Belediye Hizmetlerine Aktif Katιlιm
Hazιrlιk dönemi
33 Belediye yönetimi internette ve belediye
binasιnda projeler içeren bir liste yayιnlιyor.
33 Belediye hizmetlerine vatandaṣlarιn aktif katιlιmι
teklif edilebilir.
33 Belediye meclisi proje listesi hakkιnda ve
hangi projelerde vatandaṣlarιn aktif olarak
katιlabileceğine dair karar veriyor.
Uygulama
33 Belediye yönetimi her proje için bir katιlιm taslağι
hazιrlιyor.
33 Vatandaṣlar projelerde yer alιyor.
33 Projelerin süreci, içeriği ve sonucu yazιlι olarak
kaydediliyor.
Sonucun açιklanmasι
33 Proje sonuçlarι belediye yönetimi tarafιndan bir
raporda açιklanιyor.
Karar
33 Belediye meclisi sonuçlara göre gerçekleṣecek
olan projeleri seçiyor ve hangi boyutta
gerçekleṣeceklerine dair karar veriyor.
Daha fazla bilgi için:
www.heilbronn.de/bue_rat/buergerbeteiligung/
Bürgerbeteiligung
Heilbronn
für
Heilbronn
Belediyesi
Aktif Vatandaṣlιk
Sorularιnιz?
Sorularιnιz için Heilbronn Belediyesi‘nin Entegrasyon
Kurulu‘na („Integrationsbeirat“) baṣvurabilirsiniz:
E-posta: [email protected]
www.heilbronn.de/ord_soz/integration/
integrationsbeirat/
veya doğrudan Aktif Vatandaṣlιk Koordinasyon Dairesi‘ne
(„zentrale Koordinierungsstelle für Bürgerbeteiligung“):
E-posta: [email protected]
Kalite kontrol
33 Her 1 veya 2 senede bir belediye meclisi,
belediye yönetimi ve vatandaṣlardan oluṣan
bir iṣ grubu tarafιndan Aktif Vatandaṣlιk raporu
hazιrlanacak.
33 Kaliteyi arttιracak değişiklik önerileri elde
edilecek.
Broṣürün hazιrlanιṣ tarihi: Eylül 2014
Belediye Hizmetlerine Aktif
Katιlιmla ilgili yönergeler
„Leitlinien“ nedir?
„Leitlinien“ Heilbronn’da belediye hizmetlerine
vatandaṣlarιn aktif olarak katιlιmlarιyla ilgili
düzenlemelerdir ve katιlιmιn gelecekteki uygulanιṣ
ṣeklini içerirler. Örneğin: Heilbronn’da yaṣayan bir
vatandaṣ olarak ṣehir projeleri hakkιnda en erken
nasιl haberdar olursunuz? Bu projelerde nasιl aktif
olarak yer alabilirsiniz?
Planlanan projelerden nasιl haberdar
olurum?
Belediye yönetimi düzenli bir ṣekilde projeler
içeren bir liste oluṣturup yayιnlar. Bu listeyi
internette, belediye binasιnda ve vatandaṣlιk
dairelerinde („Bürgeramt“) bulmanιz mümkündür.
Heilbronn belediyesinin planladιğι tüm projeleri,
her projenin kιsa bir tanιtιmιnι ve bu projelerde
vatandaṣlarιn aktif olarak yer alabilmelerinin
mümkün olup olmadιğι hakkιndaki bilgiyi
bulabilirsiniz.
Vatandaṣlarιn belirli bir projede aktif olarak
yer alabilmesini nasιl teklif edebilirim?
Proje listesi senede iki defa güncelleṣtirilir.
Eğer bir proje için vatandaṣlarιn aktif katιlιmι
öngörülmemiṣ ise, siz buna dair bir teklifte
bulunabilirsiniz. Bunu gerçekleṣtirmenin iki yolu
vardιr:
1. Bir vekil tarafιndan temsil edilmek
Önerinizi yazιlι olarak ṣu kiṣilere veya heyetlere
sunmalιsιnιz:
33 Büyükṣehir belediye baṣkanι ve yönetim kurulu
(„Oberbürgermeister und Verwaltung“)
33 Belediye meclisi („Gemeinderat“)
33 Belediye meclisinin gençlik kolu („Jugend­
gemeinderat“)
33 İlçe danιṣma kurullarι („Bezirksbeiräte“)
33 Belediye meclisinin danιṣma heyetleri
33 Eğitim, entegrasyon ve ulaṣιm ile ilgili
kurullar („Bildungsbeirat, Integrationsbeirat,
Verkehrsbeirat“)
2. İmza toplamak
Projeden etkilenecek olan nüfusun projeyi
destekleyeceğine dair imza toplamalιsιnιz. Bu nüfusun
en az yüzde birinin imzasι gerekmektedir. Yalnιzca 16
yaṣ üstü vatandaṣlarιn imzasι geçerlilik taṣιmaktadιr.
(Hangi nüfustan bahsedildiğini öğrenmek için proje
listesindeki tanιtιma bakιnιz.) İmza formlarιnι,
gereken imzalarιn sayιsιnι belediye binasιnda ve
vatandaṣlιk dairelerinde bulabilirsiniz.
Aktif Vatandaṣlιk hakkιnda beni kim haberdar
edecek?
Vatandaṣlarιn katιlιmιyla ilgili bir karar verildiği andan
itibaren belediye yönetimi sizi bu konu hakkιnda
bilgilendirip söz konusu olan proje çerçevesinde aktif
olmaya davet eder.
Ben neler yapabilirim?
33 Belediyede, vatandaṣlιk dairelerinde ve internet
sayfasιnda yayιnlanan proje listesini takip edin!
33 „Aktif Vatandaṣlιk“ programιnιn gerçekleṣebilmesi
için inisiyatifinizi kullanιn!
33 Belediyeyle ilgili projelere ilgi gösterin ve aktif
olarak katιlιn: Bizim sizlerin önerilerinize ve
fikirlerinize ihtiyacιmιz var!
33 Eğer haftalιk yeniliklerden haberdar olmak
istiyorsanιz www.heilbronn.de sayfasιnι ziyaret edip
„Newsletter“i ücretsiz olarak talep edebilirsiniz.
„Leitlinien“nin avantajlarι nelerdir?
Daha iyi bilgilendirme
Güncelleṣen proje listesi sayesinde Heilbronn
için planlanmιṣ projeler hakkιnda haberdar
olursunuz. Böylece zamanιnda fikirlerinizle
katkιda bulunup onlarιn gerçekleṣme ihtimalini
artιrιrsιnιz.
Daha çok ṣeffaflιk
Proje listesindeki tanιtιmlar sayesinde projeler
hakkιnda bilgi edinip geliṣtirilme sürecinde bir
vatandaṣ olarak yer alιp alamayacağιnιza dair
bilgi alabilirsiniz. Aktif olarak katιlabileceğiniz
projelerde size olumlu bir sonucun elde
edilmesinde yardιmcι olacak bütün bilgiler
verilecektir. Elde edilen sonuçlar hakkιnda
vatandaṣlar bilgilendirilir.
Güven
„Leitlinien“ adι altιnda sunulan düzenlemeler
Heilbronn’daki bütün vatandaṣlar, belediye
yönetimi ve siyasi yaṣam için geçerlidir.
Herkes bu düzenlemelerin istisnasιz yerine
getirileceğinden emin olabilir. Hep birlikte
Heilbronn için en iyi sonuçlarι elde edebiliriz!
Bürgerbeteiligung
Heilbronn Belediyesi
für
AktifHeilbronn
Vatandaṣlιk
Download

Belediye Hizmetlerine Aktif Katιlιmla ilgili