ALYA GRUP
Koruma ve Özel Güvenlik Hizmetleri
Tesis Yönetim ve Temizlik Hizmetleri
.
.
.
WWW ALYAGRUP COM TR
ALYA GRUP
Koruma ve Özel Güvenlik Hizmetleri
Tesis Yönetim ve Temizlik Hizmetleri
.
.
.
WWW ALYAGRUP COM TR
ALYA GRUP
Koruma ve Özel Güvenlik Hizmetleri
Tesis Yönetim ve Temizlik Hizmetleri
.
.
.
WWW ALYAGRUP COM TR
Hakkımızda
ALYA olarakHgelişiminHveHdeğişiminHkaçınılmazHolduğuH21RHyüzyılHbilgiHçağındaIH
hizmetHsektörününHgerektirdiğiHkaliteHstandartlarınaHuyumHadınaHgöstermişHolduğumuzH
gayretimizHveHsürdürülebilirHbaşarımızHileHçözümHortaklarımızaHGüvenlikIHTemizlikIH
BordrolamaIHTesisHYönetimHveHHukukHalanlarındaHhizmetHvermekteyizR
YüzdeHyüzHyerliHsermayeHileHkurulanHgrupHşirketlerimizH ALYATemelHÇalışmaHİlkesiHHH
doğrultusundaHsizHdeğerliHmüşterilerimizHveHdeğerliHçalışanlarımızarasındaIHistenenHveH
beklenenHçalışmaHşartlarınıHoluşturarakIHgerekliHgüvenIHmemnuniyetIHistikrarHveHdürüstlükH
ortamlarınıHhazırlamayıHbizlerHiçinHhedefHhalineHgetirmiştirR
ModernHaltyapımızıHdinamizmHveHtecrübeHileHharmanlayarakHhazırladığımızHanalizlerimizIH
herHzamanHgönHönündeHbulundurduğumuzHÇKoşulsuzHMüşteriLÇalışanHMemnuniyetininÇH
veHönceliğiniHçalışanHhaklarıHileHkanunlarınHoluşturduğuH ALYAHTemelHÇalışmaHİlkesineH
bağlıHkalarakHsürdürdüğümüzHprofesyonelHçalışmaHanlayışımızınIHbaşarıyaHgidenHyoldaH
bizleriHdahaHgüçlüHkıldığınınHfarkındayızR
TümHbuHparametrelerinHuygulanmasındaHgözettiğimizHenHönemliHkoşullardanHbiriHdeHhiçH
kuşkusuzHçözümHönerilerimiziHveHmemmuniyetHyüzdesiniHarttırırkenIHmüşteriHmaliyetleriniH
deHminimizeHetmektirR
ALYAHolarakHbugünIHherHbirHsektörünIHbölgeninHveHmüşterininHgereksinimlerineHveH
taleplerineHuygunHçalımaHmetodlarıHbelirleyerekIHfarklıHsektördenHbirçokHyerliHveHyabancıH
kuruluşHileHyaşamHalanlarıHveHkamuHkurumlarındanHoluşanHportföyümüzHileHgenişHbirHhizmetH
ağıHkurmuşHbulunmaktayızR
GerekHgenelHilkelerimizHgerekseHgeliştirdiğimizHstratejilerHışığındaHherHmüşterimizeHözel
çözümHönerileriHileHsizHdeğerliHpaydaşlarımızınHeleleHÇgüvenliHveHtemizÇHyarınlaraHulaşmasıH
enHbüyükHtemennimizdirR
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHSAYGILARIMIZLARRR
ALYA GRUP
AİLESİ
ALYA GRUP
Koruma ve Özel Güvenlik Hizmetleri
Tesis Yönetim ve Temizlik Hizmetleri
.
.
.
WWW ALYAGRUP COM TR
Hizmet Alanları
GüvenlikIGrubu
FizikiIÖzelIGüvenlik
OperasyonelITakip
RiskIDeğerlendirmesi
VIPITransfer
YakınIKoruma
İnsanIKaynaklarıIGrubu
Bordrolama
HukukIDanışmanlığı
İşgücüITemini
SeçmeIveIYerleştirme
TemizlikIveITesisIYönetimIGrubu
GenelITemizlikIveIHalıIYıkama
EndüstriyelITemizlik
DışICepheICamITemizliğiUİpleIErişimIUzmanlığı
İlaçlama
ALYA GRUP
Koruma ve Özel Güvenlik Hizmetleri
Tesis Yönetim ve Temizlik Hizmetleri
.
.
.
WWW ALYAGRUP COM TR
Vizyon
MüşteriAmemnuniyetiAilkesiAveAeğitimliApersoneliAileAyasalarAçerçevesindeAkaliteli,A
güvenilir,AtamAdonanımlıAveAmodernAhizmetAsunmak.
Gelişimini,AbilinçsizAveAhantalAbüyümeAyerine,Aprofesyonel,AnitelikliAveAkonusunda
uzmanAbirAşekildeAgerçekleştirmek.
AdınınAgeçtiğiAherAyerdeAdürüst,Agüvenilir,Asaygın,AmüşteriAveAçalışanA
memnuniyetiniAsağlamışAbirAkurumAolarakAanılmak.
SektöründeAilkAaklaAgelenAmarkaAolmak.
Misyon
Çalışanlarına,AmüşterilerineAveAyasalaraAkarşıAsorumluluğununAgerektirdiklerini
hesapAverilebilirAölçüdeAgerçekleştirmek.
ÜstlenilenAsorumluluğuAyer,AzamanAveAimkanlarAnezdindeAminumumAmaliyetAve
optimumAetkinlikleAsağlamak.
ÜlkeAdeğerlerineAsaygılıAolmak.
ÇalışılanAkişiAveAkurumlaraAdeğerAkatmak.
ALYA GRUP
Koruma ve Özel Güvenlik Hizmetleri
Tesis Yönetim ve Temizlik Hizmetleri
.
.
.
WWW ALYAGRUP COM TR
Güvenlik Grubu
FİZİKİuÖZELuGÜVENLİK
Farklıusektörlerdeufaaliyetugösterenuherutürlüuyerliuveu
yabancıuözelukuruluşlarTuişletmelerTuorganizasyonlarTu
yaşamualanlarıuveukamuukurumlarıugibiualanlardau
müşteriutaleplerininudeugözuönündeubulundurularaku
gerekenugüvenuveuhuzuruortamınınuyaratılması1
OPERASYONELuTAKİP
KorumauveuÖzeluGüvenlikuhizmetiuileu
alakalıugereku5(88usayılıuyasanınu
gerektirdiğiuizinlerTubildirimleruveu
takiplerugibiusüreçlerinuizlenmesiTu
gerekseukişilerinuoryantasyonuRgörevu
başıAueğitimleriTugörevumahallindekiu
eğitimleriTugeceuveugündüzudenetimleriu
ileuemniyetuveuadliupersonelutahkikatlarıu
gibiuasıluişlerinizeuodaklanmanızıu
engelleyenutümuişlemlerinutakibininu
yapılması1
ALYA GRUP
KorumaAveAAÖzelAGüvenlikAHizmetleri
TesisAYönetimAveATemizlikAHizmetleri
.
.
.
WWW ALYAGRUP COM TR
GüvenlikAGrubu
RİSKADEĞERLENDİRMESİ
Mekan(ve(kişi(korumasında(mevcut(risklerin(analizinin(yapılması,(koruma(ve(güvenlik(
ihtiyacının(belirlenmesi,(belirlenen(ihtiyaca(göre(doğru(tipte(sistemin,(yeterli(sayı(ve(
nitelikte(eleman(seçiminin(gerçekleştirilmesi.
VIPATRANSFER
Müşterilerimizin(belirlenen(noktalardan(özel(araç,(şöför(vb.(özel(hizmetlerle(alıp,(hızlı,(emin(
ve(güvenli(bir(şekilde(ulaşımını(sağlıyoruz.(Kıymetli(evrak,para(koleksiyon(ve(benzeri(
malzemelerin(de(transferi(sırasında(oluşabilecek(risklere(karşı(personel(ve(ekipman(
((Zırhlı(Araç,(Silah(vb.)(temin(ederek,(transferin(gerçekleştirilmesi.
YAKINAKORUMA
Yüksek(hayati(risk(altındaki(kişilerin(hayatını,(vücut(bütünlüğünü(bilinen(ve(muhtemel(tüm(
tehlikelere(karşı(yaya(veya(araçla(seyir(hallerinde(yakın(veya(uzak(mesafeden(korunulması(
ve(savunulması,(korunan(kişinin(kullanacağı(güzergahların(denetlenmesi.
ALYA GRUP
Koruma ve Özel Güvenlik Hizmetleri
Tesis Yönetim ve Temizlik Hizmetleri
.
.
.
WWW ALYAGRUP COM TR
İnsan Kaynakları Grubu
BORDROLAMA
Bordrolama.HizmetiE.müşterilerimizin.yeni.bordrolama.
teknolojilerine.masraf.yapmadan.maaş.bordrolarını.
yönetmelerini.sağlayan.bir.çözümdürK.MüşterilerimizE.
bordro.hazırlanması.konusundaki.tüm.süreçleriE.
ALYAcnın.bilgi.ve.deneyimine.bırakarakE.asıl.işlerine.
odaklanma.fırsatı.bulabileceklerdirKAynı.zamanda.firma.
içerisinde.gizlilik.ilkesine.bağlı.kalarak.bordro.ve.özlük.
işlemlerinde.profesyonel.hizmet.alınabilmektedirK.
Bunlarla.beraber.ALYAEyazılım.lisansları.ve.güncellemeleri.
gibi.yatırımlardan.da.tasarruf.etme.imkanı.verirK
İŞGÜCÜ.TEMİNİ
ALYAE.işgücü.temini.alanındaki.deneyimini.personel.
portföyünü.İnsan.Kaynakları.konusundaki.yetkin.
uzman.kadrolarının.becerileri.ile.birleştirerek.çözüm.
ortağı.olduğu.müşterilerine.organizasyonlarının.her.
kademesi.için.gereksinim.duydukları.belirli.veya.
belirsiz.süreli.çalışacak.eleman.temin.etmektedirK
ALYA GRUP
Koruma ve Özel Güvenlik Hizmetleri
Tesis Yönetim ve Temizlik Hizmetleri
.
.
.
WWW ALYAGRUP COM TR
İnsan Kaynakları Grubu
HUKUKöDANIŞMANLIĞI
İşçiöveöişverenöaçısındanöişöhukukRösosyalögüvenliköhukukunuöiçerenöistihdamRöişöakdiRöişö
kazalarıRöemeklilikRöhizmetösözleşmesindenödoğanihtilaflarınödavaöveösulhöyoluylaöçözümüö
vs.ökonularıökapsamındaöhizmetösunar.öBununlaöbirlikteöşirketöveöişverenöaçısındanöişökurmaRö
küçültmeRöaltöişverenRöşirketödevriRösicilRökayıtRöizinökonularındaöİşöKanunlarıökapsamındaö
hizmetösunar.öYabancıöşirketöveöçalışanlarınaRöilgiliömevzuatökapsamındaRöçalışmaöizniRö
oturmaöizniRöyabancılarınöistihdamıRösigortaRövergiRöformalitelerinötamamlanmasıögibiö
konulardaödanışmanlıköhizmetiösunar.
SEÇMEöVEöYERLEŞTİRME
BaşarılıökurumlarınöortaköözelliğiRöüretkenöinsanlarlaöçalışmalarıdır.öKurumunöveriminiö
arttırmakRönitelikliöinsanlarınösayısınıöarttırmaktanögeçer.öÇalışanlarınöniteliğiöiseödoğruö
işeödoğruökişiyiöseçmektenögeçer.
ALYA GRUP
Koruma ve Özel Güvenlik Hizmetleri
Tesis Yönetim ve Temizlik Hizmetleri
.
.
.
WWW ALYAGRUP COM TR
Tesis Yönetim ve Temizlik Grubu
GENELuTEMİZLİK
AçıkuveyaukapalıualanlardakiuhalıYudöşemeYuhassasuzeminlerYu
geneluyüzeylerYutuvalet-banyouveucamutemizliğiugibiuçok
farklıuyüzeyuveukullanımualanlarınıuiçermektedir.u ALYAYu
işletmelerinugenelukullanımualanlarınauyönelikupratikuveu
ekonomikuçözümlerusunarakutemizlikuveuhijyenustandartının
enuüstuseviyedeusağlanmasınauyardımcıuolur.
ENDÜSTRİYELuTEMİZLİK
EndüstriyelutesislerinuüretimualanlarıYudepolaruveuofislerininutemizliğiuileusizlerinudahauverimliYu
huzurluuçalışabileceğinizuortamınuyaratılması.uÜretimumakinalarınınuyağlardanuarındırılmasıYu
bakımıuveutemizliğiYudepolarınutemizliğiYuboyahaneuveuatıkusahalarıugibiuözelualanlarınu
temizliğininuözelukimyasallaruveuuzmanuekiplerimizutarafındanugerçekleştirilmesiniY
müşterilerimizinuanauüretimudalınauulaşabilecekleriualanlarınudahautemizudahaukullanışlıu
olmasınıusağlıyoruz.
ALYA GRUP
Koruma ve Özel Güvenlik Hizmetleri
Tesis Yönetim ve Temizlik Hizmetleri
.
.
.
WWW ALYAGRUP COM TR
Tesis Yönetim ve Temizlik Grubu
DIŞiCEPHEiCAMiTEMİZLİĞİYİPLEiERİŞİMiUZMANLIĞI
DünyadaizRopeiAccessziolarakibilineniİpleiErişimiUzmanlığı.içeşitlii
işisektörlerindeiikarşılaşılabilecekiyüksekiveidüşmeitehlikesiiolani
ayrıcaivinçiyaidaiasansöriyardımıylaiulaşmaiimkanıibulunmayani
bölgelerdekiifarklıiuygulamalariiçiniprofesyonelidağcılıki
faaliyetlerindenigeliştirleniözelitırmanışiteknikleridirÇiİskelei
yöntemininikurulumuYtoplanmasıiaşamasındaiyaşananiişgücüi
kaybıiveicepheikirliliğiisorunuivinçiileiçalışmalardaiişgaliedileni
bölgeiveigürültüikirliliğineikarşıiALYA.iEndüstriyeliDağcıiTırmanışi
Yöntemiiileigüvenli.ipratikiveihızlıitemizlikiçözümleriisunarÇ
İLAÇLAMA
Haşereiileimücadeleiveiilaçlamaihizmetininitemeliprensipleri.isüreciiyaratanietkileriiortadani
kaldırmak.imücadeleiaşamasındaiiseiuygunistratejiiveiaraçlarikullanarakietkiniuygulama
yapmaktanigeçmektedirÇiDeneyimliipersonelimizieniuygunimücadeleimodeliniibelirlemektei
veiçevreidostuikimyasallar.imodernimakineiveiekipmanlarikullanarakihaşereiileimücadelede
güveniliriveiekonomikiçözümlerisunmaktadırÇi
twitterncomfalya_grup
facebookncomfALYAGRUP
plusngooglencomfALYAhGüvenlik
Koruma ve Özel Güvenlik Hizmetleri
Tesis Yönetim ve Temizlik Hizmetleri
MERKEZ
SaiphMollahCaddesi
GürlerhİşhMerkezihNowgcfu9.
Paşabahçe9BeykozfİSTANBUL
[email protected]@hcchgm
[email protected]@hcchg7
[email protected].h.tth.ght@
[email protected]
ŞUBE
MuhittinhMahallesihKocaağahSokak
BayolhİşhMerkezihNowD7f.
ÇorlufTEKİRDAĞ
[email protected]Çh.t
[email protected]ÇD
[email protected]@hmg7h7Çhmu
[email protected]
linkedinncomfalya9grup
Download

Katalogu İndir