OTOMATIK MOTORLU BAYRAK POSTER SISTEMi IDARI SARTNAMESI
1- Kurumunuza, kurulacak otomatik motorlu bayrak-poster serme toplama
sisteminde ihale uzerinde kalan yuklenici flrma sistemi montaj esnasmda
kullanacagi turn malzeme ve giderler firmaya ait olacaktir,
2- Yuklenici firma montaj esnasmda meydana gelecek yikmti, hasar, boya i§lerini
ve temizligini kendisi yaptiracaktir.
3- Yuklenici firma bu §artnamede belirtilenlerin di§mda ba§ka bir malzemeyi ve
cihazi kullanmayacaktir.
4- thaleye katilacak firmalar ihale gtinunden once bizzat binamiza gelerek
sistemin monte edilece^i yerleri bizzat gerekli bilgileri aldiktan sonra ihaleye
katilacaktir,
5- Kurulacak olan sistem ign noterden onayli 2 yilhk garanti yuklenici firma
tarafindan taahhiit edilecektir.
7- t§in teslimi sipari§in neticesinden sonra ihale kalan firmaya yazili tebligattan
itibaren 30 gundur.
8- Vergi, resim, hare;, karar damga vs, butun masraflar firmaya aittir.
9- ihale bedeli i§ bitiminden sonra xx gun igerisinde firmanin bildirdi^i banka
hesabina yatinlacaktir.
10- Tabii afet haricinde sure uzatimi yoktur.
11- Firma, §artnamenin butun sayfalanni imza ve ka§eleyecektir.
12- Firma veya firmalar, Kurumun izni olmadan ihaleyi ba§kasma devredemez,
OTOMATIK MOTORLU BAYRAK POSTER SISTEMI TEKNIK §ARTNAMESI
1. Onerilecek sistem tarn otomatik olup, hig bir insan gucu gerektirmeden
agihp, toplanabilir ozelliklerde olmalidir.
2. Onerilecek sistem kumanda ile ve/veya manual buton He kontrol
panelinden <;ali§tinlabilmelidir.
3. Sistem bayrak veya poster! kotti hava ko§ullanndan koruyup saklayabilir
ozelliklere sahip olacaktir.
4. Sistem her turlu hava ko§ullanndan etkilenmeden ve her turlu hava
ko§ulunda sorunsuz olarak gah§abilir ozellikte olacaktir.
5. Onerilecek sistem katlamali tipte olmali, kuma§lann islanmasi durumunda
kabin iginde kendili^inden kurumahdir,
6. Sistemi gali§tiran elektrik motorunun/motorlarmin <;ali§ma voltajlan
tekliflerde belirtilmelidir,
7. Sistemin $ali§ma sicakliklan tekliflerde belirtilmelidir.
8. Sistemin kumanda edildigi bir kontrol ve elektrik panosu olmali ve bu pano
en az IP55 koruma smifinda olmalidir,
9. Bayrak veya Posterde kullanilacak kuma§in ve bu kuma§lara yapilacak
baski yontemi teklifte agkga belirtilmeli ve minimum kullanim sureleri
teklifte agkga belirtilmelidir.
lO.Teklif edilen sistemde bayrak-poster sisteminin bina cephesinde nerede
toplanaca^inm tekliflerde a^ikga belirtilmesi gerekmektedir.
ll.Kurulacak sistem igin, kuma§larm kenannda gelik gegi halatlan
bulunacaktir.
12. Tekliflerde Sistemin aktif olarak kullanildi^i referanslar belirtilmelidir.
IS.Teklif edilen sistem en az 2 yil garantili olmalidir.
14,Teklif edilecek Sistemin ISO 9001:2008 ve TSE veya' HYB belgesi olmalidir.
IS.Teklif edilen sistemlerde olasi bir anza durumunda, anzaya mtidahale etme
ve anzayi giderme sureleri tekliflerde agikga belirtilmelidir.
Download

OTOMATIK MOTORLU BAYRAK POSTER SISTEMi IDARI