AKDENĠZ ĠHRACATÇI BĠRLĠKLERĠ
GENEL SEKRETERLĠĞĠ
YAġ MEYVE SEBZE
ĠHRACATÇILARI BĠRLĠĞĠ
DEĞERLENDĠRME RAPORU
TÜRKĠYE GENELĠ
( 2013 / 2014 OCAK-KASIM DÖNEMĠ)
ADRES : Adres: Limonluk Mah. Vali Hüseyin Aksoy Caddesi No: 4 33120 YeniĢehir
/ MERSĠN
TEL : 0 ( 324 ) 325 37 37
FAX : 0 ( 324 ) 325 41 42
WEB : www.akib.org.tr
e – posta : [email protected]
HAZIRLAYAN : YAġ MEYVE SEBZE SEKTÖR ġEFLĠĞĠ
Rapor Tarihi : 01.12.2014
2013 – 2014 (OCAK - KASIM AYI) TÜRKİYE GENELİ
YAŞ MEYVE VE SEBZE İHRACAT KAYIT RAKAMLARI
01.01.2013/30.11.2013
01.01.2014/30.11.2014
MADDE
NARENCİYE
TAZE MEYVE
TAZE SEBZE
GENEL TOPLAM
MİKTAR (KG)
1.005.559.865
640.768.537
1.114.561.492
2.765.377.499
DEĞER ($)
706.192.844
649.911.443
614.305.201
1.985.492.843
MİKTAR (KG)
DEĞER ($)
1.207.719.076
721.429.024
1.054.299.501
2.987.840.698
729.248.279
670.947.280
638.512.709
2.055.879.225
ARTIŞ AZALIŞ (%) 2014 PAYI (%)
MİKTAR DEĞER MİKTAR DEĞER
(KG)
($)
(KG)
($)
20
3
40
35
13
3
24
33
-5
4
35
31
8
4
100
100
1
2013 – 2014 (OCAK - KASIM AYI) TÜRKİYE GENELİ
YAŞ MEYVE VE SEBZEDE İHRACAT YAPILAN İLK 20 ÜLKE
01.01.2013/30.11.2013
01.01.2014/30.11.2014
ÜLKE
MİKTAR (KG)
DEĞER ($)
889.971.761
741.679.183
1 RUSYA FEDERASYONU
514.780.598
201.192.442
2 IRAK
109.042.715
189.827.540
3 ALMANYA
238.390.415
170.157.626
4 UKRAYNA
BULGARİSTAN
133.110.590
87.630.641
5
SUUDİ
ARABİSTAN
93.887.314
57.950.572
6
ROMANYA
70.525.317
51.324.934
7
HOLLANDA
30.338.087
39.271.211
8
BİRLEŞİK
KRALLIK
26.739.065
34.800.444
9
SURİYE
170.392.273
29.466.613
10
MOLDAVYA
40.995.609
27.051.708
11
POLONYA
34.518.543
26.265.888
12
BEYAZ
RUSYA
30.474.690
24.373.048
13
GÜRCİSTAN
50.349.660
23.608.353
14
İTALYA
12.028.101
22.311.696
15
MISIR
37.858.562
18.162.620
16
AZERBAYCAN-NAHÇİVAN
26.715.066
17.427.586
17
FRANSA
8.856.866
16.858.530
18
SIRBİSTAN
22.467.379
15.165.951
19
BELÇİKA
5.166.761
14.213.569
20
NOT: Ülkeler, 2014 yılı fob($) değerlerine göre sıralanmıştır.
MİKTAR (KG)
DEĞER ($)
1.099.707.462
787.405.924
563.565.019
240.151.675
104.280.481
171.606.325
207.242.224
128.408.471
152.969.291
99.930.738
89.442.379
50.971.733
92.868.705
66.731.720
40.420.153
44.610.381
28.783.173
35.526.287
42.654.126
16.336.583
38.101.226
22.505.243
42.703.292
32.851.820
51.609.811
36.795.467
92.972.584
29.851.305
18.481.726
35.253.317
20.864.614
9.439.004
36.496.519
14.351.199
10.029.536
16.100.065
21.252.250
14.167.936
5.278.777
14.006.024
ARTIŞ AZALIŞ (%)
2014 PAYI (%)
MİKTAR DEĞER MİKTAR DEĞER
(KG)
($)
(KG)
($)
24
9
-4
-13
15
-5
32
33
8
-75
-7
24
69
85
54
-45
37
13
-5
2
6
19
-10
-25
14
-12
30
14
2
-45
-17
25
51
26
58
-48
-18
-4
-7
-1
37
19
3
7
5
3
3
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
0
1
0
38
12
8
6
5
2
3
2
2
1
1
2
2
1
2
0
1
1
1
1
2013 – 2014 (OCAK-KASIM AYI) TÜRKİYE GENELİ
YAŞ MEYVE VE SEBZE'DE İHRACAT YAPILAN İLK 20 MADDE
ARTIŞ AZALIŞ
01.01.2013/30.11.2013
01.01.2014/30.11.2014
2014 PAYI (%)
(%)
MADDE
MİKTAR
MİKTAR
MİKTAR DEĞER MİKTAR DEĞER
DEĞER ($)
DEĞER ($)
(KG)
(KG)
(KG)
($)
(KG)
($)
430.446.964 349.927.204 539.354.162 391.341.995
1 DOMATES
25
12
18
19
LĠMON
350.537.566
261.455.414
356.859.780
252.538.780
2
2
-3
12
12
347.408.771 236.428.515 424.781.583 243.138.863
3 MANDARĠN
22
3
14
12
193.094.434 179.923.507 252.533.253 198.041.109
4 ÜZÜM
31
10
8
10
PORTAKAL
187.965.335
127.779.037
261.647.856
145.585.281
5
39
14
9
7
54.678.185 155.437.899
50.521.786 144.323.707
6 KĠRAZ,VĠġNE
-8
-7
2
7
119.605.710 80.517.127 164.428.929 87.984.357
7 GREYFURT
37
9
6
4
97.383.371 81.493.644 107.935.151 85.572.555
8 NAR
11
5
4
4
BĠBER
62.473.272
75.162.981
73.482.507
73.415.868
9
18
-2
2
4
58.957.685 48.991.117
80.168.098 61.039.223
10 HIYAR,KORNĠġON
36
25
3
3
16.365.636 34.987.535
18.040.500 42.780.803
11 ĠNCĠR
10
22
1
2
ELMA
97.757.275
39.968.892
110.975.688
39.672.319
12
14
-1
4
2
135.838.563 24.502.503 214.452.225 35.798.083
13 SOĞAN,ġALOT
58
46
7
2
34.996.295 28.292.858
40.065.459 35.302.415
14 ġEFTALĠ
14
25
1
2
KABAK
38.200.605
29.518.418
49.375.606
31.587.709
15
29
7
2
2
42.016.015 42.968.832
27.198.065 27.753.638
16 KAYISI
-35
-35
1
1
3.704.369 13.100.507
7.373.421 25.419.572
17 KESTANE
99
94
0
1
ÇAY
4.487.605
15.083.354
4.393.097
17.170.957
18
-2
14
0
1
19.729.168 24.909.751
14.593.713 17.108.871
19 ÇĠLEK
-26
-31
0
1
11.863.263 11.433.923
19.087.250 12.968.953
20 PATLICAN
61
13
1
1
NOT: Maddeler, 2014 yılı fob($) değerlerine göre sıralanmıştır.
2
2013 – 2014 (OCAK-KASIM AYI) TÜRKİYE GENELİ
YAŞ MEYVE 'DE İHRACAT YAPILAN İLK 10 MADDE
01.01.2013/30.11.2013
01.01.2014/30.11.2014
ARTIŞ AZALIŞ (%)
2014 PAYI (%)
MADDE
MİKTAR DEĞER MİKTAR DEĞER
MİKTAR (KG) DEĞER ($) MİKTAR (KG) DEĞER ($)
(KG)
($)
(KG)
($)
193.094.434 179.923.507
252.533.253 198.041.109
1 ÜZÜM
31
10
35
30
54.678.185 155.437.899
50.521.786 144.323.707
2 KĠRAZ,VĠġNE
-8
-7
7
22
NAR
97.383.371
81.493.644
107.935.151
85.572.555
3
11
5
15
13
16.365.636
34.987.535
18.040.500
42.780.803
4 ĠNCĠR
10
22
3
6
97.757.275
39.968.892
110.975.688
39.672.319
5 ELMA
14
-1
15
6
ġEFTALĠ
34.996.295
28.292.858
40.065.459
35.302.415
6
14
25
6
5
42.016.015
42.968.832
27.198.065
27.753.638
7 KAYISI
-35
-35
4
4
3.704.369
13.100.507
7.373.421
25.419.572
8 KESTANE
99
94
1
4
ÇĠLEK
19.729.168
24.909.751
14.593.713
17.108.871
9
-26
-31
2
3
11.936.180
8.959.137
15.608.618
12.161.511
10 ARMUT
31
36
2
2
NOT: Ülkeler, 2014 yılı fob($) değerlerine göre sıralanmıştır.
2013 – 2014 (OCAK-KASIM AYI) TÜRKİYE GENELİ
YAŞ MEYVE 'DE İHRACAT YAPILAN İLK 20 ÜLKE
01.01.2013/30.11.2013
01.01.2014/30.11.2014
MADDE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
RUSYA FEDERASYONU
ALMANYA
BULGARİSTAN
IRAK
İTALYA
UKRAYNA
HOLLANDA
BİRLEŞİK KRALLIK
BEYAZ RUSYA
SUUDİ ARABİSTAN
NORVEÇ
MISIR
POLONYA
FRANSA
İSVEÇ
SURİYE
ROMANYA
DANİMARKA
AVUSTURYA
BELÇİKA
MİKTAR (KG)
217.056.206
53.934.702
39.136.297
92.948.259
4.911.972
38.916.188
8.698.041
8.060.098
16.658.217
15.265.049
2.191.658
37.857.385
5.666.659
4.346.126
4.445.017
19.848.830
9.542.169
2.659.168
2.931.736
1.911.510
DEĞER ($)
215.859.272
123.510.207
41.693.796
31.778.675
16.393.542
28.233.116
17.423.402
18.128.243
13.290.057
10.081.704
9.102.436
18.159.577
5.054.449
9.524.872
10.055.983
5.678.451
8.371.253
6.590.204
4.276.509
6.430.736
MİKTAR (KG)
264.317.421
52.711.030
46.641.248
119.387.394
9.179.465
28.892.661
10.264.750
8.489.947
21.590.801
13.572.714
2.413.974
20.816.414
11.425.658
3.975.854
3.529.375
25.356.868
9.132.945
2.835.531
3.721.526
1.501.469
DEĞER ($)
233.688.315
116.356.342
43.387.559
40.803.807
28.391.572
19.894.481
19.783.249
18.645.773
15.288.454
9.660.363
9.516.951
9.415.117
9.208.512
8.425.499
7.850.836
7.490.837
7.220.632
6.436.800
5.354.464
5.084.735
ARTIŞ AZALIŞ (%)
MİKTAR DEĞER
(KG)
($)
22
-2
19
28
87
-26
18
5
30
-11
10
-45
102
-9
-21
28
-4
7
27
-21
8
-6
4
28
73
-30
14
3
15
-4
5
-48
82
-12
-22
32
-14
-2
25
-21
2014 PAYI (%)
MİKTAR
DEĞER
(KG)
($)
37
7
6
17
1
4
1
1
3
2
0
3
2
1
0
4
1
0
1
0
35
17
6
6
4
3
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2013 – 2014 (OCAK-KASIM AYI) TÜRKİYE GENELİ
YAŞ SEBZE 'DE İHRACAT YAPILAN İLK 10 MADDE
01.01.2013/30.11.2013
01.01.2014/30.11.2014
MADDE
MİKTAR (KG)
DEĞER ($)
MİKTAR (KG)
DEĞER ($)
430.446.964 349.927.204
539.354.162 391.341.995
1 DOMATES
62.473.272
75.162.981
73.482.507
73.415.868
2 BĠBER
HIYAR,KORNĠġON
58.957.685
48.991.117
80.168.098
61.039.223
3
SOĞAN,ġALOT
135.838.563
24.502.503
214.452.225
35.798.083
4
38.200.605
29.518.418
49.375.606
31.587.709
5 KABAK
PATLICAN
11.863.263
11.433.923
19.087.250
12.968.953
6
MANTAR
257.808
5.968.583
377.510
6.050.527
7
51.492.048
8.991.230
41.189.533
5.920.427
8 HAVUÇ,TURP
PATATES
300.420.950
43.409.580
13.297.398
4.203.000
9
DĠĞER
SEBZELER
1.216.502
2.199.071
2.242.692
4.080.171
10
NOT: Maddeler, 2014 yılı fob($) değerlerine göre sıralanmıştır.
ARTIŞ AZALIŞ
2014 PAYI (%)
(%)
MİKTAR DEĞER MİKTAR DEĞER
(KG)
($)
(KG)
($)
25
12
51
61
18
-2
7
11
36
25
8
10
58
46
20
6
29
7
5
5
61
13
2
2
46
1
0
1
-20
-34
4
1
-96
-90
1
1
84
86
0
1
2013 – 2014 (OCAK-KASIM AYI) TÜRKĠYE GENELĠ
YAġ SEBZE'DE ĠHRACAT YAPILAN ĠLK 20 ÜLKE
01.01.2013/30.11.2013
NO
01.01.2014/30.11.2014
ÜLKE
MĠKTAR (KG)
1 RUSYA FEDERASYONU
2 BULGARĠSTAN
DEĞER ($)
MĠKTAR (KG)
DEĞER ($)
ARTIġ AZALIġ (%)
MĠKTAR
(KG)
2014 PAYI (%)
DEĞER
($)
MĠKTAR
(KG)
DEĞER
($)
370.757.848
310.800.923
477.325.900
339.514.004
29
9
45
53
74.445.132
33.967.652
78.865.870
41.363.750
6
22
7
6
3 ALMANYA
4 UKRAYNA
34.417.249
48.960.127
29.642.713
39.131.144
-14
-20
3
6
45.131.394
36.171.421
51.523.368
31.437.636
14
-13
5
5
5 ROMANYA
6 IRAK
19.702.834
15.046.736
33.830.182
30.206.018
72
101
3
5
215.140.283
29.549.611
135.834.807
25.679.854
-37
-13
13
4
30.864.815
11.040.318
65.400.966
17.142.001
112
55
6
3
7.947.241
6.610.743
19.380.146
15.373.715
144
133
2
2
9 MOLDAVYA
10 HOLLANDA
23.203.076
12.922.642
23.170.398
12.441.517
0
-4
2
2
8.392.414
10.767.357
7.896.545
9.956.401
-6
-8
1
2
11 POLONYA
12 AVUSTURYA
7.227.001
5.109.847
8.808.886
8.415.034
22
65
1
1
3.844.405
4.372.060
5.764.967
6.803.793
50
56
1
1
13 SUUDĠ ARABĠSTAN
14 FRANSA
24.404.985
8.765.060
20.323.983
6.761.847
-17
-23
2
1
3.132.092
5.802.323
2.682.565
5.192.508
-14
-11
0
1
15 AZERBAYCAN-NAHÇĠVAN
16 BOSNA-HERSEK
11.874.631
5.441.579
20.506.065
4.853.936
73
-11
2
1
13.395.362
4.749.482
10.216.610
4.821.354
-24
2
1
1
17 BĠRLEġĠK KRALLIK
18 ĠSVĠÇRE
4.835.297
6.500.047
3.363.024
4.730.549
-30
-27
0
1
3.475.520
5.416.445
3.231.319
4.283.085
-7
-21
0
1
19 YUNANĠSTAN
20 SURĠYE
7.096.258
2.957.595
6.978.145
2.795.319
-2
-5
1
0
149.956.499
21.988.632
11.820.005
2.634.781
-92
-88
1
0
7 GÜRCĠSTAN
8 BEYAZ RUSYA
NOT: Ülkeler, 2014 yılı fob($) değerlerine göre sıralanmıĢtır.
4
2013-2014 (OCAK-KASIM AYI) TÜRKİYE GENELİ
NARENCİYE İHRACAT KAYIT RAKAMLARI
01.01.2013/30.11.2013
01.01.2014/30.11.2014
MADDE
MİKTAR (KG)
DEĞER ($)
LĠMON
350.537.566
261.455.414
MANDARĠN
347.408.771
236.428.515
PORTAKAL
187.965.335
127.779.037
GREYFURT
119.605.710
80.517.127
DĠĞER TURUNÇGĠLLER
42.483
12.751
TOPLAM 1.005.559.865
706.192.844
Not: Maddeler 2014 yılı fob ($) değerlerine göre sıralanmıştır.
MİKTAR (KG)
DEĞER ($)
356.859.780
424.781.583
261.647.856
164.428.929
928
1.207.719.076
252.538.780
243.138.863
145.585.281
87.984.357
998
729.248.279
ARTIŞ AZALIŞ (%)
MİKTAR DEĞER
(KG)
($)
2
-3
22
3
39
14
37
9
-98
-92
20
3
2014 PAYI (%)
MİKTAR DEĞER
(KG)
($)
30
35
35
33
22
20
14
12
0
0
100
100
2013 – 2014 (OCAK-KASIM AYI) TÜRKĠYE GENELĠ
NARENCĠYE'DE ĠHRACAT YAPILAN ĠLK 20 ÜLKE
NO
01.01.2013/30.11.2013
ÜLKE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
RUSYA FED.
IRAK
UKRAYNA
SUUDĠ ARAB.
ROMANYA
ALMANYA
BULGARĠSTAN
POLONYA
HOLLANDA
BĠRLEġĠK KRA.
B.A.E.
SIRBĠSTAN
GÜRCĠSTAN
AZERB.NAHÇ.
ÇEK CUMH.
ĠTALYA
BEYAZ RUSYA
MAKEDONYA
MOLDAVYA
20 BOSNA-HERSEK
MĠKTAR (KG)
302.139.485
206.657.285
154.342.669
54.161.169
41.280.311
20.042.420
19.528.350
21.382.883
12.972.927
13.708.751
12.148.611
15.115.854
17.252.757
12.407.019
12.587.518
5.903.087
5.869.232
7.344.726
7.716.699
5.863.653
DEĞER ($)
214.887.108
139.740.838
105.748.529
38.673.997
27.906.908
16.118.777
11.956.298
15.828.131
10.124.490
9.735.813
8.445.134
11.720.535
11.555.359
8.866.184
8.759.071
4.647.433
4.472.248
4.835.977
5.076.871
3.270.170
01.01.2014/30.11.2014
MĠKTAR (KG)
DEĞER ($)
358.043.551 214.105.041
308.223.187 173.245.695
126.824.711 77.038.394
55.499.372 34.232.357
49.905.578 29.305.070
21.746.367 15.301.294
27.461.721 15.172.381
22.444.274 15.160.027
22.193.113 14.565.878
16.916.019 12.036.778
19.300.352 11.942.113
16.278.770 11.395.533
20.077.295 10.892.576
15.014.270
8.515.014
11.816.973
8.137.949
9.038.501
6.336.644
10.638.865
6.133.298
10.004.181
5.930.065
8.843.968
5.093.476
7.574.075
3.747.079
ARTIġ AZALIġ (%)
2014 PAYI (%)
MĠKTAR
(KG)
DEĞER
($)
MĠKTAR
(KG)
DEĞER
($)
19
49
-18
2
21
9
41
5
71
23
59
8
16
21
-6
53
81
36
15
29
0
24
-27
-11
5
-5
27
-4
44
24
41
-3
-6
-4
-7
36
37
23
0
15
30
26
11
5
4
2
2
2
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
29
24
11
5
4
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
NOT: Ülkeler, 2014 yılı fob($) değerlerine göre sıralanmıĢtır.
5
NARENCİYE'DE ( LİMON, MANDARİN, PORTAKAL, GREYFURT )
EN FAZLA İHRACATIN YAPILDIĞI İLK 5 ÜLKE
ÜLKELER / ÇEŞİTLER
LİMON
01.01.2013/30.11.2013
MİKTAR (KG)
DEĞER ($)
01.01.2014/30.11.2014
MİKTAR (KG)
DEĞER ($)
ARTIŞ AZALIŞ (%)
2014 PAYI (%)
MİKTAR (KG)
DEĞER
($)
MİKTAR (KG)
DEĞER ($)
RUSYA FEDERASYONU
92.816.009 71.268.101
99.405.151 69.391.648
7
-3
28
27
IRAK
40.880.607 27.072.979
46.395.042 27.047.040
13
0
13
11
SUUDİ ARABİSTAN
40.071.869 28.751.922
39.907.326 24.867.003
0
-14
11
10
UKRAYNA
35.887.394 25.673.456
34.730.140 22.548.486
-3
-12
10
9
ROMANYA
21.762.145 16.654.268
18.363.598 14.280.930
-16
-14
5
6
MİKTAR (KG) DEĞER ($) MİKTAR (KG) DEĞER ($)
82.149.833 56.978.817 134.646.325 75.957.024
64
33
51
52
PORTAKAL
IRAK
RUSYA FEDERASYONU
40.228.328 27.511.864
48.779.694 27.395.219
21
0
19
19
UKRAYNA
22.670.531 15.465.590
25.046.295 14.110.843
10
-9
10
10
GÜRCİSTAN
11.307.002
7.620.891
13.833.807
7.542.090
22
-1
5
5
6.680.643
4.706.309
7.392.538
4.035.712
11
-14
3
3
MİKTAR (KG) DEĞER ($) MİKTAR (KG) DEĞER ($)
131.847.817 90.494.231 174.960.034 97.896.577
AZERBAYCAN-NAHÇİVAN
MANDALİNA
RUSYA FEDERASYONU
33
8
41
40
IRAK
79.841.776 53.183.248
119.017.731 65.809.529
49
24
28
27
UKRAYNA
78.006.687 52.471.875
52.979.122 32.251.323
-32
-39
12
13
BİRLEŞİK KRALLIK
7.324.192
5.049.665
10.833.805
7.616.028
48
51
3
3
SUUDİ ARABİSTAN
11.123.020
8.012.836
12.265.927
7.472.878
10
-7
3
3
MİKTAR (KG) DEĞER ($) MİKTAR (KG) DEĞER ($)
37.247.331 25.612.911
34.898.672 19.421.597
GREYFURT
RUSYA FEDERASYONU
ROMANYA
UKRAYNA
-6
-24
21
12
4.910.945
18.362.044
8.269.430
108
68
11
5
17.778.057 12.137.608
14.069.154
8.127.742
8.840.048
-21
-33
9
5
HOLLANDA
3.272.543
2.348.538
13.674.272
8.121.745
318
246
8
5
POLONYA
7.911.324
5.238.859
13.409.370
6.906.322
69
32
8
4
NOT: Ülkeler, 2014 yılı fob($) değerlerine göre sıralanmıştır.
6
2013-2014 SEZONU VE 2014-2015 SEZONU (18 EYLÜL-31 KASIM)
TÜRKİYE GENELİ NARENCİYE İHRACAT KAYIT RAKAMLARI
18.09.2013/30.11.2013
18.09.2014/30.11.2014
ARTIŞ AZALIŞ (%)
MADDE
MİKTAR
DEĞER
MİKTAR (KG)
DEĞER ($)
MİKTAR (KG)
DEĞER ($)
(KG)
($)
MANDARİN
219.618.389
144.318.852
292.234.313
165.172.252
33
14
LİMON
177.717.293
128.967.018
178.224.884
134.000.143
0
4
PORTAKAL
55.909.118
35.810.405
56.346.593
30.981.450
1
-13
GREYFURT
38.787.497
24.669.443
42.662.887
25.101.454
10
2
DĠĞER TURUNÇGĠLLER
18.780
2.848
0
0
-100
-100
TOPLAM 492.051.077
333.768.566
569.468.678
355.255.299
16
6
ÜLKE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
RUSYA FED.
IRAK
UKRAYNA
SUUDĠ ARAB.
ROMANYA
BĠRLEġĠK KRAL.
ALMANYA
POLONYA
BULGARĠSTAN
HOLLANDA
ÇEK CUMH.
B.A.E.
ĠTALYA
SIRBĠSTAN
HONG KONG
SINGAPUR
MALEZYA
MAKEDONYA
BEYAZ RUSYA
YUNANĠSTAN
2014 PAYI (%)
MİKTAR
DEĞER
(KG)
($)
51
46
31
38
10
9
7
7
0
0
100
100
2013-2014 SEZONU VE 2014-2015 SEZONU (18 EYLÜL-30 KASIM)
TÜRKĠYE GENELĠ NARENCĠYEDE ĠHRACAT YAPILAN ĠLK 20 ÜLKE
18.09.2013-30.11.2013
18.09.2014-30.11.2014
ARTIŞ AZALIŞ (%)
MİKTAR
DEĞER
MİKTAR (KG)
DEĞER ($)
MİKTAR (KG)
DEĞER ($)
(KG)
($)
160.430.938 108.307.385
230.891.495
135.845.274
44
25
80.686.624 50.828.805
98.207.299
54.584.079
22
7
92.929.632 61.448.544
66.259.415
41.639.738
-29
-32
13.999.096 10.069.348
20.222.848
12.050.698
44
20
17.630.947 10.708.076
16.701.538
10.689.559
-5
0
11.925.182
8.447.836
14.778.652
10.435.110
24
24
8.679.154
7.068.826
12.966.908
9.745.847
49
38
13.666.028 10.421.192
10.047.935
8.685.862
-26
-17
6.413.411
4.112.921
10.328.209
6.171.154
61
50
8.594.860
6.868.783
8.329.406
5.779.881
-3
-16
8.567.535
5.945.967
6.878.319
5.214.521
-20
-12
6.652.448
4.582.381
7.858.670
5.122.760
18
12
4.975.435
4.029.342
5.112.366
4.096.746
100
100
5.158.229
3.486.475
4.956.253
3.746.311
-4
7
2.220.772
2.074.661
2.390.332
3.143.096
8
51
1.736.978
1.705.874
2.703.771
3.111.126
56
82
2.390.605
2.292.358
2.280.820
2.744.955
-5
20
4.200.357
2.680.817
4.389.505
2.640.504
5
-2
2.890.570
2.085.277
4.315.436
2.524.771
49
21
2.761.246
2.067.834
2.887.113
2.516.697
5
22
2014 PAYI (%)
MİKTAR DEĞER
(KG)
($)
41
38
17
15
12
12
4
3
3
3
3
3
2
3
2
2
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
NOT: Ülkeler, 2014 yılı fob($) değerlerine göre sıralanmıştır.
7
2013-2014 (OCAK-KASIM AYI) TÜRKĠYE GENELĠ
YAġ MEYVE VE SEBZE'NĠN
FOB($) DEĞERLERĠNE GÖRE GENEL SEKRETERLĠKLERE DAĞILIMI
OCAK-KASIM OCAK-KASIM
ARTIġ AZALIġ
2014 PAYI
GENEL
2013
2014
(%)
(%)
SEKRETERLĠKLER
DEĞER ($)
DEĞER ($)
DEĞER ($)
DEĞER ($)
AKĠB
895.169.833
934.397.265
4
45
BAĠB
463.152.873
481.318.743
4
23
DKĠB
293.664.411
336.454.350
15
16
EĠB
187.344.363
160.278.060
-14
8
UĠB
69.598.842
67.741.128
-3
3
ĠĠB
17.788.898
27.082.742
52
1
DAĠB
22.272.614
20.366.409
-9
1
DĠĞER SEK.
36.501.008
28.232.399
-23
1
1.985.492.843
2.055.871.096
4
100
GENEL TOPLAM
8
01.01.2014/30.11.2014 TÜRKĠYE GENELĠ
YAġ MEYVE VE SEBZENĠN ÜLKE GRUPLARINA DAĞILIMI
ÜLKE GRUPLARI
Bağımsız Devletler Topluluğu
Avrupa Birliği Ülkeleri
Ortadoğu Ülkeleri
Diğer Avrupa Ülkeleri
Diğer Ülkeler
GENEL TOPLAM
MĠKTAR (KG)
DEĞER ($)
1.538.201.060 1.027.861.430
575.114.689 589.725.497
740.568.809 336.431.278
87.610.715
62.746.601
46.307.081
39.091.446
2.987.802.354 2.055.856.252
9
Download

Ocak - Kasım 2014 - Türkiye Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birlikleri