmiş markanın ayırt
edici niteliğini değiştirip değiştirmediği, yani siyah-beyaz veya gri skalada tescil edilmişken
markanın renkli kullanımının (ve tersi) tescil edilmiş halinde bir değişiklik teşkil edip etmediği
değerlendirilir. Bu değerlendirmenin aşağıdaki kriterler kullanılarak vaka bazında yapılması
gereklidir:
a) kelime/simge unsurları örtüşür ve ayırt edici temel unsurlardır;
b) tonlarda kontrasta uyulmuştur;
c) rengin ya da renk kombinasyonunun kendisi ayırt edici özelliğe sahip değildir; ve
d) renk, işaretin genel anlamdaki ayırt ediciliğine katkıda bulunan ana unsurlardan biri
değildir.
3) Daha önce mevcut olan siyah beyaz ve / veya gri skaladaki bir markanın aynı markanın renkli
hali ile aynı olup olmadığı konusunda nispi red nedenleri bakımından yapılacak değerlendirme
kapsamında, aynı işaretin siyah-beyaz, gri skala ve renkli versiyonları arasındaki farklılıklar
ortalama bir tüketici tarafından ancak yan yana konularak incelendiğinde fark edilebilecekse –
yani belirsiz ise, bu iki işaret aynı kabul edilir. Bununla beraber, işaretlerin aynı kabul
edilebilmesi için renkteki farklılığın ortalama bir tüketici tarafından göz ardı edilebilir ve çok
zor fark edilebilir olması gereklidir.
Aşağıdaki örnekler belirsiz farklılıklar olarak değerlendirilmektedir, renkteki değişiklik tüketici
tarafından algılanmamaktadır.
Aşağıdaki örnekler belirgin farklılıklar olarak değerlendirilmektedir, renkteki değişiklik tüketici
tarafından algılanmaktadır.
Diğer yandan ortak uygulama bildirisi aşağıdaki konularda ortak uygulama öngörmüyor:
Siyah-beyaz bir işaretin renkli şekilde kaydedilmiş bir marka ile rüçhan talepleri ve nispi
ret nedenleri açısından aynı kabul edilip edilmeyeceğini kararlaştırmak (ve tersi)
Renkler arasındaki benzerliklerin değerlendirilmesi
Yoğun kullanım nedeniyle belirli bir renkte ayırt edici nitelik kazanmış siyah-beyaz markalar
Bizatihi renkli markalar
Not : Yazıda yer alan şekiller http://www.tpe.gov.tr/dosyalar/haber/cp4_common_communication_tr.pdf
dokümanından alınmıştır.
Download

İndirmek için