İhale Bilgileri
Ġhale Kayıt No
: 2014/108877
Alımın/ĠĢin Teslim Yeri
: Karaman
Toplam Teklif Sayısı
: 11
Geçerli Teklif Sayısı
: 11
ĠĢ Ortaklığı Teklif Sayısı
:4
Konsorsiyum Teklif Sayısı
:0
Yabancı Ġstekli Teklif Sayısı
:0
Sözleşme Bilgileri
SözleĢme Tarihi / Fatura Tarihi
: 08.12.2014
SözleĢme Konusu ĠĢin YaklaĢık Maliyeti
: 1.911.275,03 TL
SözleĢme Bedeli
: 1.592.729,19 TL
SözleĢme Konusu ĠĢe Verilen Geçerli En DüĢük Teklif
Tutarı
: 1.583.728,83 TL
SözleĢme Konusu ĠĢe Verilen Geçerli En Yüksek Teklif
Tutarı
: 1.670.786,54 TL
SözleĢme Türü
: Birim Fiyatlı
Alımın/ĠĢin BaĢlangıç Tarihi
: 01.01.2015
Alımın/ĠĢin BitiĢ / Teslim Tarihi
: 31.12.2017
KİK Payı (0,0005) Bilgileri
Yatırılan Banka
: TC ZIRAAT BANKASI
Gönderen ġube Kodu
: 2320
FiĢ No
: F02233
FiĢ Tarihi
: 08.12.2014 14:33:37
Yatırılan Tutar
: 796,36 TL
Yüklenici Bilgileri Bilgileri
Teyit Onay Tarihi
: 08.12.2014
Yülenicinin Adı / Unvanı - TCKN/VKN
PĠYA HĠZMET ORGANĠZASYON SANAYĠ VE TĠCARET
LĠMĠTED ġĠRKETĠ - 7300363738, KILIÇOĞLU OTOM
:
ĠNġAATEMĠZLĠK DIġ TĠC SANVE LĠMĠTED ġĠRKETĠ 5550898551
Download

İncelemek İçin Tıklayın