PATOLOJİ LABORATUARI
NATİV VE TRANSPLANT BÖBREK
BİYOPSİ İSTEM FORMU
Doküman No
TOTM-FRM-387
İlk Yayın Tarihi
26.03.2014
Revizyon Tarihi
-
Revizyon No
0
Sayfa No
1/2
HASTANIN
BİYOPSİ
PATOLOJİ A.D.
Adı Soyadı:
Alındığı böbrek:
Kayıt no:
Yaş ve Cinsiyeti:
Alınma şekli:
Dosya No:
İlgili Klinik:
Alan doktor:
Kayıt tarihi:
Öğretim üyesi:
Alınma tarihi:
Öğretim üyesi:
Asistan Dr:
Fikse/Taze doku:
Kaydı alan personel:
KLİNİK BİLGİ
Hastanın şikâyeti ve öyküsü:
Ailede böbrek hastalığı:
Renal
Yetmezlik
 Yok
 Hızlı seyirli
Hastalığın
Seyri
 Akut
 Kronik
 Bilinmiyor
 Akut
 Kronik
Klinik
Septomlar
Sistemik
Hastalıklar
Tansiyon: …………… /…..…….… mmHg
Tedavi
 Ateş
 Ödem
 Anemi
 DM tip1
 DM tip2
 Malignite
 Artralji
 Hemoptizi
 Yan ağrı
 EBV
 BKV
 CMV
 Üremi
 Anuri
 Oligüri
 HIV
 Hepatit B
 Hepatit C
 Nefrotik Sendrom
 Nefritik sendrom
 Üriner enfeksiyon
 Romatizmal hastalık
 Bakterial enfeksiyon
 ……………………………..
 Diyaliz
 NSAID
 Plazmaferez
 Antilipidik
 Diuretik
 Beta-blokör
 ACE-inhibitör
 Kortikosteroid
 İmmünosüpresyon
 ……………………………..
Serum/Kan
Protein:
Albumin:
Kolesterol:
Ürikasit:
Kreatinin:
İdrar
LABORATUAR BULGULARI
Lökosit
Hemoglobin:
Trombosit:
Kryoglobülin:
Anti-donör antikor:
Hacmi: …………………………… ml/24h
Proteinüri: ………………………. g/24h
Mikroalbuminüri (ø / + / ++ / +++)
ANA:
Anti-ds DNA:
Anti-GMB:
C-ANCA (PR3):
P-ANCA (MPO):
Hematüri:  Makro
IgA:
IgG:
IgM:
C3:
C4:
 Mikro
Sediment:  Eritrosit silindirleri
 Bakteri
 Lökosit: ……………
Renal USG:
TRANSPLANT
Transplant sayısı ve tarihleri:
Transplant öncesi tanı:
Biyopsi endikasyonu:
 Sıfır-saat biyopsi
 Rutin kontrol
 Protokol biyopsi
 Tanı
İmmünosupresif Tedavi:
 Rapamycin
 AZA
 ATG/ALG
 MMF
 Tacrolimus
 OKT3
 ALG/ATG
 OKT3
Biyopsi öncesi rejeksiyon tedavisi:
 Streoids
Renal arter stenozu:
Üriner obstrüksiyon:
Klinik
Ön Tanılar
Makroskobi:
DİF:
 CyA
 Plazmaferez
 Steroid
 ………………………..
Lenfosel:
1)
3)
2)
4)
GELEN BÖBREK BİYOPSİ İSTEM NO
 910.260 Böbrek, biyopsi iğne
 911.160 Histokimyasal Boyama
 911.180 İmmünohistokimyasal Boyama
NATİV VE TRANSPLANT BÖBREK DEĞERLENDİRME FORMU
NATİV BÖBREK
KORTİKAL ALAN:
TRANSPLANT BÖBREK
MİKROSKOPİK BULGULAR:
 Glomerül sayısı:
Glomeruller:
 Toplam glomerul sayısı:
 Arter kesit sayısı:
 Global sklerotik glomerul sayısı:
 Tubulit:
 Segmental sklerotik glomerul sayısı:
 İntimal arterit:
 Nekroz bulunan glomerul sayısı:
 İnterstisyel inflamasyon:
 Kresentik glomerul sayısı (S, F, FS):
 Peritubuler kapillerit:
 Glomerulit:
 Kapiller duvarlar:
 İntertisyel fibrozis:
 Mezangial matriks:
 Tubuler atrofi:
 Mesangial sellülerite:
 Allogreft glomerulopati:
 Endokapiller proliferasyon:
 Mezengial matriks artışı:
 Polinükleer lökosit infiltrasyonu:
 Vasküler fibröz intimal kalınlaşma:
 Kapiller luplar:
 Arteiolar hyalin kalınlaşma:
Tubulo-interstisyum:
 C4d boyanma skoru:
 İnterstisyel inflamasyon:
 Rejeksiyon dışı bulgular:
 İnflamasyon türü:
- Kalsinörin inhibitör toksisitesi (akut/kronik bulgular):
 İnterstisyel fibrozis:
-Tübüllerde fokal nekroz (Akut tübüler nekroz?):
 Tubuler atrofi:
 Tubuler cast:
DİREK İMMÜNFLORESAN:
 Tübüler hasar ve rejenerasyon:
İmmün Birikimin
 Tiroidizasyon:
Yeri
 Kalsifikasyon:
Vasküler Yapılar:
IgG
 Afferent arterioller:
 Arterler:
MEDULLER ALAN:
 İnterstisyel inflamasyon:
 İnflamasyon türü:
IgA
IgM
C3
 İnterstisyel fibrozis:
 Tubuler atrofi:
C1q
 Tubuler cast yapıları:
 Tiroidizasyon:

 Kalsifikasyon:
Amiloid Birikimi (Kongo + Polarize):

Fibrnj
TANI :
YORUM :
Şekli
Şiddeti
Download

patoloji laboratuarı nativ ve transplant böbrek biyopsi istem formu