T.C.
MUT KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı
Konu
:17858819 -824t
/lgo8
29l09l20l4
:Korsan Yayınla Mücadele
vrü»ünr,üĞüNn
il_ıaiııi Eğitim Müdiırlüğtinün 23/09/2014 tarih ve 4125623 sayılı'6Korsan
Yayınla
Mücadele" ile ilgili y azıları ekte gönderilmiştir.
Bilgileriniz
e icaederim.
EKLER:
|-Yazıve Ekleri
DAĞITIE
Tüm OkuI Müdürlüklerine
ıL
L\
ğğ a ş iE:ş
ğşş
E;:= ğE t ü *eeü
FÖE ;ğ § ğ ş€ E:E
o,-
!,=J
§
O
d
öi
ol
q
o
:(o
€
o
i*i ğE
ıŞİ
gğ İE *f
8,ğ şğ
s"*§c=
ğEp
z
a)
,('
:)
J
ü.
:=|
:=
trEı
:F-
,(,)
,u
,=
.J
5,j
.=
ğ}
z
ou
ü.
sğ
O6
n>-
>6
|-.
e
\)
L
€;ğ*
'\)
l Z.
=.
.,ş
5
---+_
=*g=
ğğşt
- \i
a
u1
1*
ğğE€
€,$jŞ
6:
=L
<ö
j>
99
>oo
y:.o
ğt'i :Eı Hs; €iEŞşişE;ğ
§ğğt rğğş
i
ir
işt
tE;
tş
E:E E=E ğE Eii3:€*tşE
NGJ.==Lc6ı6.';E
u
r§
,= c C E
;iş
ıiE5
=>.
F --n
t
,p
.=d
o6
!y
İ,şişşğ;:ş;E
§*: Etş
;;İŞ
=ğğğ
:Y
ıç
G9
o
>
O}<
o N
O:f
6
o
jl
!
o
=
o
>
o=io=
>i
>i
>o_:
o <-§
§
-v_ş
oa,9
'ğ
E
F
o
3
'o
Ö*c]
:f
vo
:]..
,6 ,o
c'
:J
F
c
€
,ü
o
G
6
o
d
a
x
§§
Ea
J
a
Ğg.H
,o
V
)ğ0
:
v
F9i,az'.Es
,ı, }
-
j-
O
m9
dY
\oö
h:5
Nii
d=
\ağ
İ>
6-
ne
da
hh
3ğ
>!
ü\4
..?+
: 1
g",
ı}
-<
AE
H#
9
<
J-ac
-<_ !
E )\
l lv
XO
}€
r=
jl€
:la
M|r
.za
.g!
ld
lt
6
|r
ığ
l€
9ğ
E,İ
59
E§
;ş
l
drşğ
aA
.!
co
.,
o_
e
ğ
E
.N
ı]
lb
O
.93t)
lE
>i
;A,§
4
ğc
a"İ
-.. >€
ğb
.Eü
lı
"l§
3lğ
c
i=L.i
,5
öı]
ca
.
Xlj
>9
i?
Eı
lE
ı§
lg
lE
l,ş
ıtr
lğ
,bl
=iğE
",lÇ
l*
l-
lil
İJ
e;
&.E.eE
,ğ
;i"
ıE.
,i
lğ
ls
lı
lş
gö
EE
6
E
d;\
V6
t4;e.E
=c)e'ü
aE
.E
l-:
ltr
l€
l.:
.i;-.
--
ill;\.L.!
i
-;r"
s_i
;:
*d *sJ {
>
.=aO
ıöO-E'ğ
}T
,ffi
o\§O
c*O'ğ
:=;!=O
ıöoOş6
|3do
!o!
E-=4
*
f
9>€
@=
z
.n6
s
^E d.d
>
<=ri
§
c.l
Qğ r/
oE
!
d
ö
is.
J o§
o
=
l+
o
z
,(,9
-o
u
qT
o
Jio
CN
ua-
ğEFEH
3=ş ğ
i! c
d O
(J
.:
,@g-
Egşt,EişEi
ii*i*
ş:aş ;g;ğ;
J
O
F
I
o§
==
>a oE§
EE;
;İşEĞ E
şşığ s*ş şşğğ§:E
gE$ €i"
,'1=ğ[ğ
+iE ğğE*EE
',
Oo
u
::q
ğşğ tşş şi €ğ=şiğiş ğişiş
ts ği;i
şöğş E şğ,şş.i*§,.p
gb=HşE;
tİ €*Eğ,Hi
Eİ
+ğ
"=ş:=ş,iğ€
ğiğE;5Şğ ta i-gt:
;ışi H§§ ;ö,ğşğg
i!çc
o:).!
u
r oO€
4ş 6
o! >
z.9 i
2a Ş
6"1o.:3
a
ğğE
ğ gı EE,ş ş ;ş§ş
zE.I şş
€eEİğ=E§;;
=f'3
,HH
>.3 o
l j
lg
lş
ls
|ş
ln
la
la
l*
lğ
lğ
|Ğ
lg
=H
A6
;a3
l=
l:
l9
,EE
E
.e
İ*-,,tr,f
li!':
=a9
S:.i
;iE
**;
llE 5
9 "';i,
<F6
lĞ
E=
ğ
.=6
.; .J,.l
d
lE
ld
l
E
l;
lilE
l i]
la
ln
Download

DAĞITIE - mut ilçe millî eğitim müdürlüğü