Ders İzlencesi
2014-2015 Eğitim Yılı ve Dönemi
Program adı : FOTOĞRAFÇILIK VE KAMERAMANLIK PROGRAMI
Dersin adı:
Görsel İletişim
Dersi veren öğretim görevlisi:
Murat Sarıyar
Dersin veriliş şekli:
Kuramsal ve uygulamalı
Öğretim görevlisinin iletişim bilgileri:
[email protected]
Dersin genel içeriği: İletişim ve görsel iletişim
tanımlarını ve tekniklerini kavramak, öğrenilen
teorik bilgileri uygulama ve örneklere yansıtmak.
Öğretim görevlisinin ofisi ve öğrencilerle
görüşme saatleri:
Pazartesi 15:00 - 18:00
Dersin verildiği sınıf:
STD 202-50
Dersin türü (zorunlu/ seçmeli):
Zorunlu
Dersin dili:
Türkçe
Derse ait sınav ve ödev sayısı:
1 proje, 4 ödev, 1 vize
Derse ait sınav ve ödev not ağırlığı:
% 60 final projesi % 20 ödevler, %20 vize
Derse devam zorunluluğu:
Yüzde 70
Haftalar
İşlenecek Konular/ Yapılacak
Etkinlikler
1
Tanışma, öğrenciyi ders içeriği ve
amaçları hakkında bilgilendirme, basit
iletişim yöntemleri hakkında fikir
alışverişi.
Planlanan Öğrenme
Çıktıları ve Alt Beceriler
1.
Temel
iletişim
kavraml
arını
kavrama
, iletişim
kavramı
nı ve
sürecini
diğer
ortamlar
a
uygulay
abilme.
Dersin Kaynakları
Görsel İletişim ve Grafik
Tasarım - Tevfik Fikret
Uçar
2
İletişimin tanımı, iletişim sürecinin
gereklilikleri, görsel iletişim formları.
Görsel imgeleri oluşturan kavramsal
ve teknik detayların tanımlamaları,
amaçları ve örnekler üzerine tartışma.
1. Temel iletişim
kavramlarını kavrama,
iletişim kavramını ve
sürecini diğer ortamlara
uygulayabilme.
Paul Martin Lester Visual Communication,
Görsel İletişim ve Grafik
Tasarım - Tevfik Fikret
Uçar, İletişim ve Grafik
Tasarım - Emre Becer
3
Görsel iletişim tarihi, tarih öncesi
görsel iletişimin kullanılma nedenleri,
geçmişteki imgelerin güncel imgeler ile
karşılaştırılması.
2. Görsel iletişim
kavramını anlama,
örnekler ile teorik bilgileri
anlamlandırabilme.
Görsel İletişim ve Grafik
Tasarım - Tevfik Fikret
Uçar, İletişim ve Grafik
Tasarım - Emre Becer
4
Tipografinin tarihi ve tipografinin
endüstri devrimi ile makinalaştırılması.
Fotoğrafın bulunuşu ve geçmişte
kullanılmış teknikler. Geçmişteki ve
günümüzdeki fotoğrafların yapılma
nedenleri.
4. Temel tasarım
ilkelerini öğrenme ve
uygulamalar ile
anlamlandırabilme.
3.Fotoğraf tarihini ve
tarihteki teknolojik
gelişmelerini öğrenme,
fotoğrafları tekniklerine
ve temeş tasarım
ilkelerine göre
değerlendirme.
Paul Martin Lester Visual Communication,
Görsel İletişim ve Grafik
Tasarım - Tevfik Fikret
Uçar, İletişim ve Grafik
Tasarım - Emre Becer
5
Kamera-Göz ilişkisi, iletişim aracıları
ile taklitler, seçilecek aracı ortamının
belirlenmesi, örnekler ile
kompozisyona dahil edilecek ve
kavramsal özellikleri ile anlatımı
destekleyen öğelerin seçim süreci,
hedef kitle belirlemesi üzerine
tartışmalar.
3.Fotoğraf tarihini ve
tarihteki teknolojik
gelişmelerini öğrenme,
fotoğrafları tekniklerine
ve temel tasarım
ilkelerine göre
değerlendirme.
Paul Martin Lester Visual Communication,
Görsel İletişim ve Grafik
Tasarım - Tevfik Fikret
Uçar, İletişim ve Grafik
Tasarım - Emre Becer
6
Tasarim ilkelerinin teorik olarak
anlatımı, video ve imajlarla bu fikirlerin
desteklenmesi
4. Temel tasarım
ilkelerini öğrenme ve
uygulamalar ile
anlamlandırabilme.
Paul Martin Lester Visual Communication,
Görsel İletişim ve Grafik
Tasarım - Tevfik Fikret
Uçar, İletişim ve Grafik
Tasarım - Emre Becer
7
Fotoğrafçının düşünce oluşturma ve
fotoğrafın tasarımı başlangıcında
yaklaşım biçimleri.
4. Temel tasarım
ilkelerini öğrenme ve
uygulamalar ile
anlamlandırabilme.
Paul Martin Lester Visual Communication,
Görsel İletişim ve Grafik
Tasarım - Tevfik Fikret
Uçar, İletişim ve Grafik
Tasarım - Emre Becer
8
Ara sınav
9
Final projesi için üzerinde çalışılacak
konunun belirlenmesi (ucu açık bir
konsept) , öğrencilerin konu
hakkındaki yaklaşımlarının dinlenmesi
ve tartışılması.
2. Görsel iletişim
kavramını anlama,
örnekler ile teorik bilgileri
anlamlandırabilme.
Paul Martin Lester Visual Communication,
Görsel İletişim ve Grafik
Tasarım - Tevfik Fikret
Uçar, İletişim ve Grafik
Tasarım - Emre Becer
10
Seçilen final projesi için taslak
hazırlanmasında tasarım prensiplerinin
kullanımı hakkında çalışma (Atölye içi
uygulama) (Kolaj tekniği)
2. Görsel iletişim
kavramını anlama,
örnekler ile teorik bilgileri
anlamlandırabilme.
4. Temel tasarım
ilkelerini öğrenme ve
uygulamalar ile
anlamlandırabilme.
Paul Martin Lester Visual Communication,
Görsel İletişim ve Grafik
Tasarım - Tevfik Fikret
Uçar, İletişim ve Grafik
Tasarım - Emre Becer
11
Yan anlam, düz anlam, metafor
kavramlarının anlatımı, öğrencilerin
konsepte göre seçtiği alt başlıklar için
nasıl kullanılabileceğine dair
çalışma/tartışma.
2. Görsel iletişim
kavramını anlama,
örnekler ile teorik bilgileri
anlamlandırabilme.
Paul Martin Lester Visual Communication,
Görsel İletişim ve Grafik
Tasarım - Tevfik Fikret
Uçar, İletişim ve Grafik
Tasarım - Emre Becer
12
Aynı imajın farklı kurgular uygulanarak
maruz kaldığı anlam değişiklikleri/
seçilen ortamın veya malzemelerin
yarattığı aracı ortamın içinde
bulundurduğu mesajlar ve izleme
sürecinin yarattığı değişkenler.
1. Temel iletişim
Paul Martin Lester Visual Communication,
Görsel İletişim ve Grafik
Tasarım - Tevfik Fikret
Uçar, İletişim ve Grafik
Tasarım - Emre Becer
13
Final projesi için yapılan çalışmaların
revizyonları ve sınıfta yapılacak
değerlendirmeler.
4. Temel tasarım
ilkelerini öğrenme ve
uygulamalar ile
anlamlandırabilme.
Paul Martin Lester Visual Communication,
Görsel İletişim ve Grafik
Tasarım - Tevfik Fikret
Uçar, İletişim ve Grafik
Tasarım - Emre Becer
14
Final projesi için yapılan çalışmaların
revizyonları ve sınıfta yapılacak
değerlendirmeler.
2. Görsel iletişim
İletişim ve Grafik
kavramını anlama,
Tasarım - Emre Becer
örnekler ile teorik bilgileri
anlamlandırabilme.
kavramlarını
kavrama, iletişim
kavramını ve
sürecini diğer
ortamlara
uygulayabilme.
2. Görsel iletişim
kavramını anlama,
örnekler ile teorik
bilgileri
anlamlandırabilme.
*Öğretim görevlileri, dersler başlamadan evvel ders izlencesinde değişiklik yapabilir.
Download

Görsel İletişim