ANKARA ULAġIM KOORDĠNASYON MERKEZĠ
UKOME
KARARI
ANKARA
BÜYÜKġEHĠR
BELEDĠYESĠ
Konu
:
Öneren KuruluĢ Tarih ve No :
Ekler
:
Karar Tarihi: 06.06.2014
Karar Sayısı: 2014/26
Yenimahalle-ġentepe Teleferik hattı Ücreti Hk.
Ankara BüyükĢehir Belediyesi Belediye Meclisi
10.03.2014 Tarih ve 357 No’lu Belediye Meclis Kararı
Ankara BüyükĢehir Belediyesi Belediye Meclisinin 10.03.2014 Tarih ve 357 No’lu kararında;
5393 sayılı Belediye kanununun 15/f bendine göre “Toplu TaĢıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su
ulaĢım araçları, tünel, raylı sistem dahil her türlü toplu taĢıma sistemlerin kurmak, kurdurmak, iĢletmek ve
iĢlettirmek” belediyenin yetki ve imtiyazları arasında sayılmaktadır.
Teleferik sistemi ile yapılacak yolcu taĢıma sisteminin, yolcu taĢıma ve trafik yoğunluğunun rahatlatacağı,
çevreci ve sessiz olması, sıfır emisyon salınımı ile ideal bir toplu taĢıma alternatifi olacağı, Ankara’nın turizm ve
tanıtımına katkıları ile metro sistemine entegre olması da göz önüne alınarak; bu sistemin vatandaĢlarımız
tarafından daha rantabl kullanılması, kullanım alıĢkanlığının oluĢturulması ve yaygınlaĢtırılması için
vatandaĢlarımızın teleferikle metroya aktarılması ve metrodan ücret alınacağından ayrıca teleferikten ücret
alınmayıp ücretsiz aktarma yapılması bilahare otobüs ve metro kullanımlarında toplu taĢıma ücreti ödemelerine
iliĢkin teklif oylanarak oyçokluğuyla kabul edildi. Denilmektedir.
UKOME KARARI: Yenimahalle-ġentepe teleferik hattı ücret tarifesinin Ankara BüyükĢehir Belediyesi
Belediye Meclisinin 10.03.2014 Tarih ve 357 No’lu kararında getirilen düzenleme çerçevesinde uygulanması
oylanarak oy çokluğuyla karar verilmiĢtir.
Oturum BaĢkanı
EGO UlaĢım Dai. BaĢkanı
Mümtaz DURLANIK
Üye
Ġl Emniyet Müd.lüğü Tem.
Emn.ġub.Müd.
Erdal ONURSAL
Üye
4.Kolordu Kom.lığı Tem.
UlaĢtırma Albay
Ġsmail KARATAġ
Üye
Ġl Jan.Kom.lığı Tem.
J.Kd.BçvĢ.
Ömer GÜLERYÜZ
Üye
TCK 4. Bölge Md.
Tem.Trf. Müh.
M. Feyzi GÖKBAK
Üye
TCDD 2. Bölge Md.
Tem.Ser. Müd. Yrd.
Pekcan ALP
Üye
UlaĢtırma II. Bölge
Md.lüğü Tem.
Mustafa TÜMER
Üye
DHMĠ Esenboğa HL Tem.
BaĢ Md.Yrd.
ġ.Eyüp KARAHAN
Üye
EGO Gnl. Müd.
Otobüs ĠĢlt. Daire BĢk.
AbdurrahmanKÖSEOĞLU
Üye
UlaĢtırma Altyapı
Yat. Gen.Md.lüğü Mim.
Hülya AKBOYRAZ
Üye
Eml. Ġst.Dai.BĢk.lığı
ġub.Müd.
Nevzat ġAHBAZ
Üye
Destek Hiz.Dai.
BaĢkanlığı ġub.Md.
Fatih AYDEMĠR
Üye
Ġmar ve ġeh.Dai.BĢk.lığı
ġub. Müd.
Nahit ÖZGE
Üye
Fen Ġsleri Dai.BĢk.lığı
Mühendis
Ġsrafil ÜNAL
Üye
Zabıta Dai.BĢk.lığı
ġube Müdürü
Mustafa GÜVEN
Üye
Çev.Kor.Dai.BĢk.lığı
ġub. Md.
Hilmi ÇAĞGAN
Üye
Kent Estetiği Dai. BĢk.lığı
Temsilcisi
Fatih Ahmet ÖZCAN
Üye
Ankara Umum Oto. ġof.
Esnaf Odası
Mehmet OKUR
Üye
Akyurt Belediye
BaĢkan Yardımcısı
Ġlhan ġENER
Üye
AyaĢ Belediye
BaĢkanlığı Tem.
Adnan MAVĠ
Üye
Kazan Belediye
BaĢkanlığı Tem.
Ahmet CEYLAN
Üye
Çubuk Belediye
BaĢkanı
Dr. Tuncay ACEHAN
Üye
Kalecik Belediye
BaĢkanlığı Tem.
Demiray KARADOĞAN
Üye
Bala Belediye
BaĢkanlığı Tem.
Ali KUYRUKÇU
Üye
Elmadağ Belediye
BaĢkanlığı Tem.
Sami ÖZER
Üye
Pursaklar Belediye
BaĢkanlığı Tem.
Mehmet DOĞAN
Üye
GölbaĢı Belediye
BaĢkanlığı Tem.
Ersoy Gökalp PAZĠKLĠ
ONAY
…./06/2014
İ.Melih GÖKÇEK
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
Üye
Kızılcahamam Belediye
Meclis Üyesi
Murtaza GÜNGÖR
ANKARA ULAġIM KOORDĠNASYON MERKEZĠ
UKOME
ANKARA
BÜYÜKġEHĠR
BELEDĠYESĠ
Konu
:
Öneren KuruluĢ Tarih ve No :
Ekler
:
KARARI
Karar Tarihi: 06.06.2014
Karar Sayısı: 2014/26
Yenimahalle-ġentepe Teleferik hattı Ücreti Hk.
Ankara BüyükĢehir Belediyesi Belediye Meclisi
10.03.2014 Tarih ve 357 No’lu Belediye Meclis Kararı
Download

Kararı indirmek için tıklayınız.