T.C.
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
‘’MÜHENDİSLİK ÖĞRENCİLERİ YENİLİKÇİ
PROJELER YARIŞMASI’’
YARIġMA PLANI
2015
İÇİNDEKİLER
A) ORGANĠZASYON
B) YARIġMANIN KONUSU
C) YARIġMANIN AMACI
D) BAġVURU VE DEĞERLENDĠRME
E) ĠDARENĠN ADINA SEKRETERYA GÖREVĠNĠ ÜSTLENEN KOORDĠNATÖRÜN ĠLETĠġĠM
BĠLGĠLERĠ
F) DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ
G) YARIġMAYA KATILIM KOġULLARI
H) YARIġMACILARDAN ĠSTENENLER
Ġ)
YARIġMA TAKVĠMĠ
J)
PROJELERĠN TESLĠM YERĠ VE ġARTLARI
K) YARIġMA SONUÇLARININ ĠLAN ġEKLĠ
L) ÖDÜLLERĠN SAYISI, TUTARI, NE ZAMAN VE NASIL ÖDENECEĞĠ
M) PROJENĠN PAYLAġILMASI VE ÖNEMLĠ HUSUSLAR
A) ORGANİZASYON
YarıĢma, Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi ve Erciyes Teknopark A.ġ.
düzenlenmektedir.
iĢbirliği
B) YARIŞMANIN KONUSU
Erciyes Üniversitesi, Mühendislik fakültesi lisans öğrencileri tarafından hayata geçirilmiĢ
veya geçirilme potansiyeli yüksek olan yenilikçi öğrenci projelerinin desteklenmesidir.
Mühendislik değeri taĢıyan, tüm projeler kabul edilecektir. Projenin mevcut geliĢtirilme
durumu ve öğrenci tarafından geliĢtirilip geliĢtirilmediği istendiğinde kontrol edilecektir.
C) YARIŞMANIN AMACI
YarıĢma ile Mühendislik Fakültesi lisans öğrencileri arasında yenilikçi, özgün, nitelikli
projeler tasarlanmasının teĢvik edilmesi, teknolojiye ve iĢ hayatına yönelik tecrübelere
destek verilmesini hedeflemektedir. Öğrenim hayatına devam etmekte olan
öğrencilerin proje ve bilimsel çalıĢmalara olan ilgisinin artması da amaçları arasındadır.
D) BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME
BaĢvurular bölümler bazında www.erciyestto.com/basvuru adresinden alınacaktır. Her
bölüm öncelikle kendi içerisinde en az 3 kiĢilik bir jüri oluĢturacaktır. Ġsteğe bağlı olarak
proje ekibinden sunum yapmaları istenebilir. Her bölüm jürisi değerlendirme yapacak ve
bölüm öğrenci projelerinden 2 projeyi genel jüri değerlendirmesine sunacaktır. Genel jüri
ödül alacak projelerin belirlenmesinde tek yetkili kurul olmakla birlikte değerlendirmeyi
grupların yapacakları sunum sonucunda yapacaktır.
Genel jüri bünyesinde Mühendislik Fakültesi’nden akademisyen üç kiĢi, Erciyes
Teknopark A.ġ. adına bir kiĢi ve Özel Sektör Temsilcisi olarak da bir kiĢi yer alacaktır.
E) İDARENİN ADINA SEKRETERYA GÖREVİNİ ÜSTLENEN KOORDİNATÖRÜN İLETİŞİM
BİLGİLERİ
Erciyes Teknopark A.ġ.
Metin Er
[email protected]
(0352) 224 81 12 - 183
F) DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Proje fikrinin özgünlüğü / 5 üzerinden
Projenin mevcut tamamlanma durumu / 5 üzerinden
Proje fikrinin taĢıdığı mühendislik değeri / 5 üzerinden
Proje takımının nitelikleri ve projeye uygunluğu / 5 üzerinden





G) YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI
YarıĢmaya bireysel veya grup olarak katılmak mümkündür. Grup halinde katılım
olması durumunda grup üyeleri Erciyes üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, lisans
öğrencisi olmalıdır.
YarıĢmaya katılacak projenin özgünlüğü ve yenilikçi yönünün olması gerekmektedir.
Jüri üyeleri ile bunların birinci dereceden akrabaları arasında olmaması gereklidir.
Projelerin özgün olmaması veya herhangi bir yerden kopyalanmıĢ olması durumunda
her türlü sorumluluk proje ekibine aittir.
Projelerin bilimsel niteliklere ve etik kurallara uygun olması gerekmektedir.
H) YARIŞMACILARDAN İSTENENLER



BaĢvuru formunun eksiksiz doldurulmuĢ olması gerekmektedir.(Bireysel ve grup
baĢvurular için proje yürütücüsü tarafından yapılacaktır.)
Katılımcılara ait özgeçmiĢler baĢvuruya eklenmelidir.
Proje çıktısı olarak tasarlanan ürün/uygulama için gerekli görsellerin yer alması
gerekmektedir. (Model çizimler, üretilen prototip görselleri, teknik resim çizimleri vb.
bulunmalıdır.
İ) YARIŞMA TAKVİMİ
Proje Kabul Tarihi:
 01 Ocak 2015 - 1 Mart 2015
Sonuç Açıklanma Tarihi:

1 Nisan 2014
J)
PROJELERİN TESLİM YERİ VE ŞARTLARI
BaĢvurular, www.erciyestto.com/basvuru adresinde bulunan (Mühendislik Öğrencileri
Yenilikçi Projeler YarıĢması) adresinden online olarak yapılacaktır.
K) YARIŞMA SONUÇLARININ İLAN ŞEKLİ
 Erciyes Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi (OBĠSĠS)
 mf.erciyes.edu.tr
 www.erciyes.edu.tr
 www.erciyesteknopark.com
 www.erciyestto.com
YarıĢma sonuçları belirtilen adreslerden ilan edileceklerdir.
L) ÖDÜLLERİN SAYISI, TUTARI, NE ZAMAN VE NASIL ÖDENECEĞİ
1.’ye 5.000 TL ödül
2.’ye 2.000 TL ödül
3.’ye 1.000 TL ödül
4.’ye ve 5.’ye IPAD Mini
* Ġlk 3 projenin danıĢman akademisyenlerine birer IPAD AIR
Bunların yanı sıra,


Bölümler tarafından yapılan değerlendirme sonucu seçilen tüm projeler Proje Park’ta
sergilenecektir.
Takım kurulması ve Erciyes Teknopark’ın uygun görmesi halinde takımlar ser@
programına katılabileceklerdir.
Ödeme Şekli,
Nakti ödüller, yarıĢma sonuçlarının duyurulmasının ardından, yarıĢmacılar tarafından
belirtilen banka hesap numaralarına yatırılacaktır. Diğer ödüller ise elden verilecektir.
M) PROJENİN PAYLAŞILMASI VE ÖNEMLİ HUSUSLAR
Proje sahipleri projelerinin adının, özet bilgilerinin ve görsellerinin Erciyes Teknopark A.ġ.,
Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı, Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi ile
paylaĢmayı kabul etmelidir. Proje ekibinin jüri üyeleri ile yakınlığının bulunması veya
projenin özgün olmaması halinde koordinatör kurum ve kuruluĢlardan herhangi birisi
sorumlu değildir. Bütün sorumluluk proje adına baĢvuruda bulunan ekibe aittir.
Download

Yarışma Planı için Tıklayınız.... - Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi