KARAR NUMARASI: Y(K-I)1334-2014
KKTC’NE GİRİŞ YASAKLARININ KALDIRILMASI
(Önerge No:1323/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, KKTC’nde ikametleri sakıncalı görülmesi nedeniyle,
26.7.1991 ve 4.11.1994 tarihlerinde haklarında ihraç kararı alınan aşağıda isimleri
ve doğum yerleri belirtilen kişilerin, KKTC’nde bulunan ailelerini ziyaret etmelerine
olanak sağlamak amacı ile Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası’nın 6(2)
maddesi uyarınca, KKTC’ne giriş yasaklarının kaldırılmasına karar verdi.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
İSİM-SOYİSİM:
DOĞUM YERİ:
Kemal İlkan
Hatice İlkan
Ramis İlkan
Nazime İlkan
Erkan İlkan
Hakan İlkan
Orhan İlkan
Erhan İlkan
Fatma İlkan
Cemal Dağ
Tahsin Atay
Ahmet Fidan
Lokman Abatay
Kars
Kars
Kars
Kars
Kars
Kars
Kars
Kars
Kars
Yandere
Nusaybin
Mardin
Nusaybin
16.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
İHRAÇ TARİHİ:
26.7.1991
26.7.1991
26.7.1991
26.7.1991
26.7.1991
26.7.1991
26.7.1991
26.7.1991
26.7.1991
4.11.1994
4.11.1994
4.11.1994
4.11.1994
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1335-2014
ÖZÜRLÜLERİ İSTİHDAM, İŞYERİ KOŞULLARI VE ÖZÜRLÜLERE YAPILACAK
YARDIMLAR (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ
(Önerge No:1361/2014)
(Ç.S.G.B.)
Bakanlar Kurulu, Özürlüleri Koruma, Rehabilite ve İstihdam Yasası
madde 6 ve 11 altında hazırlanıp ekte sunulan, Özürlüleri İstihdam, İşyeri Koşulları
ve Özürlülere Yapılacak Yardımlar (Değişiklik) Tüzüğü’nü onayladı.
16.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1336-2014
“GCE A LEVEL” SONUÇLARI İLE TC ÜNİVERSİTELERİNE ÖĞRENCİ KABULÜ İLE
İLGİLİ ANKARA VE İZMİR’E YAPILACAK RESMİ ZİYARET
(Önerge No:1371/2014)
(M.E.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, KKTC uyruklu öğrencilerin
TC Üniversitelerine “GCE A Level” sonuçları ile başvuru ve kabulü aşamasında
yaşanan sorunların aşılabilmesi amacıyla, 15-17 Temmuz 2014 tarihleri arasında
(her iki tarih dahil) Ankara ve İzmir’deki bazı üniversite yetkilileri ile görüşmeye
gidecek olan Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Mustafa Borataş, Lefkoşa Türk
Maarif Koleji Müdürü Fehmi Tokay ve Levent Koleji Müdürü Asım İdris’in
15 Temmuz 2014 tarihinde Ercan-Ankara gidiş, 16 Temmuz 2014 tarihinde Ankaraİzmir gidiş ile 17 Temmuz 2014 tarihinde İzmir-Ercan dönüş uçak biletlerinin temin
edilmesini, iaşe-ibate giderleri ile mevzuat gereği harcırahları ve yurtdışında
bulundukları süre içerisinde doğabilecek diğer resmi harcamaların Milli Eğitim
Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Yurtdışı Geçici Görev Yollukları”
09-01-09-9-9-1-03-3-3-01 kaleminden karşılanmasını onayladı.
16.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Milli Eğitim Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1337-2014
KARAYOLLARI DAİRESİ SORUMLULUĞUNDAKİ YOLLARDA BOZULAN
ASFALTLARIN TAMİR EDİLMESİ
(Önerge No:1372/2014)
(B.U.B.)
Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kara ulaşımının
sağlanması, idamesi ve geliştirilmesi amacıyla, Bayındırlık ve Ulaştırma
Bakanlığı’na
bağlı
Karayolları
Dairesi sorumluluğundaki yollardan;
Taşkent-Dikmen, Taşkent-Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi arası yol, anayolda
bozulan asfaltların yamalanması aciliyet arzettiğinden, Karayolları Dairesi
kontrolünde yapılacak 1000 m²’lik (Bin Metrekare) yamalama işlerinin önergeye
ekli tekliflerde en uygun teklifi veren Mısra Hafriyat-İnşaat-Nakliyat Şti. Ltd.’e
KDV dahil 82,500.-TL’na yaptırılmasını, bu hususta Bayındırlık ve Ulaştırma
Bakanlığı’nın Devlet İhale Tüzüğü'nün 3(2) maddesi uyarınca yetkili kılınmasını
ve gerekli ödeneğin önergeye ekli bloke çerçevesinde Bayındırlık ve Ulaştırma
Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Yolların Yapım, Bakım ve
Onarımları Projesi” 08-03-04-5-1-04-1-06-5-7-07 kaleminden karşılanmasını
onayladı.
16.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1338-2014
TESCİLLİ BİR YEREL LİMİTED ŞİRKET’İN İSİM DEĞİŞTİRME MÜRACAATI
(Önerge No:1373/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Şirketler Mukayyitliği’ne müracaatta bulunan ve önergede
detayları sunulan, “Loch Manor Wine Ltd.”in şirket isminin “Loch Manor Wines Ltd.”
olarak değiştirilmesini Fasıl 113 Şirketler Yasası’nın 19(1) maddesi uyarınca onayladı.
16.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1339-2014
TAŞINMAZ MAL KOMİSYONU’NDA GÖREV YAPAN SÖZLEŞMELİ PERSONELİN
GÖREV SÜRELERİNİN UZATILMASI
(Önerge No:1374/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, Anayasa’nın 159’uncu maddesinin (1)’inci fıkrasının
(b) bendi uyarınca oluşturulan Taşınmaz Mal Komisyonu bünyesinde sözleşmeli
personel olarak görev yapan ve Y(K-I)42-2013 sayı ve 18.9.2013 tarihli Bakanlar
Kurulu kararı ile sözleşme süreleri uzatılan Mütercim/Tercümanlar Hasan Şabanlar
(Yunanca), Yazgı Sarıkamış (İngilizce) ve Opal Cenkler’in (İngilizce) 1.8.2014
tarihinde sona erecek sözleşme süreleri ile sözleşme süresi 3.9.2014 tarihinde sona
erecek Hukukçu Meliz Erdem ve sözleşme süresi 10.9.2014 tarihinde sona erecek
Odacı/Şöförler Münür Şenel ile Doğan Gözütok’un görev sürelerinin önergeye ekli
sözleşme metinleri uyarınca 1 yıl uzatılmasını onayladı.
16.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Personel Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1340-2014
HİZMET ALIMI
(Önerge No:1375/2014)
(Ç.D.K.B.)
Bakanlar Kurulu, Merhum Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın kabrinin
bulunduğu Cumhuriyet Park Alanı içerisinde mevcut iki adet seyyar (mobil) tuvaletin
yıllık bakım ve kontrolünün yapılmasını sağlamak amacıyla, 2012-2013 yılında
mobil tuvaletlerin montesini gerçekleştiren ve halen periyodik bakım ve kontrolünü
yapan Öyül Ticaret Şti. Ltd.’den Devlet İhale Tüzüğü’nün 3 (2) maddesi uyarınca,
hizmet alınmasını ve önergeye ekli çizelgede belirtilen KDV dahil 9,048.-TL
ödeneğin Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer
alan “Diğer Hizmet Alımları” 13-02-05-9-9-1-03-5-9-90 kaleminden karşılanmasını
onayladı.
16.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1341-2014
III.DERECE MALİYE BAŞMÜFETTİŞİ FERAY ERDENGİZ’İN
ÖDENEKSİZ İZİNLİ SAYILMASI
(Önerge No:1376/2014)
(M.B.)
Bakanlar Kurulu, Y(K-I)120-2014 sayı ve 22.1.2014 tarihli Bakanlar Kurulu
kararı ile ödeneksiz izinli sayılan ve izin süresi 25.7.2014 tarihinde sona erecek
Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu’nda III.Derece Maliye Başmüfettişi olarak görev
yapan Feray Erdengiz’in, KKTC Washington Temsilcisi eşi Ahmet Erdengiz’in
yanında bulunabilmesi amacıyla, Değiştirilmiş Şekliyle 7/1979 sayılı Kamu
Görevlileri Yasası’nın 110 (5) maddesi uyarınca, 26 Temmuz 2014 - 5 Eylül 2014
tarihleri arasında (her iki tarih dahil) yeniden ödeneksiz izinli sayılmasına karar
verdi.
16.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Personel Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1342-2014
TESCİLLİ BİR YEREL LİMİTED ŞİRKET’İN İSİM DEĞİŞTİRME MÜRACAATI
(Önerge No:1377/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Şirketler Mukayyitliği’ne müracaatta bulunan ve önergede
detayları sunulan “Bülent & Sara Yayıncılık Şti. Ltd.”in şirket isminin
“Sara & Rauf Investment Ltd.” olarak değiştirilmesini Fasıl 113 Şirketler Yasası’nın
19(1) maddesi uyarınca onayladı.
16.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1343-2014
LONDRA’DA DÜZENLENECEK “THE TELEGRAPH OUTDOOR ADVENTURE AND
TRAVEL SHOW 2015” TURİZM FUARI YER KİRA ÜCRETİNİN KARŞILANMASI
(Önerge No:1378/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor
Bakanlığı’nın yurtdışı turizm, tanıtım ve pazarlama çalışmaları çerçevesinde,
12-15 Şubat 2015 tarihleri arasında İngiltere’nin Londra şehrinde düzenlenecek
olan The Telegraph Outdoor Adventure And Travel Show 2015 Turizm Fuarı’ndaki
24 m2 lik alanın boş yer kira ücreti olan 5,888.40 GBP’un (KDV dahil) fuarı organize
eden firma VOS Media Limited’e ödenmesini ve gerekli ödeneğin Başbakan
Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi
altında yer alan Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu’nun “Tanıtma, Ağırlama,
Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri” 04-01-04-7-3-2-03-6-2-01 kaleminden
karşılanmasını onayladı.
16.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1344-2014
ÜLKEMİZDE GERÇEKLEŞTİRİLEN MÜZELER HAFTASI
ETKİNLİKLERİ İÇİN DESTEK VERİLMESİ
(Önerge No:1379/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, KKTC’nin kültürel ve tarihi zenginliklerini kendi halkımız ve
yabancılara tanıtmak hedefiyle, müzelerimizi gündeme getirip kültürümüz açısından
önemini vurgulamak için Eski Eserler ve Müzeler Dairesi organizasyonu ve Kültür
Dairesi finansmanı ile Müzeler Haftası olan 18-24 Mayıs 2014 tarihleri arasında
gerçekleştirilen etkinliklere katkıda bulunmak amacıyla, (konaklama, ulaşım, hizmet
alımı, baskı giderleri, izaz ikram, kırtasiye, diğer tüketim malzemesi alımı, büro ve
işyeri mal ve malzeme alımı, tanıtma, ağırlama, tören, fuar organizasyon giderlerini
gösteren faturalar için yapılacak harcamalar) 15,000.00 TL’nın Başbakan
Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi
2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “TC-KKTC Kültür Sanat İşbirliği ve Katkı
Projesi” 04-08-08-2-0-1-3-03-6-2-01 kaleminden karşılanmasını onayladı.
16.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1345-2014
18. ULUSLARARASI BELLAPAİS MÜZİK FESTİVALİ’NE
DESTEK VERİLMESİ
(Önerge No:1380/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, KKTC’nin kültürel, tarihi ve turistik güzelliklerini dünyadaki
sanatseverlerle paylaşmak, sanat yoluyla KKTC’nin yurtdışında tanınmasına
katkıda bulunmak ve klasik müziği KKTC’nde tanıtıp sevdirmek amacıyla,
21 Mayıs – 17 Haziran 2014 tarihleri arasında ülkemizde düzenlenen
18. Uluslararası Bellapais Müzik Festivali giderlerinin (konaklama, ulaşım, araç
kiralama, akaryakıt, hizmet alımı ve baskı) karşılanması amacıyla, fatura
karşılığında, Müzik Vakfı’na 15,000.00 TL katkıda bulunulmasını ve gerekli
ödeneğin Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı’na
bağlı Kültür Dairesi 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “TC-KKTC Kültür ve
Sanat İşbirliği ve Katkı Projesi” 04-08-08-2-0-1-3-03-6-2-01 kaleminden
karşılanmasını onayladı.
16.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1346-2014
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI, EKONOMİ, TURİZM, KÜLTÜR VE SPOR BAKANLIĞI’NCA
YAPILAN KATKILARIN ONAYI
(Önerge No:1381/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, KKTC turizminin geliştirilmesi ve tanıtımı amacıyla,
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı tarafından
çeşitli kurum veya tüzel kişilere yapılan ve ekte konusu ve miktarı belirtilen
toplam 85,639.21 Euro tutarında katkının Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm,
Kültür ve Spor Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Turizm Geliştirme
ve Tanıtma Fonu'nun “Turizm Acentelerine” 04-01-04-7-3-2-05-1-9-02 kaleminden
karşılanmasını onayladı.
16.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KONU
1. Bakanlık onayı ile Akmina Travel’e ülkemize getirmiş olduğu
turistler için ödenecek teşvik tutarı.
ÖDENECEK
MİKTAR
4,322.34 Euro
2. Bakanlık onayı ile Pleasant Tourism’e ülkemize getirmiş
olduğu turistler için ödenecek teşvik tutarı.
20,795.25 Euro
3. Bakanlık onayı ile Akgünler Turizm’e ülkemize getirmiş
olduğu turistler için ödenecek teşvik tutarı.
17,344.83 Euro
4. Bakanlık onayı ile Akmina Travel’e ülkemize getirmiş olduğu
turistler için ödenecek teşvik tutarı.
34,237.69 Euro
5. Bakanlık onayı ile Northern Travel’e ülkemize getirmiş
olduğu turistler için ödenecek teşvik tutarı.
651.6 Euro
6. Bakanlık onayı ile Demtur’a ülkemize getirmiş olduğu
turistler için ödenecek teşvik tutarı.
1,294.5 Euro
7. Bakanlık onayı ile Northern Travel’e ülkemize getirmiş
olduğu turistler için ödenecek teşvik tutarı.
3,936 Euro
8. Bakanlık onayı ile Demtur’a ülkemize getirmiş olduğu
turistler için ödenecek teşvik tutarı.
3,057 Euro
Toplam
85,639.21 Euro
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1347-2014
“MEHMETÇİK II” ROMORKÖRÜNÜN BAKIM VE ONARIM BEDELİNİN
KARŞILANMASI
(Önerge No:1382/2014)
(B.U.B.)
Bakanlar Kurulu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Limanlar Dairesi
Müdürlüğü’ne bağlı Gazimağusa Baş Kılavuzluk ve Liman Başkanlığı’nın
kullanımında bulunan Mehmetçik II. Romorkörü’nün karaya alınarak dümen
flencinin bakım ve onarımının yapılması maksadıyla, Gazimağusa Limanı’nda
Romorkör’ün bakım ve tutumunu yapabilecek tek tersane olan Shipyard
Famagusta Ltd.’e yaptırılması hususunda Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın
Devlet İhale Tüzüğü'nün 3(2) maddesi uyarınca yetkili kılınmasını ve önergeye
ekli Maliyet Keşif Raporu’nda detayı belirtilen konu işlerin yapılabilmesi için
ihtiyaç duyulan KDV dahil toplam 18,560.00 TL’nın Bayındırlık ve Ulaştırma
Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Limanların ve Diğer Kıyı
Yapılarının Geliştirilmesi Projesi” 08-06-04-5-3-01-3-06-5-7-13 kaleminden
karşılanmasını onayladı.
16.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1348-2014
İSTANBUL’DA DÜZENLENECEK FUARLARA KATILIM
(Önerge No:1383/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Sivil Savunma Teşkilat
Başkanlığı’nca meydana gelebilecek afetlere karşı müdahalede imkan ve kabiliyetlerinin
geliştirilmesi ile ilgi çalışmalar ve eğitimler kapsamında önergeye ekte sunulan davet yazısı
çerçevesinde, Marmara Tanıtım Fuarcılık tarafından, 18-21 Eylül 2014 tarihleri arasında
İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek “18. Uluslararası Güvenlik Sistemleri Hizmetleri
Ekipmanları, RFID Fuarı”, “18. Uluslararası Yangın Acil Durum Arama Kurtarma Fuarı”,
“3. İş Güvenliği ve İş Sağlığı Fuarı” , “3. Bilgi ve Ağ Güvenliği Fuarı” ve “3. Akıllı Binalar ve
Bina Otomasyonu Fuarı”na aşağıda adı-soyadı ve görevi belirtilen personelin katılmasını,
17-22 Eylül 2014 tarihlerini kapsayacak şekilde Ercan-İstanbul-Ercan gidiş-dönüş uçak
biletleri ile mevzuat gereği harcırahlarının Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı 2014 Mali Yılı
Bütçesi altında yer alan “Yurtdışı Geçici Görev Yollukları” 21-00-02-2-0-3-03-3-3-01
kaleminden karşılanmasını onayladı.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Adı-Soyadı:
Görevi
İbrahim Çağlar
Tankut Rıfkı
Hasan Büyükoğlu
M.Konuloğlu
Oya Yemenici
Orsel Kamalı
Kamil Ağcabay
Adem Eygün
Fehmi Gezdigeldi
Salih Gürşan
Girne Bölge Müdürü (Kafile Başkanı)
Hizmet Destek Şube Müdürü
II.D.İdare Memuru
II.D. Sivil Savunma Memuru
III.D. Sivil Savunma Memuru
I.D. Teknisyen
III. D. Teknisyen
İşçi
İşçi
Şoför
16.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1349-2014
KKTC’NE GİRİŞ YASAĞININ KALDIRILMASI
(Önerge No:1384/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, 18.5.2012 tarihinde
hakkında ihraç kararı alınan TC uyruklu 15.3.1955 Gaziantep doğumlu Ayşe
Fatma Yalçın’ın KKTC’ne girişinde gerekli tetkiklerin yepılması amacıyla derhal
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilmesi ve gerekli tetkik ve
doğrulama testleri tamamlanıncaya kadar uygun koşullarda gözlem altında
tutulması şartıyla Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası’nın 6(2) maddesi
uyarınca KKTC’ne giriş yasağının kaldırılmasına karar verdi.
16.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
Muhacaret Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1350-2014
YURTDIŞI GÖREV
(Önerge No:1385/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, meydana gelen adli bir mesele ile ilgili olarak temin edilen
emarelerin T.C. İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Adli Tıp Bölümü’nde ileri
tetkiklerin yapılıp bu hususta bir rapor hazırlanmasını sağlamak maksadıyla, görevli
olarak İstanbul’a giden Müfettiş Muavini Ömür Dalkıran ile Müfettiş Muavini Ulaş
Ursavaş’ın 7 Temmuz 2014 tarihinde gidiş, 11 Temmuz 2014 tarihinde dönüş
olacak şekilde Ercan-İstanbul-Ercan uçak biletleri bedeli ile yurtdışında
bulunacakları süre içerisindeki yurtdışı görev ödeneklerinin Polis Genel Müdürlüğü
2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Yurtdışı Geçici Görev Yollukları”
19-00-03-1-1-1-03-3-3-01 kaleminden karşılanmasını onayladı.
16.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1351-2014
MİLLİ SPORCU HÜSEYİN MISTIKOĞLU’NUN YURTDIŞINDAN İTHAL EDECEĞİ
OLİMPİK ATEŞLİ TABANCAYA MUAFİYET SAĞLANMASI
(Önerge No:1386/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, KKTC Atıcılık Federasyonu’nun lisanslı ve havalı silahlar
dalında yer alan Milli Sporcu Hüseyin Mıstıkoğlu’nun, havalı silahlar antrenman ve
müsabakalarda kullanmak üzere yurtdışından ithal edeceği Olimpik Ateşli
Tabanca’ya Gümrük Vergisi ve Fiyat İstikrar Fonu muafiyeti sağlanmasına karar
verdi.
16.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1352-2014
İTALYA’DA DÜZENLENECEK “2014 DÜNYA TAKIMLAR KUPASI”NA KUZEY KIBRIS
BİSİKLET FEDERASYONU EKİBİNİN KATILMASI
(Önerge No:1387/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, 17-21 Temmuz 2014 tarihleri arasında İtalya’da
düzenlenecek “2014 Dünya Takımlar Kupası”na 16-22 Temmuz 2014
tarihlerinde 9 kişilik ekiple katılacak Kuzey Kıbrıs Bisiklet Federasyonu’nun
30,000 Türk Lirası’na baliğ olacağı tahmin edilen toplam harcamalarının
(uçak bileti, iaşe-ibate, İtalya vizesi, iç transferler) Başbakan Yardımcılığı,
Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı’na bağlı Spor Dairesi Müdürlüğü
2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan”Sportif Faaliyetlere ve Spor Tesislerine
Katkı Projesi” 04-12-08-1-0-1-3-06-5-7-04 kaleminden karşılanmasını onayladı.
16.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1353-2014
İSPANYA’DA DÜZENLENECEK “3rd CATALONIA OPEN DARTS TOURNAMENT”
ETKİNLİĞİNE KUZEY KIBRIS DARTS FEDERASYONU EKİBİNİN KATILMASI
(Önerge No:1388/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, 5-7 Eylül 2014 tarihleri arasında İspanya’da düzenlenecek
“3rd Catalonia Open Darts Tournament” etkinliğine 3-8 Eylül 2014 tarihlerinde
Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu’nun 10 kişilik ekiple katılmasını, ekibin uçak bileti
giderleri için ihtiyaç duyulan 14,500 TL’nın Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi,
Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı’na bağlı Spor Dairesi Müdürlüğü 2014 Mali Yılı
Bütçesi altında yer alan “Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri”
04-12-08-1-0-1-03-6-2-01 kaleminden karşılanmasını onayladı.
16.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1354-2014
AMERİKA’DA DÜZENLENECEK “DÜNYA VÜCUT GELİŞTİRME VE FİTNES
ŞAMPİYONASI”NA KUZEY KIBRIS HALTER VE VÜCUT GELİŞTİRME
FEDERASYONU EKİBİNİN KATILMASI
(Önerge No:1389/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, 12-18 Ağustos 2014 tarihleri arasında Amerika’da
düzenlenecek “Dünya Vücut Geliştirme ve Fitnes Şampiyonası”na Kuzey Kıbrıs
Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu’nun 3 kişilik ekiple katılmasını,
11-19 Ağustos 2014 tarihlerinde katılması uygun görülen ekibin uçak bileti giderleri
için ihtiyaç duyulan 14,250,00 TL’nın Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm,
Kültür ve Spor Bakanlığı’na bağlı Spor Dairesi Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Bütçesi
altında yer alan “Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar Organizasyon Giderleri”
04-12-08-1-0-1-03-6-2-01 kaleminden karşılanmasını onayladı.
16.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1355-2014
KKTC VOLEYBOL FEDERASYONU’NCA DÜZENLENECEK “TÜRKİYE PLAJ
VOLEYBOLU ŞAMPİYONASI 2. LEFKOŞA ZAFER KUPASI ETABI”
MASRAFLARININ KARŞILANMASI
(Önerge No:1390/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, KKTC Voleybol Federasyonu’nca 18-21 Ağustos 2014
tarihleri arasında Lefkoşa Beach Voley Arena’da düzenlenecek Türkiye Plaj
Voleybolu Şampiyonası 2. Lefkoşa Zafer Kupası Etabı’nın 75,000 Türk Lirası’na
baliğ olacağı tahmin edilen toplam harcamalarının (konaklama, sporcu parasal
ödülleri, hakem, sporcu ve görevli kıyafetleri, hakem top toplayıcı ve saha
görevlileri, ses düzeni ve sunucu ücreti, malzeme, müsabakalardaki iaşe
giderleri, genel izaz-ikram, tanıtım, reklam ve pano giderleri, yurtiçi ulaşım,
kupa ve madalya giderleri, hizmet alım giderleri) Başbakan Yardımcılığı,
Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı’na bağlı Spor Dairesi Müdürlüğü
2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Sportif Faaliyetler ve Spor Tesislerine
Katkı Projesi” 04-12-08-1-0-1-3-06-5-7-04 kaleminden karşılanmasını ve
20,000.00 TL’nın KKTC Voleybol Federasyonu Başkanı Enver Kaya adına
avans olarak çıkarılmasını onayladı.
16.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1356-2014
Y(K-I)612-2013 SAYI VE 11.12.2013 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:1391/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, Haspolat’da Köprü İzni Verilmesi’ne ilişkin Bakanlar
Kurulu’nun almış olduğu Y(K-I)612-2013 sayı ve 11.12.2013 tarihli kararda “K479”
olarak belirtilen parsel numarasının “476” olarak değiştirilmesini ve bahse konu
kararın bu yönde tadil edilmesini onayladı.
16.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1357-2014
KKTC’NE GİRİŞ YASAĞININ KALDIRILMASI
(Önerge No:1392/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, 6.2.2014 tarihinde hakkında
ihraç kararı alınan, TC uyruklu 1.1.1987 Adıyaman doğumlu Abdurrahman
Yıldırım’ın KKTC’ne girişinde HIV doğrulama testi (Western Blut) ve gerekli diğer
tetkilerin yapılması amacıyla derhal Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne
sevk edilmesi ve gerekli tetkik ve doğrulama testleri tamamlanıncaya kadar uygun
koşullarda gözlem altında tutulması şartıyla, Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret
Yasası’nın 6(2) maddesi uyarınca KKTC’ne giriş yasağının kaldırılmasına karar
verdi.
16.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
Muhacaret Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1358-2014
AHMET AKBAŞ’IN GEÇİCİ BİR SÜRE İÇİN
KKTC’NE GİRİŞ YASAĞI’NIN KALDIRILMASI
(Önerge No:1393/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, 15.6.2009 tarihinde
hakkında ihraç kararı alınan T.C. uyruklu 1.3.1964 Hatay doğumlu Ahmet Akbaş’ın,
ülkeye girişinden itibaren 10 gün içinde çıkış yapması şartıyla, Fasıl 105 Yabancılar
ve Muhaceret Yasası’nın 6(2) maddesi uyarınca geçici olarak KKTC’ne giriş
yasağının kaldırılmasına karar verdi.
16.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
Muhaceret Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1359-2014
S (K-II)1229-2008 SAYI VE 4.6.2008 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:1394/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, Büyükkonuk Köyü’nde Muhtarlık Binası Ayrılması’na ilişkin
Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu S (K-II)1229-2008 sayı ve 4.6.2008 tarihli kararda
belirtilen “buna mukabil Çayırova Köyü’ndeki karakol binasının Büyükkonuk
Muhtarlığı’nca tamirinin yapılması” ibaresinin kaldırılmasını ve bahse konu kararın
bu yönde tadil edilmesini onayladı.
16.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1360-2014
Y(K-I)1250-2014 SAYI VE 2.7.2014 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:1396/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Alanya’da Düzenlenecek “Uluslararası 20. Ramazan Demirci
Açık Alan Hentbol Turnuvası’na Katılım’a ilişkin Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu
Y(K-I)1250-2014 sayı ve 2.7.2014 tarihli kararda “"Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar,
Organizasyon Giderleri" 04-12-08-1-0-1-03-6-2-01” olarak belirtilen ödenek
kaleminin “Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı’na
bağlı Spor Dairesi Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan
“Sportif Faaliyetlere ve Spor Tesislerine Katkı Projesi” 04-12-08-1-0-1-3-06-5-7-04
kalemi olarak değiştirilmesini ve bahse konu kararın bu yönde tadil edilmesini
onayladı.
16.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1361-2014
YURTDIŞI ZİYARET
(Önerge No:1397/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, Resmi temaslarda bulunmak üzere, 11 Temmuz 2014
tarihinde İstanbul’a günübirlik bir ziyaret gerçekleştiren Başbakan Özkan
Yorgancıoğlu ve kendisine eşlik eden Maliye Bakanı Zeren Mungan, Gıda, Tarım ve
Enerji Bakanı Önder Sennaroğlu ve Başbakanlık Yakın Koruma Polisi Cüneyt
Coşaner’in 11.7.2014 tarihli Ercan-İstanbul-Ercan gidiş-dönüş uçak biletleri, oradaki
iç ulaşım giderleri ile beliren diğer tüm resmi giderlerin Başbakanlık 2014 Mali Yılı
Bütçesi altında yer alan "Yurtdışı Geçici Görev Yollukları" 03-01-01-1-1-1-03-3-3-01
kaleminden karşılanmasını onayladı.
16.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1362-2014
MÜDÜR/TEMSİLCİ MUSTAFA EVRAN’IN KKTC İSLAMABAD TEMSİLCİLİĞİ
GÖREVİNDEN ALINMASI
(Önerge No:1398/2014)
(D.B.)
Bakanlar Kurulu, K-453-2010 sayı ve 28.7.2010 tarihli Bakanlar Kurulu kararı
ile 1 Eylül 2010 tarihinden itibaren KKTC İslamabad Temsilcisi olarak atanan ve
halen bu görevi sürdürmekte olan Dışişleri Dairesi, Müdür/Temsilci Mustafa Evran’ın
1 Eylül 2014 tarihi itibarı ile KKTC İslamabad Temsilcisi görevinden alınarak,
Dışişleri Dairesi Merkez Örgütü’ndeki (Lefkoşa) görevine dönmesini onayladı.
16.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Dışişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Personel Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1363-2014
ANKARA’DA DÜZENLENECEK 1 AĞUSTOS KURULUŞ YILDÖNÜMÜ
RESEPSİYONU’NA KATILIM
(Önerge No:1399/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı kuruluş yıldönümü
dolayısıyla 1 Ağustos 2014 tarihinde Ankara’da düzenlenecek Güvenlik Kuvvetleri
Komutanlığı Kuruluş Yıldönümü Resepsiyonu’na, Polis Genel Müdürlüğü’nü temsilen
Mufettiş Umut Kamber Manavoğlu ve Bayan Polis Memuru Hürmüs Fellahoğlu’nun
katılmalarını, 31 Temmuz 2014 tarihinde Ankara gidiş, 2 Ağustos 2014 tarihinde
dönüş olmak üzere, Ercan-Ankara-Ercan uçak biletleri ve yurtdışında görevli olarak
bulunacakları süre zarfında mevzuat gereği yurtdışı görev ödeneklerinin, Polis Genel
Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Yurtdışı Geçici Görev Yollukları”
19-00-03-1-1-1-03-3-3-01 kaleminden karşılanmasını onayladı.
16.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1366-2014
SARAYBOSNA’DA DÜZENLENECEK KÜLTÜREL MİRAS KONULU
UZMANLAR TOPLANTISINA KATILIM
(Önerge No:1402/2014)
(D.B.)
Bakanlar Kurulu, Avrupa Konseyi Demokrasi Genel Direktörlüğü ve
AKPM Kültür, Bilim, Eğitim ve Medya Komitesi işbirliği ile 21-24 Temmuz 2014
tarihleri arasında Saraybosna’da gerçekleştirilecek toplantıya Dışişleri Dairesi,
I. Derece 1’inci Sekreter Ali Tuncay’ın katılmasını, 21 Temmuz 2014 tarihinde
Ercan-İstanbul-Saraybosna gidiş, 24 Temmuz 2014 tarihinde Saraybosna-İstanbulErcan dönüş olmak üzere uçak biletleri, konaklama giderleri ile mevzuat gereği
harcırahının Dışişleri Bakanlığı 2014 Mali Yılı
Bütçesi altında yer alan
“Yurtdışı Geçici Görev Yollukları” 05-01-01-1-3-1-03-3-3-01 kaleminden
karşılanmasını onayladı.
16.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Dışişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1367-2014
MEVLEVİ’DE POLİS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KULLANIMINA VERİLMEK ÜZERE
BAŞBAKANLIK KONTROL VE YÖNETİMİNE PARSEL VERİLMESİ
(Önerge No:1403/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Polis Genel Müdürlüğü
ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı nezdinde yapılan koordine
neticesinde, askeri bölgede, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı tahsisinde
bulunan ve önergeye ekli haritada gösterilen Mevlevi köyü, Pafta/Harita, XX/27
de kain 280, 283/1 ve 627/1 (kısmen) no’lu parsellerin Kıbrıs Türk Barış
Kuvvetleri Komutanlığı’nın tahsisinden çıkarılarak, KKTC Anayasası’nın
159’uncu maddesinin 1(b) ve (3)’üncü fıkraları ile 41/1977 sayılı İskan
Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası’nın 4(1) maddesi uyarınca kamu
yararına ayrılarak, Devletin mülkiyeti altında kalması ve eşdeğer maksatlarında
kaynak teşkil etmemesi kaydıyla, Şehir Planlama Dairesi’nin görüşleri
çerçevesinde, polis lojmanı yapımı amacıyla, Polis Genel Müdürlüğü
kullanımına verilmek üzere, KKTC Başbakanlığı’nın kontrol ve yönetimine
verilmesini onayladı.
16.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1368-2014
PHAM THİ VAN’IN KKTC’NE GİRİŞ YASAĞI’NIN KALDIRILMASI
(Önerge No:1404/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, 11.2.2014 tarihinde
hakkında tutuklama-ihraç emri alınan Vietnam uyruklu 14.2.1968 Thai Binhi
doğumlu Pham Thi Van’ın, evlilik birliğinin gerçekleşmesine olanak sağlamak
amacıyla, Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası’nın 6(2) maddesi uyarınca
KKTC’ne giriş yasağının kaldırılmasına karar verdi.
16.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
Muhaceret Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1369-2014
MEHMET VEHBİ TÜRKMEN’İN KKTC’NE GİRİŞ YASAĞI’NIN KALDIRILMASI
(Önerge No:1405/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, 15.5.2014 tarihinde
hakkında ihraç kararı alınan T.C. uyruklu 17.3.1991 Altınözü doğumlu Mehmet
Vehbi Türkmen’in KKTC’ne girişinde gerekli tetkiklerin yapılması amacıyla derhal
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilmesi ve gerekli tetkik ve
doğrulama testleri tamamlanıncaya kadar uygun koşullarda gözlem altında
tutulması şartıyla, Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası’nın 6(2) maddesi
uyarınca KKTC’ne giriş yasağının kaldırılmasına karar verdi.
16.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
Muhaceret Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1370-2014
İSMET COŞKUN’UN KKTC’NE GİRİŞ YASAĞI’NIN KALDIRILMASI
(Önerge No:1406/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, 26.4.1982 tarihinde
hakkında ihraç kararı alınan 22.1.1944 Bulanık doğumlu İsmet Coşkun’un
KKTC’nde bulunan ailesini ziyaret etmesine olanak sağlamak amacı ile
Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası’nın 6(2) maddesi uyarınca KKTC’ne giriş
yasağının kaldırılmasına karar verdi.
16.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
Muhaceret Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1371-2014
ANADOLU AJANSI KULLANIMINA PARSEL VERİLMESİ
(Önerge No:1409/2014)
(M.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, E(K-l)345-85 sayı ve
7.11.1985 tarihli karar ve E(K-l)128-86 sayı ve 29.1.1986 tarihli Bakanlar Kurulu
kararları ile Anadolu Ajansı’na kiralanmak üzere Ekonomi ve Maliye Bakanlığı’na
tahsis edilen, Lefkoşa, Yenişehir Mahallesi, P/H XXl.38.5.1 Blok “A”da kain parsel
374, 375, 378 ve 379’un, 63/1993 sayılı Taşınmaz Hazine Malları Kiralama ve
Değerlendirme Yasası altında Maliye Bakanlığı’nın kontrol ve yönetiminde
kalmasına; Lefkoşa, Yenişehir Mahallesi P/H XXl.38.5.1. Blok “A” parsel 374 ve 375
de bulunan gayrimenkulün 20 yıl süre ile Anadolu Ajansı’nın kullanımına verilmesi
hususunda Maliye Bakanlığı’nın yetkili kılınmasına karar verdi.
16.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1372-2014
ATTAŞ ALARKO TURİSTİK TESİSLERİ A.Ş’YE KİRALANACAK ARAZİLER
(Önerge No:1410/2014)
(M.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında,Bakanlar Kurulu’nun muhtelif
tarihlerde almış olduğu kararlar doğrultusunda, Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi
ile Attaş Alarko Turistik Tesisleri A.Ş. ile imzalanan kira sözleşmesini hükümsüz
kılan K(II)263-2013 sayı ve 13.2.2013 tarihli karar uyarınca; Maliye Bakanlığı
kontrol ve yönetiminde bulunan, Yeni Erenköy Pafta/Harita III/29 W1’de parsel 1/2,
1/4, 1/5/1 ve Pafta/Harita III/29 W1&W2’de parsel 1/3, Pafta/Harita III/29 W2’de
parsel 1/5/2, 1/6 no’lu arazilerden oluşan toplam 39-0-2800 ay2’lik Hazine Malı
kapsamındaki arazilere yapılması taahhüt edilen otoparklara ait projenin hayata
geçirilmesi amacıyla, 63/1993 sayılı Taşınmaz Hazine Malları (Kiralama ve
Değerlendirme) Yasası ve Tüzüğü altında Maliye Bakanlığı, Devlet Emlak ve
Malzeme Dairesi Müdürlüğü ile Attaş Alarko Turistik Tesisleri A.Ş. arasında
imzalanacak 1.8.2014 tarihinden 28.2.2062 tarihine kadar, 47 yıl 7 ay süreyi
kapsayan önergeye ekli kira sözleşmesini onayladı.
16.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1373-2014
HULUSİ ERTAN AKYILDIZIN KKTC’NE GİRİŞ YASAĞININ KALDIRILMASI
(Önerge No:1411/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında 14.3.1990 tarihinde
hakkında ihraç emri verilen İstanbul doğumlu Hulusi Ertan Akyıldız’ın KKTC’nde
bulunan ailesini ziyaret etmesine olanak sağlamak amacı ile Fasıl 105
Yabancılar ve Muhaceret Yasası’nın 6(2) maddesi uyarınca KKTC’ne giriş
yasağının kaldırılmasına karar verdi.
16.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
Muhaceret Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1374-2014
YABANCI UYRUKLU KİŞİLERİN TAŞINMAZ MAL SATIN ALMA İSTEMİ
(Önerge No:1412/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, önergeye ekli listede isimleri ve edinmek istedikleri
taşınmaz malın/malların yer, parsel ve alanı belirtilen 38 yabancı uyruklu kişiye,
önergede belirtilenler ışığında, 52/2008 sayılı Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun
Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası uyarınca gerekli iznin verilmesine karar verdi.
16.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1375-2014
BÜYÜKKONUK BELEDİYESİ’NİN OVERDRAFT KULLANIMI
(Önerge No:1414/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, Büyükkonuk Belediye Meclisi’nin, 03.07.2014 tarihli kararı
ile Borç Yönetim Komitesi’nin 15.07.2014 tarihli önergeye ekli kararı doğrultusunda,
Büyükkonuk Belediyesi’nin, Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd. nezdindeki borçlu cari
hesap limitinin 50.000,00 TL’den, 61.725.00 TL’na çıkarılmasını 51/1995 sayılı
Belediyeler Yasası’nın 24(2)(C) maddesi uyarınca onayladı.
16.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1377-2014
T.C. CUMHURBAŞKANI SAYIN ABDULLAH GÜL’E DEVLET NİŞANI VERİLMESİ
(Önerge No:1416/2014)
(D.B.)
Bakanlar Kurulu, 56/2000 sayılı Madalya ve Nişanlar Yasası ile Devlet
Nişanı Tüzüğü uyarınca, 28 Ağustos 2014 tarihinde görev süresi dolacak olan T.C.
Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül’e görev süresi boyunca bölge barış ve istikrarı
ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapmış olduğu üstün katkılardan dolayı
Devlet Nişanı verilmesini ve bu amaç için gerekli ödeneğin Dışişleri Bakanlığı 2014
Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar Organizasyon
Giderleri” 05-01-01-1-3-1-03-6-2-01 kaleminden karşılanmasını onayladı.
16.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Cumhurbaşkanlığı
KKTC Başbakanlık (RG)
Dışişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1378-2014
Y(K-I)1135-2014 SAYI VE 4.6.2014 TARİHLİ KARARIN İPTALİ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN
YETİŞTİRİCİLERİNE 2014 YILINDA ÖDENECEK DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİ
(Önerge No:1408/2014)
(G.T.E.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Küçükbaş Hayvan
Yetiştiricilerine ödenecek Desteklere ilişkin Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu
Y(K-I)1135-2014 sayı ve 4.6.2014 tarihli kararın iptal edilmesini ve 2013-2014
üretim sezonunun kurak olması göz önüne alınarak, küçükbaş hayvan üreticilerine
2014 yılında yapılacak olan (Ocak-Haziran) ve (Haziran-Aralık) dönemlerini
kapsayan Doğrudan Gelir Desteği ödemelerinin (Ocak-Aralık) dönemi olarak tek
ödemede yapılmasını ve ödemenin “Koyun ve Keçi Cinsi Hayvanların
Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Tüzüğü”nün 8 (i) maddesi kuralları gereğince
Veteriner Dairesi tarafından Haziran 2014 tarihinde alınan, gerekli kontrol ve
denetimlerden geçip onaylanan 12 aylık ve üstü yaşta olan damızlık erkek ve dişi
küçükbaş hayvanlar için aşağıdaki tabloda belirtilen kriterlere uygun olarak
yapılmasını ve gerekli ödeneğin Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı 2014 Mali Yılı
Bütçesi altında yer alan “Doğrudan Gelir Desteği Ödemeleri” 10-01-04-1-1-2-05-46-01 kaleminden karşılanmasını onayladı.
Hayvan Sayısı
Aralığı
Hayvan Başına Ödenecek Destek
TL/ADET
1-200
201-350
351-550
551-1000
1001 üzeri
52,00 TL
48,00 TL
44,00 TL
16,00 TL
0,00 TL
16.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1379-2014
RESMİ KABZ MEMURLUĞU VE MUKAYYİTLİK DAİRESİ İLE DATASOFT İLETİŞİM VE
BİLİŞİM HİZMETLERİ ARASINDA İMZALANACAK SÖZLEŞME
(Önerge No:1074/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Datasoft İletişim ve Bilişim
Hizmetleri ve KKTC Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi Müdürlüğü
arasında halen devam eden Şirketler Otomasyonu’nun devamının sağlanması ve
bakımı amacıyla hazırlanan ve önergeye ekli sunulan Resmi Kabz Memurluğu ve
Mukayyitlik Dairesi Müdürlüğü ile Datasoft İletişim ve Bilişim Hizmetleri arasında
imzalanacak 1.1.2014 - 31.12.2014 tarihlerini kapsayacak Şirketler Otomosyonu
Yazılım Destek Sözleşmesi’nin 1 yıllık hizmet bedeli olan KDV dahil 58,000.-TL’nın
adı geçen firmaya ödenebilmesi için Devlet İhale Tüzüğü’nün 3(2) maddesi
uyarınca Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi’nin yetkili kılınmasını ve
gerekli ödeneğin, Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitliği Dairesi Müdürlüğü 2014
Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Arşivin Dijital Ortama Alınması Projesi” 04-04-041-1-1-06-3-1-01 kaleminden karşılanmasını onayladı.
16.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Download

16.07.2014 - KKTC Başbakanlığı