AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SABİT KIYMET VE DEMİRBAŞ EŞYA YÖNETMELİĞİ
1.BÖLÜM
AMAÇ
Madde 1-İdarede kullanılan bütün sabit kıymet ve demirbaş eşyaların genel ilkeler çerçevesinde
yürütülmesi esasını belirtmesidir.
KAPSAM
Madde2-İşbu yönetmelik sabit kıymetlerin ve demirbaş eşyaların edinimi, korunması, bakımı,
kullanılması, ihraç ve her türlü işlemlerinin nasıl yapılacağını kapsar.
DAYANAK
Madde 3- Bu yönetmelik, Gelir Vergisi ile Vergi Usul Kanunlarının ilgili hükümleri, İdare iç
mevzuatındaki boşlukların doldurulması ve aksaklıkların giderilmesi zaruretine dayanmaktadır.
PRENSİP VE POLİTİKA
Madde 4-İdareye bağlı başkanlık ve birimlerde sabit kıymet ve demirbaş eşyalara yapılmakta olan
işlemlerin, bir esasa bağlanarak yürütülmesini sağlayarak işlemleri basitleştiren prensip ve politikası
esas alınmıştır.
TERİM VE TARİFLER
Sabit Kıymet ve Demirbaş Eşya
Madde 5-1-İdarenin halen mülkiyetinde bulunan veya herhangi bir suretle sahip olunacak
değerlerden İdare faaliyetlerinin devamına yardımcı olan ve zamanla değer kaybına uğrayan taşınır
taşınmaz her türlü mala “SABİT KIYMET DEMİRBAŞ EŞYA” Denir.
5-2-Amortisman
Vergi Usul Kanununun 313.cü Maddesinin amir hükmü gereği kuruluşta bir yıldan fazla kullanılan ve
yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi
kıymetlerin alet, edevat, mefruşat, demirbaşların ve sinema filmleri gibi değerlerin, bunların
kullanılabilecekleri süre zarfında yok edilmesi amortisman mevzuunu teşkil eder.
5-3-Demirbaş Eşya Görevlisi
Demirbaş memuru her Daire Başkanlığı’nın muamelat birimlerine bağlı bir memur tarafından o
Başkanlığın tüm demirbaş ihtiyaç fazlalıklarını, başkanlıklar arası sabit kıymet ve demirbaş eşya nakil
ihraç işlemleri ile demirbaş eşya zimmet kartlarını tutmak, takip etmek ve yazışmalarını yürütmekle
sorumlu olan bu işlemleri Bütçe ve Mali İşler Daire Başkanlığı sabit kıymet, demirbaş şefliği ve diğer
başkanlıklarla koordineli yürüten memur olup, bağlı olduğu daire başkanlığı tarafından seçilir.
Kendisine ve ayrıca bu işi yürüteceğine dair Bütçe ve Mali İşler Daire Başkanlığına birer yazı ile
bildirilir.
5-4-Demirbaş Eşyanın Giriş ve Kayda Alınması
İdaredeki birimler için alınan demirbaş eşyalar, Ticaret Daire Başkanlığı Satın Alma Müdürlüğü’nce
mubayaa işlemi yapıldıktan sonra, mubayaa memuru tarafından alınan malzemeler İkmal ve
Ambarlar Şube Müdürlüğüne teslim edilir.
Teslim alınan malzemeler için giriş fişi tanzim edilir. Talep edilen birim amirince isteğe uygundur şerhi
konduktan sonra komisyon üyelerince muayenesi yapılır. Alınan demirbaşlar garantili ise garanti
belgeleri usulüne uygun olarak temin edilir. İşlemleri bitenler için ilgili müdürlükçe tarih ve kayıt
numarası verilerek giriş fişi üzerindeki dağıtıma göre ayırım yapılarak Bütçe ve Mali İşler Daire
Başkanlığı İkmal ve Ambarlar Şube Müdürlüğü’ne gönderilir.
Bu şekilde giriş yapılan malzemeler için bir taraftan faturası Mali İşler Şube Müdürlüğü’ne
gönderilirken diğer taraftan İkmal ve Ambarlar Şube Müdürlüğünde ambar memurunca ambar
hesaplarındaki malzeme kartlarına miktar ve bedelleri ile işlenir.
Fatura ile birlikte tekrar İkmal ve Ambarlar Şube Müdürlüğüne gelir. Ambar alındı makbuzu kesilir ve
demirbaş numarası verilerek demirbaş defterine işlenir. İstekli birim amirine 3 nüsha demirbaş teslim
tutanağı düzenlenerek demirbaş eşyanın teslimi yapılır. Tutanaklardan biri ilgili müdürlüğe, biri
muhasebeye diğer nüshası da İkmal ve Ambarlar Şube Müdürlüğünde kalır.
5-5-Hurda Komisyonu
Tamir edilmeyecek şekilde hasara uğrayan veya uzun yıllar kullanılma neticesinde özelliğini kaybetmiş
ve ekonomik ömrünü doldurmuş her türlü araç, gereç, ekipmanlar ile sabit kıymet ve demirbaş
eşyaların ihracında önce hurda komisyonu, yukarıdaki sebeplerin mevcudiyetinin olduğunu tespit
edip karar veren bir organdır.
Hurda Komisyonu bir başkan ve üç üyeden oluşur. Üyeler Bütçe ve Mali İşler Daire Başkanlığının
önerisi Genel Müdürlük Makamının onayı ile teşkil olunur. Usulüne uygun veya hurda olmadığı halde
hakikate aykırı verilen kararlardan tüm hurda komisyon üyeleri haklarında disiplin soruşturulması
açılır.
REFERANSLAR
Madde-6-Gelir Vergisi Kanunu
-Vergi Usul Kanunu
REVİZYON ESASLARI
Madde-7-Kuruluş teşkilat yapısının gerektirdiği ve dış mevzuatın zorlandığı durumlarda Bütçe ve Mali
İşler Daire Başkanlığının teklifi, Yönetim Kurulunun tasvibi ve Genel Kurulun kararı ile işbu
yönetmeliğin tamamı veya birkaç maddesi değiştirilebilir.
SABİT KIYMET KAPSAMINA GİRENLER
Madde 8-1-Kuruluşun teşebbüs amaçlarının yerine getirilmesi için sarf edilmeden ve cismini
değiştirmeden kullanılan varlığından uzun bir süre istifade edilip zamanla eskiyen Vergi Usul Kanunu
gereğince değerleri amortismana tabi tutulan Kurum mülkiyetine dâhil menkul ve gayrimenkul mallar
sabit kıymet sayılır. Usulüne uygun amortisman yürütülür.
8-2-Sabit Kıymet Kapsamına Girenler
-Değerleri ……………..-TL’nın altında fakat özellikleri dolayısıyla ünite sabit kıymet hesaplarına geçmesi
uygun görülenler ancak birim bedeli ……………..-TL’ya kadar olanlar demirbaş sayılmaz kaydı da
yapılmaz.
-Benzerleri evvelce bu hesaplara alınmış bulunanlar.
-Bir seri teşkil eden seriye dahil …………..-TL den az değerdeki kıymetler serinin sabit kıymet sayılan
diğer kalemler gibi sabit kıymet sayılır ve bu hesapla kaydedilir.
TEMİNİ VE TESLLÜMÜ
Madde 9-1-Sabit kıymetlerin Kurum ünitelerinde imalı veya Kurum dışında alınması ödeneğin mevcut
olması ile mümkündür.
Ödenekler Kuruluş bütçesinin ilgili bölümlerinde üniteler ve yatırım nevileri itibari ile yazılı miktardır.
Ödenekte maliyet değeri esastır. Olağanüstü durumlarda Yönetim Kurulu karar alarak program dışı
sabit kıymet temini mümkündür. Kurum dışında yapılacak menkul sabit alımlarında Kuruluş İhale
Yönetmeliği esasları uygulanır. Gayrimenkullerin alınması, Genel Kurul’un işin özelliğine göre alacağı
kararlara dayanılarak yürütülür.
9-2-Kuruluş ünitelerinde yapılacak sabit kıymetlerin sipariş emirlerinden, keşif tutarlarının(Montaj,
nakliye ve diğer masraflar dahil) tahmini(Ticaret Daire Başkanlığınca) gerekli ödeneğin var olup,
olmadığının ise Bütçe ve Mali İşler Daire Başkanlığınca onaylanması şarttır. Aksi halde ödenek
aşımından Bütçe ve Mali İşler Daire Başkanlığı sorumludur.
9-3-Satın alınmış menkul sabit kıymetlerin teslim alınması;
Kuruluşun ambarına giren malların, muayene ve teslim alınmasındaki hükümler uygulanır. Ancak, her
ne şekilde olursa olsun teslim alınan ve ambar girişleri tamamlanan sabit ünitelerin Başkanlıklarının
demirbaş memurluğu tarafından çekili çıkış fişine istinaden kayda alınır.
9-4-Gayrimenkul sabit kıymetlerin teslim alınması Genel Müdürlüğü özel talimatı dairesinde yapılır.
DEĞERLER
Madde 10-İdare aktifleri arasında yer alan sabit kıymetler maliyet bedelleri ile değerlenir. Maliyet
bedeli, sabit kıymetlerin iktisap edilmesi veyahut değerinin arttırılması münasebetiyle yapılan
ödemelerle bunlara ait giderlerin toplamından ibarettir. Kurumda imal edilen sabit kıymetlerin
maliyet bedeli, imalat hesaplarında kayıtlı Kurum maliyeti ile bu sabit kıymetin kullanma alanına
konulması için yapılan nakliye ve montaj giderleri toplamından teşekkül eder.
10-1-Sabit kıymetlerin maliyet bedeline, satın alma kıymetinden başka aşağıda yazılı giderler dahil
edilir.
-Gümrük vergi ve resimler, nakliye, komisyon, sigorta ve montaj giderleri,
-Yeniden inşa edilecek gayrimenkullerin proje, plan, ruhsatiye, tescil ücreti ve harçlar,
10-2-Sabit Kıymetlerin Değer Artışı;
Sabit kıymetin niteliğini değiştirmeyen ve ilk alınma tarihindeki değerini artırmayan onarım, bakım,
temizleme ve revizyon giderleri masraf hesaplarına kaydedilir. Yıllara sari dahi olsa, bu gibi giderler
sabit kıymetler ilavesi şeklinde düşünülemez.
10-4- Kayıt dışı olup, herhangi bir ödemeyi gerektirmeden İdareye intikal eden sabit kıymetler 1 TL iz
bedelle değerlendirilir.(Madalya, kupa, bağış ve hediye edilen sabit kıymetler gibi)
10-5-Sabit Kıymete Demirbaş Numarasının Yazılması;
Demirbaş numaraları, sabit kıymetlerin estetik durumlarını bozmayacak şekilde eşyanın en uygun
yerine ve eşyanın büyüklüğüne uygun boyutta yazılır. Genel olarak motorlu taşıt araçlarında
sürücünün bulunduğu kapının dış kısmına estetiği bozulmayacak şekilde demirbaş numarası yazılır.
Makine, cihaz, alet, tersim malzemesi avadanlıklarda görünmeyen yüzün sağ köşesine, küçük ebattaki
sabit kıymetlerin alt tarafına mefruşat, masa, etajer, kitaplık, dolaplarda vb. görünmeyen yüzün sağ
üst köşesine veya sandalye, koltuk vb. gibilerde arka tarafına ortaya yuvarlak veya yassı malzemenin
alt orta kısmına yazılır. Avadanlıklarda içindekilerin listesi verilmekle yetinilir. Kaşık, çatal, bıçak vb.
gibi ufak sabit kıymetler demirbaş kayıt edilmez, numara yazılmaz, ancak ASKİ damgası vurulur. Genel
olarak ahşap ve çelik malzeme üzerine yağlı boya ile demirbaş numaraları yazılır. Makine, alet ve
cihazlar vidalama, perçinleme boya verme lehimlemek veya numaratörler ile yazılan numaralar
yapıştırılmak suretiyle, halı, perde gibi eşyalarda ise demirbaş numara levhaları halka ile tespit edilir.
İHRAÇ İŞLEMİ
Madde 11-İhraç işlemleri, sabit kıymetlerin hurdaya ayrılması, satışı, sökülmesi,, yok olmasını,
sayımlarda bulunmaması gibi hallerde Hurda Komisyon Kararı ve gerekli tutanaklarla usulüne uygun
şekilde yapılır. Kullanmaya elverişli sağlam ancak kullanılmayan veya ambara nakledilen sabit
kıymetler için ihraç işlemi yapılmayarak bunlar için amortisman ayırımına devam edilir.
11-1- Kullanılmaz duruma gelen sabit kıymetler;
Kurumun tapuya kayıtlı bina ve arsaları ile bunlar üzerine tesis ve monte edilmiş olup keza tapu
kayıtlarına tescil edilmiş bulunan tesisler için yapılacak kayıt terkin, devir, ferağ, ipotek, vs.
gayrimenkul mükellefiyetleri tesis hakkında Yönetim Kurulunca karar verilir ve bu işlem aynı şekilde
tapuya tescil ettirilir.
11-2- Faydalanma imkânı bulunan sabit bir kıymet veya demirbaş eşya amorti edilmiş olsa dahi
muhafaza edilir. Kullanılır ve amorti edilmiş demirbaşlar da elden çıkarılana kadar her sayımda takibi
yapılır. Ekonomik ömürlerini tamamlamış, hizmette alıkonulmasında bir fayda görülmeyen teknik,
idari ve fiziki sebeplerle kullanılmaz hale gelen veya zayi olan sabit kıymetler ihraç(terkin) işlemine
tabi tutularak kayıttan düşürülür. Bunun için de ilgili hurda malzemesi giriş fişi tanzim edilerek terkini
söz konusu malzeme ambara usulüne göre teslim edilir. Fişin bir nüshası Bütçe ve Mali İşler Daire
Başkanlığına, bir nüshası İkmal ve Ambar Şube Müdürlüğü’ne, bir nüshası ise malzemeyi teslim eden
Daire Başkanlığının dosyasında demirbaş eşya sorumlusu tarafından saklanır. Kayıttan düşen eşya
hurda ambarına alınır. İmha edilecek eşya imha edilir. Büyük parçalar ise ileride satılmak üzere yine
bu ambarda saklanır.
11-3-Sağlam, kullanılır vaziyette olup ancak ihtiyaç fazlası demirbaş eşya(sabit kıymet) için ilgili ihtiyaç
fazlası demirbaş eşya fişi doldurulur. İhtiyaç fazlası eşya bu fiş ile birlikte ambar sorumlularınca bu
eşya ambarda muhafaza edilir. Başka başkanlıkça bu tip malzeme ihtiyacı olduğunda yenisi satın
alınmayarak bu malzeme verilir. Bu demirbaş ambarda kaldığı müddetçe amortisman ayırımına
devam edilir.
11-4-Yönetim Kurulu Kararı ile hurdaya ayrılan sabit kıymetlerin kayıtlardan düşürülmesi sırasında
maliyet değerinden, tespit tarihine kadar birikmiş amortisman değeri düşülerek bakiye zarar
kaydedilir. Verimsizliği veya teknik sebeplerle kullanılmaz bir hale geldiği tespit edilerek hesaplarda
çıkarılması gereken sabit kıymetler ile mücbir sebeplerle faydalanılmayan diğer kıymetlerin satışı,
Genel Müdürlük Onayı ile olur, ancak Genel Müdürlük isterse Yönetim Kurulu’ndan bu konuda karar
alınmasını ister. Genel Müdürlükçe veya Yönetim Kurulunca satışı kararlaştırılan sabit kıymetlerin
satış işlemleri Kuruluş satış organlarınca yürürlükteki iç mevzuat esaslarına göre yapılır.
GEÇİCİ NAKİL İŞLEMİ
Madde 12-Bir sabit kıymetin (Demirbaş Eşyasının) bulunduğu yerden başka bir yere nakil edilmesi
onun vasfını ve değerini değiştirmeyeceği gibi amortisman ayrılmasına da engel olamaz ve ilgili
hesaplardan düşülmesini gerektirmez. Herhangi bir üniteden başka bir üniteye demirbaş eşya
naklinde ilgili demirbaş eşya nakil fişi kullanılır. İlgili başkanlıklar aralarında bu konuda bilgi vererek
yazışma yaparlar. Bu yazışmalar sabit kıymet ve demirbaş eşya dosyasında demirbaş memuru
tarafından saklanır.
SABİT KIYMETİN BİNA DIŞINA ÇIKARILMASI
Madde 13-Sabit kıymetin bina dışına çıkarılabilmesi için ilgili makbuz kopyalı olarak tanzim edilir.
Sabit kıymetin tamir dolayısıyla üçüncü şahıslara tesliminde ayrıca bir tutanak düzenlenir. Birinci
derece imza yetkilileri tarafından makbuzun kapı çıkış pusulası tasdik olunur ve kapıcıya gösterilerek
eşya bina dışına çıkarılır. Kapı bekçileri çıkış müsaadesi olmayan demirbaşların bina dışına
çıkarılmasına müsaade etmezler ve bu durumdan ilgilileri haberdar ederler.
AMORTİSMANLAR
Madde 14-Sabir kıymetlerin kullanılabilme süreleri zarfında bedellerinin yok edilmesi işlemine
AMORTİSMAN denir. Kurumca uygulanacak amortisman nispetleri Gelir Vergisi Usul Kanununa göre
Maliye Bakanlığınca tespit olunacak nispetlerdir. Ayrıca İdare Hesap Planı ve hesapların yöntemlerini
belirleyen iç yönetmelik ilgili hükümleri uyarınca işleme tabi tutulur.
14-1-Normal amortismana tabi olup;
-Yangın, deprem, su baskını gibi afetler neticesinde değerini tamamen veya kısmen kaybeden,
-Yeni icatlar sebebiyle teknik verim ve kıymetleri düşerek tamamen veya kısmen kullanılmaz hale
gelen,
-Zorlanarak çalıştırıldıkları için normalden fazla yıpranmaya maruz kalan, sabit kıymetlere gerekirse
İdarece yapılacak müracaat üzerine Maliye Bakanlığı’ndan alınacak(Fevkalade ekonomik ve teknik
amortisman) bulunanlar uygulanır.
14-2-Süresi zarfında bedeli amorti edilen sabit kıymetlerin faydalandığı müddetçe kullanılmasına
devam edilir. Sabit kıymet amortismanlar sonucu yılda 1 TL noksanı ile hesaplanır. Bu suretle amorti
edilmiş sabit kıymetin 1 TL iz bedeli ile hesaplarda gözükmesi sağlanır.
KAYIT VE TAKİP İŞLEMLERİ
Madde 15-1-Kayıt İşlemleri;
Sabit kıymetlerin kanuni kayıtları ve takibi Ticaret İşleri Daire Başkanlığı İkmal ve Ambarlar ve
Ambarlar Şube Müdürlüğünde işletmeye alındıkları tarihten çıkarıldıkları güne kadar demirbaş ve
sabit kıymet defterinde tutulur.
15-2-Takip İşlemleri;
15-2-1-Sabit kıymetlerin takip ve iyi kullanılmasında ve korunmasında, ünitenin amirinden itibaren
sabit kıymetin işlemeye konulduğu servis şefleri ve demirbaş memurları kademeli olarak sorumludur.
15-2-2-Görev değiştiren sorumlular ellerinde bulunan plan, proje, dosya, katalog ve tarifnameleri bir
listeye kayıt etmekle beraber emri altındaki şube, servis veya imalar dairesindeki bütün sabit
kıymetlerin teslim tarihindeki durumlarını açıkça belirten bir devir protokolü düzenler. Bu protokolün
demirbaş memurluğunca kayıtlara uygunluğu incelenir. Ünite amirliğine sunulur.
15-2-3- İş icabı kendilerine demirbaş eşya verilen elemanlar bunlardan şahsen sorumlu olup işin
bitiminde veya herhangi bir sebeple ayrıldıklarında demirbaş eşyayı aldıkları servise geri vermeye
mecburdurlar. Bu eşyalar görevlilere verilirken servislerce şahıs kayıt kartı düzenlenir.
15-2-4-Daireleri çalışma hizmet odaları, salonları ve bölümlerinde hizmete sunulmuş bulunan
demirbaş eşyalar ve malzemeler için eşya ve malzemenin cinsini, miktarını ve niteliğini belirtir bir
demirbaş listesi düzenlenecek, bu liste Ayniyat Saymanı ve demirbaş sorumlusu tarafından imza
edilerek aynı odaya asılacaktır.
SAYI İŞLEMLERİ
Madde 16-İdarenin mülkiyetinde bulunan menkul ve gayrimenkul bütün sabit kıymetler her mali yıl
bitiminde 1 Ocak 31 Ocak tarihleri arasında sayımları yapılır. Sayım tutanaklara geçirilmek suretiyle
düzenlenir.
Sayımlar bu işe görevlendirilecek sayım ekipleri tarafından yapılır. Sayımlarda sabit kıymetlerden
sorumlu olanlar ile demirbaş memurları sayım ekiplerinde gerekli yardımı yaparlar.
16-1-Arsa ve Arazi Sayımı;
Arsalar ve arazinin toplu kaydı ile sayımdaki durumu incelenir. Tapudaki kayıtlar arsa ve arazi sayımı
zamanındaki durumuna uyuyorsa ‘Tapu senedindeki gibi’ notu tutanağa yazılır.
Arsa ve Arazinin,
-Tabi afetler nedeni ile aslında değişiklik olması,
-Sınırlarının belirtilmesi zorunluluğu hissedilmesi(komşu arazı ve arsanın sahip değiştirmesi
dolayısıyla) hallerinde bu değişiklikler sayım tutanağına kaydedilir.
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 17-1-Sabit Kıymetlerin Sigorta Edilmesi;
Arazi ve arsalar dışında sabit kıymetlerin yangın, taşıt ve kaza sigortaları mahallerinden temin
olunacak kıymetlere göre Genel Müdürlük ilgili servisince yaptırılır.
Özellikler bakımından bazı kıymetler kırılma ve tabi afetler gibi sair tehlikelere karşı da sigorta ettirilir.
17-2- Sabit Kıymetlerin Kaybolması ve Ödettirilmesi;
Demirbaş eşya ve sabit kıymetlerin herhangi bir şekilde kaybolmasından, değiştirilmesi ve
kırılmasından birinci derecede buna sebep olan şahıs sorumludur. Bu gibi hallerde durum bir tutanak
ile ünite amirine bildirilir. Ödettirilmesi gerektiğinde o tarihteki piyasa rayiç değerleri tespit edilerek
kullanma süresine göre birikmiş amortisman bedel indirimi yapılır ve sebebiyet verene ödettirilir.
2.BÖLÜM
DEMİRBAŞ EŞYALAR
TARİF
Madde 18-1-Özelliği nedeni ile uzun bir süre kullanılabilen Vergi Usul Kanunu gereğince değerleri
…………….TL’nin altında olan ve ambardan çıkışlarında masraf kaydolan kıymetler demirbaş eşya
olarak tanımlanır.
18-2-Demirbaş Eşya Sayılacak Kıymetler
Vergi Usul Kanununa göre değeri …………TL’yi aşmayan takım, alet, ve edevat ile maksatlar için
kullanılan bu çeşit mallar masraf kaydedilir. Bunlara amortisman ayrılmaz. Demirbaş eşya kaydı
yapılır. Birim bedeli …………..TL veya daha fazla olanların demirbaş eşya kaydı yapılmaz.
DEMİRBAŞ EŞYA İSTEMİ
Madde 19-Ambardan Demirbaş Eşya Çıkış Fişi usulüne uygun doldurup gerekli imza işlemleri
tamamlandıktan sonra İkmal ve Ambar Şube Müdürlüğü’ne gönderilir. Gerekli onay ve imza
noksanlığı durumlarında istemler yerine getirilmez.
SABİT KIYMET VE DEMİRBAŞ EŞYANIN SATIN ALIMI
Madde 20-İdarenin ihtiyacı bulunan sabit kıymet ve demirbaş eşya varsa Devlet Malzeme Ofisi veya
Devlet Kurum ve Kuruluşlarından alınır. Buralarda yoksa bu ihtiyaçlar İdarenin alım-satım ve İhale
Yönetmeliği hükümlerine göre sağlanır.
DEMİRBAŞ EŞYA MUHAFAZASI
Madde 21-Korunması gereken sabit kıymet ve demirbaş eşya; daire başkanlıklarında, müdürlüklerde,
işletme ve atölyelerde hacimlerine uygun depo, ambar, dolap, çekmece vb. gibi yerlerde kilitli ve
kılıfları ile üstleri örtülerek muhafaza olunurlar. Kuruluşun ihtiyacı için temin edilen sabit kıymetler
Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı denetimindeki malzeme deposunda muhafaza edilir.
NAKİL
Madde 22-Ünite içinde nakiller şahıs zimmet kartlarında değişiklik(nakil)yapılır. Ancak buna o
ünitenin yetkilisinin uygun görmesi şarttır.
İHRAÇ İŞLEMİ
Madde 23-Kaybolan, tamir edilemeyecek şekilde kırılan veya hasara uğrayan demirbaş eşyalar imalat
ve bakım onarım da kullanılanlar, demirbaş hurda malzeme fişi ve ekinde bu konuda bir tutanak
düzenlemek suretiyle tutanakta suç unsurunun olup, olmadığı belirtilir. Suç unsurunun mevcut
olduğu hallerde veya malın iade edilmemesi halinde o günün rayiç değeri üzerinden birikmiş
amortisman düştükten sonra bu bedel ilgiliden tahsil edilir. Tahsil edilen bedel gelir kaydedilir.
SAYIM İŞLEMLERİ
Madde 24-Demirbaş eşya sayımları her yılın mali yıl bitiminde 1 Ocak 31 Ocak arasında ilgili müdürlük
tarafından ile yapılır. Sayımda demirbaş eşya ana kayıt defteri esas alınır. Sayım demirbaş eşya bizzat
yerinde görülerek yapılır. Her daire başkanlığı demirbaş memurları da kendi başkanlığı sayımında
şahıs zimmet kartları ile bu sayımda hazır bulunur. Demirbaş eşya sayımını ambar ve muhasebe şefliği
ile birlikte yapanlar, sayım sonucunda fazla ve noksanlıklar tespit edilir. Alınan neticeye göre gerekli
işlem yapılır. Gerekirse sorumlular hakkında soruşturma açılır. Mal teslim alana protokole istinaden
yeni bir şahsi zimmet kayıt kartı açılır.
DEVİR İŞLEMLERİ
Madde 25-Herhangi bir nedenle emekli, nakil, istifa vb. nedenle görevinden ayrılan şahıs zimmetinde
mevcut demirbaş eşyalar ayrılmadan ilgililere teslim etmeye veya yerine tayin olan şahsa devretmeye
mecburdur. Devir işlemi bir protokolle yapılır. Protokolde malın durumu mutlaka belirtilir. Ve ünite
amirine tasdik ettirilir.
Protokol malı teslim eden şahsın zimmeti ile karşılaştırılır. Uygunluğunda ‘şahsi zimmet kayıt kartı’
iptal edilmek üzere o şahsa verilir. Malı teslim alana protokole istinaden yeni bir şahsi zimmet kartı
açılır.
KAYIT DIŞI BIRAKILACAK MALZEMELER
Madde 26-Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinde sonra aşağıda belirtilen sabit kıymetler kayda
alınmayacaktır.
-Askılıklar
-Çöp kovaları
-Evrak sepeti
-Resim çerçevesi, aynalar
-Damga, mühür, kaşeler
-Kartoniyer
-Kül tablaları ve ayaklı küllükler
-Kalamozalar
-Her türlü aletler(Kerpeten, pense, tornavida, mengene, lokma v.s)
-Her türlü kırtasiye malzemeleri(Delgeç, tel zımba, cetvel, kedi tırnağı, makas v.s)
-Her türlü mefruşat malzemeleri(Jaluzi, perde, halılar, halıflex)
-Mirometre, barometre, monometre
-İnşaat malzemeleri(Kazma, kürek, keser, balyoz, çekiç anahtarlar, kilitler v.s)
-Kaynak ekipmanı
-Küçük ebatta bayrak ve flamalar
-Soba boruları
-Ocaklar, elektrikli ısıtıcılar
-Evrak çantaları, sümen takımları, takvim altlığı
-Yangın söndürücüleri
-Şarj cihazları, bataryalar
-Vazolar
-Küçük aspiratörler
-Ekran filtreleri
-Tüp dedantör ve hortumları
-Şarjlı ışıldak
-Su sayaçları
-Yağdanlık
-Kontrol kalemi
-El arabaları
-Çiçeklikler, panolar, levha ve tabelalar
-Su soğutucuları
-Her türlü melbusat(Eldiven, iş önlüğü, çizme v.s)
-El hesap makinaları
-Temizlik maddeleri
-Tabureler
-Bardak, tepsi
-Çakmaklık
-Her türlü oto yedek parçaları
Ayrıca sarf malzemesi niteliğinde olan malzemelerin bedeli ne olursa olsun kayda alınmaz.
YÜRÜRLÜK
Madde 27- Bu yönetmelik diğer yönergelerle birlikte bir bütün oluşturulur. İş be yönetmelik 28
maddeden ibaret olup Genel Kurul’un kabulünden sonra ilan tarihinde yürürlüğe girer.
YÜRÜTME
Madde 28-Bu yönetmelik ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür.
Download

aydın büyükşehir belediye başkanlığı aski genel müdürlüğü sabit