DOĞU ANADOLU KALKINMA
AJANSI
2013 YILI SAYIŞTAY
DENETİM RAPORU
Ekim 2014
İÇİNDEKİLER
KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ .................................. 3
DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU ........................................................ 4
SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU ....................................................................................................................... 5
DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI ................................................................... 5
DENETİM GÖRÜŞÜ ........................................................................................................................................... 6
DENETİM GÖRÜŞÜNÜ ETKİLEMEYEN TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER .................................... 7
EKLER................................................................................................................................................................... 9
KISALTMALAR
DAKA: Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI
HAKKINDA BİLGİ
Kalkınma Ajanslarının mali sistemi “5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının KuruluĢu,
Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun” ile düzenlenmiĢtir. Mali iĢlemlerini esas
olarak 5449 sayılı kanun ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan; Kalkınma Ajansları Bütçe Ve
Muhasebe Yönetmeliği'ne göre yürütmektedirler. Kendi mevzuatlarında hüküm bulunmayan
hallerde ise Mahalli Ġdareler Muhasebe Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.
5449 sayılı kanunun 19. Maddesi a bendinde belirtilen transfer ödeneği yine aynı kanunun
23. Maddesinde belirtildiği gibi Kalkınma Bakanlığı bütçesinde gösterilir ve harcama
programları ile Bakanlık tarafından ajanslara kullandırılır. Bu sebeple Maliye Bakanlığı ile
bütçesel anlamda doğrudan bir iliĢki bulunmamaktadır. Adı geçen kanunun 19'uncu Maddesi
d bendinde belirtilen BüyükĢehir Belediyelerinin cari yıl bütçesinden aktarılacak pay tutarı
aktarılmadığı takdirde yapılan yazıĢmalar neticesinde Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel
Müdürlüğü tarafından Ajans hesabına aktarılmaktadır.
Ajansların gelir ve giderleri 5449 Sayılı kanunun 19'uncu maddesinde düzenlenmiĢtir. Buna
göre DAKA’nın gelirleri aĢağıdaki kalemlerden oluĢmakta oluĢmaktadır.
GENEL BÜTÇE: Bir önceki yıl gerçekleĢen genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtından, vergi
iadeleri ile mahallî idarelere ve fonlara aktarılan paylar düĢüldükten sonra kalan tutar
üzerinden, binde beĢ oranında her yıl ayrılacak transfer ödeneğinden, Yüksek Planlama
Kurulunca her bir ajans için nüfus, geliĢmiĢlik düzeyi ve performans ölçütlerine göre
belirlenecek pay
AB ve ULUSLARARASI FONLAR: Avrupa Birliği ve diğer uluslararası fonlardan
sağlanacak kaynaklar
FAALĠYET GELĠRLERĠ
MAHALLĠ ĠDARELER: Bir önceki yıl gerçekleĢen bütçe gelirleri üzerinden, bölgedeki il
özel idareleri için; borçlanma, tahsisi mahiyetteki gelirler ile genel, katma ve özel bütçeli
kuruluĢlardan alınan yardım kalemleri hariç tutulmak üzere yüzde bir. Belediyeler için;
borçlanma ve tahsisi mahiyetteki gelir kalemleri hariç tutulmak üzere yüzde bir oranında, cari
yıl bütçesinden aktarılacak pay.
ODALAR Bölgedeki sanayi ve ticaret odalarının, bir önceki yıl kesinleĢmiĢ bütçe gelirlerinin
yüzde biri oranında, cari yıl bütçesinden aktarılacak pay.
BAĞIġLAR Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluĢlarca yapılan bağıĢ ve yardımlar
DEVĠR Bir önceki yıldan devreden gelirler
Bakanlar Kurulu, il özel idareleri için belirlenen oranı yüzde beĢe kadar yükseltmeye ya da bu
__________________________________________________________________________________________
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
3
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
Kanunda belirlenen oranına kadar indirmeye, belediyeler için belirlenen oranı ise; yarısına
kadar indirmeye ya da bu Kanunda belirlenen oranına kadar yükseltmeye yetkilidir. Birinci
fıkranın (d) ve (e) bentlerinde belirtilen paylar, ilgili idare ve kuruluĢlar tarafından haziran
ayının sonuna kadar ajans hesabına aktarılır. (d) bendinde belirtilen paylar, süresi içerisinde
aktarılmadığı takdirde, bu idarelere genel bütçe vergi gelirleri tahsilât toplamı üzerinden
ayrılan paydan ilgisine göre Maliye Bakanlığı ve/veya Ġller Bankasınca kesilerek ilgili ajans
hesabına aktarılır. Diğer alacakların tahsilinde, genel hükümlere göre iĢlem yapılır.
DAKA muhasebe iĢlem ve kayıtlarında 2012 Ekim ayı itibariyle muhasebe/bütçe kısmında
Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) kullanılmaktadır. KAYS Kalkınma Bakanlığı
sunucuları üzerinde ve Bakanlığın aktif kontrolü altında on-line olarak hizmet vermektedir.
Ayrıca KAYS proje ve izleme değerlendirme modülü de devreye girmiĢ olup, proje
baĢvuruları, projelerin bağımsız değerlendiriciler tarafından değerlendirilmesi, bütçe
revizyonları, proje uygulama safhaları KAYS üzerinden gerçekleĢtirilmeye baĢlanmıĢtır.
Kamu Ġdaresi Hesaplarının SayıĢtaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe
Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar” ın 5 inci maddesi gereğince hesap
dönemi sonunda SayıĢtaya gönderilmesi gereken defter, tablo ve belgelerden aĢağıda yer
alanlar denetime sunulmuĢ olup denetim bunlar ile usul ve esasların 8 inci maddesinde yer
alan diğer belgeler dikkate alınarak yürütülüp sonuçlandırılmıĢtır.
Geçici ve kesin mizan.
Bilanço.
Banka mevcudu tespit tutanağı,
Teminat mektupları sayım tutanağı,
TaĢınır kesin hesap cetveli ile taĢınır hesabı icmal cetveli veya envanter defteri.
Bütçe giderleri ve ödenekler tablosu,
Bütçe gelirleri ekonomik sınıflandırılması tablosu,
Faaliyet sonuçları tablosu veya gelir tablosu.
Nakit akım tablosu
Denetim görüĢü, kamu idaresinin temel mali tabloları olan bilanço ve faaliyet sonuçları
tablosuna tablosuna verilmiĢtir.
DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU
Denetlenen kamu idaresinin yönetimi, tabi olduğu muhasebe standart ve ilkelerine uygun
olarak hazırlanmıĢ olan mali rapor ve tabloların doğru ve güvenilir bilgi içerecek Ģekilde
zamanında SayıĢtaya sunulmasından, bir bütün olarak sunulan bu mali tabloların kamu
idaresinin faaliyet ve iĢlemlerinin sonucunu tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir olarak
__________________________________________________________________________________________
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
4
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
yansıtmasından ve ister hata isterse yolsuzluktan kaynaklansın bu mali rapor ve tabloların
önemli hata veya yanlıĢ beyanlar içermemesinden; kamu idaresinin gelir, gider ve malları ile
bunlara iliĢkin hesap ve iĢlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere
uygunluğundan; mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin amacına uygun olarak
oluĢturulmasından, etkin olarak iĢletilmesinden ve izlenmesinden, mali tabloların dayanağını
oluĢturan bilgi ve belgelerin denetime hazır hale getirilmesinden ve sunulmasından
sorumludur.
SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU
SayıĢtay, denetimlerinin sonucunda hazırladığı raporlarla denetlenen kamu idarelerinin gelir,
gider ve malları ile bunlara iliĢkin hesap ve iĢlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki
düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek, mali rapor ve tablolarının güvenilirliğine ve
doğruluğuna iliĢkin görüĢ bildirmek, mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmekle
sorumludur.
DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI
Denetimlerin dayanağı; 6085 sayılı SayıĢtay Kanunu, genel kabul görmüĢ uluslararası
denetim standartları, SayıĢtay ikincil mevzuatı ve denetim rehberleridir.
Denetimler, kamu idaresinin hesap ve iĢlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere
uygunluğunu tespit etmek ve mali rapor ve tablolarının kamu idaresinin tüm faaliyet ve
iĢlemlerinin sonucunu doğru ve güvenilir olarak yansıttığına iliĢkin makul güvence elde
etmek ve mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmek amacıyla yürütülmüĢtür.
Kamu idaresinin mali tabloları ile bunları oluĢturan hesap ve iĢlemlerinin doğruluğu,
güvenilirliği ve uygunluğuna iliĢkin denetim kanıtı elde etmek üzere yürütülen denetimler;
uygun denetim prosedürleri ve tekniklerinin uygulanması ile risk değerlendirmesi yöntemiyle
gerçekleĢtirilmiĢtir. Risk değerlendirmesi sırasında, uygulanacak denetim prosedürünün
belirlenmesine esas olmak üzere, mali tabloların üretildiği mali yönetim ve iç kontrol
sistemleri de değerlendirilmiĢtir.
Denetimin kapsamını, kamu idaresinin mali rapor ve tabloları ile gelir, gider ve mallarına
iliĢkin tüm mali faaliyet, karar ve iĢlemleri ve bunlara iliĢkin kayıt, defter, bilgi, belge ve
verileri (elektronik olanlar dâhil) ile mali yönetim ve iç kontrol sistemleri oluĢturmaktadır.
__________________________________________________________________________________________
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
5
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
DENETİM GÖRÜŞÜ
Doğu Anadolu Kalkınma ajansının 2013 yılına iliĢkin yukarıda belirtilen ve ekte yer alan mali
rapor ve tablolarının tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine
varılmıĢtır.
__________________________________________________________________________________________
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
6
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
DENETİM GÖRÜŞÜNÜ ETKİLEMEYEN TESPİT VE
DEĞERLENDİRMELER
BULGU 1:
160 İş Avans ve Kredileri Hesabının hesabın hatalı kullanılması
2013 yılı DAKA hesabının incelenmesinde; 160 ĠĢ Avans ve Krediler Hesabı’nın yıl
bitiminde kapatılmayıp ertesi yıla devri uygulamasının 2012’de olduğu gibi devam ettiği
görülmüĢtür. Söz konusu hesap uygulamada proje avanslarının izlenmesinde kullanılmaktadır.
Uygulama muhasebenin genel ilkelerine ve mevzuata uymamakta,aynı zamanda ajansın
bütçesinin yılı itibarıyla projelere ödenen tutarı net olarak yansıtmaması sonucunu
doğurmaktadır.
Ġlgili mevzuat hükümleri Ģöyledir.
Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 35’inci maddesinde ajans
muhasebesi;
“ 3.5.2005 tarih ve 2005/8844 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin ikinci bölümünde belirlenen ve muhasebe ilke ve
kurallarının dayanağını oluĢturan temel muhasebe kavramları ile Faaliyet Sonuçları Tablosu,
Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu, nazım hesaplara iliĢkin ilkeler ve varlıklar, yabancı
kaynaklar ve öz kaynaklar ilkelerinden oluĢan bilanço ilkeleri ile üçüncü bölümde belirlenen
muhasebe standartları, kurallar ve uygulamalara iliĢkin hükümler çerçevesinde yürütülür.”
Denilmektedir.
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin 2’inci Bölümünün 5’inci maddesinde de,
Temel Muhasebe Kavram ve Ġlkelerinden dönemsellik ilkesi faaliyet sonuçlarının diğer
dönemlerden bağımsız olarak saptanacağı belirtilmektedir.
“Bir ekonomik değer; yaratıldığında, baĢka bir Ģekle dönüĢtürüldüğünde, mübadeleye
konu edildiğinde, el değiĢtirdiğinde veya yok olduğunda muhasebeleĢtirilir. Kamu hesapları
mali yıl esasına göre tutulur. Kamu gelir ve giderleri tahakkuk ettirildikleri mali yılın
hesaplarında gösterilir. Bütçe gelirleri tahsil edildiği, bütçe giderleri ise ödendiği yılda
muhasebeleĢtirilir.”
160 kodunda izlenen ĠĢ Avans ve Krediler Hesabının yıl bitiminde kapatılmayıp ertesi
yıla devretmesi genel muhasebe ilkeleri ve mevzuatta yer alan düzenlemelere uygun değildir.
Yılsonunda kapatılmayan avansların 165 Mahsup dönemine aktarılan avans ve krediler
hesabına kaydedilerek mahsup dönemi süresi sonunda kapatılması veya kiĢi borçları hesabına
__________________________________________________________________________________________
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
7
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
aktarılması gerekmektedir. Ancak ajanslarda 160 ĠĢ Avans ve Krediler Hesabı kapsamında
izlenen ve farklı nitelikler arz eden uzun dönemli proje avanslarının farklı ve özel bir hesapta
izlenmesinin uygun olacağı düĢünülmektedir.
Kamu idaresi cevabında: Kamu idaresi cevabında özetle: Hesap planında 165
kodlu Mahsup Dönemine Aktarılan Avans ve Krediler Hesabı bulunmadığından Ajans
tarafından kullanılmadığını ve 165 kodlu hesabın ilgili yönetmeliğin hesap planına eklenmesi
için Kalkınma Bakanlığına yazı yazılacağını ifade etmiĢtir.
Sonuç olarak: 2013 yılı DAKA hesabının incelenmesinde; 160 ĠĢ Avans ve
Krediler Hesabı’nın yıl bitiminde kapatılmayıp ertesi yıla devri uygulamasının 2012’de
olduğu gibi devam ettiği görülmüĢtür. Söz konusu hesap uygulamada proje avanslarının
izlenmesinde kullanılmaktadır. Uygulama muhasebenin genel ilkelerine ve mevzuata
uymamakta, aynı zamanda ajansın bütçesinin yılı itibarıyla projelere ödenen tutarı net olarak
yansıtmaması sonucunu doğurduğu bulgumuzda belirtilmiĢti.
Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin “Hesap Planı” baĢlıklı 36 ncı
maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “İhtiyaç duyulduğunda hesap planında belirtilen
hesaplar dışında yeni hesaplar açmaya Müsteşarlık yetkilidir.” hükmü gereği Ajanslarda 160
ĠĢ Avans ve Krediler Hesabı kapsamında izlenen ve farklı nitelikler arz eden uzun dönemli
proje avanslarının farklı ve özel bir hesapta izlenmesinin uygun olacağı düĢünülmektedir.
__________________________________________________________________________________________
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
8
4.490,89
25.387,26
576.000,00
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
VE
GİDER
338.331,62
348.449,00
3.640,68
80.375,01
104.022,28
142.452,25
354.964,96
570 GEÇMĠġ YILLAR OLUMLU FAALĠYET SONUÇLARI 67.326.051,83
57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI
500 NET DEĞER HESABI
50 NET DEĞER
5 ÖZ KAYNAKLAR
9
__________________________________________________________________________________________
2 DURAN VARLIKLAR
181 GELĠR TAHAKKUKLARI HESABI
25.387,26
2.892,11
18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER
6.985.010,03
161 PERSONEL AVANSLARI HESABI
472 KIDEM TAZMĠNATI KARġILIĞI HESABI
160 Ġġ AVANS VE KREDĠLERĠ HESABI
47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
6.987.902,14
4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
16 ON ÖDEMELER
4.490,89
GELİRLER
15 STOKLAR
140 KĠġĠLERDEN ALACAKLAR HESABI
AİT
380 GELECEK AYLARA AĠT GELĠRLER HESABI
AYLARA
TAHAKKUKLARI
14 DİĞER ALACAKLAR
GELECEK
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLĠK KESĠNTĠLERĠ HESABI
360 ÖDENECEK VERGĠ VE FONLAR HESABI
36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
330 ALINAN DEPOZĠTO VE TEMĠNATLAR HESABI
HESABI
1.123,14
15.254.843,79
33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR
320 BÜTÇE EMANETLERĠ HESABI
38
1.618.702,09
13.635.018,56
7.834.793,02
7.834.793,02
32 FAALİYET BORÇLARI
126 VERĠLEN DEPOZĠTO VE TEMĠNATLAR
HESABI
121 GELĠRLERDEN TAKĠPLĠ ALACAKLAR
120 GELĠRLERDEN ALACAKLAR HESABI
12 FAALİYET ALACAKLARI
HESABI
112 KAMU KESĠMĠ TAHVĠL SENET VE BONOLARI
11 MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR
102 BANKA HESABI
20.211.553,62
20.211.553,62
3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
10 HAZIR DEĞERLER
PASİF
1 DONEN VARLIKLAR
50.318.970,72
AKTİF
Ġlgili Tarih Aralığı: 01.01.2013 31.12.2013
Kurum Adı: DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI VAN
BİLANÇO (TL)
EK-1: KAMU İDARESİ MALİ TABLOLARI
EKLER
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
67.326.051,83
338.331,62
348.449,00
3.640,68
184.397,29
142.452,25
354.964,96
49.861.066,54
348.449,00
685.455,18
-235.907,81
257 BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLAR HESABI ( - )
57.436.774,53
920 GĠDER TAAHHÜTLERĠ HESABI
114.873.549,06
256.164.338,19
GENEL TOPLAM
921 GĠDER TAAHHÜTLERĠ KARġILIĞI HESABI
920 GĠDER TAAHHÜTLERĠ HESABI
92 TAAHHÜT HESAPLARI
911 TEMĠNAT MEKTUPLARI EMANETLERĠ HESABI
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
10
__________________________________________________________________________________________
GENEL TOPLAM
HESABI
57.436.774,53
210.126,11
921 GĠDER TAAHHÜTLERĠ KARġILIĞI
1.307.850,25
255 DEMĠRBAġLAR HESABI
MENKUL KIYMET HESAPLARI
910 TEMĠNAT MEKTUPLARI HESABI
91 NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT
1.307.850,25
MENKUL KIYMET HESAPLARI
901 BÜTÇE ÖDENEKLERĠ HESABI
90 ÖDENEK HESAPLARI
9 NAZIM HESAPLAR
PASİF TOPLAMI
591 DÖNEM OLUMSUZ FAALĠYET SONUCU HESABI ( - )
59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI
HESABI
91 NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT
HESABI
900 GÖNDERĠLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERĠ
89.087.968,16
89.087.968,16
205.269.367,47
90 ÖDENEK HESAPLARI
9 NAZIM HESAPLAR
-25.247,40
268 BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLAR HESABI ( - )
50.894.970,72
5.227,40
264 ÖZEL MALĠYETLER HESABI
576.000,00
AKTİF TOPLAMI
20.020,00
260 HAKLAR HESABI
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
600.000,00
252 BĠNALAR HESABI
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
57.436.774,53
57.436.774,53
1.307.850,25
89.087.968,16
-17.803.316,91
114.873.549,06
1.307.850,25
89.087.968,16
-17.803.316,91
256.164.338,19
205.269.367,47
50.894.970,72
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2013 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU
GELİR(TL)
Hesa Yardımcı Hesap
p
Kod
GELĠRĠN TÜRÜ
Cari Yıl 2013
u
KO
KOD
KO
KOD
D1 2
D3 4
600
1
1
0
0
Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar
20.831.000,00
600
2
13
0
0
Bitlis Ġl Özel Ġdaresi
240.757,00
600
2
30
0
0
Hakkari Ġl Özel Ġdaresi
215.468,00
600
2
49
0
0
MuĢ Ġl Özel Ġdaresi
324.852,30
600
2
65
0
0
Van Ġl Özel Ġdaresi
651.000,00
600
3
13
1
0
Bitlis Ġl Belediyesi
102.844,86
600
3
13
2
1
ADĠLCEVAZ BELEDĠYESĠ
37.079,26
600
3
13
2
2
AHLAT BELEDĠYESĠ
28.468,40
600
3
13
2
3
GÜROYMAK BELEDĠYESĠ
47.370,48
600
3
13
2
4
HĠZAN BELEDĠYESĠ
26.318,71
600
3
13
2
5
MUTKĠ BELEDĠYESĠ
11.752,63
600
3
13
2
6
TATVAN BELEDĠYESĠ
124.758,98
600
3
13
2
7
AYDINLAR BELEDĠYESĠ
5.448,26
600
3
13
2
8
GÖLBAġI BELEDĠYESĠ (GÜROYMAK)
11.969,74
600
3
13
2
9
GÜNKIRI BELEDĠYESĠ
10.907,12
600
3
13
2
10
KAVAKBAġI BELEDĠYESĠ (MUTKĠ)
2.609,21
600
3
13
2
11
KOLLUDERE BELEDĠYESĠ (HĠZAN)
2.049,62
600
3
13
2
12
KOYUNLU BELEDĠYESĠ (MUTKĠ)
2.556,52
600
3
13
2
13
OVAKIġLA BELEDĠYESĠ (AHLAT)
5.295,14
600
3
13
2
14
YOLALAN BELEDĠYESĠ (MERKEZ)
3.805,37
600
3
30
1
0
Hakkari Ġl Belediyesi
91.975,19
600
3
30
2
1
YÜKSEKOVA BELEDĠYESĠ
121.994,79
600
3
30
2
2
ġEMDĠNLĠ BELEDĠYESĠ
23.059,92
600
3
30
2
3
ÇUKURCA BELEDĠYESĠ
8.418,77
600
3
30
2
4
BÜYÜKÇĠFTLĠK
BELEDĠYESĠ 6.882,95
(YÜKSEKOVA)
600
3
30
2
5
DERECĠK BELEDĠYESĠ (ġEMDĠNLĠ)
14.150,80
600
3
30
2
6
DURANKAYA BELEDĠYESĠ (MERKEZ)
4.567,70
600
3
30
2
7
ESENDERE BELEDĠYESĠ (YÜKSEKOVA)
7.361,49
600
3
49
1
0
MuĢ Ġl Belediyesi
142.346,36
600
3
49
2
1
BULANIK BELEDĠYESĠ
42.080,83
600
3
49
2
2
HASKÖY BELEDĠYESĠ
21.707,13
600
3
49
2
3
KORKUT BELEDĠYESĠ
5.767,95
600
3
49
2
4
MALAZGĠRT BELEDĠYESĠ
24.689,56
__________________________________________________________________________________________
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
11
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
600
3
49
2
5
VARTO BELEDĠYESĠ
20.511,67
600
3
49
2
6
ALTINOVA BELEDĠYESĠ (KORKUT)
6.006,37
600
3
49
2
7
DÜZKIġLA BELEDĠYESĠ (HASKÖY)
2.842,41
600
3
49
2
8
ELMAKAYA BELEDĠYESĠ (BULANIK)
3.960,60
600
3
49
2
9
ERENTEPE BELEDĠYESĠ (BULANIK)
7.478,58
600
3
49
2
10
GÖLKORU BELEDĠYESĠ (MALAZGĠRT)
2.890,41
600
3
49
2
11
KARAAĞAÇLI BELEDĠYESĠ (MERKEZ)
4.345,27
600
3
49
2
12
KARAAĞIL BELEDĠYESĠ (BULANIK
2.391,63
600
3
49
2
13
KARAKALE BELEDĠYESĠ (KORKUT)
3.781,80
600
3
49
2
14
KIRKÖY BELEDĠYESĠ (MERKEZ)
4.474,22
600
3
49
2
15
KIZILAĞAÇ BELEDĠYESĠ (MERKEZ)
5.420,21
600
3
49
2
16
KONAKKURAN BELEDĠYESĠ (MALAZGĠRT)
3.173,43
600
3
49
2
17
KONUKBEKLER BELEDĠYESĠ (MERKEZ)
7.027,85
600
3
49
2
18
MOLLAKENT BELEDĠYESĠ (BULANIK)
3.455,68
600
3
49
2
19
RÜSTEMGEDĠK BELEDĠYESĠ (BULANIK)
3.122,93
600
3
49
2
20
SARIPINAR BELEDĠYESĠ (BULANIK)
4.497,70
600
3
49
2
21
SERĠNOVA BELEDĠYESĠ (MERKEZ)
3.914,67
600
3
49
2
22
SUNGU BELEDĠYESĠ (MERKEZ)
10.877,75
600
3
49
2
23
UZGÖRÜR BELEDĠYESĠ (BULANIK)
3.877,66
600
3
49
2
24
YEġĠLOVA BELEDĠYESĠ (MERKEZ)
3.948,34
600
3
49
2
25
YAYGIN BELEDĠYESĠ (MERKEZ)
7.225,33
600
3
49
2
26
YEMĠġEN BLEDĠYESĠ (BULANIK)
3.136,49
600
3
49
2
27
YONCALI BELEDĠYESĠ (BULANIK)
3.450,00
600
3
65
1
0
Van Ġl Belediyesi
237.101,35
600
3
65
2
1
BAHÇESARAY BELEDĠYESĠ
5.885,70
600
3
65
2
2
BAġKALE BELEDĠYESĠ
23.159,77
600
3
65
2
3
ÇALDIRAN BELEDĠYESĠ
26.925,22
600
3
65
2
4
ÇATAK BELEDĠYESĠ
15.127,52
600
3
65
2
5
EDREMĠT BELEDĠYESĠ
26.433,16
600
3
65
2
6
ERCĠġ BELEDĠYESĠ
138.185,48
600
3
65
2
7
GEVAġ BELEDĠYESĠ
20.306,78
600
3
65
2
8
GÜRPINAR BELEDĠYESĠ
12.065,69
600
3
65
2
9
MURADĠYE BELEDĠYESĠ
28.206,78
600
3
65
2
10
ÖZALP BELEDĠYESĠ
19.684,79
600
3
65
2
11
SARAY BELEDĠYESĠ
6.868,73
600
3
65
2
12
BOSTANĠÇĠ BELDE BELEDĠYESĠ (MERKEZ)
24.153,26
600
3
65
2
13
ÇELEBĠBAĞI BELEDĠYESĠ (ERCĠġ)
25.677,31
600
3
65
2
14
ÇĠÇEKLĠ BELEDĠYESĠ (EDREMĠT)
8.710,53
600
3
65
2
15
ERÇEK BELEDĠYESĠ (MERKEZ)
4.661,42
600
3
65
2
16
KOCAPINAR BELEDĠYESĠ (ERCĠġ)
7.574,18
600
3
65
2
17
SAĞMALI BELEDĠYESĠ (ÖZALP)
10.214,63
__________________________________________________________________________________________
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
12
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
600
3
65
2
18
UYSAL/AKDAMAR BELEDĠYESĠ (GEVAġ)
4.364,85
600
3
65
2
19
ÜNSELĠ BELEDĠYESĠ (MURADĠYE)
5.838,18
600
4
13
1
0
Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası
4.175,46
600
4
13
2
0
Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası
11.316,01
600
4
30
1
0
Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası
2.594,20
600
4
30
2
0
Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası
2.880,01
600
4
49
1
0
MuĢ Ticaret ve Sanayi Odası
9.719,30
600
4
65
1
0
Van Ticaret ve Sanayi Odası
26.891,52
600
4
65
2
0
ErçiĢ Ticaret ve Sanayi Odası
3.349,32
600
6
2
0
1
Mevduat Faizi
1.770.834,34
600
6
2
0
2
Proje Hesap Faizi
24.511,03
600
6
2
0
3
BONO FAĠZ GELĠRĠ
2.900,68
600
6
2
0
6
Cazibe Merkezi Hesaplarından Elde Edilen Faiz
898.065,58
600
6
2
5
Hizan Belediyesinden Elde Edilen Faiz Geliri
1.039,16
600
6
2
8
Aydınlar Belediyesinden Elde Edilen Faiz Geliri
888,07
600
6
2
10
Günkırı Belediyesinden Elde Edilen Faiz Geliri
658,94
600
6
2
13
Koyunlu Belediyesinden Elde Edilen Faiz Geliri
191,53
600
6
2
14
OvakıĢla Belediyesinden Elde Edilen Faiz Geliri
2.974,42
600
6
2
16
HAKKARĠ BELEDĠYESĠNDEN ELDE
85.977,53
EDĠLEN FAĠZ GELĠRĠ
600
6
2
17
Yüksekova Belediyesinden Elde Edilen Faiz Geliri 7.935,28
600
6
2
18
ġemdinli Belediyesinden Elde Edilen Faiz Geliri
1.986,07
600
6
2
21
Derecik Belediyesinden Elde Edilen Faiz Geliri
1.169,73
600
6
2
22
Durankaya Belediyesinden Elde Edilen Faiz Geliri 313,39
600
6
2
23
Esendere Belediyesinden Elde Edilen Faiz Geliri
1.795,57
600
6
2
24
MUġ
77.009,10
BELEDĠYESĠNDEN
ELDE
EDĠLEN FAĠZ GELĠRĠ
600
6
2
25
Bulanık Belediyesinden Elde Edilen Faiz Geliri
1.632,47
600
6
2
26
Hasköy Belediyesinden Elde Edilen Faiz Geliri
8.782,65
600
6
2
28
Malazgirt Belediyesinden Elde Edilen Faiz Geliri
15.184,70
600
6
2
29
Varto Belediyesinden Elde Edilen Faiz Geliri
2.656,08
600
6
2
31
DüzkıĢla Belediyesinden Elde Edilen Faiz Geliri
782,00
600
6
2
32
Elmakaya Belediyesinden Elde Edilen Faiz Geliri
246,53
600
6
2
33
Erentepe Belediyesinden Elde Edilen Faiz Geliri
647,34
600
6
2
34
Gölkoru Belediyesinden Elde Edilen Faiz Geliri
233,57
600
6
2
35
Karaağaçlı Belediyesinden Elde Edilen Faiz Geliri 2.629,11
__________________________________________________________________________________________
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
13
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
600
6
2
36
Karaağıl Belediyesinden Elde Edilen Faiz Geliri
156,80
600
6
2
37
Karakale Belediyesinden Elde Edilen Faiz Geliri
1.121,53
600
6
2
38
Kırköy Belediyesinden Elde Edilen Faiz Geliri
142,24
600
6
2
39
Kızılağaç Belediyesinden Elde Edilen Faiz Geliri
1.936,96
600
6
2
40
Konukkuran Belediyesinden Elde Edilen Faiz 171,06
600
6
2
41
Geliri
Konukbekler Belediyesinden Elde Edilen
418,56
Faiz Geliri
600
6
2
42
Mollakent Belediyesinden Elde Edilen Faiz Geliri
180,97
600
6
2
43
Rüstemgedik Belediyesinden Elde Edilen
325,85
Faiz Geliri
600
6
2
45
Serinova Belediyesinden Elde Edilen Faiz Geliri
266,77
600
6
2
46
Sungu Belediyesinden Elde Edilen Faiz Geliri
862,66
600
6
2
47
Uzgörür Belediyesinden Elde Edilen Faiz Geliri
337,91
600
6
2
48
YeĢilova Belediyesinden Elde Edilen Faiz Geliri
236,72
600
6
2
49
Yaygın Belediyesinden Elde Edilen Faiz Geliri
646,49
600
6
2
50
YemiĢen Belediyesinden Elde Edilen Faiz Geliri
785,16
600
6
2
53
Bahçesaray Belediyesinden Elde Edilen Faiz 578,29
Geliri
600
6
2
54
BaĢkale Belediyesinden Elde Edilen Faiz Geliri
2.172,43
600
6
2
55
Çaldıran Belediyesinden Elde Edilen Faiz Geliri
2.090,00
600
6
2
56
Çatak Belediyesinden Elde Edilen Faiz Geliri
1.517,57
600
6
2
57
Edremit Belediyesinden Elde Edilen Faiz Geliri
990,99
600
6
2
58
ErciĢ Belediyesinden Elde Edilen Faiz Geliri
38.663,19
600
6
2
59
GevaĢ Belediyesinden Elde Edilen Faiz Geliri
1.792,59
600
6
2
62
Özalp Belediyesinden Elde Edilen Faiz Geliri
1.732,40
600
6
2
63
Saray Belediyesinden Elde Edilen Faiz Geliri
361,01
60 6
2
64
Bostaniçi
15.242,66
2
65
Çelebibağ Belediyesinden Elde Edilen Faiz 329,22
0
60 6
0
60 6
Geliri
2
66
0
60 6
Geliri
2
67
0
60 6
0
Erçek Belediyesinden Elde Edilen Faiz 298,36
Geliri
2
68
0
60 6
Çiçekli Belediyesinden Elde Edilen Faiz 729,32
Kocapınar Belediyesinden Elde Edilen Faiz 6.319,51
Geliri
2
69
Sağmalı Belediyesinden Elde Edilen Faiz 803,32
Geliri
__________________________________________________________________________________________
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
14
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
60 6
2
70
0
60 6
2
71
Elde
1.841,20
Ünseli Belediyesinden Elde Edilen Faiz 601,76
Geliri
2
2
1
TATVAN TSO DAN ELDEEDĠLEN FAĠZ 1.163,06
GELĠRĠ
0
60 6
Belediyesinden
Edilen Faiz Geliri
0
60 6
Uysal/Akdamar
9
0
0
Diğer Faaliyet Gelirleri
15.943,26
9
0
1
PROJE FAALĠYET GELĠRLERĠ
2.821,13
0
60 6
0
GELİRLER TOPLAMI
27.049.823,01
FAALİYET SONUCU (+ / -)
-17.803.316,91
__________________________________________________________________________________________
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
15
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2013 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU
GİDER (TL)
Yardımcı Hesap
KOD KOD KOD
KOD
1
4
2
3
1
1
Giderin Türü
Cari Yıl 2013
PERSONEL GİDERLERİ
3.982.697,94
Personel Ücretleri
3.243.553,42
0
3.243.553,42
0
3.243.553,42
Sosyal Güvenlik Prim Giderleri
2
0
739.144,52
739.144,52
0
2
1
739.144,52
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
4.874.777,29
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
255.800,91
0
255.800,91
0
2
255.800,91
Yolluklar
0
321.417,19
321.417,19
0
321.417,19
Hizmet Alımları
3
0
3.422.896,32
3.422.896,32
0
3.422.896,32
Temsil ve Tanıtma Giderleri
4
0
36.888,74
36.888,74
0
36.888,74
Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri
5
0
663.426,00
663.426,00
0
663.426,00
Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri
6
0
143.507,01
143.507,01
0
143.507,01
Bakım ve Onarım Giderleri
7
0
30.841,12
30.841,12
0
3
1
30.841,12
TRANSFERLER
35.995.664,69
2010 Yılından Devreden Teklif Çağrıları
8.201.790,59
0
8.201.790,59
0
8.201.790,59
2013 Doğrudan Faaliyet Desteği
2
0
753.538,90
753.538,90
0
753.538,90
__________________________________________________________________________________________
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
16
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
6
2013 Teknik Destek
0
185.587,64
185.587,64
0
185.587,64
2013 Teklif Çağrılarına
7
0
762.825,33
762.825,33
0
762.825,33
Cazibe Merkezleri Destekleme Programı
90
0
26.091.922,23
26.091.922,23
0
GİDERLER TOPLAMI
26.091.922,23
44.853.139,92
__________________________________________________________________________________________
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
17
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI
06100 Balgat / ANKARA
Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94
e-posta: [email protected]
http://www.sayistay.gov.tr
__________________________________________________________________________________________
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
18
Download

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı