İLK DERECE DAVA DOSYASI KAYIT İŞLEMLERİ
- Dava dilekçesi Danıştay Başkanlığı hizmet binası zemin katında Genel Yazı
İşleri Müdürlüğü koridorunda bulunan ayırma bürosunda görevli Tetkik
Hakimine (vergi/idare) havale işlemi ve ilgili dava dairesinin tespiti için verilir.
Geldiği günün tarihini içerir kaşe dilekçenin ön yüzüne boş alana basılır.
- Tetkik Hakimi tarafından havale işlemi ve görevli daire tespiti yapılan ilk
derece dava dilekçesi vezne birimine getirilir, gerekli harç ve posta masrafı
hesaplanır, dilekçe üzerine yazılır.
-Dava ile ilgili harç ve masraflar Danıştay Başkanlığı’nın ilgili banka
hesaplarına yatırılır ve banka dekontları ile dava dilekçesi Genel Yazı İşleri
Müdürlüğü Vezne Birimine getirilir.
- Vezne birimi getirilen belgelerin UYAP girişlerini yaptıktan sonra dava
dosyasını kaydeder.
- Kaydı yapılan dava dosyasına dair kayıt numarası ilgilisine bildirilir. Harç ve
posta masrafı yatırıldığına dair sayman mutemedi ve tahsilat makbuzu suretleri
ilgilisine verilir.
- Kaydı yapılan dava dilekçesi, tarama birimince taranarak dilekçe ve ekleri
üzerine tarandı kaşesi basılır ve ilgili dava dairesine ayrılan bölüme bırakılır.
- Dilekçe ve ekleri ilgili dava dairesinden gelen personel tarafından her sabah en
geç saat 09:00; akşam ise en geç saat 16:00’ya kadar zimmet karşılığı teslim
alınır.
1 EK BELGE VE EVRAK TESLİM İŞLEMLERİ
- Danıştay dava dairelerinde mevcut dosyalara ek evrak veya belge sunulmasına
dair dilekçe ve ekleri Genel Yazı İşleri Müdürlüğü biriminde görevli nöbetçi
personele verilir.
-Görevli personel tarafından günün tarihini içerir kaşe evrakın ön yüzüne basılır.
- Görevli personel tarafından dilekçede belirtilen dosya numarası ve dava dairesi
ile davanın tarafları UYAP sisteminden kontrol edilir.
- Kontrolü yapılan dilekçe ve ekleri üzerine basılan kaşenin ilgili bölümüne dava
dairesi ile dosyanın esas yıl ve numarası yazılır.
- Dilekçe ve ekleri tarama yapılmak üzere tarama birimine verilir.
- Taranan dilekçe ve ekleri elektronik ortamda dairesine gönderilir. Dilekçenin
ön yüzüne tarandığına dair kaşe basılır ve dava dairesine ayrılan bölüme
bırakılır.
- Dilekçe ve ekler ilgili dava dairesinden gelen personel tarafından her sabah en
geç saat 09:00; akşam ise en geç saat 16:00’ya kadar zimmet karşılığı teslim
alınır.
2 DOSYA İNCELEME İŞLEMLERİ
- Danıştay dava dairelerinde bulunan dosyanın incelenebilmesi için davanın
tarafları veya avukatlar ön büroya müracaat etmelidir.
- Müracaat sahibi, ön büroda, yapılmak istenen işlemlerin kısa özetini de içeren
“Dosya İnceleme İstek Formu”nu doldurarak imzalar.
- Ön büroda görevli personel, formda belirtilen dosyanın bulunduğu dava
dairesini telefon ile arar ve dosya numarasını söyleyerek dosyayı ister.
- İlgili dava dairesinin uygun görmesi halinde; dosya, zimmet karşılığı teslim
edilen personel tarafından ön büroya getirilir.
- Ön büroda yapılan her türlü iş ve işlem kamera sistemi ile kayıt altına alınır.
- Dosyayı getiren görevli personel, Dosya İnceleme İstek Formunda belirtilen
bilgilerin doğruluğunu kontrol ederek dosyayı incelemek isteyen kişinin veya
avukatın yetkisini, dosyada taraf olup olmadığını tespit eder.
- Dosyayı incelemeye yetkili olduğu tespit olunduktan sonra görevli personel
nezaretinde ilgilisi dosyayı inceler.
- İncelenmesi tamamlanan dosya, dosyayı getiren görevli personel tarafından
zimmet karşılığı dairesine teslim edilir.
- Dosyadan suret alma işlemleri ön büroda ve görevli personel nezaretinde
yapılır.
(Dosyadan suret alma talebi “İstek Formu”nda belirtilmiş ise; sureti verilecek
belgenin “Aslı Gibidir” onayı ilgili daire müdürlüğünde yapılarak dosyanın
zimmetlendiği personelle birlikte gönderilir. Eğer ki ilgilisince suret alma isteği
dosya incelenmesi sırasında beyan edilmişse ön büroda görevli personelce
çıkarılan suret dairesine götürülüp “Aslı Gibidir” onayı yaptırılır ve ilgilisine
teslim edilir.)
3 DOSYA SORGU VE BİLGİ EDİNME İŞLEMLERİ
- Taraflar ve avukatlar dava dosyası hakkında bilgi almak için Danıştay
Başkanlığı hizmet binası zemin katında bulunan dosya sorgu ve bilgi edinme
bürosuna müracaat eder.
- Dosyanın geldiği yer esas numarasından taraf bilgisinden veya Vatandaşlık
numarasından sorgulama yapılır.
- Sorgulama sonucunda kayıt bulunursa dosyaya ait esas numarası, Danıştay
daire bilgisi ve dosya aşaması ilgilisine bildirilir.
- Telefon ile daire ve dosya numarasını öğrenmek isteyenlere, sorgulama
yapılarak dosya numarası ve dairesi bildirilir. Talep halinde aşama bilgisi de
verilir. Telefonda bu bilgiler haricinde herhangi bir bilgi verilemez.
4 
Download

İLK DERECE DAVA DOSYASI KAYIT İŞLEMLERİ - Dava