T e k p a rça d ö km e d e m ir e se rle rin i a n tik d ö n e m m ü h e n d isle ri n a sıl in şa e tti?
A n tik ça ğ d a Ç in lile r d e m ir o ca kla rın ı ısıtm a k için iç le rin e o k a d a r h a v a y ı n a s ıl p o m p a la m ış ?
Ç in ’d e e n d ü striye lle şm e n e za m a n zirve ye u la ştı
H id ro lik çe k iç
O d y o m e tre n e d ir?
U z a k lık ö lç e n te k e rle k
P e tro l s o n d a j d ü z e n e ğ i n a sıl ça lışır?
Ç in ’d e ki d ö rt b ü yü k b u lu ş h a n g ile riyd i?
H a v a K ö rü k le ri
U z a k lık ö lç e n m a k in e n in g ö re v i n e d ir?
E n d ü striy e lle ş m e ö n ce n e d e n Ç in ’d e b a şla d ı?
K o zm ik m o to r
B a ru t
M e ta l k a k m a c ılığ ı
U z a k lık ö lç e n m a k in e n in ç a lış m a p re n s ib i
S ism o g ra f
S is m o g ra fı kim ica t e tti?
S ism o g ra f n e z a m a n ic a t e d ild i?
A n tik Ç a ğ d a Ç in M e k a n ik T e k n o lo jis i
Ç o k d iş li b u ğ d a y d e ğ irm e n i
B ro n z s ila h la rın d a ya n ıklılığ ın ın sırrı n e d ir?
S ism o g ra fın ya p ısı
A n tik g ö z le m e v i
P e tro l so n d a j ku le le ri (C e n n e t T a şıyıcıla rı)
K a yn a k T e k n iğ i
İk is i b ir a ra d a m a k in e le r
S ism o g ra fın ç a lış m a s ı v e d e p re m in in m e rke z ü stü n ü b e lirle m e si
A tlı a ra b a la r
M o d e rn d ü n ya d a kro m u n o ksitle n m e si n e za m a n , n e re d e b a ş la d ı?
D ö km e d e m irin k a yn a kla n m a sı n e d e n zo rd u r?
Download

Antik Çağda Çin Mekanik Teknolojisi Endüstriyelleşme önce neden