SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI
LAUGHİNG BUDDHA TURİZM
SANAYİ VE TİCARET LTD.
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
EKONOMİ BAKANLIĞI
LAUGHING BUDDHA TURİZM, SANAYİ VE TİCARET LTD.Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek
Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Girne – Lefkoşa Yolu, Ecevit Caddesi, 176, Girne KKTC’de
SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN KALİTELİ ZEYTİNYAĞI ÜRETİMİ için makine alımı ‘nı sonuçlandırmayı
planlamaktadır.
Mal/hizmet/yapım işini üstlenmek isteyen isteklilerin aşağıda belirtilen nitelikleri haiz olmaları ve tekliflerini
aşağıda sayılan talimatlara uygun olarak hazırlayarak sunmaları zorunludur. Mali destek yararlanıcısı, proje
faaliyetlerinde belirttiği alımlarda Sözleşme Makamı olarak adlandırılacaktır. Sözleşme Makamı, aşağıda
belirtilen niteliklere uygun isteklilerin seçimi konusunda azami özeni gösterecek ve alım işinin temel satın alma
kurallarına uygun olarak sonuçlandırılmasını sağlayacaktır. Bakanlık; alım işinin şaibeli olduğu ve temel satın
alma kurallarının ihlal edildiği kanaatine varırsa, gerekli müdahalede bulunabilir, ilanın yenilenmesini talep
edebilir. Bu durumda projenin aksamasından ve doğabilecek maliyetlerden Bakanlık hiçbir şekilde sorumlu
tutulamaz.
Sözleşme Makamının;
a) Adı/Ünvanı : LAUGHING BUDDHA TURİZM, SANAYİ VE TİCARET LTD.
b) Adresi: Girne – Lefkoşa Yolu, Ecevit Caddesi, 176, Girne KKTC
c) Telefon numarası:0392.8158715
d) Faks numarası:0392.8153904
e) Elektronik posta adresi: [email protected]
f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Mustafa KANBUR
İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle
irtibat kurarak temin edebilirler.
İlan konusu işin;
a)
Projenin Adı: SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN KALİTELİ ZEYTİNYAĞI ÜRETİMİ
b)
Alımı yapılacak işin niteliği, fiziki miktarı ve türü: üretimi gerçekleştirmek için 16 adet makine alımı
d)
İşin/Teslimin Gerçekleştirileceği yer: Üreticinin fabrikasından teslim alınacaktır.
e)
Alıma ait (varsa) diğer bilgiler: Yok.
f)
Son teklif verme tarihi ve saati : 04/03/2014 - 15:30
Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta
veya kargo veya kurye vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif verme saatine kadar Sözleşme Makamına
ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Postada yaşanan gecikmelerden Sözleşme Makamı sorumlu
tutulamaz.
Son teklif verme için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde son teklif verme tarihini takip eden ilk
iş gününde yukarıda belirtilen saatte aynı yere teklifler verilebilir. Saat ayarlarında ulusal saat ayarı esas alınır.
İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları zorunludur:
a)Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
1.Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya
Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2.Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi
Odasından,
ilan tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
b)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1.Gerçek kişi olması halinde, noter (tasdik memuru) tasdikli imza beyannamesi,
2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya Şirketler Mukayyitliğinden
alınacak bir set onay belgesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c)İsteklinin alım konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları ile yapım işleri için telif edilen miktarın
en az % 50’si kadar son 3 yılda gerçekleştirdiği veya denetlediği veyahut yönettiği benzeri işlerle ilgili
deneyimini gösteren bilgi ve belgeler, (Müteahhitlik Karnesi, İş Bitirme belgesi, fatura gibi)
Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde,
sağlanan mali destekler kapsamında gerçekleştirilen alımlara başvuramazlar; işbu belgeyi imzalayan istekliler
aşağıda belirtilen isteklilerde bulunmaması gereken durumlar kapsamında yer almadıklarını kabul etmiş
sayılırlar.
İsteklilerde bulunmaması gereken durumlar:
a)
Kamu ihalelerine katılmaktan geçici veya sürekli olarak yasaklanmış olanlar, terör kapsamına giren
suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar, dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer
almak suçlarından veya başka bir yasadışı faaliyetten dolayı kesinleşmiş yargı kararı ile mahkûm olanlar,
b)
İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.
c)
Sözleşme Makamının ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.
d)
Sözleşme Makamının ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek,
sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.
e)
(c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar
kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.
f)
(c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli
bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).
g)
Yararlanıcının bünyesinde bulunan veya onunla ilgili olarak her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf,
dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler.
h)
Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen ve KKTC’de yapılacak ihalelere katılması yasaklanan yabancı
ülkelerin isteklileri.
Teklifler ve ekleri Türkçe olarak hazırlanacak ve sunulacaktır.
İlanlara verilecek teklifler Türk Lirası üzerinden olmalıdır. Yabancı para birimi cinsinden verilecek teklifler son
teklif verme tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek diğer tekliflerle
kıyaslaması yapılacaktır.
Sözleşme Makamı tarafından gerçekleştirilecek işlerde, ilana lotlar halinde çıkılmamış ise, işin tamamı için teklif
sunulacak olup kısmi teklifler kabul edilmeyecektir.
Okudum, kabul ediyorum. ../.../....
İmza
Teklif Veren
Teknik Şartname Standart Formu
(Sözleşme makamı tarafından doldurulacaktır)
[Sözleşme Makamı mal alımı kapsamında tedarik etmek istediği mallarda arayacağı; teknik özellikleri, standart
ve kalite seviyelerini, montaj ve bakım onarım hizmetlerini vb hususları ilana çıkmadan önce hazırlayacağı
Teknik Şartnamede detaylı olarak izah edecektir. Aşağıdaki bölümlerden işin niteliğine uygun olanları
doldurulacak, gerek duyulursa hizmet alımı ve yapım işlerinde kullanılacak malzeme standartlarını, metraj
cetvelleri, çalışacak personelin yeterlilikleri gibi ilave maddeler eklenebilecektir.]
İLAN NUMARASI: İHALE 1, LOT 1
1. Genel Tanım
LAUGHING BUDDHA TURİZM, SANAYİ VE TİCARET LTD. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek
Programı kapsamında sağlanan mali destek ile ihtiyacı olan makine parkı kurulacak ve talep edilen zeytinyağ
ürünlerinin daha kaliteli ve daha kısa sürede imalat yapılabilmesi için gerekli olan makine-ekipman alımı
gerçekleşecektir.
2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı
A
B
C
Sıra
No
Teknik Özellikler
Miktar
1
ZEYTİN KIRICI
1- Kırıcı sabit elek - sabit çekiç olarak imal edilmelidir. Kırıcı zeytin giriş haznesi
paslamaz çelikten, gövdesi GGL 20 malzemeden, kırıcı çekiçleri ise 1.2379 CPPU
sertleştirilmiş malzemeden imal edilmelidir.
Kırıcı, zeytin tanelerinin kırılması ve parçalanması görevini üstlenir. Buradaki amaç,
zeytinin bünyesindeki yağ zerreciklerinin açığa çıkarılmasıdır. Kırılan zeytinler,
doğrudan malaksör gözlerine dağıtılır. Kırıcının zeytinle temas eden bütün yüzeyleri
paslanmaz çelikten imal edilmelidir. Kırıcı, zeytinyağına has organoleptik özelliklerin
kaybolmasını engelleyen elek sistemine sahip olmalıdır. Bu özelliği sayesinde zeytinde
yanma diye tabir edilen aşırı sıcaklık artışın sebep olduğu tat bozukluklarının önüne
geçilir. Döner elek sistemi sayesinde elek ömrü arttırılırken, kırıcı çekiç pabuçlarında
aşınmaya karşı sertleştirilmiş çelik kullanılmalıdır. Bu pabuçlar servis kolaylığı
açısından değiştirilebilir özellikte olmalıdır.
Teknik Özellikler:
Kapasite
3000 kg/sa`e kadar
Gövde malzemesi
Paslanmaz çelik AISI 304
Çekiç pabuç malzemesi
Paslanmaz çelik AISI 304
Çekiç pabuç sayısı
4
Çekiç devri
3000 d/d
Motor gücü
22 kW
Boyutlar (Boy x En x Yükseklik)
minimum 1000 x 600 x 600 mm
Ağırlık
minimum 400 kg
2-
Üreticinin Sahip Olması Gereken İlgili Belgeler:
TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi,
TS EN 12505+A1,
ISO 9001:2008,
ISO 14001:2005,
OHSAS 18001:2007
1 ADET
A
B
C
Sıra
No
Teknik Özellikler
Miktar
2
MALAKSÖR
Malaksör gözleri her biri minimum 750 kg zeytin hamuru alma kapasitesine sahip 8 gözlü malaksör
olmalıdır.
Komple paslanmaz çelikten imal edilmelidir.
Helezon yaprak kalınlığı minimum 5 mm , dış ve iç ceket paslanmaz saç kalınlığı minimum 2.5 mm, göz
ebatları minimum (UzunlukxGenişlikxYükseklik) 1050x2400x1600mm olmalıdır.
Malaksör ünitesi; kırıcıdan gelen zeytin hamurunu sıkıma hazırlar. Her gözün içindeki karıştırıcılar
sayesinde zeytin hamuru yoğrularak olgunlaştırılır. Hamurun ısıtılması için malaksörün etrafında her göz
için ayrılmış sıcak su cidarları bulunmalıdır. Yoğurma işlemi sonucunda hamurdaki yağ damlacıklarının
oluşması sağlanarak hamur sıkıma hazır hale gelir. Helezon üzerindeki özel açılı yapraklar sayesinde çift
taraflı yoğurma gerçekleşir.
Malaksör tamamıyla paslanmaz çelikten imal edilmelidir.
Malaksör ünitesine monteli debimetre sayesinde dekantöre ilave edilecek su miktarı ayarlanabilmelidir.
Teknik Özellikler:
Kapasite
6000 kg
Malzeme
Helezon malzemesi
Helezon yaprak kalınlığı
Dış ve iç ceket paslanmaz sac kalınlığı
Karıştırıcı helezon devri
Karıştırıcı Motor Gücü
Üst Dağıtım Helezonu Motor Gücü
Boşaltım Helezonu Motor Gücü
Debimetre malzemesi
Debimetre ölçüm aralığı
Gözetleme Camı Malzemesi
Aydınlatma
Göz ebatları (Uzunluk x Genişlik x
Yükseklik)
Ağırlık
Paslanmaz Çelik AISI 304
Paslanmaz Çelik AISI 304
5 mm
2.5 mm
18 d/d
minimum 1,1 kW x 4
minimum 1,1 kW
minimum 1,1 kW
PVC / PVDF
0 – 1000 lt/sa
Rezistanslı koruyucu cam
Gıda tüzüğüne uygun led tipli
Üreticinin Sahip Olması Gereken İlgili Belgeler:
TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi,
TS EN 12505+A1,
ISO 9001:2008,
ISO 14001:2005,
OHSAS 18001:2007
minimum 1050 x 2400 x 1600 mm
minimum 2000 kg
1 ADET
A
B
C
Sıra
No
Teknik Özellikler
Miktar
3
HAMUR POMPASI
Zeytin hamurunun temas ettiği tüm yüzeyler gıda tüzüğüne uygun malzemelerden imal edilmelidir. Hamur
pompasının paslanmaz çelik malzemeden imal edilmelidir.
Malaksör ünitesinde olgunlaşan hamurun dekantör santrifüje pompalanması sağlar. Rotor - stator mekanizmasına
bağlı helezondan oluşan hamur pompası, zeytin hamuruna göre devri elektronik ayarlanabilen hız kontrolü
sistemine sahip olmalıdır. Zeytin hamurunun temas ettiği tüm yüzeyler paslanmaz çelikten imal edilmelidir.
Hamur pompasının lastiğini değiştirme kolaylığı açısından ters yöne dönüş şalteri bulunmalıdır.
Teknik Özellikler:
Kapasite
Devir çalışma aralığı
Tahrik
Rotor malzemesi
Stator malzemesi
Motor Gücü
Boy - çap
Ağırlık
3.2 ton/sa`e kadar
0 - 126 d/d
Redüktör – Mono blok
Paslanmaz Çelik AISI 304
NBR kauçuk
1.1 kW
minimum 1.700 x 130 mm
minimum 100 kg
Üreticinin Sahip Olması Gereken İlgili Belgeler:
TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi,
TS EN 12505+A1,
ISO 9001:2008,
ISO 14001:2005,
OHSAS 18001:2007
2 ADET
A
B
C
Sıra
No
Teknik Özellikler
Miktar
4
DEKANTÖR
1.
Dekantör hem 2 hem de 3 faz çalışabilme olanağına sahip olmalıdır. 2 ve 3 faz değişim işlemleri için
gerekli tüm yedek parçalar ücretsiz olarak verilmelidir.
2.
Dekantör tahrik sistemi yumuşak kalkışı sağlayan invertör sistemli olmalıdır. Yağ kalitesi ve verimliliği
açısından dış tanbur devri ile iç helezon devri bilgisayar kontrol sistemli olmalıdır.
3.
Tahrikin giriş şaftı ana motor tarafından hareketlendirilir. Bu işlem diferansiyel hızı, tambur hızı ve
şanzıman çevrim oranının fonksiyonu olarak ortaya çıkarır. Bu fonksiyon kasnakların değiştirilmesiyle
kolayca değiştirilebilir olmalı.
4.
Dönen tambur grubu, önden ve arkadan ana rulmanlarla yataklara monte edilmelidir. Yataklar ana
gövdeye sabitlenmiş olup, ana gövdeye kauçuktan imal edilmiş esnek sönümleyiciler monte edilmeli.
5.
Dekantör gövdesi daha rijit bir yapıya sahip olması için monoblok olarak imal edilmelidir.
6.
Tambur yağ gözü kapağının tasarımı makinenin durması esnasında pirinaya kaçan yağı önleme sistemine
sahip olmalıdır.
7.
Yağ ve karasu çıkış kapakları maksimum verim ve kaliteli yağ için zeytinin durumuna göre( dip, yeşil,
baş) ayarlanabilir olmalıdır.
8.
Dekantör tambur grubu ( pirina çıkış mili, konik tambur, silindir tambur ve yağ gözü) aşınmaya karşı
dirençli ve gıda tüzüğüne uygun komple AISI 414 paslanmaz dövme çelikten ultrasonik teste tabi
tutularak imal edilelidir. Kullanılan malzemeye ait sertifika idareye ibraz edilmeli. Hiçbir şekilde tambur
grubunda paslanmaz sac levha ve dökme çelik ürünler emniyet ve uzun ömür açısından
kullanılmamalıdır. Tambur grubunun et kalınlığı mukavemet açısından 6 kat emniyetli olmalıdır.
9.
Dekantör helezonları aşınmaya karşı dirençli ve gıda tüzüğüne uygun AISI 304 malzeme kullanılarak
imal edilmelidir.
10. Helezon yaprakları ve hamur girişi aşınmaya karşı dirençli wolfram karbür tozla kaplanmalıdır.
11. Makinenin belirtildiği kapasite(40ton/24 sa) normal çalışma şartlarındaki randımanlı değerler olmalıdır.
Teknik Özellikler:
Kapasite
40 ton/gün`e kadar zeytin
Çıkış gücü
minimum 18 kW
Motor devri
minimum 3500
Voltaj
minimum 400 V
Koruma sınıfı
IP 55
Tambur iç çapı
minimum 353 mm
Tambur boyu
minimum 1461 mm
Maksimum tambur devri
minimum 4200 rpm
İvmelenme
3480 G
Tambur Boy/Çap Oranı
4,14
Boyutlar (Boy x En x Yükseklik)
3780 x 970 x 1150 mm
Ağırlık
minimum 2050 kg
 Malzeme Bilgileri
Zeytin hamuruyla temas eden yüzeyler
Paslanmaz çelik
Tambur malzemesi
Paslanmaz Çelik AISI 414
Konveyör malzemesi
Paslanmaz Çelik AISI 304
Gövde ve Ayak malzemesi
St37 + Epoksi olmalı
Üreticinin Sahip Olması Gereken İlgili Belgeler:
TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi, TS EN 12505+A1, ISO 9001:2008, ISO 14001:2005,
OHSAS 18001:2007 VE “EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2006 / A1:2009” STANDARTLARA
GÖRE CE BELGELERİ
2ADET
A
B
C
Sıra
No
Teknik Özellikler
Miktar
5
VİBRASYON ELEĞİ
Paslanmaz çelik malzemeden imal edilmeli ve titreşim kuvveti ayarlanabilir olmalıdır.
Dekantörden çıkan yağ ve karasu, vibrasyon eleğinde bünyelerindeki küçük partiküllerden arındırılmış olmalı.
Tamamiyla paslanmaz çelikten imal edilmelidir.
Teknik Özellikler:
Malzeme
Elek delik çapı
Motor gücü
Boy x En x yükseklik
Ağırlık
Paslanmaz Çelik AISI 304
1 mm
minimum 0,26 kW
minimum 1.000 x 450 x 650 mm
minimum 85 kg
2 ADET
Üreticinin Sahip Olması Gereken İlgili Belgeler:
TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi,
TS EN 12505+A1,
ISO 9001:2008,
ISO 14001:2005,
OHSAS 18001:2007
6
KARASU POMPASI
Rotor – stator mekanizmasına sahip karasu pompası gıda tüzüğüne uygun olarak imal edilmelidir.
Vibrasyon eleğinde biriken karasuyun dışarıya atılmasını sağlamalı. Rotor – stator mekanizmasına sahip yağ
pompası gıda tüzüğüne uygun olarak imal edilmelidir.
Teknik Özellikler:
Kapasite
Motor gücü
Rotor malzemesi
Gövde malzemesi
minimum 1600 lt / sa karasu
minimum 0,75 kW
Paslanmaz Çelik AISI 304
GGL 26
2 ADET
Üreticinin Sahip Olması Gereken İlgili Belgeler:
TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi,
TS EN 12505+A1,
ISO 9001:2008,
ISO 14001:2005,
OHSAS 18001:2007
7
YAĞ POMPASI
Rotor – stator mekanizmasına sahip yağ pompası gıda tüzüğüne uygun olarak imal edilmelidir.
Vibrasyon eleğinde biriken zeytinyağının dinlenme tankına pompalanmasını sağlamalı. Rotor – stator
mekanizmasına sahip yağ pompası gıda tüzüğüne uygun olarak imal edilmelidir.
Teknik Özellikler:
Kapasite
Motor gücü
Rotor malzemesi
Gövde malzemesi
minimum 1600 lt / sa yağ
minimum 0,75 kW
Paslanmaz Çelik AISI 304
GGL 26
Üreticinin Sahip Olması Gereken İlgili Belgeler:
TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi,
TS EN 12505+A1,
ISO 9001:2008,
ISO 14001:2005,
OHSAS 18001:2007
2 ADET
A
B
C
Sıra
No
Teknik Özellikler
Miktar
8
TAŞIYICI HELEZON
Dekantörden çıkan posayı tesisin dışına uzaklaştırmak amacı ile kullanılır. Taşıyıcı kanatları zamanla aşınmaya
karşı AISI 304 kalite paslanmaz çelik malzemeden imal edilmelidir.
Teknik Özellikler:
Kapasite
Motor gücü
Gövde malzeme
Helezon yaprak malzeme
Minimum 3 ton/sa
1,1 kW
ST-37
Paslanmaz Çelik AISI 304
1 ADET
Üreticinin Sahip Olması Gereken İlgili Belgeler:
TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi,
TS EN 12505+A1,
ISO 9001:2008,
ISO 14001:2005,
OHSAS 18001:2007
9
DEKANTÖR SU BASINÇ DEBİ GÖSTERGESİ
Üç faz çalışmada rahat debi ayarı için ( 100 – 2500 lt / sa ) debimetre ölçeklendirilmiş göstergeye sahip olmalıdır.
Debimetre gövdesi aşınmaya karşı galvanizle kaplanmalıdır.
Üreticinin Sahip Olması Gereken İlgili Belgeler:
TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi,
TS EN 12505+A1,
ISO 9001:2008,
ISO 14001:2005,
OHSAS 18001:2007
10
2 ADET
ELEKTRİK PANOSU
Elektrik panosu tamamen klasik olmalıdır.
Pano, IP 54 sınıfına uygun olup havalandırma ve aydınlatmaya sahip olmalıdır.
Pano hem bilgisayarlı hem de istendiğinde manuel olarak çalışabilecek donanıma sahip olmalıdır. Güvenlik
açısından kumanda devresinde gerilim 24 Volt olmalıdır.
1 ADET
Üreticinin Sahip Olması Gereken İlgili Belgeler:
TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi,
TS EN 12505+A1,
ISO 9001:2008,
ISO 14001:2005,
OHSAS 18001:2007
3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler: yok.
4. Garanti Koşulları: Her makine için 2 yıl.
3. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri:
- Tüm üretim hattı üretici tarafından Karaoğlanoğlu Cad. No:104 Karaoğlanoğlu Girne adresinde bulunan
fabrika yerinde kurulmalıdır.
- Kurulumdan sonra ekip gerekli kullanma eğitimlerini vermeli makinelerin son testini gerçekleştirmelidir.
4. Gerekli Yedek Parçalar:
Tüm ürünlerle ilgili gerekli yedek parçalar üreticiden gönderilmelidir. Yüklenici firma 10 yıl boyunca, bedeli
karşılığında bakım ve yedek parça ihtiyacı karşılama garantisi verecektir.
5. Kullanım Kılavuzu: Yok.
6. Teslim süresi: 4 aydır.
7. Diğer Hususlar (Eğitim, sevkiyat, kurulum gibi hizmetlerin talep edilip edilmediğini mutlaka belirtiniz.)
Makine yerleşim planı, yapılması gerekli olan inşaat durumu ve alt yapı planı yüklenici firma tarafından
bildirilecektir. Tüm sistem TSEK belgeli olmalıdır. Makinelerde zeytin ve zeytinyağına temas eden tüm yüzeyler
gıda tüzüğüne uygun kalitede paslanmaz çelikten imal edilmelidir.
Download

satınalma rehberi