tepav
Devlet okullarında İngilizce
eğitiminde sorunlar
British Council-TEPAV
İhtiyaç Analizi Çalışması Sonuçları
Efşan Nas Özen
Ankara, 07.05.2014
Çerçeve
 Neden böyle bir çalışmaya ihtiyaç duyduk?
İngilizce kişisel ve ülke düzeyinde önemli
Ama 1000 saat derse rağmen hala İngilizce
konuşamıyoruz
 Yöntem ve Örneklem
İBBS1 bölgelerine göre Türkiye genelinde temsil
gücü olacak şekilde
 Çalışmanın Bulguları
Öğrenciler İngilizce’yi sevmiyor
Öğretmenler yeterli destek alamıyor
İngilizce dünyada en yaygın konuşulan dil ve İngilizce
iletişim ticaret, inovasyon ve turizme katkı sağlıyor
İhracat sofistikasyonu (2011) ve İngilizce Yeterlilik Endeksi skorları (2011)
Kaynak: English First, UN Comtrade, TEPAV hesaplamaları
Daha iyi İngilizce konuşan ülkelerde daha etkili
akademik yayınlar yapılıyor
Ülkelerin bilim insanı H-endeksi skorları ve TOEFL puanları (2011)
Kaynak: SCImago Journal & Country Rank, ETS
Neden İngilizce eğitiminde ihtiyaç analizine
ihtiyaç var?
 İngilizce hem ülke ekonomisine, hem de kişisel profesyonel
kariyere önemli katkı sağlıyor:
 Türkiye ve yükselen ekonomilerde İngilizce bilgisi gerektiren iş ilanlarının
oranı oldukça yüksek
 Ama Türkiye genelinde
İngilizce bilgisi gerektiren açık kadroların oranı
öğrencilerin büyük
bölümünün İngilizce
yeterlilik düzeyi,
yaklaşık 1000 saat
İngilizce dersinden
sonra bile temel
düzeyde kalıyor
Kaynak: Kariyer.net, bayt.com, jobstreet, opcionempleo, superjob, careerjet veritabanları, Temmuz 2013
Çalışma Türkiye genelinde kapsayıcı olacak şekilde,
okullaşma oranına göre katmanlı olarak tasarlandı
 Türkiye’de İngilizce eğitimi üzerine kapsamlı bir şekilde
yapılmış ilk çalışmadır
 Saha çalışması Şubat-Mayıs 2013 tarihleri arasında yapıldı
 Anket kapsamında
 13 ilde (Ankara, Antalya, Balıkesir, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep,
İstanbul, İzmir, Kayseri, Malatya, Mardin, Samsun ve Trabzon)
 19.380 öğrenci
 1.394 4. sınıf öğrenci velisi ile görüşüldü,
 Ayrıca
 12 ilde (Ankara, Antalya, Balıkesir, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep,
İstanbul, İzmir, Kayseri, Malatya, Samsun ve Trabzon)
 48 okulda,
 78 İngilizce öğretmeni ile yarı planlanmış görüşmeler yapıldı
 İngilizce dersleri takip edildi
Veli özellikleri
4 ve
üstü
17%
 Babalar ortaokul, anneler
ilkokul mezunu
 Medyan gelir 774-1500 TL
arasında
 Medyan çocuk sayısı: 2
1
19%
3
20%
2
44%
4.501 - 3.751 5.250 4.500
TL
TL
3%
4%
3.001 3.750
TL
5%
2.251 3.000
TL
8%
1.501 2.250
TL
18%
5251 ve 773 TL
üstü 3% ve altı
27%
7741.500
TL
32%
Öğrenci özellikleri
İstanbul
11.
sınıf,
12%
12.
5. sınıf,
sınıf,
10%
7%
İzmir
6. sınıf,
9%
7. sınıf,
12%
10.
sınıf,
16%
8. sınıf,
9%
9. sınıf,
25%
29.7%
14.3%
Ankara
11.6%
Gaziantep
10.1%
Diyarbakır
9.2%
Antalya
8.6%
Mardin
3.5%
Malatya
2.9%
Kayseri
2.6%
Samsun
2.1%
Trabzon
2.0%
Balıkesir
1.9%
Erzurum
1.5%
0%
10%
20%
30%
40%
Bulgu 1: Öğrenciler İngilizce dersini yıllar geçtikçe
daha az seviyor
“İngilizce dersini seviyor musunuz?” sorusuna
verilen cevaplar (5-12. sınıflar)
İngilizce derslerini neden
sevmiyorsunuz? (Önem
sırasına göre ilk üç neden)
1 – Sıkıcı buluyorum
2 – İngilizce derslerinde
zorlanıyorum
3 – Ders kitaplarını
sevmiyorum
Bulgu 2: Öğrenciler yıllar geçtikçe İngilizce’yi
daha az bildiğini düşünüyor
Öğrencilerin kendi değerlendirmelerine göre İngilizce düzeyleri
100%
5%
6%
52%
57%
10%
80%
60%
66%
40%
34%
32%
20%
21%
0%
8%
5%
Lise
Meslek Lisesi
İngilizce bilmiyor
Başlangıç
3%
İlköğretim
Orta
İleri
Bulgu 3: Öğretmenler profesyonel eğitim desteği alamıyor,
eğitim tekniklerini kendi deneyimlerine göre belirliyor
 Öğretmenlerin yüzde 43’ü İngilizce öğretimi konusunda herhangi bir
eğitime katılmamış, yüzde 76’sı ders kitabını kullanarak ders anlatmak
üzerine eğitim almamış
“Aşağıdaki unsurlar öğretim yönteminiz üzerinde ne kadar etkili oldu?” (1= sıfır etki, 4= en önemli etki)
Bulgu 4: Eğitim teknolojisi deneyimi faydalı olmamış
gibi görünüyor





DynEd hem çocuklar hem de yetişkinler için görsel ve işitsel İngilizce deneyimi
sunuyor ve İngilizce’yi daha fazla kullanma imkanı sağlama potansiyeli var
Ama öğrencilerin yüzde 60’ı DynEd programından haberdar değil
Resmi olarak DynEd programı kullanan okullarda bile öğrencilerin yüzde 45’i
programdan haberdar
Velilerin yüzde 15’i DynEd’i biliyor ve bilenlerin yaklaşık yarısı faydalı buluyor
Öğretmenler DynEd’in mevcut teknolojik imkanlar ile kullanılamadığını söylüyor
“DynEd’den haberdar mısınız?”
DynEd’i faydalı bulma oranı*
Hiç
yararlı
değil;
17%
Evet;
40%
Hayır;
60%
Kesinlikl
e
yararlı;
34%
Kısmen
yararlı;
49%
* DynEd’den haberdar olan öğrenciler arasında
Bulgu 5: Hem öğretmenler hem de öğrenciler İngilizce’nin
ilgi alanlarına göre öğretilmesi gerektiğini düşünüyor
Öğrencilerin İngilizce derslerini daha çok sevmelerini sağlayacak tedbirler
(Önem sırasına göre)
Öğrencilere göre
Öğretmenlere göre
İlgi alanları ile örtüşen bir biçimde
öğretilmesi
Yurtdışına seyahat veya orada yaşamak
Daha iyi İngilizce kitapları
Eğlenceli aktiviteler
Farklı sınıflarda farklı düzeyde İngilizce
öğretilmesi
Öğretmenin becerileri
İngilizce derslerinde daha sık yeni şeyler
öğrenmek
Akıllı tahta
İngilizce derslerinde grup çalışmalarının
olması
İlerideki eğitim için İngilizce’nin gerekli
olması
İngilizce öğretmeninin daha ilgili olması
Sosyal medya iletişimi
Projelerde yer almak
PC/Video oyunları
10. Kalkınma Planı yol gösterici olabilir
 Plan eğitim kalitesinin yükseltilmesi ve öğrenme oranlarının
arttırılmasını öngörüyor
 Yabancı dil eğitimine erken yaşta başlanması
 Eğitim sistemi ile işgücü piyasası arasında uyum sağlanması
 Sınıf temelli başarı düzeylerinin belirlenmesi
 Ulusal düzeyde çoklu değerlendirme ve denetleme mekanizması
 Öğretmen niteliklerinin arttırılması da öngörülüyor
 Öğretmenlik mesleğinin cazip hale getirilmesi
 Eğitim fakülteleri ile okullar arasında etkileşimin arttırılması
 Kişisel ve mesleki gelişimin sürekli teşvik edilmesi
 Kariyer gelişimi ve performansa dayalı bir yaklaşım
Sonuç
 Türkiye’de öğrenciler 1000 saat eğitim sonunda hala
başlangıç seviyesindeler
 İngilizce derslerini giderek daha az seviyorlar
 İngilizce eğitimini daha geniş bir kalkınma
çerçevesi içinde düşünmek gerekiyor
 10. Kalkınma Planı bu yönde atılmış önemli bir adım
 Rapora göre ne öğretmen niteliklerinden ne de
müfredattan kaynaklanan önemli bir belirleyici
var
 Sınıf içi dinamikler ve ders verme biçimi performansı
doğrudan etkiliyor
Download

Efsan Nas Ozen in Sunumu