Dönem : 17
Yasama Yılı : 4
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
S. Sayısı : 489
İzmir Milletvekili Özdemir Pehlivanoğlu'nun Yasama Dokunulmaz­
lığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa
ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon
Raporu ( 3 / 1 1 0 8 )
T. C.
Başbakanlık
Personel ve Prensipler
Genel Müdürlüğü
Sayı : 19-304 - 16035
8.8.
1986
Konu : İzmir Milldtivekili Özdemir Penlivanoğlu
TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Görevli memura hakaret suçunu işlediği iddia olunan tzmir Milletvekili özdemir Pehlivanoğlu hakkında
tanzim edilen dosya ile Adalet Bakanlığının 4.8.1986 gün ve CÎGM. 1.128.22.1986/043323 saydı yazısının
sureti ekte gönderilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü madde sîne göre gereğini arz ederim.
Turgut Özal
Başbakan
T.C.
Adalet Bakanlığı
Ceza İş. Gn. Müdürlüğü
Sayı : CİGM. 1.128.22.1986/43323
4.8.
1986
Komi : İzmlir Milletvekili Özdemir Pehlivanoğlu
'BAŞBAKANLIĞA
Götrievl mörnııırıafaaUcameJtsuçunu 'işfedliığli ikildik, akman özdteimiir PeMvanıoğlEu hakkında yapıİlan soruştormia sıııiasıımdla, 'aldı geçen/in İzmiiır tfodleın mliılîbtvekil'i bulunduğunun amllaşjıllmiaisı üzerine yasama dokunıuılmazlıiiğının kaldırtması içlin Anlkara Ouımıhfuırıöyiöt Savcılığının 18.7jl9/8'6 güm vte 1986/23075 saıyı'li yazısı ekkıdie alınan fetzllteıkıeli ©vnalk, biiırflkltle talkıdlilm k-ıÜ'inaniişttır.
İzmlir MlüllIlelbvdkiİ Özdtemiır Pdhliivanıoğlu hakkında ısotruşltuiılmiaıya devanı oflımaftilmfâsidi tenTünen Tünkliye
Gulmtariyiefüi Anaiyaısıasıınun -83 ünjoü madldlesli uyarınca yasama dlofcımuılmadıiğıniMi kaldırılıp kaMıollmaması
hıuisuisunldia garfeğMn tialkld'ir buyurufllmıaisina dieila'Milleırî arz olunur.,
M. Necat Eldem
Adalet Balkanı
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Anayasa ve Adalet
Komisyonları
Üyelerinden Kurulu Karma
Komisyon
Esas No. : 3/1108
Karar No. : 21
20 . 10 . 1986
TÜRKÜYE IBÜYÛK MİLLET MİECLÎSİ BAŞKANLIĞINA
©aşlkanfo^nıızca 1 J9.Ü98I6 tarihimde KolraSsyoraLHnııza ıgönlderiılen, tamir MİiılelilveiklIi Özidömliir Fehlivanioğflu'nıun yaısafmla
dctanıulmıazili'ğııııın kalklırılllma'sı halk'kınlda Baışfbalkaınitolk Tözkıeriesıi ve Hazıırlılk Kömliıayanu
Raporu, tçlttözlüığüin 110 uınüu mlalddeisiiıle göıte Karıma K'oınliâyoniJlmjuizuın 15.1Ö.19S6 tarülhlli topliasnitısiîinda iınoeOlenlmlilşftlir^
Hazırlık Komisyonu, hakkında görevli memura hakardt suçu isnat edilen İzmir Milletvekili Özdemir Pehlivanoğlulnıuın yasamla dolkuınıullmıaızihğ'iınıını k'aiîdıırimıasma geridk bul'unmaldıığına ve halklkınıdalldi klovuşturmanın üyelik
sıfatımın soma errmeslirae fcaldar eriCelenımesimıe karar veırmıiştir.
KıaHmıa Kldmıîsiyonıuımıuiz, HazurMc Koimülsıyoınıunıun tm ırtapiarıunu hbnıtasielyleırlelk, iismıaıd adien fliliiın nMiığfee
gölne tztmür Mffldtivelkiılli öızdlelmliır Fdhl'ilvanıoğlu halkkındalkii kövyş|tur)miainııın miilejtjyeıkliıllfeği sıifaftunın sıona enmiesüme kıaldaır eıritefllenımıasiınıe oybirliği ile kanar • •vemKiışdllır.
Rıapioruimıuzi, Genıefll^ Kurutun bfflgjilerıine arz edlülmıdk üzere Yütodk Biaşlkaınlliıığa saygı ffle sunulur.
Başkan
Kâmil T. Coşkunoğlu
Ankara
Başfcanvekil
Münir Fuat Yazıcı
Manisa
Kâtip
Sezai Pekuslu
Ankara
Üye
Üye
Nurettin Yağanoğlu
Adana
Mustafa Çakaloğlu
Antalya
Üye
Üye
Üye
İhsan Tombuş
Çorum;
Mustafa Çelebi
Hatay
Namık Kemal Sentürk
İstanbul
Üye
Üye
Üye
Mustafa Uğur Ener
Kütahya
Mustafa Sabri Güvenç
Niğde
Mehmet
Ahmet
Ahmet
Sözcü
Remzi
Adana
Çerçi
Turan Soğancıoğlu
Sivas
Üye
Üye
Üye
Şevki Tastan
Sivas
Ali Dizdar oğlu
Antalya
Mehmet Onur
Kahramanmaraş
Üye
Üye
Mehmet Bağçeci
Yozgat
Ledin Barlas
Adana
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı : 489)
Download

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 489