BASIN BÜLTENİ
Bilindiği üzere, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 6552 sayılı Kanun 11
Eylül 2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ayrıca, 6552 sayılı Kanunun 73 ve 74 üncü
maddeleri kapsamında, Gelir İdaresi Başkanlığımızın uygulamaya ilişkin açıklamalarının
yer aldığı Genel Tebliğ, 27 Eylül 2014 tarihinde resmi gazetede yayınlanmıştır. Bu tarih
itibariyle vergi dairelerimiz ve malmüdürlüklerimizce, mükelleflerimizin kesinleşmiş vergi
borçlarının yapılandırılması için müracaatları alınmaya başlanmıştır.
Bu aşamada söz konusu yasal düzenlemelerin mükelleflerimize getirdiği imkanlar ile
önümüzdeki süreçte Başkanlığımızca yapılacak tanıtım faaliyetleri ve düzenleyeceği
etkinlikler hakkında siz değerli basın mensuplarımız aracılığıyla kamuoyumuzun
bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulmuştur.
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARI,
6552 sayılı Kanunun 73 ve 74 üncü maddeleri kapsamında kesinleşmiş vergi borcu olan
mükelleflerimize getirilen kolaylıklar ve yeni yasal düzenlemeler hakkında özet bilgiler
vermek istiyorum.
BORÇLARINI
YAPILANDIRMAK
MÜKELLEFLERİMİZE;
 KESİNLEŞMİŞ
VERGİ
YAPILANDIRMA GELDİ.
ÜZERE
BORCUNA,
MÜRACAAT
KAMU
EDEN
ALACAĞINA
Kesinleşmiş ve 30 Nisan 2014 (bu tarih dahil) tarihinden önceki dönemlere ve beyana
dayanan vergilerle bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ait kamu alacakları
yeniden yapılandırılıyor.
Kapsama giren alacaklı kurumlar, Maliye Bakanlığı, Belediyeler Büyükşehir Belediyeleri Su
ve Kanalizasyon İdareleridir.
 BAŞVURULAR BAŞLADI (1 ARALIK 2014 PAZARTESİ SON GÜN)
Dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla başvuru ilgili vergi dairesine yapılıyor.
İnternetten “https://intvd.gib.gov.tr/internetvd” adresi kullanılarak başvuru ve kredi kartı
ile taksitli ödeme yapılabiliyor.
Başvuru esnasında daha önce uygulanan haciz ve ödeme emri tebliği gibi işlemlere dava
açılmış ise vazgeçilmesi gerekiyor.
Taşıtlar için yapılacak başvurularda her bir taşıt itibarıyla toplam borç için başvuru
gerekiyor.
 ÖDEMELER KREDİ KARTI İLE DE YAPILABİLİYOR. İLK TAKSİTLER
31 ARALIK 2014 TARİHİNE KADAR ÖDENEBİLİYOR.
Defaten ödeme imkanı var.
İlk taksit 31 ARALIK 2014 tarihine kadar ödenebiliyor. Taksitlerin kredi kartıyla ödenmesi
mümkündür. Mahsup talebi yoluyla da ödeme yapılabiliyor.
Taksitli ödemeler için Kanunda öngörülen taksit seçeneklerinden birinin seçilmesi
gerekiyor.
Talep halinde 6 taksitte 12 ayda, 9 taksitte 18 ayda, 12 taksitte 24 ayda , 18 taksitte 36 ayda
ödeme seçeneği bulunuyor.
Başvuru sırasında taksit sayısını belirtmeyenlere azami taksit süresi veriliyor.
İlk taksit ödeme süresi içinde (31 Aralık 2014) yapılan peşin ödemelere katsayı
uygulanmıyor.
 USULSÜZLÜK,
ÖZEL
USULSÜZLÜK
CEZALARININ
YAPILANDIRILMASI HALİNDE %50’ Sİ SİLİNİYOR.
30 Nisan 2014 tarihinden (bu tarih dahil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak kesilen ve 11
Eylül 2014 tarihi itibarıyla kesinleşen vergi aslına bağlı olmayan vergi cezalarının
(Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları) %50’lik kısmı yapılandırma neticesinde gerekli
ödemelerin yapılması ile terkin edilecektir.
 PARA CEZALARI YAPILANDIRMA KAPSAMINA GİRİYOR.
30 Nisan 2014 tarihinden önce verilen, askerlik para cezaları, seçim para cezaları, nüfus para
cezaları, trafik para cezaları, karayolları kaçak geçiş ücreti cezaları, Karayolu Taşıma
Kanununa göre verilen para cezaları, RTÜK tarafından verilen para cezaları, yapılandırma
kapsamına giriyor.
 KÜÇÜK BORÇLAR SİLİNİYOR.
31 Aralık 2013 tarihinden önce verilen 120 liranın altında kalan idari para cezaları (Sigara
kullanımından kaynaklananlar hariç) ile 12 lira ve altında kalan kaçak geçiş ücretleri terkin
ediliyor.
Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen vadesi 31 Aralık 2007 tarihinden
önce olan 50 lirayı aşmayan asli alacaklar ile bu alacağa bağlı fer’i alacaklar, aslı ödenmiş
100 lirayı aşmayan fer’i alacaklar terkin ediliyor.
Bu kapsamdaki Erzurum Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı vergi dairesi müdürlükleri ve
malmüdürlüklerine olan küçük alacakların silinmesi işlemi, bu gün itibariyle Gelir İdaresi
Başkanlığımızca tamamlanmıştır.
 SÜRESİNDE ÖDENMEYEN TAKSİTLERDE KOLAYLIK DEVAM
EDİYOR.
Bir takvim yılında en fazla 2 taksitin süresinde ödenmemesine izin veriliyor.
Ödenmemiş taksitler takibe alınmıyor.
Süresinde ödenmeyen taksit, son taksiti izleyen ayın sonuna kadar gecikme zammı oranında
geç ödeme zammı ile birlikte ödenebiliyor.
Cari döneme ait alacak tutarları veya taksit tutarlarının % 10’unu aşmamak şartıyla 5 liraya
(bu tutar dahil) kadar yapılmış eksik ödemeler ihlal sayılmıyor.
 YENİ VERGİLER SÜRESİNDE ÖDENMELİDİR.
Taksit ödeme süresince verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden;
-Yıllık gelir/kurumlar vergisi,
-Gelir/kurumlar (stopaj) vergisi,
-Katma değer vergisi,
-Özel tüketim vergisi,
çok zor durum olmaksızın her bir vergi türü itibarıyla bir takvim yılında ikiden fazla
vadesinde ödenmediğinde, Kanundan yararlanma hakkı kaybediliyor.
 ARAÇLARIN FENNİ MUAYENESİNDE BÜYÜK KOLAYLIK GELDİ.
Kanun kapsamında borçlarını yapılandıran MTV mükelleflerine bu Kanun hükümlerinin
ihlal edilmemesi şartıyla taksitlendirme süresi sonuna kadar fenni muayene izni veriliyor.
Ayrıca, 6552 sayılı Kanunun 79 uncu maddesi ile, Kanunun yayımlandığı 11 Eylül 2014
tarihi itibarıyla Karayolları Trafik Kanunu uyarınca araç muayenesi yaptırmaları gerektiği
halde muayenelerini süresinde yaptırmamış olanların; 31 Aralık 2014 tarihine kadar araç
muayenelerini yaptırmaları şartıyla, muayene süresi geçirilen her ay ve kesri için tahsili
gereken %5 fazla yerine;
Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları,
Kanunun yayımlandığı tarihten araç muayenelerinin yapıldığı tarihe kadar her ay ve kesri
için aylık %1 oranı esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi imkanı getiriliyor.
 KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLAR HESABINDA
DÜZELTME İMKANI GELDİ.
Kurumlar vergisi mükelleflerine, kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa
mevcudu ve ortaklardan alacaklarını gerçek duruma uygun hale getirme imkanı veriliyor.
Bilanço esasına tabi kurumlar vergisi mükellefleri 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla
bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutlarını ve
ortaklardan alacaklar/ortaklara borçlar hesapları arasındaki net alacak tutarını
düzeltebilecektir.
Düzeltilen tutarlar için 31 Aralık 2014 tarihine kadar bağlı olunan vergi dairelerine beyanda
bulunulacaktır. Beyan edilen tutarlar üzerinden % 3 oranında hesaplanan vergi beyanname
verme süresi içinde ödenecektir.
BASINIMIZIN SEÇKİN TEMSİLCİLERİ,
Başkanlığımızca önümüzdeki günlerde yapacağımız
faaliyetlerimiz hakkında kısa bilgiler vermek istiyorum.
bilgilendirme
ve
tanıtım
 KAMUOYUNA YÖNELİK ;
Basın Toplantıları, TV Programlarına katılım, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı
AVM’lerde standlar açılması, tanıtıcı materyaller, broşür dağıtımı, afişlerin asılması,
kurumsal ziyaretler ve toplantılar, İlimizdeki tüm Meslek Odaları, iş ve işveren camiasının
oluşturduğu Sivil Toplum Kuruluşlarına özel toplantılar ve sunumlar, yapılması
planlanmıştır. Bu kapsamdaki etkinlikler programımızı Başkanlığımız Web sayfasından,
http://www.erzurumvdb.gov.tr/ adresinden takip edebilirsiniz.
Diğer taraftan, tüm etkinliklerimize özel davetlimiz olduğunuzu bildiriyor, değerli
katkılarınızı bekliyorum.
 MÜKELLEFLERİMİZE YÖNELİK;
Vergi dairesi yöneticilerimiz, en yüksek borçlu olanlardan başlamak üzere, faal ve
henüz müracaat etmeyen mükelleflerimiz ile yüz yüze görüşmeler yaparak yapılandırmanın
sağlayacağı kolaylıkları, hazırlanan program ve belirlenen hedeflerimiz doğrultusunda,
anlatacaklardır.
SAYGI DEĞER BASIN MENSUPLARI,
Kesinleşmiş vergi borçlarının, kamu alacaklarının yapılandırılması çalışmaları için, vergi
dairelerimizde daha önceki yapılandırma çalışmalarında görev alan çok tecrübeli, deneyimli,
güler yüzlü yönetici ve personellerimizle aktif olarak hazırlıklarımızı yaptık.
Mükelleflerimizin kıymetli zamanlarını almadan, kısa sürede işlemleri sonuçlandırmak
için dilekçe kabulünde ve takip servislerinde işlem yapmak üzere görevli personel
sayılarımızı artırdık.
10 EKİM tarihi itibariyle, dilekçe yoluyla 1.705 mükellef, internet yoluyla 825
mükelleften müracaat aldık ve işlemlerini aynı gün sonuçlandırdık.
Saygıdeğer mükelleflerimize yapılandırma fırsatını kaçırmamalarını, müracaatlarını ve
ödemelerini son günlere bırakmamalarını öneriyorum.
Bu vesile ile yukarıda yer verdiğimiz açıklamalarımızın ve mesajlarımızın, kamuoyuna
yansımasında, siz değerli basın mensubu arkadaşlarımızın, ilgi ve emeğine şimdiden
teşekkür ediyorum. Sizlere, yürüttüğünüz kamu hizmeti kapsamındaki çalışmalarınızda
kolaylıklar diliyorum.10.10.2014
Sefer DEMİR
Vergi Dairesi Başkanı V.
Download

Basın Bülteni İçin Tıklayınız... - erzurum vergi dairesi başkanlığı