,İ,.{-.
|rt l..\ h r\ ]ılrı,. r\İl |(;İ
\lilli ı.liıiıı| 1İiiıliiı iiigii
İlçi.
5;ı.ı
ı
l
:99{ı]*17tıt}ıJü{}. d{J{ l
iıı;ıiıı ;l§
l
l:,,{}J,:ül_t
5,iaı,l
Ç:ııııkltııic ŞılıilIcı
:1ııııtıı llçe Prı:grıınıı
..
ıı
il ı;
ilıtı.i,
tl i, ı- ıı
iı l 'l",\
]itl_i-:i)l"j
ilğiiıııı {'jirçıiııı }.ıiı i§ 1iıi;.ı ( ııi;ııLi";ilı
Ş*iı ii lrı.;;ı i ..\ııııı;ı İ'ı'ııg|'iııııt lİ;çiıııu \
I jıı;ıı_\ LJıt;ıııkıılıı 1ıı.ıJlııı.jııı
1ıpıiıcak olııp. iiiır ııııılıiıııı j;i. \'1;i].;iiıııııılıııı iıJıııııı (]i};i_\ rç: iE | liı].hı
\]iıi.ı
i'ııiıııLl,a}c Ş*iıİıl*ı iiıİ Aııına lr.oı:ııı.,ıı eiıte giiııcicı ,i ııı i ir.
şt
i
lli jgiltıiı,]iıe ı.ç xçrşğiııi riçı *rjçriııı
ıııı iııııı iı iı üi ıı ı.ı
i-i}rtıgıı;ıı{ 1ııi,}
ü**ı.!ıı.u
"i'iiııı
i.-
ii ; i -}ııı,ı
Çlıui Mıi.
iıiııı İİ7" l.ş}iiiıliir ıı.
Şıılıı }iiiıiüı.ii
( 1
ıd"
i
i
l
\
ı
T.C..
I(IJLA K-AYMAKAMLlĞl
Milli Eğitim Müctürlüğü
İlçe
Sayı :799fi7l5l300l
{
§Ot
12l1}3l2{rl1
Konu :18 Mart Çanıık|rale Şehitlerini
Aırına İlçe I'rogramı
l(,\YNt,\l(ANl
İlgi :
l1'0j'](jl4
tarih
ıe
LI
K
Nİ.,\
siııılı N.ll
7978()-l96,'()]0/]0
l(1\t{ t \ A
[-ilıısiı),()ı-tacıliı_ılıı Nlci.rıızılııı.ı.
-]t)tl-]()l] l'iitiııı ()gıt,ıiııı \ ılı ]8 Nlıı,t (-'ıııııılıJiıılc şchiılcı,iı,ıi .\ııııııı l)ı.tıgı.ıııııııııii
l]e rilliz \,iilıli]ri [-' iııstır (Jı'tlitılrıılıı tıiıııllı,ıilıı,ı ,,ıılr,l,rııır,
1ılaıılaıııı,ıış tılıilı. ,,\clı ıL]!]ciı tıl,ııiıiı-ı 1li
\,]ıııt ( ıııııilil,alc Şchitleı,iııi .,\ııııııı i)rrıgı.ıttıttııı cliiz_cııleıı.ıcsi ıı.ıticlıiı.Jligtiıııtİzcc
iı\,g.Lii] uiiıiilıııiiştiiı..
\1aliııııılaı.iııızca cla
Lı\ gLı1-}
gilı.ıilcliiğii tajiciir cle rılıırlııı.ıı117,.|
LLı 1,
ctlcı.iııı.
irn (o7,F,l,
iit!iir ı.
\tiidürii
o
12l03
ltışit
I(ar
ilç,:
4
E1-1t]t
\lilli
nııli
tiğitiııı
N
İ
üti ii ı,ii
Mah.}-Iiikıiııet l(orıağı I(at :2 I(ıilıı Tel:(0236)B l 6 1 l28 irax:(0236)B16
2216
E-posta kula45 (r!ırıeb, g0\ tr
:
.
2013-20|4
NACİ HAKKI ULUSOY ORTAOKULU
nĞiriivı öĞnnrivı yLI 18 MARTçANAKKALE şnHirı,rniNi ANMA
uĞun:
ILÇE PROGRAMI
Kahraman Türk askeri yıktı zulmün seddini,
unutur mu bu millet atasını, ceddini?
Düşmana hışım gibi bildirirken haddini,
Bir ilkbahar srcağı gülü kar,uruyordu,
"Çanakkale geç7|mez" yazdırdı şanlı ordu.
züıınn:
Değil mi birdir sinede \uran yürek, yı|maz
Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz.
Bugün kandan dumandan ÇANAKKALE seçilmez
Yer yerinden oynasa ÇANAKKALE GEÇİLMEZ
uĞun:
Sayın Kaymakamrm, Belediye Başkanım, Garnizon Komutanrm, Daire
Amirlerim, Değerli Veliler ve Sevgili Öğrenciler
Bugün 18 Mart Çanakkale Zaferinin 99. yıldönümü sebebiyle toplanmrş bulunuyoruz.
Naci Hakkı Ulusoy Ortaokulu'nunhazır|amış olduğu "18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma
Programı" na hoş geldiniz.
züıınr:
Sayın Kaymakamrm ıırogramr arz edivorum:
1-Saygı duruşu ve İstiklal Marşrnrn okunması,
2-Güntin anlam ve önemini beliıten konuşmanrn yapılması,
3 - Okulumuz ö ğrencileri tarafindan şiirlerin okunmasr,
4-"Krnalr Hasan" piyesinin sergilenmesi,
5- Öğrencilerimiztarafindan "Çanakkale İçin Söylenmiş Sözler" in okunması,
6 - " Çanakkale Oratoryo su "'nun ö ğrencileri miz tar afından sergilenmesi,
7- Kapanış.
uĞuR:
Çanakkale Savaşları, 1. Diinya Savaşı'nın seyrini değiştiren, Türk'ün gücünü dünyaya
bir kez daha duyuran, tarihe " Çanakkale Geçilmez" sözünü yazdrarı büyük bir destandır.
Şimdi sizleri bu destanın yaratıcıIarı. Uiu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK ve aziz
şehitlerimizhuzıxunda 1 dakikalık saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşr'mrzr okumaya
davet ediyorum.
Dikkat!
uĞuR:
Yıl
1915
18'indeyiz Martın
Bir diinya çullanmış iızerimize
Topuyla, tüfeğiyle
Teyyare ve zırhıyla
Bir dünya çullanmış izerimize
Ne çıkar bundan?
Türk olarak doğmuşuz bir kere
ısterse felek
Her türlü cefasrnr toplasın gelsin
Biziz cefa|arr serecek vere
* Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapmak
izere okulumuz
öğretmenlerindenİsmailKARCIOĞLU'nu )urayadavetediyoruz.
zÜıınn:
Sızlasa da gönüller düşenlerin yasından
Koşar adım gitmeli şehitlerin arkasından.
Kahramanlık; içerek acı ölüm tasından
İleriye atılmak ve soffa dönmemektir.
* Okulumuz
6lB sınıfı öğrencilerinden Fatma Nur ÇELİK'
üzere buraya davet ediyoruz.
i
" Bayrak" ad|ı şiiri okumak
uĞuR:
*
Şimdi okulumuz tiyatro ekibinin hazırlamış olduğu "Kınalı Hasan" adlı piyesi
izliyoruz.
zÜrınr:
Kazaıırrıak istersen sen de zaferi,
Gürleyen sesinle doldur gökleri,
Zafer dedikleri kahraman peri,
Susandan kaçar da coşana gider.
*
Okulumuz7lA sınıfı öğrencilerinden Yeşim ŞEN'i şehit askerimizinannesine yazm|ş
olduğu mektubu okumak izerebwaya davet ediyoruz.
uĞun:
Şu Boğaz harbi nedir? Yar mı ki dünyAda eşi?
En kesif orduların yükleniyor dördü beşi.
Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'yaKaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya.
Ne hayAsızca tehaşşüd ki ufuklar kapalı!
Nerde-gösterdiği vahşetle 'bu: bir Avrupalı'
* Okulumuz 8/B
sınıfi öğrencilerinden Zeliha
okumak izere buray a davet ediyoruz.
EMRE'yi
"Övün Ey Çanakkale" adlı şiiri
zÜııRE:
Bir elde bayrağım bir elde tüfek
Koşarım cepheye ttirkü diyerek
Şehadet şerbeti içip gülerek
Yeniden dirilir Şehitler ölmez
Çanakkale,Çanakkale geçilmez
Okulumuz7lA sınıfi öğrencilerinden Rabia GENCER'i "Dur Yolcu" adlr şiiri okumak
izere sahneye davet ediyoruz.
*
uĞuR:
Gülleler yağıyordu Mehmetçiğin eline,
Şahadet kuşağını doluyordu beline,
Kelime-i tevhitle girip hücum seline,
Daha on sekizinde fideler kuruyordu,
"Çanakkale geçilmez" yazdırdı şanlı ordu.
6lA sınıfi öğrencilerinden Ergiin ERCAN' ı Mehmet Akif Ersoy'un
ölümsüz eseri olan "Çanakkale Şehitlerine " adlr şiiri okumak ıj;zere sahneye davet
ediyoruz.
* Okulumuz
zÜHnr:
O yüce kumandan çatınca kaşı
Yıkılır dağların toprağı taşı
Müttefik kuwetler bakarken şaşı
Yeniden dirilir Şehitler ölmez
Çanakkale, Çanakkale geçl|mez
*Okulumuz 6/4. sınıfi öğrencilerinden Hilal rÖr ve Buse DELİMEHMET'i "Çanakkale
İçin Söylenmiş Sözler"i okumak izere sahneye davet ediyoruz.
uĞuR:
Yüzlerce değil binlerce gelse
Ölılnıirde veilmez şan Çanakkale
En acılı gün olsa, en kara günü görse
Geçilmez Çanakkale,Verilmez Çanakkale.,
*Şimdi sizleri okulumuz öğrencilerinin hazırlamış olduğu "Çanakkale Oratoryosu" yla
baş başa bırakıyoruz.
zÜrınB:
*Naci Hakkı Ulusoy Ortaokulu'nıınhazır|amış olduğu "18 Mart Çanakkale Şehitlerini
Anma Programı" burada sona ermiştir.Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.
'
/m;
uiur ÇiÇEK
Mrhitti., ERDEMİR
Tiirkçe Öğretmeni
UYGUNDUR
Mehmet TUNA
Okul Müdürü
Download

İlçi. \lilli ı.liıiıı| 1İiiıliiı iiigii 1ıpıiıcak olııp. Çlıui Mıi.