Değerli Meslektaşım
30.06.2014
5604 sayılı kanun gereği her yıl 01 Temmuz – 20 Temmuz arasında uygulanması kararı verilen ve bu yıl
sekizincisi uygulanacak olan 2014 Yılı Mali Tatili 01 Temmuz 2014 – Salı Günü başlayıp, 20 Temmuz
2014 – Pazar günü sona erecektir.
Verilme süresinin son günü mali tatil süresine veya mali tatilin son gününü izleyen yedinci güne
rastlayan vergilere ilişkin beyannamelerin 2014 yılı için 31 Temmuza kadar verilecektir. (27-Temmuz
Pazar, 28-29-30 Temmuz Ramazan Bayramına rastladığı için son gün 31 Temmuzdur.)
Bu doğrultuda verilecek olan beyannamelere göre tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi de 31
Temmuza kadar uzamış sayılacaktır.
İlgili tebliğ hükümlerine göre özet bilgiler aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
• Mali tatil nedeniyle beyan ve ödeme süreleri değişen vergi beyannameleri ve SGK bildirgesine ilişkin
bilgiler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
• Vergi idaresi tarafından yapılan incelemeler sonucu uygulanan vergilerin vadesi mali tatile rastlayan
vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süresi.
• İnceleme sonucu hesaplanan vergilere ve/veya kesilen cezalara karşı uzlaşma talep etme veya cezada
indirim hükümlerinden yararlanmak amacıyla yapılacak başvurulara ilişkin süreler.
• Devamlı bilgi verme hükümleri kapsamında verilmesi gereken bilgilerin verilmesine ilişkin süreler.
• Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirli sürelerde yapılması gereken muhasebe kayıt süreleri,
bildirim süreleri ve vergiyle ilgili işlemlere ilişkin dava açma süreleri mali tatil süresince işlemez.
Belirtilen süreler mali tatilin bitiminden itibaren tekrar işlemeye başlar.
• Aramalı incelemeler hariç olmak üzere, mali tatil süresince inceleme amacıyla defter ve belgelerin
ibrazı talep edilemez, mükellefin işyerinde incelemeye başlanılmaz.
• Tatil süresince, vergi ve ceza ihbarnameleri ile mahsup taleplerine yönelik olanlar hariç, bilgi isteme
talepleri mükelleflere, vergi ve ceza sorumlularına bildirilmez. Ancak tatil süresi içinde gerçekleşen
tebligat işlemlerinde süre, mali tatilin son gününden itibaren işlemeye başlar.
• Mali tatilin sona erdiği günü izleyen yedi gün içinde biten bu madde kapsamındaki kanuni ve idari
süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedinci günün mesai saati bitiminde sona ermiş
sayılır.
• Gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve
harçlarla ilgili olarak mali tatil uygulanmaz.
Bilgilerinize sunar, iyi tatiller dilerim.
Saygılarımla
İsmail Turan
Başkan
İLK BEYAN
GÜNÜ
01.07.2014
SON BEYAN
GÜNÜ
31.07.2014
SON ÖDEME
GÜNÜ
31.07.2014
• Nisan- Mayıs- Haziran / 2014 Dönemine Ait Gelir/
Kurumlar Vergisi Stopajının ve Damga Vergisinin Muhtasar
Beyanname ile Beyanı ve Ödemesi ( ÜÇ AYLIK)
01.07.2014
31.07.2014
31.07.2014
• Nisan- Mayıs- Haziran /2014 Dönemine Ait GVK Geçici 67.
Mad. Kapsamında Yapılan Tevkifatlara ilişkin Muhtasar
Beyanı ve Ödemesi
01.07.2014
31.07.2014
31.07.2014
• Haziran / 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyanı
ve Ödemesi
01.07.2014
31.07.2014
31.07.2014
• Haziran / 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle
Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti
Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga
Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.07.2014
31.07.2014
31.07.2014
• 16-30 Haziran 2014 Dönemine İlişkin Petrol ve Doğalgaz 01.07.2014
Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
31.07.2014
31.07.2014
•Haziran 2014 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve 01.07.2014
Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve
Ödemesi
31.07.2014
31.07.2014
•Haziran 2014 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer 01.07.2014
Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
31.07.2014
31.07.2014
• Haziran 2014 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına
İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar)
Beyanı ve Ödemesi
01.07.2014
31.07.2014
31.07.2014
• Haziran 2014 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı
ve Ödemesi
01.07.2014
31.07.2014
31.07.2014
• Haziran 2014 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri
Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.07.2014
31.07.2014
31.07.2014
• Haziran 2014 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi
01.07.2014
31.07.2014
31.07.2014
•15 Temmuz 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz 16.07.2014
Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
31.07.2014
31.07.2014
•Haziran / 2014 SGK 4/a (SSK) Aylık Bildirge ve İşsizlik Sigortası 01.07.2014
Bildirgesinin Verilmesi ve Ödenmesi
31.07.2014
31.07.2014
BEYANNAME/BİLDİRİM ÇEŞİDİ
• Haziran / 2014 Dönemine Ait Gelir / Kurumlar Vergisi
Stopajının ve Damga Vergisinin Muhtasar Beyanname ile
Beyanı ve Ödemesi
Download

Değerli Meslektaşım 30.06.2014 5604 sayılı kanun gereği her yıl 01