TÜRKiYE
F:GE LİNYiTLERi
KÖMÜR iŞLETMELF:Ri
KURUMU
iŞLF:TMF:Si MÜESSF:SF:Si MÜnÜRLÜGÜ
DUYURU
Daha önce İLKOKUL/İLKOGRETİM
mezunu düzeyinde
BOYACI-BiNA,
iNŞAAT BAKıM işçisi,
iNŞAAT USTA, MANEVRACI-HARMANCI,
MARANGOZ
ve TULUMBACI
unvanlarında
55 işçi alımı için yapılan kura çekimi Genel
Müdürlüğümüzce
ileri bir tarihte yenilenmek üzere ertelenmişti.
Bu kez, 4857 sayılı İş Yasasına tabi olarak; "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına işçi
Alınmasında
Uygulanacak
Usul ve Esaslar
Hakkında
Yönetmelik"
ile Genel
Müdürlüğümüzün
23.07.2013 tarih, 2804/7964 sayılı Sınav Yönergesinde
belirtilen
esaslar çerçevesinde, 6331 Sayılı iş Güvenliği ve Sağlığı Kanunu bakımından ÇOK
TEHLİKELİ
sınıfına tabi madencilik yapan Müessesemizde istihdam edilmek üzere,
yukarda belirtilen unvanlarda
toplam 55 işçİ alımı kurası Soma iş-Kur Hizmet
Müdürlüğü'nün
yazısı ekinde gönderilen aynı adaylar (toplam 4765 aday) arasında
12.NİsAN.2014 CUMARTESi günü saat: 08.00 'den itibaren bitene kadar Soma Linyit
Lisesi Kapalı Spor Salonunda Noter huzurunda yapılacaktır.
İlgili Yönetmeliğin;
12/2-a maddesi gereği, İLKOKULliLKÖCRETİM
düzeyinde yapılacak işçi
alımlarında sıralı listelerde isimleri yer alan adaylar (adayın kurasına katılacağı
unvanda alınacak işçi sayılarının) 3 katından çok olduğundan sınava katılacak
adaylar, alınacak işçi sayısının 3 katı olarak asil ve yedek olarak belirlenecektir.
Yönetmeliğin 1212-b maddesi gereği öncelikli aday listeleri (Kamuda işçi olarak
çalışırken ayrılanlar ve/veya Terörle Mücadelede Başarı belgesi alanlar) işçilik
talebimizin 3 katını aşmadığından söz konusu bu öncelikli listelerde yer alan adaylar
arasında
kura çekimi yapılmayacak
olup, bu adaylar
sınavlara
doğrudan
katılacaklardır.
Yine aynı Yönetmeliğin 1212-b maddesi gereği, Maden Kanunu kapsamında
arazisi kamulaştırılan
adayların tamamı sınava alınacak olup, bu kapsamda kura
çekimi yapılmayacaktır.
12.NİsAN.2014 Cumartesi günü sadece sınavlara girecek adayları belirleyecek
olan kura çekimleri gerçekleştirilecek
olup, sınav tarihleri kura çekimlerinden sonra
ileri bir tarihte yeniden duyurulacaktır.
Bilgilerinizi rica ederim. 3 i .03.20 i 4
~AKKIDURAN
MÜESSESE MÜDÜRÜ
TKi. KlInııııu ELi. Müessesesi Müdürlüğü
Tel:
o 236 61323261 ı603 ( iO lIal)
13 E! lül Mnh. Atntiirk cad. No: ı ı i
24 00
Somn i MANİsA
Fnx : 0236613
45500 - Soma i MANİsA
http://\\ww.eli.gov.tr
Download

ÿş2 0 1 4 - 0 3 - 3 1