ToC.
KARABOK BELEDlYE BAsKANLICI
Vcte五 ncr i,leH Mid■
Sayr : 54323ee6-3tr-sst
lu言
i
/n-qLb\
04/11/2014
Konu : ihale Hk.
TICAttT vE SANAYi1 0DASI BAsKANLIGINA
KARABUK
Belediyenliz taraflndan 28/11/2014 tarihinde saat 14:00 de sOkak Hayvanlarlnln
抑 蹴 椰 t欄
rlca ederlm.
Veteriner ipleri Mtidiir V.
0も 1!aЭ l■
933
Kelllik erilnesinin ёnlenmesinde giinde ell az 2
su bardaこ l sitin yerine 2 kibrit kitusu bi
据麟Iよ 器 鷺柵 磐ζ
f,-Mail Adresi: [email protected]
Tel:0 370 4130900
Tel:0 370 4241624
bardagl sit veya yogurt tiketiniz.Bir
nde peynir de_tinketebilirsillirz.
Faks:03704123435
Faks:03704241624
Ayrintlh bilgi 19in irtibat M.GOLERYOZ Veteriner i§
leri Mldlr V.
Download

ilgili yazıya ulaşmak için tıklayınız.