2
3
4
5
6
BİRİM GÖSTERGELERİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU
Yıl
2014
Birim
27.75.00.02 / ÖZEL KALEM
Str. Amaç
Kurumsal kapasiteyi geliĢtirmek
Str. Hedef
ÇalıĢan memnuniyeti ve motivasyonunu artırmak
Per. Hedef
Yurtiçi ve yurtdıĢı toplantı ve eğitimlere katılan personel oranını her yıl %10 oranında artırmak.
Tüm kurum çalıĢan memnuniyet oranını her yıl %5 oranında artırmak.
PERFORMANS HEDEFİ
Mesleki, teknik ve yurtdıĢı eğitimlere katılan personel oranı/yıl
(Yüzde)
2014 HEDEFİ
2014 I. DÖNEM
2014 II. DÖNEM 2014 III. DÖNEM 2014 IV. DÖNEM
15,00
6,00
12,00
Ġç denetim programında yer alacak denetim, inceleme,
araĢtırma ve eğitim faaliyetlerinin gerçekleĢtirilme oranı/yıl
(Yüzde)
100,00
0,00
40,00
Takdirname, plaket, maaĢ veya hizmet ödülü alan personel
oranı/yıl (Yüzde)
2,00
0,00
0,00
7
PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
Yıl
2014
Birim
27.75.00.02 / ÖZEL KALEM
Performans Hedefi Yurtiçi ve yurtdıĢı toplantı ve eğitimlere katılan personel oranını her yıl %10 oranında artırmak.
Stratejik Amaç
Kurumsal kapasiteyi geliĢtirmek
Stratejik Hedef
ÇalıĢan memnuniyeti ve motivasyonunu artırmak
Performans Göstergesi
Gerçekleşen
Hedef
Mesleki, teknik ve yurtdışı eğitimlere katılan
personel oranı/yıl (Yüzde)
1. Çeyrek
15,00
2. Çeyrek
6,00
3. Çeyrek
12,00
4. Çeyrek
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
80
Tanım
Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personelimizin kiĢisel geliĢimlerine katkı
sağlamak ile mesleki bilgi ve yeterliliğini çağın gereklerine uygun hale getirmek amacıyla
her yıl 5 birim personelinin mesleki, teknolojik ve yurtdıĢı eğitimlerine katılımının
sağlanması ve 3 personele dil eğitiminin sağlanması hedeflenmektedir.
Göstergenin Kaynağı
GÖREVLENDĠRME DOSYASI
Performans Hedefi - Gerçekleşen
16,00
14,00
Hedeflenen GerçekleĢen
15,00
15,00
12,00
12,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
Hedeflenen
8
GerçekleĢen
PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
Yıl
2014
Birim
27.75.00.02 / ÖZEL KALEM
Performans Hedefi Yurtiçi ve yurtdıĢı toplantı ve eğitimlere katılan personel oranını her yıl %10 oranında artırmak.
Stratejik Amaç
Kurumsal kapasiteyi geliĢtirmek
Stratejik Hedef
ÇalıĢan memnuniyeti ve motivasyonunu artırmak
Performans Göstergesi
Gerçekleşen
Hedef
İç denetim programında yer alacak denetim,
inceleme, araştırma ve eğitim faaliyetlerinin
gerçekleştirilme oranı/yıl (Yüzde)
1. Çeyrek
100,00
2. Çeyrek
0,00
3. Çeyrek
40,00
4. Çeyrek
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
40
Tanım
Ġç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından yayınlanacak Kamu Ġç Denetim Strateji
Belgesine göre hazırlanacak Ġç Denetim Programında yer alan faaliyetlerin tamamını
gerçekleĢtirmek.
Göstergenin Kaynağı
ĠÇ DENETĠM BĠRĠMĠ DOSYASI
Performans Hedefi - Gerçekleşen
120,00
100,00
Hedeflenen GerçekleĢen
40,00
100,00 100,00
80,00
60,00
40,00
40,00
20,00
0,00
Hedeflenen
9
GerçekleĢen
PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
Yıl
2014
Birim
27.75.00.02 / ÖZEL KALEM
Performans Hedefi Tüm kurum çalıĢan memnuniyet oranını her yıl %5 oranında artırmak.
Stratejik Amaç
Kurumsal kapasiteyi geliĢtirmek
Stratejik Hedef
ÇalıĢan memnuniyeti ve motivasyonunu artırmak
Performans Göstergesi
Takdirname, plaket, maaş veya hizmet ödülü alan
personel oranı/yıl (Yüzde)
1. Çeyrek
2,00
0,00
2. Çeyrek
3. Çeyrek
4. Çeyrek
0,00
0
Tanım
Personel memnuniyetini ve verimliliğini arttırmak amaçlanmıĢtır.
Göstergenin Kaynağı
Personel Dosyası
Performans Hedefi - Gerçekleşen
2,50
2,00
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
Gerçekleşen
Hedef
Hedeflenen GerçekleĢen
2,00
0,00
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
0,00
Hedeflenen
10
GerçekleĢen
BİRİM GÖSTERGELERİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU
Yıl
Str. Amaç
2014
27.75.00.04 / DESTEK HĠZMETLERĠ DAĠRESĠ
BAġKANLIĞI
Kurumsal kapasiteyi geliĢtirmek
Str. Hedef
Her yıl 1 kongre, panel veya seminer düzenlemek
Birim
Per. Hedef Her yıl ulusal veya uluslararası olmak üzere geniĢ katılımlı bir kongre, panel veya seminer düzenlemek.
PERFORMANS HEDEFİ
2014 HEDEFİ
Düzenlenen kongre, panel veya seminer sayısı (Adet)
2014 I. DÖNEM
1,00
0,00
Str. Amaç
Kurumsal kapasiteyi geliĢtirmek
Str. Hedef
2014 yılına kadar tüm kurum donanım altyapısını en son teknolojiye uygun hale getirmek
2014 II. DÖNEM 2014 III. DÖNEM 2014 IV. DÖNEM
0,00
Per. Hedef Tüm kurum donanım altyapısını en son teknolojiye uygun hale getirmek.
PERFORMANS HEDEFİ
2014 HEDEFİ
2014 I. DÖNEM
2014 II. DÖNEM 2014 III. DÖNEM 2014 IV. DÖNEM
Video konferans sistemi için fiziki altyapısı tamamlanan sınıf
sayısı/toplam sınıf sayısı/yıl (Yüzde)
35,00
0,00
22,72
Örnek müdürlüklerin fiziki alt yapısının tamamlanma oranı/yıl
(Yüzde)
10,00
0,00
23,07
Str. Amaç
Kurumsal kapasiteyi geliĢtirmek
Str. Hedef
Personelin bilgi, beceri ve motivasyonunun artırılması ile etik kültür, etik değer ve ilkelerinin geliĢtirilmesine yönelik yurtiçi ve yurtdıĢı eğitim
ve danıĢmanlık hizmetleri almak
Per. Hedef Yurtiçi ve yurtdıĢı toplantı ve eğitimlere katılan personel oranını her yıl %10 artırmak.
PERFORMANS HEDEFİ
2014 HEDEFİ
Mesleki, teknik ve yurtdıĢı eğitimlere katılan personel oranı/yıl
(Yüzde)
Str. Amaç
Kurumsal kapasiteyi geliĢtirmek
Str. Hedef
ÇalıĢan memnuniyeti ve motivasyonunu artırmak
15,00
2014 I. DÖNEM
11,00
2014 II. DÖNEM 2014 III. DÖNEM 2014 IV. DÖNEM
11,00
Per. Hedef Tüm kurum çalıĢan memnuniyet oranını her yıl %5 oranında artırmak.
PERFORMANS HEDEFİ
2014 HEDEFİ
Takdirname, plaket, maaĢ veya hizmet ödülü alan personel
oranı/yıl (Yüzde)
Fiziki Ģartları iyileĢtirilen ofis (büro) oranı/yıl (Yüzde)
Str. Amaç
Kurumsal kapasiteyi geliĢtirmek
Str. Hedef
Merkez ve taĢra teĢkilatının mevcut fiziki yapısını iyileĢtirmek
2014 I. DÖNEM
2014 II. DÖNEM 2014 III. DÖNEM 2014 IV. DÖNEM
2,00
0,00
0,00
10,00
1,50
2,26
Per. Hedef Merkez ve taĢra teĢkilatının mevcut fiziki yapısını iyileĢtirmek.
PERFORMANS HEDEFİ
2014 HEDEFİ
2014 I. DÖNEM
2014 II. DÖNEM 2014 III. DÖNEM 2014 IV. DÖNEM
ĠyileĢtirme yapılan taĢra hizmet binası oranı / yıl (Yüzde)
15,00
2,00
2,26
ĠyileĢtirme yapılan merkez hizmet binası oranı / yıl (Yüzde)
20,00
0,00
9,09
ĠyileĢtirme yapılan lojman oranı / yıl (Yüzde)
20,00
0,00
0,42
Yeni yapılan hizmet binaları oranı /yıl (Yüzde)
30,00
0,00
0,38
11
PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
Yıl
2014
Birim
27.75.00.04 / DESTEK HĠZMETLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Performans Hedefi Her yıl ulusal veya uluslararası olmak üzere geniĢ katılımlı bir kongre, panel veya seminer düzenlemek.
Stratejik Amaç
Kurumsal kapasiteyi geliĢtirmek
Stratejik Hedef
Her yıl 1 kongre, panel veya seminer düzenlemek
Performans Göstergesi
Düzenlenen kongre, panel veya seminer sayısı (Adet)
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
Gerçekleşen
Hedef
1. Çeyrek
1,00
0,00
2. Çeyrek
3. Çeyrek
0,00
4. Çeyrek
0
Tanım
Kurumun insan kaynakları kapasitesini geliĢtirmek, çalıĢmaların etkin, verimli, zamanında
ve teknolojik geliĢmeler ile mevzuata uygun Ģekilde yürütülmesi için gerçekleĢtirilecek
faaliyetlerin kadastro ve Tapu mevzuatı oturumlarını gerçekleĢtirmek.
Göstergenin Kaynağı
Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü
Performans Hedefi - Gerçekleşen
1,20
1,00
Hedeflenen GerçekleĢen
1,00
0,00
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
0,00
Hedeflenen
12
GerçekleĢen
PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
Yıl
2014
Birim
27.75.00.04 / DESTEK HĠZMETLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Performans Hedefi Tüm kurum donanım altyapısını en son teknolojiye uygun hale getirmek.
Stratejik Amaç
Kurumsal kapasiteyi geliĢtirmek
Stratejik Hedef
2014 yılına kadar tüm kurum donanım altyapısını en son teknolojiye uygun hale getirmek
Performans Göstergesi
Gerçekleşen
Hedef
Video konferans sistemi için fiziki altyapısı
tamamlanan sınıf sayısı/toplam sınıf sayısı/yıl (Yüzde)
1. Çeyrek
35,00
2. Çeyrek
0,00
3. Çeyrek
22,72
4. Çeyrek
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
65
Tanım
Yapılacak proje Kapsamında Dünya Bankasıyla ortak olarak yürütülen projede
danıĢmanlık hizmeti almak protokoller çerçevesinde yabancı dilde yazılmıĢ olan
dokümanları Türkçeye çevriminin yapılması ve Ģartnamelerin hazırlanması.
Göstergenin Kaynağı
ĠnĢaat ve Emlak ġube Müdürlüğü
Performans Hedefi - Gerçekleşen
40,00
35,00
Hedeflenen GerçekleĢen
35,00
35,00
22,72
30,00
22,72
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
Hedeflenen
13
GerçekleĢen
PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
Yıl
2014
Birim
27.75.00.04 / DESTEK HĠZMETLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Performans Hedefi Tüm kurum donanım altyapısını en son teknolojiye uygun hale getirmek.
Stratejik Amaç
Kurumsal kapasiteyi geliĢtirmek
Stratejik Hedef
2014 yılına kadar tüm kurum donanım altyapısını en son teknolojiye uygun hale getirmek
Performans Göstergesi
Gerçekleşen
Hedef
Örnek müdürlüklerin fiziki alt yapısının tamamlanma
oranı/yıl (Yüzde)
1. Çeyrek
10,00
2. Çeyrek
0,00
3. Çeyrek
23,07
4. Çeyrek
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
231
Tanım
Tapu ve Kadastro Modernizasyon projesi kapsamında KahramanmaraĢ Tapu ve Kadastro,
Kilis Tapu ve Kadastro ile Fethiye Tapu Müdürlüğünün örnek müdürlük olarak fiziki alt
yapısı tamamlanacaktır.
Göstergenin Kaynağı
ĠnĢaat ve Emlak ġube Müdürlüğü
Performans Hedefi - Gerçekleşen
25,00
Hedeflenen GerçekleĢen
10,00
23,07
23,07
20,00
15,00
10,00
10,00
5,00
0,00
Hedeflenen
14
GerçekleĢen
PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
Yıl
2014
Birim
27.75.00.04 / DESTEK HĠZMETLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Performans Hedefi Yurtiçi ve yurtdıĢı toplantı ve eğitimlere katılan personel oranını her yıl %10 artırmak.
Stratejik Amaç
Kurumsal kapasiteyi geliĢtirmek
Personelin bilgi, beceri ve motivasyonunun artırılması ile etik kültür, etik değer ve
ilkelerinin geliĢtirilmesine yönelik yurtiçi ve yurtdıĢı eğitim ve danıĢmanlık hizmetleri
almak
Hedefin
Gerçekleşen
Hedef
Gerçekleşme
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
4. Çeyrek
Oranı (%)
Stratejik Hedef
Performans Göstergesi
Mesleki, teknik ve yurtdışı eğitimlere katılan
personel oranı/yıl (Yüzde)
15,00
11,00
11,00
73
Tanım
Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personelimizin kiĢisel geliĢimlerine katkı
sağlamak ile mesleki bilgi ve yeterliliğini çağın gereklerine uygun hale getirmek amacıyla
her yıl 5 birim personelinin mesleki, teknolojik ve yurtdıĢı eğitimlerine katılımının
sağlanması ve 3 personele dil eğitiminin sağlanması hedeflenmektedir.
Göstergenin Kaynağı
Personel ve Birim Evrak ġube Müdürlüğü
Performans Hedefi - Gerçekleşen
16,00
14,00
Hedeflenen GerçekleĢen
15,00
15,00
11,00
11,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
Hedeflenen
15
GerçekleĢen
PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
Yıl
2014
Birim
27.75.00.04 / DESTEK HĠZMETLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Performans Hedefi Tüm kurum çalıĢan memnuniyet oranını her yıl %5 oranında artırmak.
Stratejik Amaç
Kurumsal kapasiteyi geliĢtirmek
Stratejik Hedef
ÇalıĢan memnuniyeti ve motivasyonunu artırmak
Performans Göstergesi
Takdirname, plaket, maaş veya hizmet ödülü alan
personel oranı/yıl (Yüzde)
1. Çeyrek
2,00
0,00
2. Çeyrek
3. Çeyrek
4. Çeyrek
0,00
0
Tanım
Personel memnuniyetini ve verimliliğini arttırmak amaçlanmıĢtır.
Göstergenin Kaynağı
Personel ve Birim Evrak ġube Müdürlüğü
Performans Hedefi - Gerçekleşen
2,50
2,00
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
Gerçekleşen
Hedef
Hedeflenen GerçekleĢen
2,00
0,00
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
0,00
Hedeflenen
16
GerçekleĢen
PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
Yıl
2014
Birim
27.75.00.04 / DESTEK HĠZMETLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Performans Hedefi Tüm kurum çalıĢan memnuniyet oranını her yıl %5 oranında artırmak.
Stratejik Amaç
Kurumsal kapasiteyi geliĢtirmek
Stratejik Hedef
ÇalıĢan memnuniyeti ve motivasyonunu artırmak
Performans Göstergesi
Gerçekleşen
Hedef
Fiziki şartları iyileştirilen ofis (büro) oranı/yıl (Yüzde)
1. Çeyrek
10,00
2. Çeyrek
1,50
3. Çeyrek
2,26
4. Çeyrek
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
23
Tanım
Kurumsal kapasiteyi geliĢtirmek amacıyla, Müdürlük hizmet binalarının ihtiyaçlar
doğrultusunda yenileme, onarım, iyileĢtirmelerini bütçe imkanları içinde yapmak.
Göstergenin Kaynağı
ĠnĢaat ve Emlak ġube Müdürlüğü
Performans Hedefi - Gerçekleşen
12,00
10,00
Hedeflenen GerçekleĢen
10,00
2,26
10,00
8,00
6,00
4,00
2,26
2,00
0,00
Hedeflenen
17
GerçekleĢen
PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
Yıl
2014
Birim
27.75.00.04 / DESTEK HĠZMETLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Performans Hedefi Merkez ve taĢra teĢkilatının mevcut fiziki yapısını iyileĢtirmek.
Stratejik Amaç
Kurumsal kapasiteyi geliĢtirmek
Stratejik Hedef
Merkez ve taĢra teĢkilatının mevcut fiziki yapısını iyileĢtirmek
Performans Göstergesi
Gerçekleşen
Hedef
İyileştirme yapılan taşra hizmet binası oranı / yıl
(Yüzde)
1. Çeyrek
15,00
2. Çeyrek
2,00
3. Çeyrek
2,26
4. Çeyrek
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
15
Tanım
Yapılacak olan iyileĢtirmede hem personelin rahat bir Ģekilde hizmet sunması
sağlanacak hem de hizmet binaları yapı kimliğine uygun bir Ģekilde modernize
edilecektir.
Göstergenin Kaynağı
ĠnĢaat ve Emlak ġube Müdürlüğü
Performans Hedefi - Gerçekleşen
16,00
14,00
Hedeflenen GerçekleĢen
15,00
15,00
2,26
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,26
2,00
0,00
Hedeflenen
18
GerçekleĢen
PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
Yıl
2014
Birim
27.75.00.04 / DESTEK HĠZMETLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Performans Hedefi Merkez ve taĢra teĢkilatının mevcut fiziki yapısını iyileĢtirmek.
Stratejik Amaç
Kurumsal kapasiteyi geliĢtirmek
Stratejik Hedef
Merkez ve taĢra teĢkilatının mevcut fiziki yapısını iyileĢtirmek
Performans Göstergesi
Gerçekleşen
Hedef
İyileştirme yapılan merkez hizmet binası oranı / yıl
(Yüzde)
1. Çeyrek
20,00
2. Çeyrek
0,00
3. Çeyrek
9,09
4. Çeyrek
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
45,45
Tanım
Yapılacak olan iyileĢtirme ile hizmet binalarının daha uzun süre hizmet vermesi
sağlanacak hemde hizmet binaları yapı kimliğine uygun bir Ģekilde modernize edilecektir.
Göstergenin Kaynağı
ĠnĢaat ve Emlak ġube Müdürlüğü
Performans Hedefi - Gerçekleşen
25,00
20,00
Hedeflenen GerçekleĢen
20,00
9,09
20,00
15,00
9,09
10,00
5,00
0,00
Hedeflenen
19
GerçekleĢen
PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
Yıl
2014
Birim
27.75.00.04 / DESTEK HĠZMETLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Performans Hedefi Merkez ve taĢra teĢkilatının mevcut fiziki yapısını iyileĢtirmek.
Stratejik Amaç
Kurumsal kapasiteyi geliĢtirmek
Stratejik Hedef
Merkez ve taĢra teĢkilatının mevcut fiziki yapısını iyileĢtirmek
Performans Göstergesi
Gerçekleşen
Hedef
İyileştirme yapılan lojman oranı / yıl (Yüzde)
1. Çeyrek
20,00
2. Çeyrek
0,00
3. Çeyrek
0,42
4. Çeyrek
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
2,1
Tanım
ÇalıĢan memnuniyetini artırmak amacıyla lojmanların iyileĢtirilmesi yapılacaktır.
Göstergenin Kaynağı
ĠnĢaat ve Emlak ġube Müdürlüğü
Performans Hedefi - Gerçekleşen
25,00
20,00
Hedeflenen GerçekleĢen
20,00
0,42
20,00
15,00
10,00
5,00
0,42
0,00
Hedeflenen
20
GerçekleĢen
PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
Yıl
2014
Birim
27.75.00.04 / DESTEK HĠZMETLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Performans Hedefi Merkez ve taĢra teĢkilatının mevcut fiziki yapısını iyileĢtirmek.
Stratejik Amaç
Kurumsal kapasiteyi geliĢtirmek
Stratejik Hedef
Merkez ve taĢra teĢkilatının mevcut fiziki yapısını iyileĢtirmek
Performans Göstergesi
Gerçekleşen
Hedef
Yeni yapılan hizmet binaları oranı /yıl (Yüzde)
1. Çeyrek
30,00
2. Çeyrek
0,00
3. Çeyrek
0,38
4. Çeyrek
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
1,27
Tanım
Yapılacak olan yeni binalarda hem personelin rahat bir Ģekilde hizmet sunması
sağlanacak hem de hizmet binaları yapı kimliğine uygun bir Ģekilde modernize
edilecektir.
Göstergenin Kaynağı
ĠnĢaat ve Emlak ġube Müdürlüğü
Performans Hedefi - Gerçekleşen
35,00
30,00
Hedeflenen GerçekleĢen
30,00
30,00
0,38
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,38
0,00
Hedeflenen
21
GerçekleĢen
BİRİM GÖSTERGELERİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU
Yıl
Birim
Str. Amaç
Str. Hedef
2014
27.75.00.05 / ĠNSAN KAYNAKLARI DAĠRESĠ
BAġKANLIĞI
Bilgi ve iletiĢim teknolojileri altyapısını geliĢtirerek ülke genelinde yaygınlaĢtırmak
2014 Yılı sonuna kadar tamamlanmamıĢ tapu ve kadastro birimlerinin iletiĢim altyapısını tamamlayarak TAKBĠS kapsamında iĢletime
almak.
Per. Hedef TamamlanmamıĢ tapu ve kadastro birimlerinin iletiĢim altyapısını tamamlayarak TAKBĠS kapsamında iĢletime almak.
PERFORMANS HEDEFİ
ERP Modüllerinin web tabanlı olarak çevrilme oranı/yıl (Yüzde)
Str. Amaç
Kurumsal kapasiteyi geliĢtirmek
Str. Hedef
Her yıl 1 kongre, panel veya seminer düzenlemek
2014 HEDEFİ
100,00
2014 I. DÖNEM
0,00
2014 II. DÖNEM 2014 III. DÖNEM 2014 IV. DÖNEM
100,00
Per. Hedef Her yıl ulusal veya uluslararası olmak üzere geniĢ katılımlı bir kongre, panel veya seminer düzenlemek.
PERFORMANS HEDEFİ
Düzenlenen kongre, panel veya seminer sayısı (Adet)
2014 HEDEFİ
1,00
2014 I. DÖNEM
0,00
2014 II. DÖNEM 2014 III. DÖNEM 2014 IV. DÖNEM
0,00
Str. Amaç
Kurumsal kapasiteyi geliĢtirmek
Str. Hedef
Personelin bilgi, beceri ve motivasyonunun artırılması ile etik kültür, etik değer ve ilkelerinin geliĢtirilmesine yönelik yurtiçi ve yurtdıĢı eğitim
ve danıĢmanlık hizmetleri almak
Per. Hedef Yurtiçi ve yurtdıĢı toplantı ve eğitimlere katılan personel oranını her yıl %10 artırmak.
PERFORMANS HEDEFİ
Merkez ve taĢra teĢkilatı personeline yönelik bireysel geliĢim
eğitimlerinin tamamının eğitim kurulu kararı alınmasından
itibaren 1 yıl içinde gerçekleĢme oranı (Yüzde)
2014 HEDEFİ
2014 I. DÖNEM
2014 II. DÖNEM 2014 III. DÖNEM 2014 IV. DÖNEM
100,00
10,00
20,00
1,00
0,00
0,00
Mesleki, teknik ve yurtdıĢı eğitimlere katılan personel oranı/yıl
(Yüzde)
15,00
0,00
0,00
Yolsuzluk ve sahtecilik ile mücadele kapsamında merkez ve
taĢra birimlerini bilgilendirmek amacıyla düzenlenen seminer
sayısı/yıl (Adet)
5,00
1,00
1,00
25,00
8,00
16,00
100,00
0,00
0,00
Genel Müdürlük üst ve orta düzey yöneticileri ile bölge
müdürlerine yönelik olarak düzenlenen üst düzey yönetici
geliĢtirme eğitimi sayısı/yıl (Adet)
Bireysel geliĢim, personel mevzuatı ve veri giriĢleri eğitimi
verilen bölge müdürlüğü oranı/yıl (Yüzde)
Uzaktan eğitim portalı oluĢturma çalıĢmalarının tamamlanma
oranı/yıl (Yüzde)
Str. Amaç
Kurumsal kapasiteyi geliĢtirmek
Str. Hedef
ÇalıĢan memnuniyeti ve motivasyonunu artırmak
Per. Hedef Tüm kurum çalıĢan memnuniyet oranını her yıl %5 oranında artırmak.
PERFORMANS HEDEFİ
Takdirname, plaket, maaĢ veya hizmet ödülü alan personel
oranı/yıl (Yüzde)
Elektronik ortama aktarılarak web üzerinden sunulacak
personel özlük dosyası oranı/ yıl (Yüzde)
2014 HEDEFİ
2014 I. DÖNEM
2014 II. DÖNEM 2014 III. DÖNEM 2014 IV. DÖNEM
2,00
0,00
0,00
25,00
0,00
0,00
22
PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
Yıl
2014
Birim
27.75.00.05 / ĠNSAN KAYNAKLARI DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Performans Hedefi TamamlanmamıĢ tapu ve kadastro birimlerinin iletiĢim altyapısını tamamlayarak TAKBĠS kapsamında iĢletime almak.
Stratejik Amaç
Bilgi ve iletiĢim teknolojileri altyapısını geliĢtirerek ülke genelinde yaygınlaĢtırmak
Stratejik Hedef
2014 Yılı sonuna kadar tamamlanmamıĢ tapu ve kadastro birimlerinin iletiĢim altyapısını
tamamlayarak TAKBĠS kapsamında iĢletime almak.
Performans Göstergesi
Gerçekleşen
Hedef
ERP Modüllerinin web tabanlı olarak çevrilme
oranı/yıl (Yüzde)
1. Çeyrek
100,00
0,00
2. Çeyrek
3. Çeyrek
100,00
4. Çeyrek
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
100
Tanım
ERP (Kurumsal Kaynak Yönetimi) Modüllerinin web tabanlı olarak yazılımlarının
yapılması sonucu mekâna bağlı kalmaksızın her yerden verilere ulaĢılması ve kullanım
kolaylığı sağlaması amaçlanmaktadır.
Göstergenin Kaynağı
Planlama ġube Müdürlüğü
Performans Hedefi - Gerçekleşen
120,00
100,00
Hedeflenen GerçekleĢen
100,00
100,00 100,00
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
Hedeflenen
23
GerçekleĢen
PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
Yıl
2014
Birim
27.75.00.05 / ĠNSAN KAYNAKLARI DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Performans Hedefi Her yıl ulusal veya uluslararası olmak üzere geniĢ katılımlı bir kongre, panel veya seminer düzenlemek.
Stratejik Amaç
Kurumsal kapasiteyi geliĢtirmek
Stratejik Hedef
Her yıl 1 kongre, panel veya seminer düzenlemek
Performans Göstergesi
Düzenlenen kongre, panel veya seminer sayısı (Adet)
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
Gerçekleşen
Hedef
1. Çeyrek
1,00
2. Çeyrek
0,00
3. Çeyrek
0,00
4. Çeyrek
0
Tanım
Kurumun insan kaynakları kapasitesini geliĢtirmek, çalıĢmaların etkin, verimli, zamanında
ve teknolojik geliĢmeler ile mevzuata uygun Ģekilde yürütülmesi için gerçekleĢtirilecek
faaliyetlerin kadastro ve Tapu mevzuatı oturumlarını gerçekleĢtirmek.
Göstergenin Kaynağı
Tapu ve Kadastro Eğitim Müdürlüğü
Performans Hedefi - Gerçekleşen
1,20
1,00
Hedeflenen GerçekleĢen
1,00
0,00
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
0,00
Hedeflenen
24
GerçekleĢen
PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
Yıl
2014
Birim
27.75.00.05 / ĠNSAN KAYNAKLARI DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Performans Hedefi Yurtiçi ve yurtdıĢı toplantı ve eğitimlere katılan personel oranını her yıl %10 artırmak.
Stratejik Amaç
Kurumsal kapasiteyi geliĢtirmek
Stratejik Hedef
Personelin bilgi, beceri ve motivasyonunun artırılması ile etik kültür, etik değer ve
ilkelerinin geliĢtirilmesine yönelik yurtiçi ve yurtdıĢı eğitim ve danıĢmanlık hizmetleri
almak
Performans Göstergesi
Gerçekleşen
Hedef
Merkez ve taşra teşkilatı personeline yönelik bireysel
gelişim eğitimlerinin tamamının eğitim kurulu kararı
alınmasından itibaren 1 yıl içinde gerçekleşme oranı
(Yüzde)
1. Çeyrek
100,00
2. Çeyrek
10,00
3. Çeyrek
20,00
4. Çeyrek
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
20
Tanım
Personelimizin çağın ve teknolojinin gereklerine uygun olarak geliĢimlerini sağlamak
amacıyla merkezde ve Bölge Müdürlüklerinde düzenlenen bilgisayar, motivasyon, toplam
kalite ve halkla iliĢkiler v.b. personel geliĢtirme eğitimlerinin tamamının Eğitim Kurulu
Kararları alındığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir.
Göstergenin Kaynağı
Tapu ve Kadastrto Eğitim Müdürlüğü
Performans Hedefi - Gerçekleşen
120,00
100,00
Hedeflenen GerçekleĢen
20,00
100,00 100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
20,00
0,00
Hedeflenen
25
GerçekleĢen
PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
Yıl
2014
Birim
27.75.00.05 / ĠNSAN KAYNAKLARI DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Performans Hedefi Yurtiçi ve yurtdıĢı toplantı ve eğitimlere katılan personel oranını her yıl %10 artırmak.
Stratejik Amaç
Kurumsal kapasiteyi geliĢtirmek
Stratejik Hedef
Personelin bilgi, beceri ve motivasyonunun artırılması ile etik kültür, etik değer ve
ilkelerinin geliĢtirilmesine yönelik yurtiçi ve yurtdıĢı eğitim ve danıĢmanlık hizmetleri
almak
Performans Göstergesi
Genel Müdürlük üst ve orta düzey yöneticileri ile
bölge müdürlerine yönelik olarak düzenlenen üst
düzey yönetici geliştirme eğitimi sayısı/yıl (Adet)
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
Gerçekleşen
Hedef
1. Çeyrek
1,00
2. Çeyrek
0,00
3. Çeyrek
0,00
4. Çeyrek
0
Tanım
Genel Müdürlük üst ve orta düzey yöneticileri ile Kurum ve mevzuattaki yeni geliĢmeleri,
değiĢiklikleri değerlendirmek, gelecek dönemlerin planlamalarını ve değerlendirme
toplantıları düzenlemek ve ayrıca yönetim becerilerini ve etkinliğini geliĢtirmeye yönelik
“yönetici geliĢtirme” eğitimini hizmet satın alınması yoluyla her yıl organize etmek
hedeflenmektedir.
Göstergenin Kaynağı
Tapu ve Kadastrto Eğitim Müdürlüğü
Performans Hedefi - Gerçekleşen
1,20
1,00
Hedeflenen GerçekleĢen
1,00
0,00
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
0,00
Hedeflenen
26
GerçekleĢen
PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
Yıl
2014
Birim
27.75.00.05 / ĠNSAN KAYNAKLARI DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Performans Hedefi Yurtiçi ve yurtdıĢı toplantı ve eğitimlere katılan personel oranını her yıl %10 artırmak.
Stratejik Amaç
Kurumsal kapasiteyi geliĢtirmek
Stratejik Hedef
Personelin bilgi, beceri ve motivasyonunun artırılması ile etik kültür, etik değer ve
ilkelerinin geliĢtirilmesine yönelik yurtiçi ve yurtdıĢı eğitim ve danıĢmanlık hizmetleri
almak
Performans Göstergesi
Mesleki, teknik ve yurtdışı eğitimlere katılan
personel oranı/yıl (Yüzde)
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
Gerçekleşen
Hedef
1. Çeyrek
15,00
2. Çeyrek
0,00
3. Çeyrek
0,00
4. Çeyrek
0
Tanım
Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personelimizin kiĢisel geliĢimlerine katkı
sağlamak ile mesleki bilgi ve yeterliliğini çağın gereklerine uygun hale getirmek amacıyla
her yıl 5 birim personelinin mesleki, teknolojik ve yurtdıĢı eğitimlerine katılımının
sağlanması ve 3 personele dil eğitiminin sağlanması hedeflenmektedir.
Göstergenin Kaynağı
Tapu ve Kadastrto Eğitim Müdürlüğü
Performans Hedefi - Gerçekleşen
16,00
14,00
Hedeflenen GerçekleĢen
15,00
15,00
0,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
0,00
Hedeflenen
27
GerçekleĢen
PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
Yıl
2014
Birim
27.75.00.05 / ĠNSAN KAYNAKLARI DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Performans Hedefi Yurtiçi ve yurtdıĢı toplantı ve eğitimlere katılan personel oranını her yıl %10 artırmak.
Stratejik Amaç
Kurumsal kapasiteyi geliĢtirmek
Stratejik Hedef
Personelin bilgi, beceri ve motivasyonunun artırılması ile etik kültür, etik değer ve
ilkelerinin geliĢtirilmesine yönelik yurtiçi ve yurtdıĢı eğitim ve danıĢmanlık hizmetleri
almak
Performans Göstergesi
Gerçekleşen
Hedef
Yolsuzluk ve sahtecilik ile mücadele kapsamında
merkez ve taşra birimlerini bilgilendirmek amacıyla
düzenlenen seminer sayısı/yıl (Adet)
1. Çeyrek
5,00
2. Çeyrek
1,00
3. Çeyrek
1,00
4. Çeyrek
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
20
Tanım
Yolsuzluk ve sahtecilikle mücadele kapsamında merkez ve taĢra birimi çalıĢanlarımızın
eğitilmesi için seminerler düzenleyerek bilgilendirilmeleri amaçlanmaktadır.
Göstergenin Kaynağı
Tapu ve Kadastrto Eğitim Müdürlüğü
Performans Hedefi - Gerçekleşen
6,00
5,00
Hedeflenen GerçekleĢen
5,00
1,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
1,00
0,00
Hedeflenen
28
GerçekleĢen
PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
Yıl
2014
Birim
27.75.00.05 / ĠNSAN KAYNAKLARI DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Performans Hedefi Yurtiçi ve yurtdıĢı toplantı ve eğitimlere katılan personel oranını her yıl %10 artırmak.
Stratejik Amaç
Kurumsal kapasiteyi geliĢtirmek
Stratejik Hedef
Personelin bilgi, beceri ve motivasyonunun artırılması ile etik kültür, etik değer ve
ilkelerinin geliĢtirilmesine yönelik yurtiçi ve yurtdıĢı eğitim ve danıĢmanlık hizmetleri
almak
Performans Göstergesi
Gerçekleşen
Hedef
Bireysel gelişim, personel mevzuatı ve veri girişleri
eğitimi verilen bölge müdürlüğü oranı/yıl (Yüzde)
1. Çeyrek
25,00
2. Çeyrek
8,00
3. Çeyrek
16,00
4. Çeyrek
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
64
Tanım
Personelin bireysel geliĢim eğitimleri, mevzuat eğitimleri vb. gibi gerekli görülen eğitimlere
gerek duyulduğunda hizmet satın alma yoluyla her yıl organize edilmesi
amaçlanmaktadır.
Göstergenin Kaynağı
Tapu ve Kadastrto Eğitim Müdürlüğü
Performans Hedefi - Gerçekleşen
30,00
25,00
Hedeflenen GerçekleĢen
25,00
16,00
25,00
20,00
16,00
15,00
10,00
5,00
0,00
Hedeflenen
29
GerçekleĢen
PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
Yıl
2014
Birim
27.75.00.05 / ĠNSAN KAYNAKLARI DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Performans Hedefi Yurtiçi ve yurtdıĢı toplantı ve eğitimlere katılan personel oranını her yıl %10 artırmak.
Stratejik Amaç
Kurumsal kapasiteyi geliĢtirmek
Personelin bilgi, beceri ve motivasyonunun artırılması ile etik kültür, etik değer ve
ilkelerinin geliĢtirilmesine yönelik yurtiçi ve yurtdıĢı eğitim ve danıĢmanlık hizmetleri
almak
Hedefin
Gerçekleşen
Hedef
Gerçekleşme
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
4. Çeyrek
Oranı (%)
Stratejik Hedef
Performans Göstergesi
Uzaktan eğitim portalı oluşturma çalışmalarının
tamamlanma oranı/yıl (Yüzde)
100,00
0,00
0,00
0
Tanım
Video konferans ve uzaktan eğitim portalı için protokol çalıĢmaları yaparak personelin
eğitim, bilgi ve becerisi ile motivasyonunun arttırılması amaçlanmaktadır.
Göstergenin Kaynağı
Tapu ve Kadastrto Eğitim Müdürlüğü
Performans Hedefi - Gerçekleşen
120,00
100,00
Hedeflenen GerçekleĢen
0,00
100,00 100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
0,00
Hedeflenen
30
GerçekleĢen
PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
Yıl
2014
Birim
27.75.00.05 / ĠNSAN KAYNAKLARI DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Performans Hedefi Tüm kurum çalıĢan memnuniyet oranını her yıl %5 oranında artırmak.
Stratejik Amaç
Kurumsal kapasiteyi geliĢtirmek
Stratejik Hedef
ÇalıĢan memnuniyeti ve motivasyonunu artırmak
Performans Göstergesi
Takdirname, plaket, maaş veya hizmet ödülü alan
personel oranı/yıl (Yüzde)
1. Çeyrek
2,00
0,00
2. Çeyrek
3. Çeyrek
4. Çeyrek
0,00
0
Tanım
Personel memnuniyetini ve verimliliğini arttırmak amaçlanmıĢtır.
Göstergenin Kaynağı
Yazı ĠĢleri ġube Müdürlüğü
Performans Hedefi - Gerçekleşen
2,50
2,00
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
Gerçekleşen
Hedef
Hedeflenen GerçekleĢen
2,00
0,00
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
0,00
Hedeflenen
31
GerçekleĢen
PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
Yıl
2014
Birim
27.75.00.05 / ĠNSAN KAYNAKLARI DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Performans Hedefi Tüm kurum çalıĢan memnuniyet oranını her yıl %5 oranında artırmak.
Stratejik Amaç
Kurumsal kapasiteyi geliĢtirmek
Stratejik Hedef
ÇalıĢan memnuniyeti ve motivasyonunu artırmak
Performans Göstergesi
Elektronik ortama aktarılarak web üzerinden
sunulacak personel özlük dosyası oranı/ yıl (Yüzde)
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
Gerçekleşen
Hedef
1. Çeyrek
25,00
0,00
2. Çeyrek
3. Çeyrek
0,00
4. Çeyrek
0
Tanım
Tapu ve Kadastro personeline ait özlük dosyalarının daha iyi bir Ģekilde sunumunu
sağlamak amacıyla elektronik ortamda bilgisayar destekli hizmetleri kullanımını
yaygınlaĢtırmak, yapılan iĢlerde kalite güvence sistemini gerçekleĢtirmek, bağlı
olduğumuz birimler ile daha hızlı zamana uygun koordineli çalıĢmak üzere kurum
personeline ait özlük dosyalarının elektronik ortama 2014 yılı sonuna kadar aktarılması ve
bu dosyaların yetkili ve sorumlu kiĢilere sunulmasını sağlamak.
Göstergenin Kaynağı
Yazı ĠĢleri ġube Müdürlüğü
Performans Hedefi - Gerçekleşen
30,00
25,00
Hedeflenen GerçekleĢen
25,00
0,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
0,00
Hedeflenen
32
GerçekleĢen
BİRİM GÖSTERGELERİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU
Yıl
2014
Birim
27.75.00.10 / BĠLGĠ TEKNOLOJĠLERĠ DAĠRESĠ
BAġKANLIĞI
Str. Amaç
Bilgi ve iletiĢim teknolojileri altyapısını geliĢtirerek ülke genelinde yaygınlaĢtırmak
Str. Hedef
2014 Yılı sonuna kadar tamamlanmamıĢ tapu ve kadastro birimlerinin iletiĢim altyapısını tamamlayarak TAKBĠS kapsamında iĢletime
almak.
Per. Hedef TamamlanmamıĢ tapu ve kadastro birimlerinin iletiĢim altyapısını tamamlayarak TAKBĠS kapsamında iĢletime almak.
PERFORMANS HEDEFİ
TAKBĠS kapsamında iĢletime alınan kadastro müdürlüğü
sayısı/yıl (Adet)
2014 HEDEFİ
2014 I. DÖNEM
10,00
2014 II. DÖNEM 2014 III. DÖNEM 2014 IV. DÖNEM
81,00
81,00
Str. Amaç
Bilgi ve iletiĢim teknolojileri altyapısını geliĢtirerek ülke genelinde yaygınlaĢtırmak
Str. Hedef
Doküman yönetim sistemi uygulamalarını 2014 yılı sonuna kadar taĢra birimlerine yaygınlaĢtırmak
Per. Hedef Doküman yönetim sistemi uygulamalarını 2014 yılı sonuna kadar taĢra birimlerine yaygınlaĢtırmak
PERFORMANS HEDEFİ
Döküman yönetim sisteminin taĢra teĢkilatına yaygınlaĢtırma
oranı/yıl (Yüzde)
2014 HEDEFİ
2014 I. DÖNEM
100,00
6,00
Str. Amaç
Kurumsal kapasiteyi geliĢtirmek
Str. Hedef
2014 yılına kadar tüm kurum donanım altyapısını en son teknolojiye uygun hale getirmek
2014 II. DÖNEM 2014 III. DÖNEM 2014 IV. DÖNEM
6,00
Per. Hedef Tüm kurum donanım altyapısını en son teknolojiye uygun hale getirmek.
PERFORMANS HEDEFİ
Merkezi sistem yazılımlarının güncellenme ve donanımların
yenilenme oranı / yıl (Yüzde)
2014 HEDEFİ
50,00
2014 I. DÖNEM
40,00
2014 II. DÖNEM 2014 III. DÖNEM 2014 IV. DÖNEM
43,00
Str. Amaç
Kurumsal kapasiteyi geliĢtirmek
Str. Hedef
Personelin bilgi, beceri ve motivasyonunun artırılması ile etik kültür, etik değer ve ilkelerinin geliĢtirilmesine yönelik yurtiçi ve yurtdıĢı eğitim
ve danıĢmanlık hizmetleri almak
Per. Hedef Yurtiçi ve yurtdıĢı toplantı ve eğitimlere katılan personel oranını her yıl %10 artırmak.
PERFORMANS HEDEFİ
Mesleki, teknik ve yurtdıĢı eğitimlere katılan personel oranı/yıl
(Yüzde)
Str. Amaç
Kurumsal kapasiteyi geliĢtirmek
Str. Hedef
ÇalıĢan memnuniyeti ve motivasyonunu artırmak
2014 HEDEFİ
15,00
2014 I. DÖNEM
100,00
2014 II. DÖNEM 2014 III. DÖNEM 2014 IV. DÖNEM
123,00
Per. Hedef Tüm kurum çalıĢan memnuniyet oranını her yıl %5 oranında artırmak.
PERFORMANS HEDEFİ
Takdirname, plaket, maaĢ veya hizmet ödülü alan personel
oranı/yıl (Yüzde)
2014 HEDEFİ
2,00
33
2014 I. DÖNEM
0,00
2014 II. DÖNEM 2014 III. DÖNEM 2014 IV. DÖNEM
0,00
0,00
PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
Yıl
2014
Birim
27.75.00.10 / BĠLGĠ TEKNOLOJĠLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Performans Hedefi TamamlanmamıĢ tapu ve kadastro birimlerinin iletiĢim altyapısını tamamlayarak TAKBĠS kapsamında iĢletime almak.
Stratejik Amaç
Bilgi ve iletiĢim teknolojileri altyapısını geliĢtirerek ülke genelinde yaygınlaĢtırmak
Stratejik Hedef
2014 Yılı sonuna kadar tamamlanmamıĢ tapu ve kadastro birimlerinin iletiĢim altyapısını
tamamlayarak TAKBĠS kapsamında iĢletime almak.
Performans Göstergesi
Gerçekleşen
Hedef
TAKBİS kapsamında işletime alınan kadastro
müdürlüğü sayısı/yıl (Adet)
1. Çeyrek
10,00
81,00
2. Çeyrek
3. Çeyrek
81,00
4. Çeyrek
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
810
Tanım
Bugüne kadar elde edilen tecrübelerle hedeflere, yukarıda anlatılan çalıĢmalar
doğrultusunda ulaĢılacaktır.
Göstergenin Kaynağı
CBS ġube Müdürlüğü
Performans Hedefi - Gerçekleşen
90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
Hedeflenen GerçekleĢen
10,00
81,00
81,00
10,00
Hedeflenen
34
GerçekleĢen
PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
Yıl
2014
Birim
27.75.00.10 / BĠLGĠ TEKNOLOJĠLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Performans Hedefi Doküman yönetim sistemi uygulamalarını 2014 yılı sonuna kadar taĢra birimlerine yaygınlaĢtırmak
Stratejik Amaç
Bilgi ve iletiĢim teknolojileri altyapısını geliĢtirerek ülke genelinde yaygınlaĢtırmak
Stratejik Hedef
Doküman yönetim sistemi uygulamalarını 2014 yılı sonuna kadar taĢra birimlerine
yaygınlaĢtırmak
Performans Göstergesi
Döküman yönetim sisteminin taşra teşkilatına
yaygınlaştırma oranı/yıl (Yüzde)
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
Gerçekleşen
Hedef
1. Çeyrek
100,00
6,00
2. Çeyrek
3. Çeyrek
6,00
4. Çeyrek
6
Tanım
Yazılımlar hazır olduğunda tüm TKGM taĢra teĢkilatında aynı anda Doküman Yönetim
Sisteminin kullanılabilmesi için iletiĢim alt yapısı ile yazılım kullanıcı eğitimleri
tamamlanacak ve tek seferde tüm birimler sisteme dahil edilecektir.
Göstergenin Kaynağı
EBYS ġube Müdürlüğü
Performans Hedefi - Gerçekleşen
120,00
100,00
Hedeflenen GerçekleĢen
6,00
100,00 100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
6,00
0,00
Hedeflenen
35
GerçekleĢen
PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
Yıl
2014
Birim
27.75.00.10 / BĠLGĠ TEKNOLOJĠLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Performans Hedefi Tüm kurum donanım altyapısını en son teknolojiye uygun hale getirmek.
Stratejik Amaç
Kurumsal kapasiteyi geliĢtirmek
Stratejik Hedef
2014 yılına kadar tüm kurum donanım altyapısını en son teknolojiye uygun hale getirmek
Performans Göstergesi
Gerçekleşen
Hedef
Merkezi sistem yazılımlarının güncellenme ve
donanımların yenilenme oranı / yıl (Yüzde)
1. Çeyrek
50,00
40,00
2. Çeyrek
3. Çeyrek
43,00
4. Çeyrek
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
86
Tanım
TAKBĠS –III’ ün baĢlaması ile birlikte teknik Ģartname içinde yer aldığı üzere TAKBĠS
donanımı yüklenici vasıtası ile temin edilerek bilgi iĢlem merkezi kurulacaktır. Mevcut
Bilgi iĢlem merkezi de kurtarma merkezine dönüĢtürülecektir.
Göstergenin Kaynağı
Donanım ġube Müdürlüğü
Performans Hedefi - Gerçekleşen
52,00
50,00
Hedeflenen GerçekleĢen
50,00
50,00
43,00
48,00
46,00
43,00
44,00
42,00
40,00
38,00
Hedeflenen
36
GerçekleĢen
PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
Yıl
2014
Birim
27.75.00.10 / BĠLGĠ TEKNOLOJĠLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Performans Hedefi Yurtiçi ve yurtdıĢı toplantı ve eğitimlere katılan personel oranını her yıl %10 artırmak.
Stratejik Amaç
Kurumsal kapasiteyi geliĢtirmek
Stratejik Hedef
Personelin bilgi, beceri ve motivasyonunun artırılması ile etik kültür, etik değer ve
ilkelerinin geliĢtirilmesine yönelik yurtiçi ve yurtdıĢı eğitim ve danıĢmanlık hizmetleri
almak
Performans Göstergesi
Gerçekleşen
Hedef
Mesleki, teknik ve yurtdışı eğitimlere katılan
personel oranı/yıl (Yüzde)
1. Çeyrek
15,00
100,00
2. Çeyrek
3. Çeyrek
4. Çeyrek
123,00
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
820
Tanım
Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personelimizin kiĢisel geliĢimlerine katkı
sağlamak ile mesleki bilgi ve yeterliliğini çağın gereklerine uygun hale getirmek amacıyla
her yıl 5 birim personelinin mesleki, teknolojik ve yurtdıĢı eğitimlerine katılımının
sağlanması ve 3 personele dil eğitiminin sağlanması hedeflenmektedir.
Göstergenin Kaynağı
Donanım ġube Müdürlüğü-Sistem Yönetimi ġube Müdürlüğü
Performans Hedefi - Gerçekleşen
140,00
120,00
Hedeflenen GerçekleĢen
15,00
123,00
123,00
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
15,00
0,00
Hedeflenen
37
GerçekleĢen
PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
Yıl
2014
Birim
27.75.00.10 / BĠLGĠ TEKNOLOJĠLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Performans Hedefi Tüm kurum çalıĢan memnuniyet oranını her yıl %5 oranında artırmak.
Stratejik Amaç
Kurumsal kapasiteyi geliĢtirmek
Stratejik Hedef
ÇalıĢan memnuniyeti ve motivasyonunu artırmak
Performans Göstergesi
Takdirname, plaket, maaş veya hizmet ödülü alan
personel oranı/yıl (Yüzde)
1. Çeyrek
2,00
2. Çeyrek
0,00
3. Çeyrek
4. Çeyrek
0,00
0
Tanım
Personel memnuniyetini ve verimliliğini arttırmak amaçlanmıĢtır.
Göstergenin Kaynağı
Ġnsan Kaynakları ġube Müdürlüğü
Performans Hedefi - Gerçekleşen
2,50
2,00
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
Gerçekleşen
Hedef
Hedeflenen GerçekleĢen
2,00
0,00
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
0,00
Hedeflenen
38
GerçekleĢen
BİRİM GÖSTERGELERİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU
Yıl
2014
Birim
27.75.00.20 / TEFTĠġ KURULU BAġKANLIĞI
Str. Amaç
Kurumsal kapasiteyi geliĢtirmek
Str. Hedef
Personelin bilgi, beceri ve motivasyonunun artırılması ile etik kültür, etik değer ve ilkelerinin geliĢtirilmesine yönelik yurtiçi ve yurtdıĢı eğitim
ve danıĢmanlık hizmetleri almak
Per. Hedef Yurtiçi ve yurtdıĢı toplantı ve eğitimlere katılan personel oranını her yıl %10 artırmak.
PERFORMANS HEDEFİ
2014 HEDEFİ
Merkez ve taĢra teĢkilatı personeline yönelik bireysel geliĢim
eğitimlerinin tamamının eğitim kurulu kararı alınmasından
itibaren 1 yıl içinde gerçekleĢme oranı (Yüzde)
Yolsuzluk ve sahtecilik ile mücadele kapsamında merkez ve
taĢra birimlerini bilgilendirmek amacıyla düzenlenen seminer
sayısı/yıl (Adet)
Str. Amaç
2014 I. DÖNEM
2014 II. DÖNEM 2014 III. DÖNEM 2014 IV. DÖNEM
100,00
100,00
100,00
5,00
6,00
6,00
Kurumsal kapasiteyi geliĢtirmek
Str. Hedef ÇalıĢan memnuniyeti ve motivasyonunu artırmak
Per. Hedef Tüm kurum çalıĢan memnuniyet oranını her yıl %5 oranında artırmak.
PERFORMANS HEDEFİ
2014 HEDEFİ
Takdirname, plaket, maaĢ veya hizmet ödülü alan personel
oranı/yıl (Yüzde)
Str. Amaç
2,00
2014 I. DÖNEM
2014 II. DÖNEM 2014 III. DÖNEM 2014 IV. DÖNEM
0,00
0,00
Tapu kadastro hizmetlerinin kalitesini artırmak ve iyileĢtirmek
Str. Hedef 2014 yılı sonuna kadar denetim, inceleme ve soruĢturma faaliyetlerinin kapsamını geniĢletmek
Per. Hedef
Denetimde verimliliğin ve etkinliliğin artırılması için yıllık teftiĢ programları ile tahkikler (ön inceleme, inceleme ve soruĢturma) ve özel
denetimlerin performansını her yıl toplamda bir önceki yıla göre %3 oranında artırmak.
PERFORMANS HEDEFİ
2014 HEDEFİ
2014 I. DÖNEM
2014 II. DÖNEM 2014 III. DÖNEM 2014 IV. DÖNEM
Ülke genelindeki tüm tapu ve kadastro müdürlükleri ile bölge
müdürlükleri genelinde yıllık denetimi yapılan birim oranı/yıl
(Yüzde)
20,00
0,00
18,06
Ġnceleme ve soruĢturma gerektiren Ģikayetlerin müfettiĢlerce
gerçekleĢme oranı/yıl (Yüzde)
100,00
100,00
100,00
VatandaĢ Ģikayetlerini azaltmak için Makam tarafından verilen
özel denetim görevlerinin tamamını gerçekleĢtirme oranı
(Yüzde)
100,00
100,00
100,00
39
PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
Yıl
2014
Birim
27.75.00.20 / TEFTĠġ KURULU BAġKANLIĞI
Performans Hedefi Yurtiçi ve yurtdıĢı toplantı ve eğitimlere katılan personel oranını her yıl %10 artırmak.
Stratejik Amaç
Kurumsal kapasiteyi geliĢtirmek
Stratejik Hedef
Personelin bilgi, beceri ve motivasyonunun artırılması ile etik kültür, etik değer ve
ilkelerinin geliĢtirilmesine yönelik yurtiçi ve yurtdıĢı eğitim ve danıĢmanlık hizmetleri
almak
Performans Göstergesi
Gerçekleşen
Hedef
Merkez ve taşra teşkilatı personeline yönelik bireysel
gelişim eğitimlerinin tamamının eğitim kurulu kararı
alınmasından itibaren 1 yıl içinde gerçekleşme oranı
(Yüzde)
1. Çeyrek
100,00
100,00
2. Çeyrek
3. Çeyrek
100,00
4. Çeyrek
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
100
Tanım
Personelimizin çağın ve teknolojinin gereklerine uygun olarak geliĢimlerini sağlamak
amacıyla merkezde ve Bölge Müdürlüklerinde düzenlenen bilgisayar, motivasyon, toplam
kalite ve halkla iliĢkiler v.b. personel geliĢtirme eğitimlerinin tamamının Eğitim Kurulu
Kararları alındığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir.
Göstergenin Kaynağı
Eğitim Kurulu kararından sonra ilgili BaĢkanlıkların eğitici taleplerinin tamamı
karĢılanmaktadır.
Performans Hedefi - Gerçekleşen
120,00
100,00
Hedeflenen GerçekleĢen
100,00
100,00 100,00
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
Hedeflenen
40
GerçekleĢen
PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
Yıl
2014
Birim
27.75.00.20 / TEFTĠġ KURULU BAġKANLIĞI
Performans Hedefi Yurtiçi ve yurtdıĢı toplantı ve eğitimlere katılan personel oranını her yıl %10 artırmak.
Stratejik Amaç
Kurumsal kapasiteyi geliĢtirmek
Stratejik Hedef
Personelin bilgi, beceri ve motivasyonunun artırılması ile etik kültür, etik değer ve
ilkelerinin geliĢtirilmesine yönelik yurtiçi ve yurtdıĢı eğitim ve danıĢmanlık hizmetleri
almak
Performans Göstergesi
Gerçekleşen
Hedef
Yolsuzluk ve sahtecilik ile mücadele kapsamında
merkez ve taşra birimlerini bilgilendirmek amacıyla
düzenlenen seminer sayısı/yıl (Adet)
1. Çeyrek
5,00
6,00
2. Çeyrek
3. Çeyrek
6,00
4. Çeyrek
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
120
Tanım
Yolsuzluk ve sahtecilikle mücadele kapsamında merkez ve taĢra birimi çalıĢanlarımızın
eğitilmesi için seminerler düzenleyerek bilgilendirilmeleri amaçlanmaktadır.
Göstergenin Kaynağı
tkgm.gov.tr etik konmisyonu bölümündeki etik eğitimleri sayfasından alınmıĢtır.
Performans Hedefi - Gerçekleşen
6,20
6,00
5,80
5,60
5,40
5,20
5,00
4,80
4,60
4,40
Hedeflenen GerçekleĢen
5,00
6,00
6,00
5,00
Hedeflenen
41
GerçekleĢen
PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
Yıl
2014
Birim
27.75.00.20 / TEFTĠġ KURULU BAġKANLIĞI
Performans Hedefi Tüm kurum çalıĢan memnuniyet oranını her yıl %5 oranında artırmak.
Stratejik Amaç
Kurumsal kapasiteyi geliĢtirmek
Stratejik Hedef
ÇalıĢan memnuniyeti ve motivasyonunu artırmak
Performans Göstergesi
Takdirname, plaket, maaş veya hizmet ödülü alan
personel oranı/yıl (Yüzde)
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
Gerçekleşen
Hedef
1. Çeyrek
2,00
0,00
2. Çeyrek
3. Çeyrek
4. Çeyrek
0,00
0
Tanım
Personel memnuniyetini ve verimliliğini arttırmak amaçlanmıĢtır.
Göstergenin Kaynağı
2010-2014 Stratejik Plan hazırlandıktan sonra Ģartları ve onay makamı konusunda DMK
122. maddesinde yapılan değiĢiklik
Performans Hedefi - Gerçekleşen
2,50
2,00
Hedeflenen GerçekleĢen
2,00
0,00
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
0,00
Hedeflenen
42
GerçekleĢen
PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
Yıl
2014
Birim
27.75.00.20 / TEFTĠġ KURULU BAġKANLIĞI
Performans Hedefi
Denetimde verimliliğin ve etkinliliğin artırılması için yıllık teftiĢ programları ile tahkikler (ön inceleme, inceleme ve soruĢturma) ve
özel denetimlerin performansını her yıl toplamda bir önceki yıla göre %3 oranında artırmak.
Stratejik Amaç
Tapu kadastro hizmetlerinin kalitesini artırmak ve iyileĢtirmek
Stratejik Hedef
2014 yılı sonuna kadar denetim, inceleme ve soruĢturma faaliyetlerinin kapsamını
geniĢletmek
Performans Göstergesi
Gerçekleşen
Hedef
Ülke genelindeki tüm tapu ve kadastro müdürlükleri
ile bölge müdürlükleri genelinde yıllık denetimi
yapılan birim oranı/yıl (Yüzde)
1. Çeyrek
20,00
0,00
2. Çeyrek
3. Çeyrek
18,06
4. Çeyrek
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
90,3
Tanım
Bu faaliyetin amacı ülke genelinde faal durumda bulunan Tapu Müdürlükleri ile Kadastro
Müdürlüklerinin ve Bölge Müdürlüklerimizin tamamının bir program dahilinde yıllık
denetimler yoluyla 2014 yılına kadar en azından bir kez denetime tabi tutulmalarını
sağlamaktır.
Göstergenin Kaynağı
2014 yılı teftiĢ programı 05.05.2014 tarihinde baĢlamıĢ ve iki dönem halinde
gerçekleĢtirilecek olup, 2014 yılı Haziran ayı sonu itibariyle 196 birimin teftiĢi
gerçekleĢtirilmiĢtir.
Performans Hedefi - Gerçekleşen
20,50
20,00
Hedeflenen GerçekleĢen
20,00
20,00
18,06
19,50
19,00
18,50
18,06
18,00
17,50
17,00
Hedeflenen
43
GerçekleĢen
PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
Yıl
2014
Birim
27.75.00.20 / TEFTĠġ KURULU BAġKANLIĞI
Performans Hedefi
Denetimde verimliliğin ve etkinliliğin artırılması için yıllık teftiĢ programları ile tahkikler (ön inceleme, inceleme ve soruĢturma) ve
özel denetimlerin performansını her yıl toplamda bir önceki yıla göre %3 oranında artırmak.
Stratejik Amaç
Tapu kadastro hizmetlerinin kalitesini artırmak ve iyileĢtirmek
Stratejik Hedef
2014 yılı sonuna kadar denetim, inceleme ve soruĢturma faaliyetlerinin kapsamını
geniĢletmek
Performans Göstergesi
Gerçekleşen
Hedef
İnceleme ve soruşturma gerektiren şikayetlerin
müfettişlerce gerçekleşme oranı/yıl (Yüzde)
1. Çeyrek
100,00
100,00
2. Çeyrek
3. Çeyrek
100,00
4. Çeyrek
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
100
Tanım
Yapılan tüm Ģikâyetler değerlendirilir. BaĢkanlığımız görevlendirilen müfettiĢlerce
baĢlatılan inceleme, ön inceleme ve soruĢturma dosyalarının tamamı
sonuçlandırılmaktadır. OluĢturulan raporların doğrultusunda ilgili BaĢkanlıklarınca
yapılması gereken iĢlemler de ayrıca takip edilmektedir.
Göstergenin Kaynağı
2014 Haziran sonu itibariyle BaĢkanlığımıza intikal eden 202 yakınma, Ģikayet , inceleme
talebi ve ihbar dilekçesinin tamamı değerlendirmeye alınarak iĢlemleri baĢlatılmıĢ ve
takibe alınmıĢtır.(Haziran 2014 BaĢkanlığımız aylık faaliyet raporundan alınmıĢtır).
Performans Hedefi - Gerçekleşen
120,00
100,00
Hedeflenen GerçekleĢen
100,00
100,00 100,00
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
Hedeflenen
44
GerçekleĢen
PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
Yıl
2014
Birim
27.75.00.20 / TEFTĠġ KURULU BAġKANLIĞI
Performans Hedefi
Denetimde verimliliğin ve etkinliliğin artırılması için yıllık teftiĢ programları ile tahkikler (ön inceleme, inceleme ve soruĢturma) ve
özel denetimlerin performansını her yıl toplamda bir önceki yıla göre %3 oranında artırmak.
Stratejik Amaç
Tapu kadastro hizmetlerinin kalitesini artırmak ve iyileĢtirmek
Stratejik Hedef
2014 yılı sonuna kadar denetim, inceleme ve soruĢturma faaliyetlerinin kapsamını
geniĢletmek
Performans Göstergesi
Gerçekleşen
Hedef
Vatandaş şikayetlerini azaltmak için Makam
tarafından verilen özel denetim görevlerinin
tamamını gerçekleştirme oranı (Yüzde)
1. Çeyrek
100,00
100,00
2. Çeyrek
3. Çeyrek
4. Çeyrek
100,00
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
100
Tanım
Bu faaliyet kapsamında gerek BaĢkanlığımızca gerekse talepler üzerine özel denetim
faaliyeti baĢlatılmaktadır. Faaliyet raporları BaĢkanlığımızca değerlendirilmektedir.
Göstergenin Kaynağı
2014 Haziran sonu itibariyle 32 adet birimin özel denetimi
gerçekleĢtirilmiĢtir.(BaĢkanlığımız aylık faaliyet raporundan alınmıĢtır).
Performans Hedefi - Gerçekleşen
120,00
100,00
Hedeflenen GerçekleĢen
100,00
100,00 100,00
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
Hedeflenen
45
GerçekleĢen
BİRİM GÖSTERGELERİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU
Yıl
2014
Birim
27.75.00.23 / STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE
BAġKANLIĞI
Str. Amaç Kurumsal kapasiteyi geliĢtirmek
Str. Hedef
Personelin bilgi, beceri ve motivasyonunun artırılması ile etik kültür, etik değer ve ilkelerinin geliĢtirilmesine yönelik yurtiçi ve yurtdıĢı eğitim
ve danıĢmanlık hizmetleri almak
Per. Hedef
Yurtiçi ve yurtdıĢı toplantı ve eğitimlere katılan personel oranını her yıl %10 artırmak.
Sürekli Kurumsal GeliĢim Projesi kapsamında kurumun Kalite Yönetim Sistemi sürdürülebilirliğini sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ
Mesleki, teknik ve yurtdıĢı eğitimlere katılan personel oranı/yıl
(Yüzde)
Kalite Yönetim Sistemi kapsamında merkez ve taĢra
birimlerinin iç tetkiklerinin yapılması. (Yüzde)
2014 HEDEFİ
2014 I. DÖNEM
2014 II. DÖNEM 2014 III. DÖNEM 2014 IV. DÖNEM
15,00
38,00
38,00
100,00
0,00
100,00
Str. Amaç Kurumsal kapasiteyi geliĢtirmek
Str. Hedef ÇalıĢan memnuniyeti ve motivasyonunu artırmak
Per. Hedef Tüm kurum çalıĢan memnuniyet oranını her yıl %5 oranında artırmak.
PERFORMANS HEDEFİ
2014 HEDEFİ
2014 I. DÖNEM
2014 II. DÖNEM 2014 III. DÖNEM 2014 IV. DÖNEM
Takdirname, plaket, maaĢ veya hizmet ödülü alan personel
oranı/yıl (Yüzde)
2,00
0,00
0,00
ÇalıĢan memnuniyeti anketi kapsamında verilen cevabın
olumlu yönde bir önceki yıla göre artıĢ oranı/yıl (Yüzde)
4,00
1,00
3,00
46
PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
Yıl
2014
Birim
27.75.00.23 / STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI
Performans Hedefi Yurtiçi ve yurtdıĢı toplantı ve eğitimlere katılan personel oranını her yıl %10 artırmak.
Stratejik Amaç
Kurumsal kapasiteyi geliĢtirmek
Stratejik Hedef
Personelin bilgi, beceri ve motivasyonunun artırılması ile etik kültür, etik değer ve
ilkelerinin geliĢtirilmesine yönelik yurtiçi ve yurtdıĢı eğitim ve danıĢmanlık hizmetleri
almak
Performans Göstergesi
Gerçekleşen
Hedef
Mesleki, teknik ve yurtdışı eğitimlere katılan
personel oranı/yıl (Yüzde)
1. Çeyrek
15,00
38,00
2. Çeyrek
3. Çeyrek
4. Çeyrek
38,00
253
Tanım
Personel memnuniyetini ve verimliliğini arttırmak amaçlanmıĢtır.
Göstergenin Kaynağı
Personel Koordinasyon ve Planlama ġubesi
Performans Hedefi - Gerçekleşen
40,00
35,00
Hedeflenen GerçekleĢen
15,00
38,00
38,00
30,00
25,00
20,00
15,00
15,00
10,00
5,00
0,00
Hedeflenen
47
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
GerçekleĢen
PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
Yıl
2014
Birim
27.75.00.23 / STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI
Performans Hedefi Sürekli Kurumsal GeliĢim Projesi kapsamında kurumun Kalite Yönetim Sistemi sürdürülebilirliğini sağlamak.
Stratejik Amaç
Kurumsal kapasiteyi geliĢtirmek
Stratejik Hedef
Personelin bilgi, beceri ve motivasyonunun artırılması ile etik kültür, etik değer ve
ilkelerinin geliĢtirilmesine yönelik yurtiçi ve yurtdıĢı eğitim ve danıĢmanlık hizmetleri
almak
Performans Göstergesi
Gerçekleşen
Hedef
Kalite Yönetim Sistemi kapsamında merkez ve taşra
birimlerinin iç tetkiklerinin yapılması. (Yüzde)
1. Çeyrek
100,00
0,00
2. Çeyrek
3. Çeyrek
100,00
4. Çeyrek
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
100
Tanım
Sürekli Kurumsal GeliĢim Projesi kapsamında merkez ve taĢra birimlerine TS EN ĠSO
9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi belgelendirme iĢlemi tamamlanmıĢtır. Kalite Yönetim
Sisteminin geliĢtirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması için tüm merkez ve taĢra
birimlerimizin belirli periyotlarda iç tetkiklerinin yapılması gerekmektedir.
Göstergenin Kaynağı
Kalite Müdürlüğü
Performans Hedefi - Gerçekleşen
120,00
100,00
Hedeflenen GerçekleĢen
100,00
100,00 100,00
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
Hedeflenen
48
GerçekleĢen
PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
Yıl
2014
Birim
27.75.00.23 / STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI
Performans Hedefi Tüm kurum çalıĢan memnuniyet oranını her yıl %5 oranında artırmak.
Stratejik Amaç
Kurumsal kapasiteyi geliĢtirmek
Stratejik Hedef
ÇalıĢan memnuniyeti ve motivasyonunu artırmak
Performans Göstergesi
Takdirname, plaket, maaş veya hizmet ödülü alan
personel oranı/yıl (Yüzde)
1. Çeyrek
2,00
0,00
2. Çeyrek
3. Çeyrek
4. Çeyrek
0,00
0
Tanım
Personel memnuniyetini ve verimliliğini arttırmak amaçlanmıĢtır.
Göstergenin Kaynağı
Personel Koordinasyon ve Planlama ġubesi
Performans Hedefi - Gerçekleşen
2,50
2,00
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
Gerçekleşen
Hedef
Hedeflenen GerçekleĢen
2,00
0,00
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
0,00
Hedeflenen
49
GerçekleĢen
PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
Yıl
2014
Birim
27.75.00.23 / STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI
Performans Hedefi Tüm kurum çalıĢan memnuniyet oranını her yıl %5 oranında artırmak.
Stratejik Amaç
Kurumsal kapasiteyi geliĢtirmek
Stratejik Hedef
ÇalıĢan memnuniyeti ve motivasyonunu artırmak
Performans Göstergesi
Gerçekleşen
Hedef
Çalışan memnuniyeti anketi kapsamında verilen
cevabın olumlu yönde bir önceki yıla göre artış
oranı/yıl (Yüzde)
1. Çeyrek
4,00
1,00
2. Çeyrek
3. Çeyrek
3,00
4. Çeyrek
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
75
Tanım
Kalite ve standartlarının geliĢtirilerek çalıĢan memnuniyeti oranının her yıl %4 arttırılması
hedeflenmektedir.
Göstergenin Kaynağı
Kalite Müdürlüğü
Performans Hedefi - Gerçekleşen
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
Hedeflenen GerçekleĢen
4,00
4,00
3,00
3,00
Hedeflenen
50
GerçekleĢen
BİRİM GÖSTERGELERİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU
Yıl
2014
Birim
27.75.00.24 / HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ
Str. Amaç
Kurumsal kapasiteyi geliĢtirmek
Str. Hedef
Personelin bilgi, beceri ve motivasyonunun artırılması ile etik kültür, etik değer ve ilkelerinin geliĢtirilmesine yönelik yurtiçi ve yurtdıĢı eğitim
ve danıĢmanlık hizmetleri almak
Per. Hedef Yurtiçi ve yurtdıĢı toplantı ve eğitimlere katılan personel oranını her yıl %10 artırmak.
PERFORMANS HEDEFİ
2014 HEDEFİ
Mesleki, teknik ve yurtdıĢı eğitimlere katılan personel oranı/yıl
(Yüzde)
Str. Amaç
Kurumsal kapasiteyi geliĢtirmek
Str. Hedef
ÇalıĢan memnuniyeti ve motivasyonunu artırmak
15,00
2014 I. DÖNEM
32,00
2014 II. DÖNEM 2014 III. DÖNEM 2014 IV. DÖNEM
43,00
Per. Hedef Tüm kurum çalıĢan memnuniyet oranını her yıl %5 oranında artırmak.
PERFORMANS HEDEFİ
2014 HEDEFİ
Takdirname, plaket, maaĢ veya hizmet ödülü alan personel
oranı/yıl (Yüzde)
2,00
2014 I. DÖNEM
0,00
2014 II. DÖNEM 2014 III. DÖNEM 2014 IV. DÖNEM
0,00
Str. Amaç
Tapu kadastro hizmetlerinin kalitesini artırmak ve iyileĢtirmek
Str. Hedef
Elektronik ortamda hizmet sunumunu artırmak
Per. Hedef
Elektronik ortamda sunulması planlanan hizmetlere iliĢkin çalıĢmaları tamamlayarak iĢlemlerini bu hizmetlerin web üzerinden sunulmasını
sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ
Ġdarenin taraf olduğu davalarla ilgili mahkeme kararlarının web
sitesinde yayınlanma oranı/yıl (Yüzde)
2014 HEDEFİ
50,00
51
2014 I. DÖNEM
5,00
2014 II. DÖNEM 2014 III. DÖNEM 2014 IV. DÖNEM
43,00
PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
Yıl
2014
Birim
27.75.00.24 / HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ
Performans Hedefi Yurtiçi ve yurtdıĢı toplantı ve eğitimlere katılan personel oranını her yıl %10 artırmak.
Stratejik Amaç
Kurumsal kapasiteyi geliĢtirmek
Stratejik Hedef
Personelin bilgi, beceri ve motivasyonunun artırılması ile etik kültür, etik değer ve
ilkelerinin geliĢtirilmesine yönelik yurtiçi ve yurtdıĢı eğitim ve danıĢmanlık hizmetleri
almak
Performans Göstergesi
Gerçekleşen
Hedef
Mesleki, teknik ve yurtdışı eğitimlere katılan
personel oranı/yıl (Yüzde)
1. Çeyrek
15,00
2. Çeyrek
32,00
3. Çeyrek
43,00
4. Çeyrek
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
287
Tanım
Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personelimizin kiĢisel geliĢimlerine katkı
sağlamak ile mesleki bilgi ve yeterliliğini çağın gereklerine uygun hale getirmek amacıyla
her yıl 5 birim personelinin mesleki, teknolojik ve yurtdıĢı eğitimlerine katılımının
sağlanması ve 3 personele dil eğitiminin sağlanması hedeflenmektedir.
Göstergenin Kaynağı
Hukuk MüĢavirliği ġube Müdürlüğü
Performans Hedefi - Gerçekleşen
50,00
45,00
40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
Hedeflenen GerçekleĢen
15,00
43,00
43,00
15,00
Hedeflenen
52
GerçekleĢen
PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
Yıl
2014
Birim
27.75.00.24 / HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ
Performans Hedefi Tüm kurum çalıĢan memnuniyet oranını her yıl %5 oranında artırmak.
Stratejik Amaç
Kurumsal kapasiteyi geliĢtirmek
Stratejik Hedef
ÇalıĢan memnuniyeti ve motivasyonunu artırmak
Performans Göstergesi
Takdirname, plaket, maaş veya hizmet ödülü alan
personel oranı/yıl (Yüzde)
1. Çeyrek
2,00
2. Çeyrek
0,00
3. Çeyrek
4. Çeyrek
0,00
0
Tanım
Personel memnuniyetini ve verimliliğini arttırmak amaçlanmıĢtır.
Göstergenin Kaynağı
Hukuk MüĢavirliği ġube Müdürlüğü
Performans Hedefi - Gerçekleşen
2,50
2,00
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
Gerçekleşen
Hedef
Hedeflenen GerçekleĢen
2,00
0,00
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
0,00
Hedeflenen
53
GerçekleĢen
PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
Yıl
2014
Birim
27.75.00.24 / HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ
Performans Hedefi
Elektronik ortamda sunulması planlanan hizmetlere iliĢkin çalıĢmaları tamamlayarak iĢlemlerini bu hizmetlerin web üzerinden
sunulmasını sağlamak.
Stratejik Amaç
Tapu kadastro hizmetlerinin kalitesini artırmak ve iyileĢtirmek
Stratejik Hedef
Elektronik ortamda hizmet sunumunu artırmak
Performans Göstergesi
Gerçekleşen
Hedef
İdarenin taraf olduğu davalarla ilgili mahkeme
kararlarının web sitesinde yayınlanma oranı/yıl
(Yüzde)
1. Çeyrek
50,00
2. Çeyrek
5,00
3. Çeyrek
43,00
4. Çeyrek
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
86
Tanım
Mahkeme kararları ve birimimizden verilen görüĢler web sitemizde yayımlanmaktadır.
Göstergenin Kaynağı
Hukuk MüĢavirliği ġube Müdürlüğü
Performans Hedefi - Gerçekleşen
52,00
50,00
Hedeflenen GerçekleĢen
50,00
50,00
43,00
48,00
46,00
43,00
44,00
42,00
40,00
38,00
Hedeflenen
54
GerçekleĢen
BİRİM GÖSTERGELERİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU
Yıl
Birim
Str. Amaç
Str. Hedef
2014
27.75.30.00 / YABANCI ĠġLER DAĠRESĠ
BAġKANLIĞI
Kurumsal kapasiteyi geliĢtirmek
Personelin bilgi, beceri ve motivasyonunun artırılması ile etik kültür, etik değer ve ilkelerinin geliĢtirilmesine yönelik yurtiçi ve yurtdıĢı eğitim
ve danıĢmanlık hizmetleri almak
Per. Hedef Yurtiçi ve yurtdıĢı toplantı ve eğitimlere katılan personel oranını her yıl %10 artırmak.
PERFORMANS HEDEFİ
2014 HEDEFİ
Mesleki, teknik ve yurtdıĢı eğitimlere katılan personel oranı/yıl
(Yüzde)
Yabancı dil eğitimi alan personel sayısı/yıl (Adet)
Str. Amaç
Kurumsal kapasiteyi geliĢtirmek
Str. Hedef
ÇalıĢan memnuniyeti ve motivasyonunu artırmak
2014 I. DÖNEM
2014 II. DÖNEM 2014 III. DÖNEM 2014 IV. DÖNEM
15,00
8,00
16,00
2,00
0,00
0,00
Per. Hedef Tüm kurum çalıĢan memnuniyet oranını her yıl %5 oranında artırmak.
PERFORMANS HEDEFİ
2014 HEDEFİ
Takdirname, plaket, maaĢ veya hizmet ödülü alan personel
oranı/yıl (Yüzde)
2014 I. DÖNEM
2,00
Str. Amaç
Tapu kadastro hizmetlerinin kalitesini artırmak ve iyileĢtirmek
Str. Hedef
MüĢteri memnuniyet oranını bir önceki yıla göre %2 artırmak
2014 II. DÖNEM 2014 III. DÖNEM 2014 IV. DÖNEM
0,00
0,00
Per. Hedef MüĢteri memnuniyet oranını bir önceki yıla göre %2 artırmak.
PERFORMANS HEDEFİ
2014 HEDEFİ
2014 I. DÖNEM
2014 II. DÖNEM 2014 III. DÖNEM 2014 IV. DÖNEM
Yabancı ülkelerde yaĢayan vatandaĢlarımızın mülkiyet
sorununun çözüm oranı/yıl (Yüzde)
100,00
100,00
100,00
Ülkemizdeki yabancıların mülkiyet iĢlerinin çözüme
kavuĢturulma oranı/yıl (Yüzde)
100,00
100,00
100,00
3,00
1,00
1,00
Görevlendirme yapılan ülke sayısı/yıl (Adet)
Str. Amaç
Kurumu yeniden yapılandırmak
Str. Hedef
YurtdıĢı iliĢkilerini geliĢtirmek amacıyla eĢdeğer kurumlarla iĢbirliği yapmak
Per. Hedef YurtdıĢı iliĢkilerini geliĢtirmek amacıyla eĢdeğer kurumlarla toplam 3 adet iĢbirliği gerçekleĢtirmek.
PERFORMANS HEDEFİ
ĠĢbirliği yapılan yurtdıĢı kurum/ülke sayısı/yıl (Adet)
2014 HEDEFİ
1,00
55
2014 I. DÖNEM
0,00
2014 II. DÖNEM 2014 III. DÖNEM 2014 IV. DÖNEM
0,00
PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
Yıl
2014
Birim
27.75.30.00 / YABANCI ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Performans Hedefi Yurtiçi ve yurtdıĢı toplantı ve eğitimlere katılan personel oranını her yıl %10 artırmak.
Stratejik Amaç
Kurumsal kapasiteyi geliĢtirmek
Stratejik Hedef
Personelin bilgi, beceri ve motivasyonunun artırılması ile etik kültür, etik değer ve
ilkelerinin geliĢtirilmesine yönelik yurtiçi ve yurtdıĢı eğitim ve danıĢmanlık hizmetleri
almak
Performans Göstergesi
Gerçekleşen
Hedef
Mesleki, teknik ve yurtdışı eğitimlere katılan
personel oranı/yıl (Yüzde)
1. Çeyrek
15,00
2. Çeyrek
8,00
3. Çeyrek
16,00
4. Çeyrek
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
107
Tanım
Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personelimizin kiĢisel geliĢimlerine katkı
sağlamak ile mesleki bilgi ve yeterliliğini çağın gereklerine uygun hale getirmek amacıyla
her yıl 5 birim personelinin mesleki, teknolojik ve yurtdıĢı eğitimlerine katılımının
sağlanması ve 3 personele dil eğitiminin sağlanması hedeflenmektedir.
Göstergenin Kaynağı
ĠDARĠ VE MALĠ ĠġLER SERVĠSĠ
Performans Hedefi - Gerçekleşen
16,20
16,00
15,80
15,60
15,40
15,20
15,00
14,80
14,60
14,40
Hedeflenen GerçekleĢen
15,00
16,00
16,00
15,00
Hedeflenen
56
GerçekleĢen
PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
Yıl
2014
Birim
27.75.30.00 / YABANCI ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Performans Hedefi Yurtiçi ve yurtdıĢı toplantı ve eğitimlere katılan personel oranını her yıl %10 artırmak.
Stratejik Amaç
Kurumsal kapasiteyi geliĢtirmek
Stratejik Hedef
Personelin bilgi, beceri ve motivasyonunun artırılması ile etik kültür, etik değer ve
ilkelerinin geliĢtirilmesine yönelik yurtiçi ve yurtdıĢı eğitim ve danıĢmanlık hizmetleri
almak
Performans Göstergesi
Yabancı dil eğitimi alan personel sayısı/yıl (Adet)
1. Çeyrek
2,00
2. Çeyrek
0,00
3. Çeyrek
4. Çeyrek
0,00
0
Tanım
Personelimize yabancı dil eğitiminin sağlanması hedeflenmektedir.
Göstergenin Kaynağı
ĠDARĠ VE MALĠ ĠġLER SERVĠSĠ
Performans Hedefi - Gerçekleşen
2,50
2,00
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
Gerçekleşen
Hedef
Hedeflenen GerçekleĢen
2,00
0,00
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
0,00
Hedeflenen
57
GerçekleĢen
PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
Yıl
2014
Birim
27.75.30.00 / YABANCI ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Performans Hedefi Tüm kurum çalıĢan memnuniyet oranını her yıl %5 oranında artırmak.
Stratejik Amaç
Kurumsal kapasiteyi geliĢtirmek
Stratejik Hedef
ÇalıĢan memnuniyeti ve motivasyonunu artırmak
Performans Göstergesi
Takdirname, plaket, maaş veya hizmet ödülü alan
personel oranı/yıl (Yüzde)
1. Çeyrek
2,00
2. Çeyrek
0,00
3. Çeyrek
4. Çeyrek
0,00
0
Tanım
Personel memnuniyetini ve verimliliğini arttırmak amaçlanmıĢtır.
Göstergenin Kaynağı
ĠDARĠ VE MALĠ ĠġLER SERVĠSĠ
Performans Hedefi - Gerçekleşen
2,50
2,00
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
Gerçekleşen
Hedef
Hedeflenen GerçekleĢen
2,00
0,00
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
0,00
Hedeflenen
58
GerçekleĢen
PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
Yıl
2014
Birim
27.75.30.00 / YABANCI ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Performans Hedefi MüĢteri memnuniyet oranını bir önceki yıla göre %2 artırmak.
Stratejik Amaç
Tapu kadastro hizmetlerinin kalitesini artırmak ve iyileĢtirmek
Stratejik Hedef
MüĢteri memnuniyet oranını bir önceki yıla göre %2 artırmak
Performans Göstergesi
Gerçekleşen
Hedef
Yabancı ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızın
mülkiyet sorununun çözüm oranı/yıl (Yüzde)
1. Çeyrek
100,00
100,00
2. Çeyrek
3. Çeyrek
100,00
4. Çeyrek
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
100
Tanım
Yurt dıĢında yaĢayan vatandaĢlarımızın mülkiyet sorunlarının o ülke yetkilileriyle
görüĢerek ve gerekli diyalog kurularak çözülmesini sağlamak.
Göstergenin Kaynağı
YurtdıĢı ĠĢlemler Birimi
Performans Hedefi - Gerçekleşen
120,00
100,00
Hedeflenen GerçekleĢen
100,00
100,00 100,00
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
Hedeflenen
59
GerçekleĢen
PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
Yıl
2014
Birim
27.75.30.00 / YABANCI ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Performans Hedefi MüĢteri memnuniyet oranını bir önceki yıla göre %2 artırmak.
Stratejik Amaç
Tapu kadastro hizmetlerinin kalitesini artırmak ve iyileĢtirmek
Stratejik Hedef
MüĢteri memnuniyet oranını bir önceki yıla göre %2 artırmak
Performans Göstergesi
Gerçekleşen
Hedef
Ülkemizdeki yabancıların mülkiyet işlerinin çözüme
kavuşturulma oranı/yıl (Yüzde)
1. Çeyrek
100,00
100,00
2. Çeyrek
3. Çeyrek
100,00
4. Çeyrek
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
100
Tanım
Ülkemizde yaĢayan yabancıların mevzuat hükümlerine göre taĢınmaz edinimlerinin
sağlanması ve takibini yapılması.
Göstergenin Kaynağı
Tüm Birimler
Performans Hedefi - Gerçekleşen
120,00
100,00
Hedeflenen GerçekleĢen
100,00
100,00 100,00
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
Hedeflenen
60
GerçekleĢen
PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
Yıl
2014
Birim
27.75.30.00 / YABANCI ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Performans Hedefi MüĢteri memnuniyet oranını bir önceki yıla göre %2 artırmak.
Stratejik Amaç
Tapu kadastro hizmetlerinin kalitesini artırmak ve iyileĢtirmek
Stratejik Hedef
MüĢteri memnuniyet oranını bir önceki yıla göre %2 artırmak
Performans Göstergesi
Gerçekleşen
Hedef
Görevlendirme yapılan ülke sayısı/yıl (Adet)
1. Çeyrek
3,00
1,00
2. Çeyrek
3. Çeyrek
1,00
4. Çeyrek
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
33
Tanım
MüĢteri memnuniyeti kapsamında yerli ve yabancı vatandaĢların yurtdıĢından
mülkiyetindeki gayrimenkullerle ilgili iĢlemleri yapabilmesi amaçlanmaktadır.
Göstergenin Kaynağı
YurtdıĢı ĠĢlemler Birimi
Performans Hedefi - Gerçekleşen
3,5
3
3
Hedeflenen GerçekleĢen
3,00
0,00
2,5
2
1,5
1
1
0,5
0
Hedeflenen
61
GerçekleĢen
PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
Yıl
2014
Birim
27.75.30.00 / YABANCI ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Performans Hedefi YurtdıĢı iliĢkilerini geliĢtirmek amacıyla eĢdeğer kurumlarla toplam 3 adet iĢbirliği gerçekleĢtirmek.
Stratejik Amaç
Kurumu yeniden yapılandırmak
Stratejik Hedef
YurtdıĢı iliĢkilerini geliĢtirmek amacıyla eĢdeğer kurumlarla iĢbirliği yapmak
Performans Göstergesi
İşbirliği yapılan yurtdışı kurum/ülke sayısı/yıl (Adet)
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
Gerçekleşen
Hedef
1. Çeyrek
1,00
0,00
2. Çeyrek
3. Çeyrek
0,00
4. Çeyrek
0
Tanım
ĠĢbirliği yapılan ülkelerle bilgi alıĢveriĢinde bulunarak Kurumun vizyonunu geliĢtirmek yeni
teknolojilere ayak uydurarak sistemimizi son teknolojiye uygun hale getirmek. Ve ayrıca
Hizmet alımı için iĢ birliği talebinde bulunan diğer ülkelere yapılacak olan protokoller
çerçevesinde hizmet vermek ve bilgi alıĢ veriĢinde bulunmak.
Göstergenin Kaynağı
Tüm Birimler
Performans Hedefi - Gerçekleşen
1,20
1,00
Hedeflenen GerçekleĢen
1,00
0,00
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
0,00
Hedeflenen
62
GerçekleĢen
BİRİM GÖSTERGELERİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU
Yıl
2014
Birim
27.75.33.00 / TAPU DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Str. Amaç
Kurumsal kapasiteyi geliĢtirmek
Str. Hedef
Her yıl 1 kongre, panel veya seminer düzenlemek
Per. Hedef Her yıl ulusal veya uluslararası olmak üzere geniĢ katılımlı bir kongre, panel veya seminer düzenlemek.
PERFORMANS HEDEFİ
2014 HEDEFİ
Düzenlenen kongre, panel veya seminer sayısı (Adet)
Str. Amaç
1,00
2014 I. DÖNEM
0,00
2014 II. DÖNEM 2014 III. DÖNEM 2014 IV. DÖNEM
0,00
Kurumsal kapasiteyi geliĢtirmek
Personelin bilgi, beceri ve motivasyonunun artırılması ile etik kültür, etik değer ve ilkelerinin geliĢtirilmesine yönelik yurtiçi ve yurtdıĢı eğitim
ve danıĢmanlık hizmetleri almak
Per. Hedef Yurtiçi ve yurtdıĢı toplantı ve eğitimlere katılan personel oranını her yıl %10 artırmak.
Str. Hedef
PERFORMANS HEDEFİ
2014 HEDEFİ
Mesleki, teknik ve yurtdıĢı eğitimlere katılan personel oranı/yıl
(Yüzde)
Yabancı dil eğitimi alan personel sayısı/yıl (Adet)
Str. Amaç
Kurumsal kapasiteyi geliĢtirmek
Str. Hedef
ÇalıĢan memnuniyeti ve motivasyonunu artırmak
2014 I. DÖNEM
2014 II. DÖNEM 2014 III. DÖNEM 2014 IV. DÖNEM
15,00
0,00
0,00
2,00
0,00
2,00
Per. Hedef Tüm kurum çalıĢan memnuniyet oranını her yıl %5 oranında artırmak.
PERFORMANS HEDEFİ
2014 HEDEFİ
Takdirname, plaket, maaĢ veya hizmet ödülü alan personel
oranı/yıl (Yüzde)
2,00
Str. Amaç
Tapu kadastro hizmetlerinin kalitesini artırmak ve iyileĢtirmek
Str. Hedef
MüĢteri memnuniyet oranını bir önceki yıla göre %2 artırmak
2014 I. DÖNEM
0,00
2014 II. DÖNEM 2014 III. DÖNEM 2014 IV. DÖNEM
0,00
Per. Hedef MüĢteri memnuniyet oranını bir önceki yıla göre %2 artırmak.
PERFORMANS HEDEFİ
2014 HEDEFİ
2014 I. DÖNEM
2014 II. DÖNEM 2014 III. DÖNEM 2014 IV. DÖNEM
Hizmet kalitesi ve etkinliğini arttırmak üzere LCD izleme
mönitörü kurulan müdürlük sayısı/yıl (Adet)
100,00
0,00
0,00
Uygulamaya yönelik mevzuat çalıĢmalarının tamamlanma
oranı/yıl (Oran)
100,00
0,00
30,00
Güvenlik kamera sistemi kurulan müdürlük sayısı/yıl (Adet)
150,00
0,00
0,00
63
PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
Yıl
2014
Birim
27.75.33.00 / TAPU DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Performans Hedefi Her yıl ulusal veya uluslararası olmak üzere geniĢ katılımlı bir kongre, panel veya seminer düzenlemek.
Stratejik Amaç
Kurumsal kapasiteyi geliĢtirmek
Stratejik Hedef
Her yıl 1 kongre, panel veya seminer düzenlemek
Performans Göstergesi
Düzenlenen kongre, panel veya seminer sayısı (Adet)
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
Gerçekleşen
Hedef
1. Çeyrek
1,00
0,00
2. Çeyrek
3. Çeyrek
0,00
4. Çeyrek
0
Tanım
Kurumun insan kaynakları kapasitesini geliĢtirmek, çalıĢmaların etkin, verimli, zamanında
ve teknolojik geliĢmeler ile mevzuata uygun Ģekilde yürütülmesi için gerçekleĢtirilecek
faaliyetlerin kadastro ve Tapu mevzuatı oturumlarını gerçekleĢtirmek.
Göstergenin Kaynağı
GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMININ TAKDĠRĠ
Performans Hedefi - Gerçekleşen
1,20
1,00
Hedeflenen GerçekleĢen
1,00
0,00
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
0,00
Hedeflenen
64
GerçekleĢen
PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
Yıl
2014
Birim
27.75.33.00 / TAPU DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Performans Hedefi Yurtiçi ve yurtdıĢı toplantı ve eğitimlere katılan personel oranını her yıl %10 artırmak.
Stratejik Amaç
Kurumsal kapasiteyi geliĢtirmek
Stratejik Hedef
Personelin bilgi, beceri ve motivasyonunun artırılması ile etik kültür, etik değer ve
ilkelerinin geliĢtirilmesine yönelik yurtiçi ve yurtdıĢı eğitim ve danıĢmanlık hizmetleri
almak
Performans Göstergesi
Mesleki, teknik ve yurtdışı eğitimlere katılan
personel oranı/yıl (Yüzde)
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
Gerçekleşen
Hedef
1. Çeyrek
15,00
0,00
2. Çeyrek
3. Çeyrek
0,00
4. Çeyrek
0
Tanım
Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personelimizin kiĢisel geliĢimlerine katkı
sağlamak ile mesleki bilgi ve yeterliliğini çağın gereklerine uygun hale getirmek amacıyla
her yıl 5 birim personelinin mesleki, teknolojik ve yurtdıĢı eğitimlerine katılımının
sağlanması ve 3 personele dil eğitiminin sağlanması hedeflenmektedir.
Göstergenin Kaynağı
BAġKANLIK ÖZLÜK BĠRĠMĠ
Performans Hedefi - Gerçekleşen
16,00
14,00
Hedeflenen GerçekleĢen
15,00
15,00
0,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
0,00
Hedeflenen
65
GerçekleĢen
PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
Yıl
2014
Birim
27.75.33.00 / TAPU DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Performans Hedefi Yurtiçi ve yurtdıĢı toplantı ve eğitimlere katılan personel oranını her yıl %10 artırmak.
Stratejik Amaç
Kurumsal kapasiteyi geliĢtirmek
Stratejik Hedef
Personelin bilgi, beceri ve motivasyonunun artırılması ile etik kültür, etik değer ve
ilkelerinin geliĢtirilmesine yönelik yurtiçi ve yurtdıĢı eğitim ve danıĢmanlık hizmetleri
almak
Performans Göstergesi
Gerçekleşen
Hedef
Yabancı dil eğitimi alan personel sayısı/yıl (Adet)
1. Çeyrek
2,00
0,00
2. Çeyrek
3. Çeyrek
4. Çeyrek
2,00
100
Tanım
Personelimize yabancı dil eğitiminin sağlanması hedeflenmektedir.
Göstergenin Kaynağı
BAġKANLIK ÖZLÜK BĠRĠMĠ
Performans Hedefi - Gerçekleşen
2,50
2,00
Hedeflenen GerçekleĢen
2,00
2,00
2,00
2,00
Hedeflenen
GerçekleĢen
1,50
1,00
0,50
0,00
66
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
Yıl
2014
Birim
27.75.33.00 / TAPU DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Performans Hedefi Tüm kurum çalıĢan memnuniyet oranını her yıl %5 oranında artırmak.
Stratejik Amaç
Kurumsal kapasiteyi geliĢtirmek
Stratejik Hedef
ÇalıĢan memnuniyeti ve motivasyonunu artırmak
Performans Göstergesi
Takdirname, plaket, maaş veya hizmet ödülü alan
personel oranı/yıl (Yüzde)
1. Çeyrek
2,00
0,00
2. Çeyrek
3. Çeyrek
4. Çeyrek
0,00
0
Tanım
Personel memnuniyetini ve verimliliğini arttırmak amaçlanmıĢtır.
Göstergenin Kaynağı
BAġKANLIK ÖZLÜK BĠRĠMĠ
Performans Hedefi - Gerçekleşen
2,50
2,00
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
Gerçekleşen
Hedef
Hedeflenen GerçekleĢen
2,00
0,00
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
0,00
Hedeflenen
67
GerçekleĢen
PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
Yıl
2014
Birim
27.75.33.00 / TAPU DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Performans Hedefi MüĢteri memnuniyet oranını bir önceki yıla göre %2 artırmak.
Stratejik Amaç
Tapu kadastro hizmetlerinin kalitesini artırmak ve iyileĢtirmek
Stratejik Hedef
MüĢteri memnuniyet oranını bir önceki yıla göre %2 artırmak
Performans Göstergesi
Hizmet kalitesi ve etkinliğini arttırmak üzere LCD
izleme mönitörü kurulan müdürlük sayısı/yıl (Adet)
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
Gerçekleşen
Hedef
1. Çeyrek
100,00
0,00
2. Çeyrek
3. Çeyrek
0,00
4. Çeyrek
0
Tanım
MüĢteri memnuniyeti ile Ģeffaflık ve vatandaĢların iĢ akıĢını LCD ekrandan izleyerek
bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.
Göstergenin Kaynağı
DONANIM SERVĠSĠ
Performans Hedefi - Gerçekleşen
120,00
100,00
Hedeflenen GerçekleĢen
0,00
100,00 100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
0,00
Hedeflenen
68
GerçekleĢen
PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
Yıl
2014
Birim
27.75.33.00 / TAPU DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Performans Hedefi MüĢteri memnuniyet oranını bir önceki yıla göre %2 artırmak.
Stratejik Amaç
Tapu kadastro hizmetlerinin kalitesini artırmak ve iyileĢtirmek
Stratejik Hedef
MüĢteri memnuniyet oranını bir önceki yıla göre %2 artırmak
Performans Göstergesi
Gerçekleşen
Hedef
Uygulamaya yönelik mevzuat çalışmalarının
tamamlanma oranı/yıl (Oran)
1. Çeyrek
100,00
0,00
2. Çeyrek
3. Çeyrek
30,00
4. Çeyrek
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
30
Tanım
Tapu ve kadastro uygulamalarına yönelik gerekli mevzuat çalıĢmalarının süratle
tamamlanarak uygulamaya sokulması amaçlanmaktadır.
Göstergenin Kaynağı
MEVZUAT BĠRĠMĠ
Performans Hedefi - Gerçekleşen
120,00
100,00
Hedeflenen GerçekleĢen
30,00
100,00 100,00
80,00
60,00
40,00
30,00
20,00
0,00
Hedeflenen
69
GerçekleĢen
PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
Yıl
2014
Birim
27.75.33.00 / TAPU DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Performans Hedefi MüĢteri memnuniyet oranını bir önceki yıla göre %2 artırmak.
Stratejik Amaç
Tapu kadastro hizmetlerinin kalitesini artırmak ve iyileĢtirmek
Stratejik Hedef
MüĢteri memnuniyet oranını bir önceki yıla göre %2 artırmak
Performans Göstergesi
Güvenlik kamera sistemi kurulan müdürlük sayısı/yıl
(Adet)
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
Gerçekleşen
Hedef
1. Çeyrek
150,00
0,00
2. Çeyrek
3. Çeyrek
0,00
4. Çeyrek
0
Tanım
MüĢteri memnuniyetini artırmak, suiistimalleri izole etmek amacıyla tapu sicil
müdürlüklerinde bekleme salonları, akit masası ve bankoları görüntüleyecek Ģekilde
güvenlik kamerası kurulması amaçlanmaktadır.
Göstergenin Kaynağı
DONANIM SERVĠSĠ
Performans Hedefi - Gerçekleşen
160,00
140,00
Hedeflenen GerçekleĢen
150,00
150,00
0,00
120,00
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
0,00
Hedeflenen
70
GerçekleĢen
Yıl
2014
Birim
27.75.34.00 / KADASTRO DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Str. Amaç
Harita, tapu ve kadas tro verilerinin niteliğini iyileĢ tirerek m ekâns al bilgi altyapıs ının tem elini oluĢ turm ak
Str. Hedef
2014 yılı s onuna kadar yenilenecek toplam 8.100.000 pars elden kalan 6.665.000 pars eli tam am lam ak
Per. Hedef
2014 Yılı içeris inde 600.000 pars elin yenilem e ihales ini yapm ak.
ÇeĢ itli nedenlerle kadas tros u yapılm am ıĢ yerler ile m evzuat değiĢ ikliği nedeniyle kadas tro yapılm as ı gereği doğan alanların kadas tros unu
yapm ak ve yurdıĢ ından gelen kadas tro taleplerini karĢ ılam ak.
PERFORMANS HEDEFİ
2014 HEDEFİ
Teknik Mevzuat ve TKMP kaps am ında eğitim verilen Bölge
Müdürlüğü oranı/yıl (Yüzde)
Ġhales i yapılıp kontrol edilen pars el s ayıs ı/yıl (Adet)
Tapu Kadas tro Modernizas yon Projes i kaps am ında yenilenecek
pars el m iktarı/yıl (Sayı)
Kurum un kendi im kanlarıyla yenilenecek pars el m iktarı (Sayı)
2014 II. DÖNEM
30,00
60,00
1.425.000,00
600.000,00
1.100.000,00
600.000,00
376.326,00
728.373,00
1.500.000,00
142.234,00
143.723,00
200,00
25,00
25,00
100.000,00
25.000,00
25.000,00
ÇeĢ itli nedenlerle tes is kadas tros u yapılm am ıĢ yerlerde
kadas tros u yapılan birim s ayıs ı/yıl (Adet)
ÇeĢ itli nedenlerle tes is kadas tros u yapılm am ıĢ yerlerde
kadas tros u yapılm as ı planlanan pars el s ayıs ı/yıl (Sayı)
Mevzuat değiĢ ikliği nedeniyle doğrudan kadas tros u yapılacak
alan/yıl (Yüzde)
Diğer kam u kurum ve kuruluĢ larınca düzenlenerek gönderilen
ve kontrolü yapılan tes cile konu harita ve plan s ayıs ı/yıl (Sayı)
2014 I. DÖNEM
100,00
50.000,00
1.000,00
2.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
Talebe bağlı gerçekleĢ tirilen iĢ lem s ayıs ı (Adet)
965.000,00
185.000,00
435.000,00
KKTC de kadas tral haritaların yenilenm es i için yapılacak Tapu
Kadas tro Bilgi Sis tem i Protokolü kaps am ında yenilenecek
pars el s ayıs ı/yıl (Adet)
240.000,00
130.589,00
130.589,00
Str. Amaç
Kurum s al kapas iteyi geliĢ tirm ek
Str. Hedef
Her yıl 1 kongre, panel veya s em iner düzenlem ek
Per. Hedef
Her yıl ulus al veya ulus lararas ı olm ak üzere geniĢ katılım lı bir kongre, panel veya s em iner düzenlem ek.
PERFORMANS HEDEFİ
2014 HEDEFİ
Düzenlenen kongre, panel veya s em iner s ayıs ı (Adet)
2014 I. DÖNEM
1,00
2014 II. DÖNEM
1,00
2014 III. DÖNEM 2014 IV. DÖNEM
2014 III. DÖNEM 2014 IV. DÖNEM
1,00
Str. Amaç
Kurum s al kapas iteyi geliĢ tirm ek
Str. Hedef
Pers onelin bilgi, beceri ve m otivas yonunun artırılm as ı ile etik kültür, etik değer ve ilkelerinin geliĢ tirilm es ine yönelik yurtiçi ve yurtdıĢ ı eğitim
ve danıĢ m anlık hizm etleri alm ak
Per. Hedef
Yurtiçi ve yurtdıĢ ı toplantı ve eğitim lere katılan pers onel oranını her yıl %10 artırm ak.
PERFORMANS HEDEFİ
2014 HEDEFİ
Mes leki, teknik ve yurtdıĢ ı eğitim lere katılan pers onel oranı/yıl
(Yüzde)
Str. Amaç
Kurum s al kapas iteyi geliĢ tirm ek
Str. Hedef
ÇalıĢ an m em nuniyeti ve m otivas yonunu artırm ak
Per. Hedef
Tüm kurum çalıĢ an m em nuniyet oranını her yıl %5 oranında artırm ak.
PERFORMANS HEDEFİ
2014 HEDEFİ
Takdirnam e, plaket, m aaĢ veya hizm et ödülü alan pers onel
oranı/yıl (Yüzde)
Tapu kadas tro hizm etlerinin kalites ini artırm ak ve iyileĢ tirm ek
Str. Hedef
MüĢ teri m em nuniyet oranını bir önceki yıla göre %2 artırm ak
Per. Hedef
MüĢ teri m em nuniyet oranını bir önceki yıla göre %2 artırm ak.
2014 HEDEFİ
2014 II. DÖNEM
30,00
2014 I. DÖNEM
2,00
Str. Amaç
PERFORMANS HEDEFİ
2014 I. DÖNEM
15,00
2014 II. DÖNEM
0,00
2014 I. DÖNEM
2014 III. DÖNEM 2014 IV. DÖNEM
48,00
2014 III. DÖNEM 2014 IV. DÖNEM
0,00
2014 II. DÖNEM
Bölge m üdürlüklerine bağlı kadas tro m üdürlüklerinde ve özel
s ektörde kullanılan elektronik aletlerin kalibras yonunun
tam am lanm a oranı/yıl (Yüzde)
100,00
100,00
100,00
Uygulam aya yönelik m evzuat çalıĢ m alarının tam am lanm a
oranı/yıl (Oran)
100,00
100,00
100,00
Gerçek ve tüzel kiĢ ilerden yenilem e veya teknik m evzuat ile ilgili
gelen taleplerin karĢ ılanm a oranı/yıl (Yüzde)
100,00
100,00
100,00
2014 III. DÖNEM 2014 IV. DÖNEM
Str. Amaç
Tapu kadas tro hizm etlerinin kalites ini artırm ak ve iyileĢ tirm ek
Str. Hedef
Elektronik ortam da hizm et s unum unu artırm ak
Per. Hedef
Elektronik ortam da s unulm as ı planlanan hizm etlere iliĢ kin çalıĢ m aları tam am layarak iĢ lem lerini bu hizm etlerin web üzerinden s unulm as ını
s ağlam ak.
PERFORMANS HEDEFİ
2014 HEDEFİ
Elektronik ortam a aktarılan m evcut pafta ve teknik belge oranı/
yıl (Yüzde)
2014 I. DÖNEM
25,00
2014 II. DÖNEM
10,00
2014 III. DÖNEM 2014 IV. DÖNEM
20,00
Str. Amaç
Tapu kadas tro hizm etlerinin kalites ini artırm ak ve iyileĢ tirm ek
Str. Hedef
2014 yılı s onuna kadar denetim , incelem e ve s oruĢ turm a faaliyetlerinin kaps am ını geniĢ letm ek
Per. Hedef
Bölge, tapu ve kadas tro m üdürlükleri ile kadas tro Ģ efliklerinin arĢ ivlerini her yıl %10 oranında s tandartlara uygun hale getirm ek, arĢ iv
belgelerini iyileĢ tirm ek ve envanter çalıĢ m alarını tam am lam ak.
PERFORMANS HEDEFİ
2014 HEDEFİ
ArĢ ivlerinin fiziki Ģ artları iyileĢ tirilen kadas tro Ģ efliği, tapu ve
kadas tro m üdürlüğü oranı/yıl (Yüzde)
2014 I. DÖNEM
10,00
2014 II. DÖNEM
25,00
2014 III. DÖNEM 2014 IV. DÖNEM
45,00
Str. Amaç
Tapu kadas tro hizm etlerinin kalites ini artırm ak ve iyileĢ tirm ek
Str. Hedef
Lis ans lı büroların hizm etlerinde kalite devam lılığını s ağlatm ak
Per. Hedef
Lis ans lı bürolara yönelik gerekli denetim ve eğitim faaliyetlerini gerçekleĢ tirerek hizm et kalites inin her yıl %1 oranında artırılm as ını
s ağlatm ak.
PERFORMANS HEDEFİ
Kadas tro teknik hizm etleri ile tapu ve kadas tro m evzuatı
konularında eğitim verilecek lis ans lı büro pers oneli s ayıs ı /yıl
(Adet)
2014 HEDEFİ
2014 I. DÖNEM
1.000,00
0,00
2014 II. DÖNEM
195,00
Str. Amaç
Kurum u yeniden yapılandırm ak
Str. Hedef
YurtdıĢ ı iliĢ kilerini geliĢ tirm ek am acıyla eĢ değer kurum larla iĢ birliği yapm ak
Per. Hedef
YurtdıĢ ı iliĢ kilerini geliĢ tirm ek am acıyla eĢ değer kurum larla toplam 3 adet iĢ birliği gerçekleĢ tirm ek.
PERFORMANS HEDEFİ
ĠĢ birliği yapılan yurtdıĢ ı kurum /ülke s ayıs ı/yıl (Adet)
2014 HEDEFİ
1,00
71
2014 I. DÖNEM
1,00
2014 III. DÖNEM 2014 IV. DÖNEM
2014 II. DÖNEM
1,00
2014 III. DÖNEM 2014 IV. DÖNEM
PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
Yıl
2014
Birim
27.75.34.00 / KADASTRO DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Performans Hedefi 2014 Yılı içerisinde 600.000 parselin yenileme ihalesini yapmak.
Harita, tapu ve kadastro verilerinin niteliğini iyileĢtirerek mekânsal bilgi altyapısının
temelini oluĢturmak
2014 yılı sonuna kadar yenilenecek toplam 8.100.000 parselden kalan 6.665.000 parseli
tamamlamak
Stratejik Amaç
Stratejik Hedef
Performans Göstergesi
Gerçekleşen
Hedef
Teknik Mevzuat ve TKMP kapsamında eğitim verilen
Bölge Müdürlüğü oranı/yıl (Yüzde)
1. Çeyrek
100,00
30,00
2. Çeyrek
3. Çeyrek
60,00
4. Çeyrek
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
60
Tanım
TKMP Kapsamında her yıl ihalesi yapılarak sözleĢmeye bağlanan 22-a uygulamalarının
yürütülmesi esnasında iĢlerin; sözleĢme hükümleri, ilgili teknik Ģartnameler, yönetmelik,
genelge ve yönergeler çerçevesinde yürütülmesi için Merkez-Bölge-Yüklenici arasındaki
koordinasyonunu sağlamak ve teknik sorunlara çözüm getirerek yapılan iĢlerin %10' unun
her aĢamada kontrol etmek.
Göstergenin Kaynağı
Ġhale Birimi
Performans Hedefi - Gerçekleşen
120,00
100,00
Hedeflenen GerçekleĢen
60,00
100,00 100,00
80,00
60,00
60,00
40,00
20,00
0,00
Hedeflenen
72
GerçekleĢen
PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
Yıl
2014
Birim
27.75.34.00 / KADASTRO DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Performans Hedefi 2014 Yılı içerisinde 600.000 parselin yenileme ihalesini yapmak.
Harita, tapu ve kadastro verilerinin niteliğini iyileĢtirerek mekânsal bilgi altyapısının
temelini oluĢturmak
2014 yılı sonuna kadar yenilenecek toplam 8.100.000 parselden kalan 6.665.000 parseli
tamamlamak
Hedefin
Gerçekleşen
Hedef
Gerçekleşme
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
4. Çeyrek
Oranı (%)
Stratejik Amaç
Stratejik Hedef
Performans Göstergesi
İhalesi yapılıp kontrol edilen parsel sayısı/yıl (Adet)
1.425.000,00
Tanım
2009-2011 yılları arasında 900.000 parselin kontrolü yapılmıĢtır. 2012-2013 yılları arasında
ise 2.200.000 parselin kontrol iĢlemlerinin bitirilmesi hedeflenmektedir.
Göstergenin Kaynağı
Ġhale Birimi
600.000,00 1.100.000,00
77
Performans Hedefi - Gerçekleşen
1.600.000,00
1.400.000,00
Hedeflenen GerçekleĢen
1.425.000,00
1.425.000,00 1.100.000,00
1.100.000,00
1.200.000,00
1.000.000,00
800.000,00
600.000,00
400.000,00
200.000,00
0,00
Hedeflenen
73
GerçekleĢen
PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
Yıl
2014
Birim
27.75.34.00 / KADASTRO DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Performans Hedefi 2014 Yılı içerisinde 600.000 parselin yenileme ihalesini yapmak.
Stratejik Amaç
Harita, tapu ve kadastro verilerinin niteliğini iyileĢtirerek mekânsal bilgi altyapısının
temelini oluĢturmak
Stratejik Hedef
2014 yılı sonuna kadar yenilenecek toplam 8.100.000 parselden kalan 6.665.000 parseli
tamamlamak
Performans Göstergesi
Gerçekleşen
Hedef
Tapu Kadastro Modernizasyon Projesi kapsamında
yenilenecek parsel miktarı/yıl (Sayı)
1. Çeyrek
600.000,00
376.326,00
2. Çeyrek
3. Çeyrek
728.373,00
4. Çeyrek
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
121
Tanım
2013 yılına kadar Tapu Kadastro Modernizasyon Projesi kapsamında yenilenecek parsel
miktarını belirtmek ve hedeflenen miktarın tamamlanacağını göstermek üzere yenilenecek
parsel miktarı gösterge olarak seçilmiĢ olup ve yıllar bazında hedeflenen değeri verilmiĢtir.
Göstergenin Kaynağı
Ġhale Birimi
Performans Hedefi - Gerçekleşen
800.000,00
700.000,00
600.000,00
Hedeflenen GerçekleĢen
600.000,00 728.373,00
600.000,00
728.373,00
500.000,00
400.000,00
300.000,00
200.000,00
100.000,00
0,00
Hedeflenen
74
GerçekleĢen
PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
Yıl
2014
Birim
27.75.34.00 / KADASTRO DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Performans Hedefi 2014 Yılı içerisinde 600.000 parselin yenileme ihalesini yapmak.
Harita, tapu ve kadastro verilerinin niteliğini iyileĢtirerek mekânsal bilgi altyapısının
temelini oluĢturmak
2014 yılı sonuna kadar yenilenecek toplam 8.100.000 parselden kalan 6.665.000 parseli
tamamlamak
Stratejik Amaç
Stratejik Hedef
Performans Göstergesi
Gerçekleşen
Hedef
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
4. Çeyrek
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
Kurumun kendi imkanlarıyla yenilenecek parsel
miktarı (Sayı)
1.500.000,00
Tanım
Kadastro Müdürlüklerinin gerek kendi, gerekse döner sermaye ve genel bütçe kaynakları
kullanılarak ihale edilmek suretiyle yapılan yenileme çalıĢmalarıdır.
Göstergenin Kaynağı
Ġhale Birimi
142.234,00
143.723,00
9,6
Performans Hedefi - Gerçekleşen
1.600.000,00
1.400.000,00
Hedeflenen GerçekleĢen
1.500.000,00
1.500.000,00 143.723,00
1.200.000,00
1.000.000,00
800.000,00
600.000,00
400.000,00
143.723,00
200.000,00
0,00
Hedeflenen
75
GerçekleĢen
PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
Yıl
2014
Birim
27.75.34.00 / KADASTRO DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Performans Hedefi
ÇeĢitli nedenlerle kadastrosu yapılmamıĢ yerler ile mevzuat değiĢikliği nedeniyle kadastro yapılması gereği doğan alanların
kadastrosunu yapmak ve yurdıĢından gelen kadastro taleplerini karĢılamak.
Stratejik Amaç
Harita, tapu ve kadastro verilerinin niteliğini iyileĢtirerek mekânsal bilgi altyapısının
temelini oluĢturmak
Stratejik Hedef
2014 yılı sonuna kadar yenilenecek toplam 8.100.000 parselden kalan 6.665.000 parseli
tamamlamak
Performans Göstergesi
Gerçekleşen
Hedef
Çeşitli nedenlerle tesis kadastrosu yapılmamış
yerlerde kadastrosu yapılan birim sayısı/yıl (Adet)
1. Çeyrek
200,00
25,00
2. Çeyrek
3. Çeyrek
25,00
4. Çeyrek
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
12,5
Tanım
Sorunları nedeni ile kadastrosu yapılamayan 945 birimden 585 adedinde kadastro yapma
aĢamasına gelinmiĢ olup, 2014 yılı sonuna kadar bu birimlerin kadastrosunun
tamamlanması hedeflenmektedir.
Göstergenin Kaynağı
Ġhale Birimi
Performans Hedefi - Gerçekleşen
250,00
200,00
Hedeflenen GerçekleĢen
25,00
200,00 200,00
150,00
100,00
50,00
25,00
0,00
Hedeflenen
76
GerçekleĢen
PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
Yıl
2014
Birim
27.75.34.00 / KADASTRO DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Performans Hedefi
ÇeĢitli nedenlerle kadastrosu yapılmamıĢ yerler ile mevzuat değiĢikliği nedeniyle kadastro yapılması gereği doğan alanların
kadastrosunu yapmak ve yurdıĢından gelen kadastro taleplerini karĢılamak.
Stratejik Amaç
Harita, tapu ve kadastro verilerinin niteliğini iyileĢtirerek mekânsal bilgi altyapısının
temelini oluĢturmak
Stratejik Hedef
2014 yılı sonuna kadar yenilenecek toplam 8.100.000 parselden kalan 6.665.000 parseli
tamamlamak
Performans Göstergesi
Gerçekleşen
Hedef
Çeşitli nedenlerle tesis kadastrosu yapılmamış
yerlerde kadastrosu yapılması planlanan parsel
sayısı/yıl (Sayı)
1. Çeyrek
100.000,00
25.000,00
2. Çeyrek
3. Çeyrek
25.000,00
4. Çeyrek
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
25
Tanım
Sorunları nedeni ile kadastrosu yapılamayan 945 birimden 585 adedinde kadastro yapma
aĢamasına gelinmiĢ olup, bu birimlerde mevcut olduğu tahmin edilen 295.000 parselin
kadastrosunun 2014 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir.
Göstergenin Kaynağı
Ġhale Birimi
Performans Hedefi - Gerçekleşen
120.000,00
100.000,00
Hedeflenen GerçekleĢen
100.000,00
25.000,00
100.000,00
80.000,00
60.000,00
40.000,00
25.000,00
20.000,00
0,00
Hedeflenen
77
GerçekleĢen
PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
Yıl
2014
Birim
27.75.34.00 / KADASTRO DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Performans Hedefi
ÇeĢitli nedenlerle kadastrosu yapılmamıĢ yerler ile mevzuat değiĢikliği nedeniyle kadastro yapılması gereği doğan alanların
kadastrosunu yapmak ve yurdıĢından gelen kadastro taleplerini karĢılamak.
Stratejik Amaç
Harita, tapu ve kadastro verilerinin niteliğini iyileĢtirerek mekânsal bilgi altyapısının
temelini oluĢturmak
Stratejik Hedef
2014 yılı sonuna kadar yenilenecek toplam 8.100.000 parselden kalan 6.665.000 parseli
tamamlamak
Performans Göstergesi
Gerçekleşen
Hedef
Mevzuat değişikliği nedeniyle doğrudan kadastrosu
yapılacak alan/yıl (Yüzde)
1. Çeyrek
50.000,00
1.000,00
2. Çeyrek
3. Çeyrek
2.000,00
4. Çeyrek
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
12
Tanım
Mevzuattaki değiĢiklikler nedeniyle doğrudan kadastro yapılması gereken alanların
kadastrosunu planlama dahilinde yapmak.
Göstergenin Kaynağı
Ġhale Birimi
Performans Hedefi - Gerçekleşen
60.000,00
50.000,00
Hedeflenen GerçekleĢen
50.000,00
6.000,00
50.000,00
40.000,00
30.000,00
20.000,00
6.000,00
10.000,00
0,00
Hedeflenen
78
GerçekleĢen
PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
Yıl
2014
Birim
27.75.34.00 / KADASTRO DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
ÇeĢitli nedenlerle kadastrosu yapılmamıĢ yerler ile mevzuat değiĢikliği nedeniyle kadastro yapılması gereği doğan alanların
Performans Hedefi
kadastrosunu yapmak ve yurdıĢından gelen kadastro taleplerini karĢılamak.
Stratejik Amaç
Harita, tapu ve kadastro verilerinin niteliğini iyileĢtirerek mekânsal bilgi altyapısının
temelini oluĢturmak
Stratejik Hedef
2014 yılı sonuna kadar yenilenecek toplam 8.100.000 parselden kalan 6.665.000 parseli
tamamlamak
Performans Göstergesi
Gerçekleşen
Hedef
Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenerek
gönderilen ve kontrolü yapılan tescile konu harita ve
plan sayısı/yıl (Sayı)
1. Çeyrek
20.000,00
20.000,00
2. Çeyrek
3. Çeyrek
20.000,00
4. Çeyrek
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
100
Tanım
Diğer kamu kurum ve kuruluĢlarınca düzenlenen ve tescil için Ġdaremize gönderilen harita
ve planların kontrolünü yapmak.
Göstergenin Kaynağı
Kalite, Bilgi Edinme ve Evrak Birimi
Performans Hedefi - Gerçekleşen
25.000,00
20.000,00
Hedeflenen GerçekleĢen
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
15.000,00
10.000,00
5.000,00
0,00
Hedeflenen
79
GerçekleĢen
PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
Yıl
2014
Birim
27.75.34.00 / KADASTRO DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Performans Hedefi
ÇeĢitli nedenlerle kadastrosu yapılmamıĢ yerler ile mevzuat değiĢikliği nedeniyle kadastro yapılması gereği doğan alanların
kadastrosunu yapmak ve yurdıĢından gelen kadastro taleplerini karĢılamak.
Harita, tapu ve kadastro verilerinin niteliğini iyileĢtirerek mekânsal bilgi altyapısının
temelini oluĢturmak
2014 yılı sonuna kadar yenilenecek toplam 8.100.000 parselden kalan 6.665.000 parseli
tamamlamak
Hedefin
Gerçekleşen
Hedef
Gerçekleşme
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
4. Çeyrek
Oranı (%)
Stratejik Amaç
Stratejik Hedef
Performans Göstergesi
Talebe bağlı gerçekleştirilen işlem sayısı (Adet)
965.000,00
185.000,00
435.000,00
45
Tanım
Ġlgililerin talebi üzerine yapılacak olan değiĢiklik (harita “plan” örneğinin verilmesi, parselin
yerinde gösterilmesi, aplikasyon (yer tespiti), cins değiĢikliği, irtifak hakkı tesisi ve
birleĢtirme) iĢlemlerini gerçekleĢtirmek.
Göstergenin Kaynağı
Kalite, Bilgi Edinme ve Evrak Birimi
Performans Hedefi - Gerçekleşen
1.200.000,00
1.000.000,00
Hedeflenen GerçekleĢen
965.000,00 435.000,00
965.000,00
800.000,00
600.000,00
435.000,00
400.000,00
200.000,00
0,00
Hedeflenen
80
GerçekleĢen
PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
Yıl
2014
Birim
27.75.34.00 / KADASTRO DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Performans Hedefi
ÇeĢitli nedenlerle kadastrosu yapılmamıĢ yerler ile mevzuat değiĢikliği nedeniyle kadastro yapılması gereği doğan alanların
kadastrosunu yapmak ve yurdıĢından gelen kadastro taleplerini karĢılamak.
Stratejik Amaç
Harita, tapu ve kadastro verilerinin niteliğini iyileĢtirerek mekânsal bilgi altyapısının
temelini oluĢturmak
Stratejik Hedef
2014 yılı sonuna kadar yenilenecek toplam 8.100.000 parselden kalan 6.665.000 parseli
tamamlamak
Performans Göstergesi
Gerçekleşen
Hedef
KKTC de kadastral haritaların yenilenmesi için
yapılacak Tapu Kadastro Bilgi Sistemi Protokolü
kapsamında yenilenecek parsel sayısı/yıl (Adet)
1. Çeyrek
240.000,00
130.589,00
2. Çeyrek
3. Çeyrek
130.589,00
4. Çeyrek
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
54
Tanım
KKTC Tapu Kadastro Bilgi Sistemi Projesine iliĢkin protokol kapsamında yenileme
iĢlemlerini yapmak.
Göstergenin Kaynağı
Ġhale Birimi
Performans Hedefi - Gerçekleşen
300.000,00
250.000,00
Hedeflenen GerçekleĢen
240.000,00 130.589,00
240.000,00
200.000,00
130.589,00
150.000,00
100.000,00
50.000,00
0,00
Hedeflenen
81
GerçekleĢen
PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
Yıl
2014
Birim
27.75.34.00 / KADASTRO DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Performans Hedefi Her yıl ulusal veya uluslararası olmak üzere geniĢ katılımlı bir kongre, panel veya seminer düzenlemek.
Stratejik Amaç
Kurumsal kapasiteyi geliĢtirmek
Stratejik Hedef
Her yıl 1 kongre, panel veya seminer düzenlemek
Performans Göstergesi
Gerçekleşen
Hedef
Düzenlenen kongre, panel veya seminer sayısı (Adet)
1. Çeyrek
1,00
1,00
2. Çeyrek
3. Çeyrek
1,00
4. Çeyrek
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
100
Tanım
Kurumun insan kaynakları kapasitesini geliĢtirmek, çalıĢmaların etkin, verimli, zamanında
ve teknolojik geliĢmeler ile mevzuata uygun Ģekilde yürütülmesi için gerçekleĢtirilecek
faaliyetlerin kadastro ve Tapu mevzuatı oturumlarını gerçekleĢtirmek.
Göstergenin Kaynağı
Ġhale Birimi
Performans Hedefi - Gerçekleşen
1,20
1,00
Hedeflenen GerçekleĢen
1,00
1,00
1,00
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
Hedeflenen
82
GerçekleĢen
PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
Yıl
2014
Birim
27.75.34.00 / KADASTRO DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Performans Hedefi Yurtiçi ve yurtdıĢı toplantı ve eğitimlere katılan personel oranını her yıl %10 artırmak.
Stratejik Amaç
Kurumsal kapasiteyi geliĢtirmek
Stratejik Hedef
Personelin bilgi, beceri ve motivasyonunun artırılması ile etik kültür, etik değer ve
ilkelerinin geliĢtirilmesine yönelik yurtiçi ve yurtdıĢı eğitim ve danıĢmanlık hizmetleri
almak
Performans Göstergesi
Gerçekleşen
Hedef
Mesleki, teknik ve yurtdışı eğitimlere katılan
personel oranı/yıl (Yüzde)
1. Çeyrek
15,00
30,00
2. Çeyrek
3. Çeyrek
48,00
4. Çeyrek
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
320
Tanım
Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personelimizin kiĢisel geliĢimlerine katkı
sağlamak ile mesleki bilgi ve yeterliliğini çağın gereklerine uygun hale getirmek amacıyla
her yıl 5 birim personelinin mesleki, teknolojik ve yurtdıĢı eğitimlerine katılımının
sağlanması ve 3 personele dil eğitiminin sağlanması hedeflenmektedir.
Göstergenin Kaynağı
Ġnsan Kaynakları Birimi
Performans Hedefi - Gerçekleşen
60,00
50,00
Hedeflenen GerçekleĢen
15,00
48,00
48,00
40,00
30,00
20,00
15,00
10,00
0,00
Hedeflenen
83
GerçekleĢen
PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
Yıl
2014
Birim
27.75.34.00 / KADASTRO DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Performans Hedefi Tüm kurum çalıĢan memnuniyet oranını her yıl %5 oranında artırmak.
Stratejik Amaç
Kurumsal kapasiteyi geliĢtirmek
Stratejik Hedef
ÇalıĢan memnuniyeti ve motivasyonunu artırmak
Performans Göstergesi
Takdirname, plaket, maaş veya hizmet ödülü alan
personel oranı/yıl (Yüzde)
1. Çeyrek
2,00
0,00
2. Çeyrek
3. Çeyrek
4. Çeyrek
0,00
0
Tanım
Personel memnuniyetini ve verimliliğini arttırmak amaçlanmıĢtır.
Göstergenin Kaynağı
Ġnsan Kaynakları Birimi
Performans Hedefi - Gerçekleşen
2,50
2,00
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
Gerçekleşen
Hedef
Hedeflenen GerçekleĢen
2,00
0,00
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
0,00
Hedeflenen
84
GerçekleĢen
PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
Yıl
2014
Birim
27.75.34.00 / KADASTRO DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Performans Hedefi MüĢteri memnuniyet oranını bir önceki yıla göre %2 artırmak.
Stratejik Amaç
Tapu kadastro hizmetlerinin kalitesini artırmak ve iyileĢtirmek
Stratejik Hedef
MüĢteri memnuniyet oranını bir önceki yıla göre %2 artırmak
Performans Göstergesi
Gerçekleşen
Hedef
Bölge müdürlüklerine bağlı kadastro
müdürlüklerinde ve özel sektörde kullanılan
elektronik aletlerin kalibrasyonunun tamamlanma
oranı/yıl (Yüzde)
1. Çeyrek
100,00
100,00
2. Çeyrek
3. Çeyrek
100,00
4. Çeyrek
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
100
Tanım
Her iki yılda bir Bölge Müdürlüklerine bağlı Kadastro Müdürlüklerinde kullanılan elektronik
aletlerinin ve özel sektörün kullanmıĢ olduğu aletlerin kalibrasyon talebinin %100 ünü
karĢılamak.
Göstergenin Kaynağı
Kalite, Bilgi Edinme ve Evrak Birimi
Performans Hedefi - Gerçekleşen
120,00
100,00
Hedeflenen GerçekleĢen
100,00
100,00 100,00
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
Hedeflenen
85
GerçekleĢen
PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
Yıl
2014
Birim
27.75.34.00 / KADASTRO DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Performans Hedefi MüĢteri memnuniyet oranını bir önceki yıla göre %2 artırmak.
Stratejik Amaç
Tapu kadastro hizmetlerinin kalitesini artırmak ve iyileĢtirmek
Stratejik Hedef
MüĢteri memnuniyet oranını bir önceki yıla göre %2 artırmak
Performans Göstergesi
Gerçekleşen
Hedef
Uygulamaya yönelik mevzuat çalışmalarının
tamamlanma oranı/yıl (Oran)
1. Çeyrek
100,00
100,00
2. Çeyrek
3. Çeyrek
100,00
4. Çeyrek
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
100
Tanım
Kadastro uygulamalarına yönelik gerekli mevzuat çalıĢmalarının süratle tamamlanarak
uygulamaya sokulması amaçlanmaktadır.
Göstergenin Kaynağı
Teknik Ġnceleme Birimi
Performans Hedefi - Gerçekleşen
120,00
100,00
Hedeflenen GerçekleĢen
100,00
100,00 100,00
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
Hedeflenen
86
GerçekleĢen
PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
Yıl
2014
Birim
27.75.34.00 / KADASTRO DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Performans Hedefi MüĢteri memnuniyet oranını bir önceki yıla göre %2 artırmak.
Stratejik Amaç
Tapu kadastro hizmetlerinin kalitesini artırmak ve iyileĢtirmek
Stratejik Hedef
MüĢteri memnuniyet oranını bir önceki yıla göre %2 artırmak
Performans Göstergesi
Gerçekleşen
Hedef
Gerçek ve tüzel kişilerden yenileme veya teknik
mevzuat ile ilgili gelen taleplerin karşılanma
oranı/yıl (Yüzde)
1. Çeyrek
100,00
100,00
2. Çeyrek
3. Çeyrek
100,00
100
Tanım
Göstergenin Kaynağı
Güncelleme Birimi
Performans Hedefi - Gerçekleşen
120,00
100,00
Hedeflenen GerçekleĢen
100,00
100,00 100,00
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
Hedeflenen
87
4. Çeyrek
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
GerçekleĢen
PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
Yıl
2014
Birim
27.75.34.00 / KADASTRO DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Performans Hedefi
Elektronik ortamda sunulması planlanan hizmetlere iliĢkin çalıĢmaları tamamlayarak iĢlemlerini bu hizmetlerin web üzerinden
sunulmasını sağlamak.
Stratejik Amaç
Tapu kadastro hizmetlerinin kalitesini artırmak ve iyileĢtirmek
Stratejik Hedef
Elektronik ortamda hizmet sunumunu artırmak
Performans Göstergesi
Gerçekleşen
Hedef
Elektronik ortama aktarılan mevcut pafta ve teknik
belge oranı/ yıl (Yüzde)
1. Çeyrek
25,00
10,00
2. Çeyrek
3. Çeyrek
20,00
4. Çeyrek
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
80
Tanım
Mekansal bilgi altyapısının temeli oluĢturulurken sayısal ortama sağlıklı olarak aktarılan
pafta oranını arttırmak.
Göstergenin Kaynağı
Ġhale Birimi
Performans Hedefi - Gerçekleşen
30,00
25,00
Hedeflenen GerçekleĢen
25,00
20,00
25,00
20,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
Hedeflenen
88
GerçekleĢen
PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
Yıl
2014
Birim
27.75.34.00 / KADASTRO DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Performans Hedefi
Bölge, tapu ve kadastro müdürlükleri ile kadastro Ģefliklerinin arĢivlerini her yıl %10 oranında standartlara uygun hale getirmek,
arĢiv belgelerini iyileĢtirmek ve envanter çalıĢmalarını tamamlamak.
Stratejik Amaç
Tapu kadastro hizmetlerinin kalitesini artırmak ve iyileĢtirmek
Stratejik Hedef
2014 yılı sonuna kadar denetim, inceleme ve soruĢturma faaliyetlerinin kapsamını
geniĢletmek
Performans Göstergesi
Gerçekleşen
Hedef
Arşivlerinin fiziki şartları iyileştirilen kadastro şefliği,
tapu ve kadastro müdürlüğü oranı/yıl (Yüzde)
1. Çeyrek
10,00
25,00
2. Çeyrek
3. Çeyrek
45,00
4. Çeyrek
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
450
Tanım
Hizmetin kalitesini arttırmak için bütçe imkânları içinde Müdürlüklerin arĢivlerini
iyileĢtirmek.
Göstergenin Kaynağı
Mali ĠĢler Birimi
Performans Hedefi - Gerçekleşen
50,00
45,00
40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
Hedeflenen GerçekleĢen
10,00
45,00
45,00
10,00
Hedeflenen
89
GerçekleĢen
PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
Yıl
2014
Birim
27.75.34.00 / KADASTRO DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Performans Hedefi
Lisanslı bürolara yönelik gerekli denetim ve eğitim faaliyetlerini gerçekleĢtirerek hizmet kalitesinin her yıl %1 oranında
artırılmasını sağlatmak.
Stratejik Amaç
Tapu kadastro hizmetlerinin kalitesini artırmak ve iyileĢtirmek
Stratejik Hedef
Lisanslı büroların hizmetlerinde kalite devamlılığını sağlatmak
Performans Göstergesi
Gerçekleşen
Hedef
Kadastro teknik hizmetleri ile tapu ve kadastro
mevzuatı konularında eğitim verilecek lisanslı büro
personeli sayısı /yıl (Adet)
1. Çeyrek
1.000,00
0,00
2. Çeyrek
3. Çeyrek
195,00
4. Çeyrek
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
19,5
Tanım
Lisanslı Büro personeline, kadastro teknik hizmetleri ile tapu ve kadastro mevzuatı
konularında, kiĢisel geliĢimlerine katkı sağlamak amacıyla iki hafta süreli eğitimlerin
düzenlenmesi amaçlanmaktadır.
Göstergenin Kaynağı
Lihkab Birimi
Performans Hedefi - Gerçekleşen
1.200,00
1.000,00
Hedeflenen GerçekleĢen
1.000,00
195,00
1.000,00
800,00
600,00
400,00
195,00
200,00
0,00
Hedeflenen
90
GerçekleĢen
PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
Yıl
2014
Birim
27.75.34.00 / KADASTRO DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Performans Hedefi YurtdıĢı iliĢkilerini geliĢtirmek amacıyla eĢdeğer kurumlarla toplam 3 adet iĢbirliği gerçekleĢtirmek.
Stratejik Amaç
Kurumu yeniden yapılandırmak
Stratejik Hedef
YurtdıĢı iliĢkilerini geliĢtirmek amacıyla eĢdeğer kurumlarla iĢbirliği yapmak
Performans Göstergesi
Gerçekleşen
Hedef
İşbirliği yapılan yurtdışı kurum/ülke sayısı/yıl (Adet)
1. Çeyrek
1,00
1,00
2. Çeyrek
3. Çeyrek
1,00
4. Çeyrek
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
100
Tanım
ĠĢbirliği yapılan ülkelerle bilgi alıĢveriĢinde bulunarak Kurumun vizyonunu geliĢtirmek yeni
teknolojilere ayak uydurarak sistemimizi son teknolojiye uygun hale getirmek. Ve ayrıca
Hizmet alımı için iĢ birliği talebinde bulunan diğer ülkelere yapılacak olan protokoller
çerçevesinde hizmet vermek ve bilgi alıĢ veriĢinde bulunmak.
Göstergenin Kaynağı
Ġhale Birimi
Performans Hedefi - Gerçekleşen
1,20
1,00
Hedeflenen GerçekleĢen
1,00
1,00
1,00
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
Hedeflenen
91
GerçekleĢen
BİRİM GÖSTERGELERİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU
Yıl
2014
Birim
27.75.35.00 / HARĠTA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Str. Amaç
Harita, tapu ve kadastro verilerinin niteliğini iyileĢtirerek mekânsal bilgi altyapısının temelini oluĢturmak
Str. Hedef
2014 yılı sonuna kadar yenilenecek toplam 8.100.000 parselden kalan 6.665.000 parseli tamamlamak
Per. Hedef 2014 Yılı içerisinde 600.000 parselin yenileme ihalesini yapmak
PERFORMANS HEDEFİ
2014 HEDEFİ
2014 I. DÖNEM
2014 II. DÖNEM 2014 III. DÖNEM 2014 IV. DÖNEM
Sayısal Fotogrametrik Harita/Ortofo üretim planlaması yapılan
alan Km2/yıl (Km2)
70.000,00
0,00
36.000,00
Sayısal Fotogrametrik Harita/Ortofo üretimi öncesinde jeodezik
altyapı oluĢturulan alan Km2/yıl (Km2)
70.000,00
0,00
0,00
Havadan görüntü alımı yapılan alan Km2/yıl (Km2)
70.000,00
0,00
0,00
Ġhale yöntemi ile üretim yapılan alan Km2/yıl (Km2)
65.000,00
21.600,00
63.516,00
5.000,00
0,00
0,00
Emanet usulü ile üretim yapılan alan Km2/yıl (Km2)
Str. Amaç
Kurumsal kapasiteyi geliĢtirmek
Personelin bilgi, beceri ve motivasyonunun artırılması ile etik kültür, etik değer ve ilkelerinin geliĢtirilmesine yönelik yurtiçi ve yurtdıĢı eğitim
ve danıĢmanlık hizmetleri almak
Per. Hedef Yurtiçi ve yurtdıĢı toplantı ve eğitimlere katılan personel oranını her yıl %10 artırmak.
Str. Hedef
PERFORMANS HEDEFİ
2014 HEDEFİ
Bölge Müdürlüğü Personeline verilen jeodezik amaçlı eğitim
sayısı /yıl (Adet)
1,00
Str. Amaç
Tapu kadastro hizmetlerinin kalitesini artırmak ve iyileĢtirmek
Str. Hedef
MüĢteri memnuniyet oranını bir önceki yıla göre %2 artırmak
2014 I. DÖNEM
0,00
2014 II. DÖNEM 2014 III. DÖNEM 2014 IV. DÖNEM
1,00
Per. Hedef MüĢteri memnuniyet oranını bir önceki yıla göre %2 artırmak.
PERFORMANS HEDEFİ
Web servis ile servis edilen alan Km2/yıl (Km2)
2014 HEDEFİ
2014 I. DÖNEM
2014 II. DÖNEM 2014 III. DÖNEM 2014 IV. DÖNEM
70.000,00
38.593,00
88.291,00
3,00
0,00
0,00
20,00
4,00
4,00
KarĢılanan havadan görüntü alım talepleri Adet/yıl (Adet)
KarĢılanan harita talepleri (Merkez ve TaĢra teĢkilatından gelen
talepler) Adet/yıl (Adet)
KarĢılanan hava fotoğrafı talepleri Adet/yıl (Adet)
20,00
15,00
20,00
100,00
0,00
0,00
KarĢılanan Yer Kontrol Noktası değerleri talepleri Adet/yıl (Adet)
20,00
17,00
30,00
KarĢılanan Ortofoto harita talepleri Adet/yıl (Adet)
20,00
19,00
19,00
KarĢılanan Yüzey ağı/DönüĢüm parametreleri talepleri Adet/yıl
(Adet)
20,00
2,00
2,00
100,00
550,00
1.132,00
KarĢılanan TUSAGA-Aktif RINEX veri talepleri Adet/yıl (Adet)
KarĢılanan Çizim ve çoğaltma iĢleri talepleri Pafta/yıl (Adet)
Str. Amaç
Tapu kadastro hizmetlerinin kalitesini artırmak ve iyileĢtirmek
Str. Hedef
Elektronik ortamda hizmet sunumunu artırmak
Per. Hedef
Elektronik ortamda sunulması planlanan hizmetlere iliĢkin çalıĢmaları tamamlayarak iĢlemlerini bu hizmetlerin web üzerinden sunulmasını
sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ
Elektronik ortamda yenilenen TUSAGA-Aktif abonelik/ay sayısı
Ay/yıl (Adet)
2014 HEDEFİ
7.000,00
92
2014 I. DÖNEM
1.736,00
2014 II. DÖNEM 2014 III. DÖNEM 2014 IV. DÖNEM
4.065,00
PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
Yıl
2014
Birim
27.75.35.00 / HARĠTA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Performans Hedefi 2014 Yılı içerisinde 600.000 parselin yenileme ihalesini yapmak
Stratejik Amaç
Harita, tapu ve kadastro verilerinin niteliğini iyileĢtirerek mekânsal bilgi altyapısının
temelini oluĢturmak
Stratejik Hedef
2014 yılı sonuna kadar yenilenecek toplam 8.100.000 parselden kalan 6.665.000 parseli
tamamlamak
Performans Göstergesi
Gerçekleşen
Hedef
Sayısal Fotogrametrik Harita/Ortofo üretim
planlaması yapılan alan Km2/yıl (Km2)
1. Çeyrek
70.000,00
0,00
2. Çeyrek
3. Çeyrek
36.000,00
4. Çeyrek
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
51
Tanım
Ortofoto Üretimini kontrol etmek amacıyla palanlanan alan miktarı gösterge olarak
alınmıĢtır
Göstergenin Kaynağı
Veriler Birim Faaliyet raporlarından alınmıĢtır
Performans Hedefi - Gerçekleşen
80.000,00
70.000,00
Hedeflenen GerçekleĢen
70.000,00
70.000,00
36.000,00
60.000,00
50.000,00
36.000,00
40.000,00
30.000,00
20.000,00
10.000,00
0,00
Hedeflenen
93
GerçekleĢen
PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
Yıl
2014
Birim
27.75.35.00 / HARĠTA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Performans Hedefi 2014 Yılı içerisinde 600.000 parselin yenileme ihalesini yapmak
Stratejik Amaç
Harita, tapu ve kadastro verilerinin niteliğini iyileĢtirerek mekânsal bilgi altyapısının
temelini oluĢturmak
Stratejik Hedef
2014 yılı sonuna kadar yenilenecek toplam 8.100.000 parselden kalan 6.665.000 parseli
tamamlamak
Performans Göstergesi
Sayısal Fotogrametrik Harita/Ortofo üretimi
öncesinde jeodezik altyapı oluşturulan alan Km2/yıl
(Km2)
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
Gerçekleşen
Hedef
1. Çeyrek
70.000,00
0,00
2. Çeyrek
3. Çeyrek
0,00
4. Çeyrek
0
Tanım
Üretim planlaması yapılmıĢ alanlarda ne kadar jeodezik altyapı yapıldığını ölçmek
amacıyla konulmuĢtur
Göstergenin Kaynağı
Veriler Birim Faaliyet raporlarından alınmıĢtır
Performans Hedefi - Gerçekleşen
80.000,00
70.000,00
Hedeflenen GerçekleĢen
70.000,00
70.000,00
0,00
60.000,00
50.000,00
40.000,00
30.000,00
20.000,00
10.000,00
0,00
0,00
Hedeflenen
94
GerçekleĢen
PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
Yıl
2014
Birim
27.75.35.00 / HARĠTA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Performans Hedefi 2014 Yılı içerisinde 600.000 parselin yenileme ihalesini yapmak
Stratejik Amaç
Harita, tapu ve kadastro verilerinin niteliğini iyileĢtirerek mekânsal bilgi altyapısının
temelini oluĢturmak
Stratejik Hedef
2014 yılı sonuna kadar yenilenecek toplam 8.100.000 parselden kalan 6.665.000 parseli
tamamlamak
Performans Göstergesi
Havadan görüntü alımı yapılan alan Km2/yıl (Km2)
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
Gerçekleşen
Hedef
1. Çeyrek
70.000,00
2. Çeyrek
0,00
3. Çeyrek
0,00
4. Çeyrek
0
Tanım
Bir yılda kaç km2 alanda görüntü alımı yapıldığının ölçülmesi hedeflenmiĢtir.
Göstergenin Kaynağı
UçuĢ Biriminden elde edilmiĢtir.
Performans Hedefi - Gerçekleşen
80.000,00
70.000,00
Hedeflenen GerçekleĢen
70.000,00
70.000,00
0,00
60.000,00
50.000,00
40.000,00
30.000,00
20.000,00
10.000,00
0,00
0,00
Hedeflenen
95
GerçekleĢen
PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
Yıl
2014
Birim
27.75.35.00 / HARĠTA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Performans Hedefi 2014 Yılı içerisinde 600.000 parselin yenileme ihalesini yapmak
Stratejik Amaç
Harita, tapu ve kadastro verilerinin niteliğini iyileĢtirerek mekânsal bilgi altyapısının
temelini oluĢturmak
Stratejik Hedef
2014 yılı sonuna kadar yenilenecek toplam 8.100.000 parselden kalan 6.665.000 parseli
tamamlamak
Performans Göstergesi
Gerçekleşen
Hedef
İhale yöntemi ile üretim yapılan alan Km2/yıl (Km2)
1. Çeyrek
65.000,00
21.600,00
2. Çeyrek
3. Çeyrek
63.516,00
4. Çeyrek
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
98
Tanım
Ġhale yöntemi ile yapılan ortofoto harita üretim miktarının ölçülmesi hedeflenmiĢtir.
Göstergenin Kaynağı
Veriler Birim Faaliyet raporlarından alınmıĢtır
Performans Hedefi - Gerçekleşen
65.500,00
65.000,00
Hedeflenen GerçekleĢen
65.000,00
63.516,00
65.000,00
64.500,00
64.000,00
63.516,00
63.500,00
63.000,00
62.500,00
Hedeflenen
96
GerçekleĢen
PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
Yıl
2014
Birim
27.75.35.00 / HARĠTA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Performans Hedefi 2014 Yılı içerisinde 600.000 parselin yenileme ihalesini yapmak
Stratejik Amaç
Harita, tapu ve kadastro verilerinin niteliğini iyileĢtirerek mekânsal bilgi altyapısının
temelini oluĢturmak
Stratejik Hedef
2014 yılı sonuna kadar yenilenecek toplam 8.100.000 parselden kalan 6.665.000 parseli
tamamlamak
Performans Göstergesi
Emanet usulü ile üretim yapılan alan Km2/yıl (Km2)
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
Gerçekleşen
Hedef
1. Çeyrek
5.000,00
0,00
2. Çeyrek
3. Çeyrek
0,00
4. Çeyrek
0
Tanım
Emanet Usulü ile yapılan ortofoto harita üretim miktarının ölçülmesi hedeflenmiĢtir.
Göstergenin Kaynağı
Harita Üretim ĠBiriminden elde edilmiĢtir.
Performans Hedefi - Gerçekleşen
6.000,00
5.000,00
Hedeflenen GerçekleĢen
5.000,00
0,00
5.000,00
4.000,00
3.000,00
2.000,00
1.000,00
0,00
0,00
Hedeflenen
97
GerçekleĢen
PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
Yıl
2014
Birim
27.75.35.00 / HARĠTA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Performans Hedefi Yurtiçi ve yurtdıĢı toplantı ve eğitimlere katılan personel oranını her yıl %10 artırmak.
Stratejik Amaç
Kurumsal kapasiteyi geliĢtirmek
Stratejik Hedef
Personelin bilgi, beceri ve motivasyonunun artırılması ile etik kültür, etik değer ve
ilkelerinin geliĢtirilmesine yönelik yurtiçi ve yurtdıĢı eğitim ve danıĢmanlık hizmetleri
almak
Performans Göstergesi
Gerçekleşen
Hedef
Bölge Müdürlüğü Personeline verilen jeodezik
amaçlı eğitim sayısı /yıl (Adet)
1. Çeyrek
1,00
0,00
2. Çeyrek
3. Çeyrek
1,00
4. Çeyrek
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
100
Tanım
Bölge Müdürlüklerinde jeodeziden sorumlu mühendis olarak görev yapan mühendislerin
eğitim ihtiyaçlarının karĢılanıp karĢılanmadığının ölçülmesi hedeflenmiĢtir.
Göstergenin Kaynağı
Veriler Birim Faaliyet raporlarından alınmıĢtır
Performans Hedefi - Gerçekleşen
1,20
1,00
Hedeflenen GerçekleĢen
1,00
1,00
1,00
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
Hedeflenen
98
GerçekleĢen
PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
Yıl
2014
Birim
27.75.35.00 / HARĠTA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Performans Hedefi MüĢteri memnuniyet oranını bir önceki yıla göre %2 artırmak.
Stratejik Amaç
Tapu kadastro hizmetlerinin kalitesini artırmak ve iyileĢtirmek
Stratejik Hedef
MüĢteri memnuniyet oranını bir önceki yıla göre %2 artırmak
Performans Göstergesi
Gerçekleşen
Hedef
Web servis ile servis edilen alan Km2/yıl (Km2)
1. Çeyrek
70.000,00
38.593,00
2. Çeyrek
3. Çeyrek
88.291,00
4. Çeyrek
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
126
Tanım
Üretilen ve protokoller kapsamında temin edilen ortofoto haritaların ne kadarının servis
edildiğinin ölçülmesi amaçlanmıĢtır
Göstergenin Kaynağı
Veriler Birim Faaliyet raporlarından alınmıĢtır
Performans Hedefi - Gerçekleşen
100.000,00
90.000,00
80.000,00
70.000,00
60.000,00
50.000,00
40.000,00
30.000,00
20.000,00
10.000,00
0,00
Hedeflenen GerçekleĢen
70.000,00
88.291,00
88.291,00
70.000,00
Hedeflenen
99
GerçekleĢen
PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
Yıl
2014
Birim
27.75.35.00 / HARĠTA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Performans Hedefi MüĢteri memnuniyet oranını bir önceki yıla göre %2 artırmak.
Stratejik Amaç
Tapu kadastro hizmetlerinin kalitesini artırmak ve iyileĢtirmek
Stratejik Hedef
MüĢteri memnuniyet oranını bir önceki yıla göre %2 artırmak
Performans Göstergesi
Karşılanan havadan görüntü alım talepleri Adet/yıl
(Adet)
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
Gerçekleşen
Hedef
1. Çeyrek
3,00
0,00
2. Çeyrek
3. Çeyrek
0,00
4. Çeyrek
0
Tanım
Kamu kurum ve kuruluĢları ile özel sektörden gelen görüntü taleplerinin ne kadarının
karĢılandığının ölçülmesi hedeflenmiĢtir.
Göstergenin Kaynağı
Kaynak Yönetim Birimi - Aylık Faaliyet Raporlarıarı
Performans Hedefi - Gerçekleşen
3,50
3,00
Hedeflenen GerçekleĢen
3,00
3,00
0,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
0,00
Hedeflenen
100
GerçekleĢen
PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
Yıl
2014
Birim
27.75.35.00 / HARĠTA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Performans Hedefi MüĢteri memnuniyet oranını bir önceki yıla göre %2 artırmak.
Stratejik Amaç
Tapu kadastro hizmetlerinin kalitesini artırmak ve iyileĢtirmek
Stratejik Hedef
MüĢteri memnuniyet oranını bir önceki yıla göre %2 artırmak
Performans Göstergesi
Gerçekleşen
Hedef
Karşılanan harita talepleri (Merkez ve Taşra
teşkilatından gelen talepler) Adet/yıl (Adet)
1. Çeyrek
20,00
4,00
2. Çeyrek
3. Çeyrek
4,00
4. Çeyrek
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
20
Tanım
Merkez ve taĢra birimlerinden gelen harita taleplerinin ne kadarının karĢılandığı gösterge
olarak alınmıĢtır
Göstergenin Kaynağı
Veriler Birim Faaliyet raporlarından alınmıĢtır
Performans Hedefi - Gerçekleşen
25,00
20,00
Hedeflenen GerçekleĢen
20,00
4,00
20,00
15,00
10,00
4,00
5,00
0,00
Hedeflenen
101
GerçekleĢen
PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
Yıl
2014
Birim
27.75.35.00 / HARĠTA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Performans Hedefi MüĢteri memnuniyet oranını bir önceki yıla göre %2 artırmak.
Stratejik Amaç
Tapu kadastro hizmetlerinin kalitesini artırmak ve iyileĢtirmek
Stratejik Hedef
MüĢteri memnuniyet oranını bir önceki yıla göre %2 artırmak
Performans Göstergesi
Gerçekleşen
Hedef
Karşılanan hava fotoğrafı talepleri Adet/yıl (Adet)
1. Çeyrek
20,00
15,00
2. Çeyrek
3. Çeyrek
20,00
4. Çeyrek
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
100
Tanım
Kamu kurum ve kuruluĢlarından gelen hava fotoğrafı taleplerinin ne kadarının
karĢılandığının ölçülmesi hedeflenmiĢtir.
Göstergenin Kaynağı
Veriler Birim Faaliyet raporlarından alınmıĢtır
Performans Hedefi - Gerçekleşen
25,00
20,00
Hedeflenen GerçekleĢen
20,00
20,00
20,00
20,00
Hedeflenen
GerçekleĢen
15,00
10,00
5,00
0,00
102
PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
Yıl
2014
Birim
27.75.35.00 / HARĠTA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Performans Hedefi MüĢteri memnuniyet oranını bir önceki yıla göre %2 artırmak.
Stratejik Amaç
Tapu kadastro hizmetlerinin kalitesini artırmak ve iyileĢtirmek
Stratejik Hedef
MüĢteri memnuniyet oranını bir önceki yıla göre %2 artırmak
Performans Göstergesi
Karşılanan TUSAGA-Aktif RINEX veri talepleri
Adet/yıl (Adet)
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
Gerçekleşen
Hedef
1. Çeyrek
100,00
0,00
2. Çeyrek
3. Çeyrek
0,00
4. Çeyrek
0
Tanım
Bir yıl içerisinde gelen TUSAGA-Aktif RINEX veri taleplerinin ne kadarının karĢılandığının
ölçülmesi hedeflenmiĢtir.
Göstergenin Kaynağı
Kaynak Yönetim Birimi - Aylık Faaliyet Raporları
Performans Hedefi - Gerçekleşen
120,00
100,00
Hedeflenen GerçekleĢen
0,00
100,00 100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
0,00
Hedeflenen
103
GerçekleĢen
PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
Yıl
2014
Birim
27.75.35.00 / HARĠTA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Performans Hedefi MüĢteri memnuniyet oranını bir önceki yıla göre %2 artırmak.
Stratejik Amaç
Tapu kadastro hizmetlerinin kalitesini artırmak ve iyileĢtirmek
Stratejik Hedef
MüĢteri memnuniyet oranını bir önceki yıla göre %2 artırmak
Performans Göstergesi
Gerçekleşen
Hedef
Karşılanan Yer Kontrol Noktası değerleri talepleri
Adet/yıl (Adet)
1. Çeyrek
20,00
17,00
2. Çeyrek
3. Çeyrek
30,00
4. Çeyrek
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
150
Tanım
Bir yıl içerisinde gelen Yer Kontrol Noktası değerleri taleplerinin ne kadarının
karĢılandığının ölçülmesi hedeflenmiĢtir.
Göstergenin Kaynağı
Veriler Birim Faaliyet raporlarından alınmıĢtır
Performans Hedefi - Gerçekleşen
35,00
30,00
25,00
20,00
Hedeflenen GerçekleĢen
20,00
30,00
30,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
Hedeflenen
104
GerçekleĢen
PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
Yıl
2014
Birim
27.75.35.00 / HARĠTA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Performans Hedefi MüĢteri memnuniyet oranını bir önceki yıla göre %2 artırmak.
Stratejik Amaç
Tapu kadastro hizmetlerinin kalitesini artırmak ve iyileĢtirmek
Stratejik Hedef
MüĢteri memnuniyet oranını bir önceki yıla göre %2 artırmak
Performans Göstergesi
Gerçekleşen
Hedef
Karşılanan Ortofoto harita talepleri Adet/yıl (Adet)
1. Çeyrek
20,00
19,00
2. Çeyrek
3. Çeyrek
19,00
4. Çeyrek
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
95
Tanım
Bir yıl içerisinde gelen Ortofoto harita taleplerinin ne kadarının karĢılandığının ölçülmesi
hedeflenmiĢtir.
Göstergenin Kaynağı
Veriler Birim Faaliyet raporlarından alınmıĢtır
Performans Hedefi - Gerçekleşen
20,20
20,00
19,80
19,60
19,40
19,20
19,00
18,80
18,60
18,40
Hedeflenen GerçekleĢen
20,00
20,00
19,00
19,00
Hedeflenen
105
GerçekleĢen
PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
Yıl
2014
Birim
27.75.35.00 / HARĠTA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Performans Hedefi MüĢteri memnuniyet oranını bir önceki yıla göre %2 artırmak.
Stratejik Amaç
Tapu kadastro hizmetlerinin kalitesini artırmak ve iyileĢtirmek
Stratejik Hedef
MüĢteri memnuniyet oranını bir önceki yıla göre %2 artırmak
Performans Göstergesi
Gerçekleşen
Hedef
Karşılanan Yüzey ağı/Dönüşüm parametreleri
talepleri Adet/yıl (Adet)
1. Çeyrek
20,00
2,00
2. Çeyrek
3. Çeyrek
2,00
4. Çeyrek
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
10
Tanım
Bir yıl içerisinde gelen Yüzey ağı/DönüĢüm parametreleri taleplerinin ne kadarının
karĢılandığının ölçülmesi hedeflenmiĢtir.
Göstergenin Kaynağı
Veriler Birim Faaliyet raporlarından alınmıĢtır
Performans Hedefi - Gerçekleşen
25,00
20,00
Hedeflenen GerçekleĢen
20,00
2,00
20,00
15,00
10,00
5,00
2,00
0,00
Hedeflenen
106
GerçekleĢen
PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
Yıl
2014
Birim
27.75.35.00 / HARĠTA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Performans Hedefi MüĢteri memnuniyet oranını bir önceki yıla göre %2 artırmak.
Stratejik Amaç
Tapu kadastro hizmetlerinin kalitesini artırmak ve iyileĢtirmek
Stratejik Hedef
MüĢteri memnuniyet oranını bir önceki yıla göre %2 artırmak
Performans Göstergesi
Gerçekleşen
Hedef
Karşılanan Çizim ve çoğaltma işleri talepleri
Pafta/yıl (Adet)
1. Çeyrek
100,00
550,00
2. Çeyrek
3. Çeyrek
1.132,00
4. Çeyrek
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
1132
Tanım
Bir yıl içerisinde gelen Çizim ve çoğaltma taleplerinin ne kadarının karĢılandığının
ölçülmesi hedeflenmiĢtir.
Göstergenin Kaynağı
Veriler Birim Faaliyet raporlarından alınmıĢtır
Performans Hedefi - Gerçekleşen
1.200,00
1.000,00
Hedeflenen GerçekleĢen
100,00
1.132,00
1.132,00
800,00
600,00
400,00
200,00
100,00
0,00
Hedeflenen
107
GerçekleĢen
PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
Yıl
2014
Birim
27.75.35.00 / HARĠTA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Performans Hedefi
Elektronik ortamda sunulması planlanan hizmetlere iliĢkin çalıĢmaları tamamlayarak iĢlemlerini bu hizmetlerin web üzerinden
sunulmasını sağlamak.
Stratejik Amaç
Tapu kadastro hizmetlerinin kalitesini artırmak ve iyileĢtirmek
Stratejik Hedef
Elektronik ortamda hizmet sunumunu artırmak
Performans Göstergesi
Gerçekleşen
Hedef
Elektronik ortamda yenilenen TUSAGA-Aktif
abonelik/ay sayısı Ay/yıl (Adet)
1. Çeyrek
7.000,00
1.736,00
2. Çeyrek
3. Çeyrek
4.065,00
4. Çeyrek
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
58
Tanım
Elektronik ortamda yenilenen "Aylık abonelik/ay sayısı" miktarının ölçülmesi
hedeflenmektedir.
Göstergenin Kaynağı
Veriler Birim Faaliyet raporlarından alınmıĢtır
Performans Hedefi - Gerçekleşen
8.000,00
7.000,00
Hedeflenen GerçekleĢen
7.000,00
7.000,00
4.065,00
6.000,00
5.000,00
4.065,00
4.000,00
3.000,00
2.000,00
1.000,00
0,00
Hedeflenen
108
GerçekleĢen
BİRİM GÖSTERGELERİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU
Yıl
2014
Birim
27.75.36.00 / ARġĠV DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Str. Amaç
Kurumsal kapasiteyi geliĢtirmek
Str. Hedef
Personelin bilgi, beceri ve motivasyonunun artırılması ile etik kültür, etik değer ve ilkelerinin geliĢtirilmesine yönelik yurtiçi ve yurtdıĢı eğitim
ve danıĢmanlık hizmetleri almak
Per. Hedef Yurtiçi ve yurtdıĢı toplantı ve eğitimlere katılan personel oranını her yıl %10 artırmak.
PERFORMANS HEDEFİ
2014 HEDEFİ
2014 I. DÖNEM
2014 II. DÖNEM 2014 III. DÖNEM 2014 IV. DÖNEM
Osmanlıca eğitim verilen merkez ve taĢra teĢkilatı personeli
sayısı/yıl (Adet)
80,00
0,00
0,00
Mesleki, teknik ve yurtdıĢı eğitimlere katılan personel oranı/yıl
(Yüzde)
15,00
0,00
0,00
2,00
0,00
0,00
Yabancı dil eğitimi alan personel sayısı/yıl (Adet)
Str. Amaç
Kurumsal kapasiteyi geliĢtirmek
Str. Hedef
ÇalıĢan memnuniyeti ve motivasyonunu artırmak
Per. Hedef Tüm kurum çalıĢan memnuniyet oranını her yıl %5 oranında artırmak.
PERFORMANS HEDEFİ
2014 HEDEFİ
Takdirname, plaket, maaĢ veya hizmet ödülü alan personel
oranı/yıl (Yüzde)
2014 I. DÖNEM
2,00
Str. Amaç
Tapu kadastro hizmetlerinin kalitesini artırmak ve iyileĢtirmek
Str. Hedef
MüĢteri memnuniyet oranını bir önceki yıla göre %2 artırmak
2014 II. DÖNEM 2014 III. DÖNEM 2014 IV. DÖNEM
0,00
0,00
Per. Hedef MüĢteri memnuniyet oranını bir önceki yıla göre %2 artırmak.
PERFORMANS HEDEFİ
2014 HEDEFİ
Gerçek ve tüzel kiĢilerce talep edilen paftaların karĢılanma
oranı/yıl (Yüzde)
2014 I. DÖNEM
100,00
100,00
2014 II. DÖNEM 2014 III. DÖNEM 2014 IV. DÖNEM
100,00
Str. Amaç
Tapu kadastro hizmetlerinin kalitesini artırmak ve iyileĢtirmek
Str. Hedef
2014 yılı sonuna kadar merkez ve taĢra arĢivini iyileĢtirmek
Per. Hedef
Bölge, tapu ve kadastro müdürlükleri ile kadastro Ģefliklerinin arĢivlerini her yıl %10 oranında standartlara uygun hale getirmek, arĢiv
belgelerini iyileĢtirmek ve envanter çalıĢmalarını tamamlamak.
PERFORMANS HEDEFİ
2014 HEDEFİ
2014 I. DÖNEM
2014 II. DÖNEM 2014 III. DÖNEM 2014 IV. DÖNEM
ArĢiv standartları konusunda bilgilendirilen merkez, bölge,
kadastro ve tapu müdürlüğü sayısı (Adet)
10,00
2,50
3,00
Onarım ve restorasyonu tamamlanmıĢ belge oranı (Yüzde)
1,00
0,04
0,04
Dijital arĢivleme çalıĢması yapılan Tapu/Kadastro Müdürlüğü
sayısı/yıl (Adet)
1,00
0,00
0,00
Str. Amaç
Kurumu yeniden yapılandırmak
Str. Hedef
YurtdıĢı iliĢkilerini geliĢtirmek amacıyla eĢdeğer kurumlarla iĢbirliği yapmak
Per. Hedef YurtdıĢı iliĢkilerini geliĢtirmek amacıyla eĢdeğer kurumlarla toplam 3 adet iĢbirliği gerçekleĢtirmek.
PERFORMANS HEDEFİ
ĠĢbirliği yapılan yurtdıĢı kurum/ülke sayısı/yıl (Adet)
2014 HEDEFİ
1,00
109
2014 I. DÖNEM
0,00
2014 II. DÖNEM 2014 III. DÖNEM 2014 IV. DÖNEM
1,00
PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
Yıl
2014
Birim
27.75.36.00 / ARġĠV DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Performans Hedefi Yurtiçi ve yurtdıĢı toplantı ve eğitimlere katılan personel oranını her yıl %10 artırmak.
Stratejik Amaç
Kurumsal kapasiteyi geliĢtirmek
Stratejik Hedef
Personelin bilgi, beceri ve motivasyonunun artırılması ile etik kültür, etik değer ve
ilkelerinin geliĢtirilmesine yönelik yurtiçi ve yurtdıĢı eğitim ve danıĢmanlık hizmetleri
almak
Performans Göstergesi
Osmanlıca eğitim verilen merkez ve taşra teşkilatı
personeli sayısı/yıl (Adet)
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
Gerçekleşen
Hedef
1. Çeyrek
80,00
2. Çeyrek
0,00
3. Çeyrek
0,00
4. Çeyrek
0
Tanım
Merkez ve taĢra teĢkilatımızda görevli olup; görevi gereğince Osmanlı’ dan günümüze
gelen Osmanlıca Tapu Senetleri ve resmi belgelerle iĢlem yapmakta olan personelimizin
bilgi birikimini arttırmak amacıyla her yıl en az 80 kiĢiye yönelik Osmanlıca Eğitimlerin
Düzenlenmesi hedeflenmektedir.
Göstergenin Kaynağı
Zabıt Kayıtları ve Transkripsiyon
Performans Hedefi - Gerçekleşen
90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
Hedeflenen GerçekleĢen
80,00
80,00
0,00
0,00
Hedeflenen
110
GerçekleĢen
PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
Yıl
2014
Birim
27.75.36.00 / ARġĠV DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Performans Hedefi Yurtiçi ve yurtdıĢı toplantı ve eğitimlere katılan personel oranını her yıl %10 artırmak.
Stratejik Amaç
Kurumsal kapasiteyi geliĢtirmek
Personelin bilgi, beceri ve motivasyonunun artırılması ile etik kültür, etik değer ve
ilkelerinin geliĢtirilmesine yönelik yurtiçi ve yurtdıĢı eğitim ve danıĢmanlık hizmetleri
almak
Hedefin
Gerçekleşen
Hedef
Gerçekleşme
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
4. Çeyrek
Oranı (%)
Stratejik Hedef
Performans Göstergesi
Mesleki, teknik ve yurtdışı eğitimlere katılan
personel oranı/yıl (Yüzde)
15,00
0,00
0,00
0
Tanım
Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personelimizin kiĢisel geliĢimlerine katkı
sağlamak ile mesleki bilgi ve yeterliliğini çağın gereklerine uygun hale getirmek amacıyla
her yıl 5 birim personelinin mesleki, teknolojik ve yurtdıĢı eğitimlerine katılımının
sağlanması ve 3 personele dil eğitiminin sağlanması hedeflenmektedir.
Göstergenin Kaynağı
Mali ĠĢler,planlama ve kordinasyon birimi
Performans Hedefi - Gerçekleşen
16,00
14,00
Hedeflenen GerçekleĢen
15,00
15,00
0,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
0,00
Hedeflenen
111
GerçekleĢen
PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
Yıl
2014
Birim
27.75.36.00 / ARġĠV DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Performans Hedefi Yurtiçi ve yurtdıĢı toplantı ve eğitimlere katılan personel oranını her yıl %10 artırmak.
Stratejik Amaç
Kurumsal kapasiteyi geliĢtirmek
Personelin bilgi, beceri ve motivasyonunun artırılması ile etik kültür, etik değer ve
ilkelerinin geliĢtirilmesine yönelik yurtiçi ve yurtdıĢı eğitim ve danıĢmanlık hizmetleri
almak
Hedefin
Gerçekleşen
Hedef
Gerçekleşme
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
4. Çeyrek
Oranı (%)
Stratejik Hedef
Performans Göstergesi
Yabancı dil eğitimi alan personel sayısı/yıl (Adet)
2,00
0,00
0,00
0
Tanım
Personelimize yabancı dil eğitiminin sağlanması hedeflenmektedir.
Göstergenin Kaynağı
Mali ĠĢler,planlama ve kordinasyon birimi
Performans Hedefi - Gerçekleşen
2,50
2,00
Hedeflenen GerçekleĢen
2,00
0,00
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
0,00
Hedeflenen
112
GerçekleĢen
PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
Yıl
2014
Birim
27.75.36.00 / ARġĠV DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Performans Hedefi Tüm kurum çalıĢan memnuniyet oranını her yıl %5 oranında artırmak.
Stratejik Amaç
Kurumsal kapasiteyi geliĢtirmek
Stratejik Hedef
ÇalıĢan memnuniyeti ve motivasyonunu artırmak
Performans Göstergesi
Takdirname, plaket, maaş veya hizmet ödülü alan
personel oranı/yıl (Yüzde)
1. Çeyrek
2,00
0,00
2. Çeyrek
3. Çeyrek
4. Çeyrek
0,00
0
Tanım
Personel memnuniyetini ve verimliliğini arttırmak amaçlanmıĢtır.
Göstergenin Kaynağı
MAĠLĠ ĠġLER, PLANLAMA VE KORDĠNASYON BĠRĠMĠ.
Performans Hedefi - Gerçekleşen
2,50
2,00
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
Gerçekleşen
Hedef
Hedeflenen GerçekleĢen
2,00
0,00
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
0,00
Hedeflenen
113
GerçekleĢen
PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
Yıl
2014
Birim
27.75.36.00 / ARġĠV DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Performans Hedefi MüĢteri memnuniyet oranını bir önceki yıla göre %2 artırmak.
Stratejik Amaç
Tapu kadastro hizmetlerinin kalitesini artırmak ve iyileĢtirmek
Stratejik Hedef
MüĢteri memnuniyet oranını bir önceki yıla göre %2 artırmak
Performans Göstergesi
Gerçekleşen
Hedef
Gerçek ve tüzel kişilerce talep edilen paftaların
karşılanma oranı/yıl (Yüzde)
1. Çeyrek
100,00
100,00
2. Çeyrek
3. Çeyrek
100,00
4. Çeyrek
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
100
Tanım
Pafta ihtiyacı duyan gerçek ve tüzel kiĢilerin taleplerin tamamı karĢılanacaktır.
Göstergenin Kaynağı
TEKNĠK ARġĠV BĠRĠMĠ
Performans Hedefi - Gerçekleşen
120,00
100,00
Hedeflenen GerçekleĢen
100,00
100,00 100,00
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
Hedeflenen
114
GerçekleĢen
PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
Yıl
2014
Birim
27.75.36.00 / ARġĠV DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Performans Hedefi
Bölge, tapu ve kadastro müdürlükleri ile kadastro Ģefliklerinin arĢivlerini her yıl %10 oranında standartlara uygun hale getirmek,
arĢiv belgelerini iyileĢtirmek ve envanter çalıĢmalarını tamamlamak.
Stratejik Amaç
Tapu kadastro hizmetlerinin kalitesini artırmak ve iyileĢtirmek
Stratejik Hedef
2014 yılı sonuna kadar merkez ve taĢra arĢivini iyileĢtirmek
Performans Göstergesi
Gerçekleşen
Hedef
Arşiv standartları konusunda bilgilendirilen merkez,
bölge, kadastro ve tapu müdürlüğü sayısı (Adet)
1. Çeyrek
10,00
2,50
2. Çeyrek
3. Çeyrek
3,00
4. Çeyrek
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
30
Tanım
Hizmetin kalitesini arttırmak için bütçe imkânları içinde Müdürlüklerin arĢivlerini
iyileĢtirmek.
Göstergenin Kaynağı
Bilgi belge yönetim birimi
Performans Hedefi - Gerçekleşen
12,00
10,00
Hedeflenen GerçekleĢen
10,00
3,00
10,00
8,00
6,00
4,00
3,00
2,00
0,00
Hedeflenen
115
GerçekleĢen
PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
Yıl
2014
Birim
27.75.36.00 / ARġĠV DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Performans Hedefi
Bölge, tapu ve kadastro müdürlükleri ile kadastro Ģefliklerinin arĢivlerini her yıl %10 oranında standartlara uygun hale getirmek,
arĢiv belgelerini iyileĢtirmek ve envanter çalıĢmalarını tamamlamak.
Stratejik Amaç
Tapu kadastro hizmetlerinin kalitesini artırmak ve iyileĢtirmek
Stratejik Hedef
2014 yılı sonuna kadar merkez ve taĢra arĢivini iyileĢtirmek
Performans Göstergesi
Onarım ve restorasyonu tamamlanmış belge oranı
(Yüzde)
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
Gerçekleşen
Hedef
1. Çeyrek
1,00
2. Çeyrek
0,04
3. Çeyrek
0,04
4. Çeyrek
4
Tanım
BaĢkanlığımız bünyesinde kurulmuĢ bulunan belge restorasyonu ünitesinde Merkez
arĢivindeki yıpranmıĢ belgelerin onarım ve restorasyonunu yapmak.
Göstergenin Kaynağı
Restorasyon ve konservasyon Birimi
Performans Hedefi - Gerçekleşen
1,20
1,00
Hedeflenen GerçekleĢen
1,00
0,04
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,04
0,00
Hedeflenen
116
GerçekleĢen
PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
Yıl
2014
Birim
27.75.36.00 / ARġĠV DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Performans Hedefi
Bölge, tapu ve kadastro müdürlükleri ile kadastro Ģefliklerinin arĢivlerini her yıl %10 oranında standartlara uygun hale getirmek,
arĢiv belgelerini iyileĢtirmek ve envanter çalıĢmalarını tamamlamak.
Stratejik Amaç
Tapu kadastro hizmetlerinin kalitesini artırmak ve iyileĢtirmek
Stratejik Hedef
2014 yılı sonuna kadar merkez ve taĢra arĢivini iyileĢtirmek
Performans Göstergesi
Dijital arşivleme çalışması yapılan Tapu/Kadastro
Müdürlüğü sayısı/yıl (Adet)
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
Gerçekleşen
Hedef
1. Çeyrek
1,00
0,00
2. Çeyrek
3. Çeyrek
0,00
4. Çeyrek
0
Tanım
Mevcut arĢiv malzemelerinin yıpranmasını önlemek, bilgiye hızlı ve sağlıklı bir Ģekilde
ulaĢılmasının sağlanması amaçlanmıĢtır.
Göstergenin Kaynağı
Bilgi belge yönetim birimi
Performans Hedefi - Gerçekleşen
1,20
1,00
Hedeflenen GerçekleĢen
1,00
0,00
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
0,00
Hedeflenen
117
GerçekleĢen
PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
Yıl
2014
Birim
27.75.36.00 / ARġĠV DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Performans Hedefi YurtdıĢı iliĢkilerini geliĢtirmek amacıyla eĢdeğer kurumlarla toplam 3 adet iĢbirliği gerçekleĢtirmek.
Stratejik Amaç
Kurumu yeniden yapılandırmak
Stratejik Hedef
YurtdıĢı iliĢkilerini geliĢtirmek amacıyla eĢdeğer kurumlarla iĢbirliği yapmak
Performans Göstergesi
Gerçekleşen
Hedef
İşbirliği yapılan yurtdışı kurum/ülke sayısı/yıl (Adet)
1. Çeyrek
1,00
0,00
2. Çeyrek
3. Çeyrek
1,00
4. Çeyrek
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
100
Tanım
ĠĢbirliği yapılan ülkelerle bilgi alıĢveriĢinde bulunarak Kurumun vizyonunu geliĢtirmek yeni
teknolojilere ayak uydurarak sistemimizi son teknolojiye uygun hale getirmek. Ve ayrıca
Hizmet alımı için iĢ birliği talebinde bulunan diğer ülkelere yapılacak olan protokoller
çerçevesinde hizmet vermek ve bilgi alıĢ veriĢinde bulunmak.
Göstergenin Kaynağı
KUYDU KADĠME BĠRĠMĠ
Performans Hedefi - Gerçekleşen
1,20
1,00
Hedeflenen GerçekleĢen
1,00
1,00
1,00
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
Hedeflenen
118
GerçekleĢen
Download

Untitled - Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü