"Farklı?-Evrensel Dünyada Kendi Kimliğimizi Oluşturma" İsimli
Comenius Projesi Kapsamında Yapılan Anket Çalışma Sonuçları.
Survey Results Which Were Done in Comenius Project named''
Different? Building Our Own Identity in the Global World''
Evrensel Dünyada Kendi Kimliğimizi Oluşturma Projesi Hoşgörü Anketi çalışması
okulumuz 3. ve 4. sınıf öğrencilerine uygulanmıştır. Çalışmaya 268 öğrenci katılmış,
bunlardan 27 ankette veri kaybı yaşanmış ve 241 anket sonucu üzerinden aşağıdaki bulgular
elde edilmiştir.
Çalışmaya katılan örneklem grubunda 115 kız öğrenci, 126 erkek öğrenci
bulunmaktadır. Grafiklerle bu bulgular desteklenmiştir.
cinsiyet
Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid
kız
115
47,7
47,7
47,7
erkek
126
52,3
52,3
100,0
Total
241
100,0
100,0
Çalışmaya katılan örneklem grubunda ise 111 tane 3. sınıf ve 130 tane 4. sınıf
öğrencisi bulunmaktadır. Grafik yardımıyla bu bulgular desteklenmiştir.
sınıf
Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid
3. sınıf
111
46,1
46,1
46,1
4.sınıf
130
53,9
53,9
100,0
Total
241
100,0
100,0
Anketin 1. Sorusu (Hoşgörü kelimesi sizin için ne ifade ediyor?- What does the word
´tolerance´ mean to you?) öğrencilerimize yöneltilmiş ve elde edilen sonuçlara göre 241
öğrencimizden 106 kişi “ farklı düşüncelere saygı duyma”,95 kişi “ anlayış”, 11 kişi “ rahatsız
olmadan kabul etme” 29 kişi “ affetmek” olarak hoşgörü ifadesini tanımlamıştır.
hoşgörü ifadesi
Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative
Percent
affetmek
rahatsız olmadan kabul
etme
Valid
anlayış
farklı düşüncelere saygı
duyma
Total
29
12,0
12,0
12,0
11
4,6
4,6
16,6
95
39,4
39,4
56,0
106
44,0
44,0
100,0
241
100,0
100,0
Ankette yer alan 1. Sorunun ( Hoşgörü ifadesi sizin için ne ifade ediyor? - What does the
word ´tolerance´ mean to you?) örneklem grubunda bulunan kız ve erkek öğrenciler
arasındaki dağılım aşağıdaki grafikte gösterilmektedir.
Anketin 2. Sorusuna ( Tüm sınıf arkadaşlarınla iyi geçinir misin? - Do you get along
well with all your classmates? ) verilen cevaplarda ise 188 kişi arkadaşlarıyla iyi geçindiği
cevabını vermiştir.
tüm arkadaşlarınla iyi geçinir misin?
Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative
Percent
hayır
27
11,2
11,2
11,2
bilmiyorum
26
10,8
10,8
22,0
evet
188
78,0
78,0
100,0
Total
241
100,0
100,0
Valid
2. soruya ( Tüm sınıf arkadaşlarınla iyi geçinir misin? - Do you get along well with all
your classmates?) örneklemde bulunan kız ve erkek öğrencilerin verdikleri cevaplar ise
aşağıda grafikte gösterilmektedir.
3. soruya (Eğer 2. Soruya cevabınız “Hayır” ise arkadaşlarınıza karşı tutumunuzu
değiştirmenizin mümkün olduğunu düşünüyor musunuz?- If not, do you think it would be
possible to change your attitude towards them?) çalışma grubunun verdiği cevaplara göre
152 kişi sevmedikleri insanlara karşı iyi niyetli yaklaşabilecekleri cevabını 49 kişi “hayır”
cevabını vermiş, 40 kişi de kararsız kalmıştır.
sevmediğiniz insanlara karşı tutumunuzu değiştirir misiniz?
Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative
Percent
hayır
49
20,3
20,3
20,3
bilmiyorum
40
16,6
16,6
36,9
evet
152
63,1
63,1
100,0
Total
241
100,0
100,0
Valid
3. soruya(Eğer 2. Soruya cevabınız “Hayır” ise arkadaşlarınıza karşı tutumunuzu
değiştirmenizin mümkün olduğunu düşünüyor musunuz? - If not, do you think it would be
possible to change your attitude towards them?) kız ve erkek öğrencilerin verdikleri
cevaplar ise aşağıdaki grafikte gösterilmektedir.
4. anket sorusuna ( “ Birini sevmek” ve “ birisiyle iyi geçinmek” ifadeleri arasında bir fark
olduğuna inanıyor musunuz? - Do you believe there is a difference between the
phrases ´like someone´ and ´get along well with someone´?) grubun verdiği cevaplarda
154 kişi birini sevmek ve birisiyle iyi geçinmek arasında fark olduğu cevabını vermiştir. 76
kişi ise herhangi bir fark göremediklerini ifade etmiştir.
birini sevmek ve biriyle iyi geçinmek arasında fark var mıdır?
Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative
Percent
hayır
76
31,5
31,5
31,5
bilmiyorum
11
4,6
4,6
36,1
evet
154
63,9
63,9
100,0
Total
241
100,0
100,0
Valid
4. soruya ( “ Birini sevmek” ve “ birisiyle iyi geçinmek” ifadeleri arasında bir fark olduğuna
inanıyor musunuz? - Do you believe there is a difference between the phrases ´like
someone´ and ´get along well with someone´?) grupta kız ve erkek öğrencilerin verdikleri
cevaplar ise grafikte gösterilmektedir.
5. soruya (Birinin sizden hoşlanmadığını anlayabilir misiniz? - Do you think you
would be able to tell if someone found you unpleasant/unlikable?) örneklem grubunun
verdiği cevaplar incelendiğinde 147 kişi birinin kendisinden hoşlanıp hoşlanmadığını ayırt
edebileceği cevabını vermiştir. Buna rağmen 73 öğrencimiz ise ayırt edemeyeceği cevabını
vermiştir.
birinin sizden hoşlanmadığını anlayabilir misiniz?
Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative
Percent
hayır
73
30,3
30,3
30,3
bilmiyorum
21
8,7
8,7
39,0
evet
147
61,0
61,0
100,0
Total
241
100,0
100,0
Valid
5. soruya (Birinin sizden hoşlanmadığını anlayabilir misiniz? - Do you think you
would be able to tell if someone found you unpleasant/unlikable?) örneklem grubundaki
kız ve erkek öğrencilerin verdikleri cevaplar ise grafikte gösterilmiştir.
6. soruda ( Farklı milletlerin insanlarının iyi geçinmeleri sizce önemli midir? - Is it
important for people of different nationalities to get on well?) grubun vermiş oldukları
cevaplara bakılacak olursa 222 kişi farklı milletlerin iyi geçinmelerinin önemli olduğu
cevabını vermiştir. Grubun % 2.9’ u ise önemli olmadığı cevabını vermiştir.
farklı milletlerin insanlarının iyi geçinmeleri önemli midir?
Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative
Percent
hayır
7
2,9
2,9
2,9
12
5,0
5,0
7,9
evet
222
92,1
92,1
100,0
Total
241
100,0
100,0
bilmiyorum
Valid
6. soruya ( Farklı milletlerin insanlarının iyi geçinmeleri sizce önemli midir? - Is it
important for people of different nationalities to get on well? ) verilen cevapların kız- erkek
dağılımları ise grafikte gösterilmektedir.
7. soruya( Siz ve comenius proje ülkelerinin çocukları arasındaki farklılıklardan en az iki tane
yazınız. - Try to name at least two differences between you and the children from the
other Commenius Project countries.) grubun verdiği cevaplara bakıldığında 121 kişi diğer
comenius projesi çocuklarıyla aralarındaki farklılığın din, dil, görünüş gibi maddi durumlar
olduğu cevabını vermiştir. 58 kişi ise eğitim sisteminde farklılıkların olduğunu vurgulamıştır.
39 kişi duyguların, 23 kişi ise ekonomilerimizin farklı olduğu görüşünü savunmuştur.
diğer milletlerle aradaki farklılıklar
Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative
Percent
diğer (dil,din,görünüş)
Valid
121
50,2
50,2
50,2
ekonomi
23
9,5
9,5
59,8
eğitim sistemi
58
24,1
24,1
83,8
duygular
39
16,2
16,2
100,0
241
100,0
100,0
Total
7. soruya ( Siz ve comenius proje ülkelerinin çocukları arasındaki farklılıklardan en az iki tane
yazınız. - Try to name at least two differences between you and the children from the
other Commenius Project countries.) verilen cevapların kız ve erkek öğrenci dağılımları ise
aşağıda gösterilmektedir.
Download

download