İÇİNDEKİLER
BİRİNCİ BÖLÜM
İÇ İLETİŞİM VE KENDİNİ TANIMA
I. İÇ İLETİŞİM KAVRAMI VE İÇ İLETİŞİM SÜRECİ ........................................ 1
II. KENDİNİ TANIMANIN BOYUTLARI .............................................................. 4
A. Kendini Kavrama (Self − Concept) .................................................................. 5
B. Kendinin Farkına Varma/Öz Farkındalık (Self − Awareness)......................... 6
C. Kendine Güven/Saygı (Self − Esteem) ........................................................... 11
D. Kendini Açma–Öz Anlatım (Self − Dısclosure)............................................. 11
KAYNAKÇA................................................................................................................. 22
İKİNCİ BÖLÜM
EMPATİK İLETİŞİM
I.
II.
III.
IV.
EMPATİ KAVRAMI.......................................................................................... 23
EMPATİNİN BİLEŞENLERİ............................................................................. 27
EMPATİNİN GELİŞİMİ .................................................................................... 30
EMPATİK İLETİŞİM......................................................................................... 33
A. Empatik İletişim ve Benlik/Ego Durumları .................................................... 37
B. Empatik İletişim Süreci .................................................................................. 43
V. EMPATİ – YARDIM ETME − OLUMLU SOSYAL (PROSOSYAL)
DAVRANIŞ İLİŞKİSİ ........................................................................................ 47
KAYNAKÇA................................................................................................................. 52
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
GRUP İLETİŞİMİ
I. GRUP KAVRAMI .............................................................................................. 59
II. GRUP KAVRAMINA İLİŞKİN YAKLAŞIMLAR ........................................... 62
A. Sosyal Karşılaştırma Teorisi (Social Comparison Theory) ............................ 63
B. Sosyal Değişim Teorisi (Social Exchange Theory) ........................................ 63
C. Grup Başarısı Teorisi (Group Achievement Theory)...................................... 63
D. Sosyometrik Teori (Sociometric Theory) ....................................................... 63
III. GRUP TÜRLERİ ................................................................................................ 68
IV. GRUP İLETİŞİMİ............................................................................................... 71
A. Grup İçindeki İletişim Ağları.......................................................................... 72
B. Grup İçindeki İletişim İklimi .......................................................................... 75
C. Grup Üyelerinin Özellikleri ............................................................................ 81
V. GRUP ETKİLİŞİMİNDE ANALİZ VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ .... 83
A. İlişki Modeli Analizi....................................................................................... 84
vii
B. Etkileşim Süreci Analizi ................................................................................. 84
C. Etkileşim Diyagramları................................................................................... 85
D. Değerlendirme Ölçekleri ................................................................................ 85
E. Verimlilik ve Doyum İndeksi.......................................................................... 85
VI. GRUP ÜYELERİ ARASINDAKİ İLETİŞİMİ GELİŞTİRME YOLLARI ........ 85
KAYNAKÇA................................................................................................................. 90
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İKNA EDİCİ İLETİŞİM
I. İKNA KAVRAMI............................................................................................... 95
II. İKNA EDİCİ İLETİŞİM ..................................................................................... 96
III. İKNA SÜRECİ.................................................................................................... 97
A. Kaynak Faktörü .............................................................................................. 99
B. Alıcı Faktörü................................................................................................. 103
C. Mesaj Faktörü ............................................................................................... 106
IV. İKNA KURAMLARI........................................................................................ 111
A. Aristotales Yaklaşımı ................................................................................... 111
B. Yale Etkileme Modeli................................................................................... 113
C. Ayrıntılandırma Olasılığı Modeli
(Elaboration Likelihood Model/ELM) ........................................................ 113
D. Sosyal Yargı Kuramı .................................................................................... 116
E. Bilişsel Tutarlılık Teorileri
(The Cognitive Consistency Theories).................................................... 116
F. Aşılama Kuramı ............................................................................................ 120
V. İKNA STRATEJİLERİ ..................................................................................... 120
A. İkna Edici Mesaj Stratejisinin Çekiciliğini Artıran Faktörler ....................... 121
B. İknanın Psikolojik Etkileri ............................................................................ 125
C. İkna Teknikleri.............................................................................................. 127
KAYNAKÇA............................................................................................................... 130
BEŞİNCİ BÖLÜM
AİLE İLETİŞİMİ
I. AİLENİN TANIMI ........................................................................................... 137
II. AİLE YAŞAMINDA İLETİŞİM ...................................................................... 138
A. Aile İletişim Modelleri ................................................................................. 140
B. Ailede İletişim Biçimleri............................................................................... 149
C. Ailede İletişim İfadeleri ................................................................................ 157
D. Aile Toplantıları ve Aktiviteleri ................................................................... 160
E. Aile Kültürü ve Aile Desteği......................................................................... 162
III. AİLEDE ÇATIŞMA ......................................................................................... 163
KAYNAKÇA............................................................................................................... 168
ALTINCI BÖLÜM
İŞ YAŞAMINDA İLETİŞİM
viii
I. KURUMSAL İLETİŞİM .................................................................................. 175
A. İş Yaşamında Yönetsel (BİÇİMSEL/FORMEL) İletişim............................. 177
B. İş Yaşamında Psiko−sosyal Açıdan İletişim
(Biçimsel Olmayan/İnformel İletişim) ................................................... 189
II. KURUMSAL İLETİŞİM İKLİMİ..................................................................... 197
III.KURUMSAL İLETİŞİM ORTAMINDA DAVRANIŞ TARZLARI .......... 204
IV.KURUM DIŞI İLETİŞİM − İŞ GÖRÜŞMELERİ.................................................. 209
KAYNAKÇA............................................................................................................... 214
YEDİNCİ BÖLÜM
KİŞİLER ARASI İLETİŞİM ÇATIŞMALARI VE YÖNETİMİ
I. KİŞİLER ARASI İLETİŞİM ÇATIŞMASI HAKKINDA
YANLIŞ BİLİNENLER.................................................................................... 219
II. KİŞİLER ARASI İLETİŞİM ÇATIŞMASI KAVRAMININ TANIMI............ 220
III. KİŞİLER ARASI İLETİŞİM ÇATIŞMASININ OLUMLU VE OLUMSUZ
ÖZELLİKLERİ ................................................................................................. 222
A. Olumsuz (Negatif) Etkiler ............................................................................ 222
B. Olumlu (Pozitif) Etkiler ................................................................................ 223
II. ÇATIŞMA TÜRLERİ ....................................................................................... 224
A. Kişi − İçi İletişim Çatışması/İçsel Çatışma................................................... 225
B. Kişiler Arası İletişim Çatışması .................................................................... 226
C. Kurum İçi İletişim Çatışması ........................................................................ 228
V. KİŞİLER ARASI İLETİŞİM ÇATIŞMASININ ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ ..... 229
VI. KİŞİLER ARASI İLETİŞİM ÇATIŞMASI YÖNETİMİ STRATEJİLERİ...... 231
A. Çatışma Çözümüne Olumlu Yaklaşımlar ..................................................... 234
B. Çatışma Çözümüne Olumsuz Yaklaşımlar ................................................... 235
VII. KİŞİLER ARASI İLETİŞİM ÇATIŞMALARININ ÇÖZÜMÜNDE
İLETİŞİM STİLLERİ ....................................................................................... 239
A. Çatışma Çözümünde Destekleyici İletişim................................................... 241
B. Çatışma Çözümünde Destekleyici Olmayan İletişim.................................... 242
KAYNAKÇA............................................................................................................... 247
SEKİZİNCİ BÖLÜM
DİNLEME BECERİSİ
I. DİNLEME KAVRAMI..................................................................................... 251
II. DİNLEMENİN AMAÇLARI ........................................................................... 251
III. DİNLEMENİN AŞAMALARI ......................................................................... 254
A. Dinlemeye Hazırlanmak ............................................................................... 259
B. Dinleme Süreci Modelini Uygulamak .......................................................... 261
C. Dinleme Sürecinin Etkinliğini Değerlendirmek............................................ 262
D. Yeni Amaçlar Belirlemek ............................................................................. 262
IV. DİNLEME ÇEŞİTLERİ.................................................................................... 262
A. Aktif ve Pasif Dinleme................................................................................ 262
ix
B. Eleştirel ve Eleştirel Olmayan Dinleme ...................................................... 265
C. Yüzeysel ve Derin Dinleme ........................................................................ 266
D. Empatik ve Objektif Dinleme ..................................................................... 266
E. Bilgilendirici Dinleme................................................................................. 268
F. İlişkisel Dinleme ......................................................................................... 268
G. Takdir Edici Dinleme.................................................................................. 268
H. Tanımlayıcı Dinleme................................................................................... 269
V. DİNLEYİCİLER VE DİNLEME DAVRANIŞLARI ....................................... 269
VI. DİNLEMENİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER ...................................................... 271
VII. DİNLEME BECERİSİNİ GELİŞTİRMEK ...................................................... 275
VIII. İYİ BİR DİNLEYİCİ OLMAK İÇİN İPUÇLARI ............................................ 279
KAYNAKÇA............................................................................................................... 282
x
Download

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM