İZMİR TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ
ANONİM ŞİRKETİ
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 516 ncı maddesi gereğince ve 28.08.2012/28395 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi
Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca 28.02.2014 tarihi itibariyle hazırlanan
2013 Yılı Hesap Dönemine İlişkin
Yıllık Faaliyet Raporu
I.
Genel bilgiler:
a)
Raporun ilgili olduğu hesap dönemi:
Bu “Yıllık Faaliyet Raporu”, 01.01.2013 – 31.12.2013 Hesap Dönemi’ne ilişkin düzenlenmiştir.
b) Şirketin ticaret unvanı, ticaret sicili numarası, merkez ve varsa şubelerine ilişkin iletişim bilgileri ile varsa
internet sitesinin adresi:
c)
(1)
Ticaret unvanı : İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi Anonim Şirketi
(Bu Rapor’da kısaca “Şirket” olarak anılmaktadır.)
(2)
Ticaret sicili no. : İzmir Ticaret Sicili, Merkez 108114 - K - 9178
(3)
Merkez adresi
(4)
İletişim bilgileri : Tel. (232/765 90 91) – Faks: (232) 765 90 93
web: www.iztekgeb.com
e-mail: [email protected]
(5)
Kuruluş tarihi
: 22.05.2003
(6)
Faaliyet alanı
: Şirket, İzmir Teknoloji Geliştirme bölgesinin işletilmesi konusunda faaliyet
göstermektedir.
: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kampüsü, Gülbahçe Köyü, Urla
Şirketin organizasyon, sermaye ve ortaklık yapıları ile bunlara ilişkin hesap dönemi içerisindeki
değişiklikler:
(1) Organizasyon
: Şirket’in en yetkili karar organı “Genel Kurul”dur.
Şirket’in yönetim ve temsili “Yönetim Kurulu”na aittir.
Şirket faaliyetleri Yönetim Kurulu, İdari işler, Proje, Teknoloji ve Bilişim
birimleriyle yürütülmektedir.
(2) Sermaye yapısı
: Şirket’in sermayesi 1.200.000,00 TL (birmilyonikiyüzbin Türk Lirası) tutarında
olup, her birinin değeri 1.000,00 TL olan 1.200 adet paydan oluşmaktadır.
(3) Ortaklık yapısı
: [ 28 Şubat 2014 itibariyle ]
İZTEKGEB A.Ş.
1
2
3
4
5
Hisse adet
Sermaye
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
403
403.000,00 TL
Enda Enerji Holding A.Ş.
331
331.000,00 TL
Ege Bölgesi Sanayi Odası
60
60.000,00 TL
Ege İhracatçı Birlikleri
60
60.000,00 TL
2
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
İzmir Ticaret Borsası
60
60.000,00 TL
İzmir Ticaret Odası
60
60.000,00 TL
Ünibel Özel Eğitim ve Bilgi Tek. SanTic.A.Ş.
60
60.000,00 TL
Dokuz Eylül Üniversitesi
12
12.000,00 TL
Alataş Alaçatı İmar. İnş. Tur. San. Tic. A.Ş.
10
10.000,00 TL
Balçova Termal Tur.Öze.Eğt.Öğr.İşl.Ltd.Şti.
10
10.000,00 TL
Ege Genç İşadamları Derneği
10
10.000,00 TL
Ege Sanayici ve İşadamları Derneği
10
10.000,00 TL
Ege Teknoloji ve Başarı Vakfı
10
10.000,00 TL
Ege Üniversitesi
10
10.000,00 TL
İnnovak Tek. Uretim A.Ş.
10
10.000,00 TL
İzmir Ekonomi Üniversitesi
10
10.000,00 TL
Vestel Elektronik A.Ş.
10
10.000,00 TL
2
2.000,00 TL
İzmir Sanayicileri ve İşadamları Derneği
İzmir Teknopark Ticaret A.Ş.
GENEL TOPLAM:
2
2.000,00 TL
1.200
1.200.000,00 TL
ç) İmtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar:
Şirket’te imtiyazlı pay bulunmamaktadır.
d) Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler:
(1) Yönetim Kurulu
: Üye
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
(Temsilen, Prof. Dr. Mustafa Güden)
Görevi
:
Başkan
Ege Sanayicileri ve İş Adamları Derneği
(Temsilen, Fadıl Sivri)
Başkan Vekili
(2) Personel sayısı
İzmir Ticaret Odası
(Temsilen, Jak Eskinazi)
Üye
Ege Bölgesi Sanayi Odası
(Temsilen, Halil İbrahim Gökçüoğlu)
Üye
İzmir Ticaret Borsası
(Temsilen, İsmail Yalçın Yılmaz)
Üye
Ege Üniversitesi
(Temsilen, Prof. Dr. Fazilet Vardar)
Üye
Enda Enerji Holding A.Ş.
(Temsilen, Uğur Yüce)
Üye
Prof. Dr. Sedat Akkurt
Üye
Hasan Eke
Üye
: 2013 Faaliyet Dönemi’nde Şirket faaliyeti ortalama 7 personel ile
yürütülmüştür.
3
e)
Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası
adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler:
(1) 2013 Faaliyet Dönemi’nde, Yönetim Kurulu üyelerimizden; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile
Şirketimizin devam eden kira sözleşmesi gereğince 2013 Yılına ilişkin 139.920,00.-TL lik kiralama
işlemi,366.917,58.-TL lik elektrik temin işlemi ve ayrıca 116.092,76.-TL’lik su temin işlemleri
olmak üzere toplam 622.930,34.-TL’lik işlem hacmi gerçekleşmiştir.
(2) Yönetim Kurulu üyeleri Şirket bünyesinde ya da Şirket ile iş yapan şirketler bünyesinde
çalışmamaktadırlar.
II.
Yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar:
a)
Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları:
Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere 2013 Faaliyet Dönemi’nde huzur hakkı veya ücret
ödenmemiştir.
b) Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve
benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler:
Şirketin üst düzey yöneticileri için 2013 Faaliyet Dönemi’nde 32.295,81.-TL’lik yolculuk,
konaklama ve temsil gideri adı altında kısa vadeli ödemeler yapılmıştır.
III.
Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları:
2012 yılı Temmuz ayında İzmir Kalkınma Ajansı ile imzalanan Güdümlü Proje Desteği sözleşmesi ile
7.000.000,00 TL bütçeli “İnovasyon Merkezi Projesi”ne başlanmıştır. Girişimciliğin desteklenmesi,
teknoloji transfer ofisi hizmetleri, patent ve lisanslama servisleri gibi birçok katma değerli Ar-Ge
hizmetinin bütünleşik olarak verileceği İnovasyon Merkezi Projesinin mimari ve uygulama projeleri 2012
yılında tamamlanmış ve 2013 yılında binanın inşaatına başlanılmış olup binanın inşaatı ile ilgili
1.503.864,24.-TL + KDV lik yatırım harcaması gerçekleştirilmiştir.
IV.
Şirket faaliyetleri ve faaliyetlere ilişkin önemli gelişmeler:
a)
Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:
2013 Faaliyet Dönemi’nde, Şirket’in devam eden yatırımı 1.503.864,24.-TL , Haziran 2013 tarihinde
biten A8 binası ile ilgili yatırım tutarı ise 559.269,34.-TL, Nisan 2013 tarihinde biten A7 binası ile
ilgili yatırım tutarı ise 138.179,10.-TL olup toplam yatırım tutarımız 2013 Faaliyet Döneminde
2.201.312,68.-TL olarak gerçekleşmiştir.
b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki
görüşü:
(1) Denetçi
: 2013 yılında denetçi atanmamıştır.
(2) İç Denetim Görevlisi
: 2013 yılında iç denetim görevlisi atanmamıştır.
(3) Dış Denetim
: 2013 yılında bağımsız dış denetim yapılmamıştır.
(4) Yönetim Kurulu görüşü : 01 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu uyarınca 2013 Faaliyet Dönemi için “denetçi” tayini
yapılmamıştır. Bununla birlikte mevzuata uyum, risk yönetimi, iç kontrol
ve yönetim süreçlerinin etkinliği ve verimliliğinin değerlendirilmesi ve
geliştirilmesi maksadıyla Yönetim Kurulumuzca “İç Denetim Yönergesi”
hazırlanması ve hazırlanacak yönerge kapsamında “İç Denetim Komitesi”
oluşturulması düşünülmektedir.
4
c)
Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:
Şirketin doğrudan veya dolaylı iştiraki yoktur.
ç)
Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:
Şirket kendi payını iktisap etmemiştir.
d) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:
(1) Denetçi
: Denetçi ataması yapılmamıştır.
(2) İç Denetim Görevlisi
: İç Denetim Görevlisi yoktur.
(3) Bağımsız Dış Denetim : Bağımsız Dış Denetim yapılmamıştır.
(4) Kamu Denetimi
e)
: 2013 Faaliyet Dönemi’nde, kamu denetimi gerçekleşmemiştir.
Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve
olası sonuçları hakkında bilgiler:
Şirket aleyhine veya Şirket tarafından açılan dava bulunmamaktadır.
f)
Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan
idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:
2013 Faaliyet Dönemi’nde, Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket veya Yönetim
Kurulu üyeleri hakkında herhangi bir idari veya adli yaptırımla karşılaşılmamıştır.
g) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip
getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler
ve değerlendirmeler:
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı olan şirketimiz kamu menfaatine yönelik ve kar amacı
gütmeyen projeler ile çalışmalarına devam etmekte ve hedeflerine ulaşma yolunda ilerlemektedir.
ğ) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve
buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:
09.01.2013 tarihinde Şirket Yönetim Kurulunun sermaye artırımına dair kararı doğrultusunda
Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmıştır; Toplantıda Şirketin 200.000,00 TL tutarındaki esas
sermayesinin, her biri 1.000,00 (Bin) Türk Lirası itibarî değerde 1.000 (Bin) adet paya bölünmüş
1.000.000,00 (Birmilyon) Türk Lirası tutarında artırılarak 1.200.000,00 (Birmilyonikiyüzbin) Türk
Lirası’na çıkarılmasına, Şirket Ana Sözleşmesi’nin 6’ncı maddesinin buna göre tadil edilmesine,
artırılan 1.000.000,00 Türk Lirası tutarındaki sermayenin tamamının nakit olarak taahhüt edilmesine
karar verilmiş; 1.000.000,00 TL’lık sermaye artışı; hissedarların bir kısmı tarafından nakden ve
tamamen taahhüt edilmiş ve ödeme vadelerinde ödenmiştir.Sermaye artışına iştirak eden
hissedarlarımızdan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 100 adet pay karşılığı 100.000.-TL’lik sermaye
ödemesini henüz gerçekleştirmemiştir.
h) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan
harcamalara ilişkin bilgiler:
2013 Faaliyet Dönemi’nde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneğine 1.500.-TL’lik aidat ödemesi
yapılmıştır.
ı)
Şirketler topluluğuna bağlı şirketlerde; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin
yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet
5
yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer
önlemler:
Şirketin doğrudan veya dolaylı iştiraki yoktur.
i)
Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; (ı) bendinde bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin
alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki
işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin
şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği:
Şirketin doğrudan veya dolaylı iştiraki yoktur.
V.
Finansal durum:
a)
Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan
faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu:
Şirket’in ana faaliyetleri 4691 Sayılı Yasa ve Yönetmelikler nezdinde yürütülmektedir.
b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi,
kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara
ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:
Şirket, 2013 yılında, 1.684.045,94.- TL brüt satış hâsılatına ulaşmış, bir önceki yıl brüt satış hâsılatı
858.434,05 TL gerçekleştiğinden önceki yıla göre hâsılat elde etme kapasitesi %96 civarında artış
göstermiştir. 2013 yılı satış hâsılatının 1.620.040,97.- TL’lik kısmı kira gelirlerinden, 51.374,67
TL’lik kısmı sosyal tesisler konaklama gelirlerinden oluşmuştur.
Şirket’in 2013 yılı “hizmet maliyeti ve faaliyet giderleri” toplamı 3.040.838,03.-TL gerçekleşmiş
olup 2012 yılı “hizmet maliyeti ve faaliyet giderleri” toplamı ise 1.125.643,16 TL’dır.2013 yılında
gerçekleşen hizmet maliyeti ve faaliyet giderlerinin 882.942,75.-TL’lik kısmı önceki yıllarda
ayrılmayan amortisman karşılıklarının bu faaliyet döneminde ayrılmasından kaynaklanmaktadır.
Ayrıca bu dönem içerisinde de 785.52061.-TL 2013 yılı amortisman karşılığı ayrılmış ve toplam
amortisman karşılık gideri 1.668.463,36.-TL olarak gerçekleşmiştir. Hizmet maliyeti ve faaliyet
giderlerinde bir önceki yıla göre 2.7 kat bir artış meydana gelmiştir. Bu yüksek artışın nedeni;
amortisman karşılıklarının toplamının 2013 yılında hesaplara dahil edilmesidir.
2013 yılı hesap döneminde; 4.016.444,72.- TL gelecek dönemlerde elde edilecek kira geliri
gerçekleşmiş ve karşılığı özel maliyetlerde bütçelenerek bilânçoya dâhil edilmiştir.
2013 yılı hesap dönemi bilânçosunda görüleceği üzere Şirketin özvarlığı 1.372.772,56TL’dır. Aynı
dönemdeki borçlar 881.603,08-TL’dır.
c)
Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve
yönetim organı değerlendirmeleri:
Şirket’in 2013 yılı itibariyle ödenmiş sermayesi 1.100.000,00TL’dır; 2013 yılı sonu itibariyle Şirket
özkaynakları 1.372.772,56.- TL’dır. Şirketimiz 2013 yılı itibariyle özvarlığını yitirmemiş, sermayesi
karşılıksız kalmamıştır.
ç)
Şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:
İzka İnovasyon Projesinin hayata geçmesi ve inşa edilecek yeni alanlarla Şirket gelirleri
artırılacaktır.
6
d) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan
kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:
Şirketimizde kâr dağıtımı yapılmayacaktır. Dağıtılmayan kârın
hissedarlarımıza bedelsiz hisse şeklinde verilmesi düşünülmektedir.
VI.
sermayeye
ilave
edilip
Riskler ve yönetim organının değerlendirmesi:
a)
Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler:
2013 yılında risk izleme komitesi oluşturulmamıştır.
b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin
bilgiler:
2013 yılında risk izleme komitesi oluşturulmamıştır.
c)
Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye
dönük riskler:
Şirketimizin kuruluş ve maksadı “Bölge Yönetici Şirketi” olması sebebiyle, yönetim ve faaliyet daha
ziyade teknolojik AR-GE faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesine yöneltilmiştir.
VII. Diğer hususlar
a)
Şirket’in 2013 Hesap Dönemi’ne ilişkin finansal kayıt ve tabloları bu Yıllık Faaliyet Raporu’na
eklenmiştir.
b) Şirket’in 2013 Hesap Dönemi’ne ilişkin bu Yıllık Faaliyet Raporu ve eki doküman, Şirket internet
sitesinde (www.iztekgeb.com) ilân edilecektir.
Bu “Yıllık Faaliyet Raporu”, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 516 ncı maddesi gereğince ve 28.08.2013/28395
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında
Yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanmış ve Şirket Yönetim Kurulumuzca kabûl ve imza edilmiştir.
İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu
Başkan
İ.Y.T.E.
temsilen
Prof.Dr.
Mustafa Güden
Bşk. Vekili
E.S.İ.A.D
temsilen
Fadıl Sivri
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
İzmir Ticaret
Odası
temsilen
Jak Eskinazi
Ege Bölgesi
Sanayi Odası
temsilen
H. İbrahim
Gökçüoğlu
İzmir Ticaret
Borsası
temsilen
İsmail Yalçın
Yılmaz
Ege Üniversitesi
temsilen
Prof. Dr.
Fazilet Vardar
Enda Enerji
Holding A.Ş.
temsilen
Uğur Yüce
Prof. Dr.
Sedat Akkurt
Hasan Eke
Download

Yıllık Faaliyet Raporu - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü