24 PERŞEMBE 23 Ocak 2014
T.C. KONYA 6. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2012/12979 ESAS
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya, İli, Selçuklu İlçesi, Kayacık Köyü, M29A03A3D pafta, 22733 ada, 10 parselde kayıtlı 9.899,44m2 arsa
üzerinde bulunan "prefabrik fabrika ve arsası" olarak taşınmaz üzerinde "katılımcılara geri alım hakkı kaldırılarak tapu verilmesi
durumunda tapu kaydına taşınmazın icra yolu ile satışı dahil üçüncü kişilere devrinde OSEB’den uygunluk görüşü alınması zorunludur. Bu durumda eski katılımcının vermiş olduğu taahhütler yeni alıcı tarafından da aynen kabul edilmiş sayılır” açıklaması
bulunmaktadır.
Büyükkayacık Mah.3.Organize Sanayi Bölgesi 8.sokak no:21 Selçuklu Konya adresinde bulunan binanın bulunduğu Selçuklu
İlçesi 3.Organize Sanayi Bölgesi işyeri ve fabrika bölgesi konumunda bulunmaktadır. Bölgede altyapı çalışmaları tamamlanmış olup yapılaşma ise % 80 oranındadır. Gayrımenkulun yakın çevresinde sanayi tesisleri, fabrika ve idari binaları, sosyal tesis ve yeşil alanlar bulunmaktadır. İşyeri şehir merkezine, alışveriş merkezlerine ve toplu taşıma araçları duraklarına yakın konumda bulunmamaktadır. Kuzey doğu tarafında 3.km mesafede Konya Havaalanı, güneyinde; eski Tümosan motor fabrikası
bulunmaktadır. Binalar yaklaşık 8 yıllık olup prefabrik kolonlar üzerine çelik makaslarla kapatılan fabrika binası, idari bina ve
ilave tesislerden oluşmaktadır. Anagayrimenkul 9.899.44m2 yüzölçümlü arsa üzerinde olup tek kütle içerisinde üç ana bölüm
bulunmaktadır. Bunlar anafabrika binası, idari bina ve yan cephedeki ilave tesislerdir. Arsanın çevresi brüt beton bahçe duvarı ile çevrili olup binalar dışında kalan bahçe mesafelerinde çevre düzenlemesi, otopark ve ağaçlandırma yapılmış, giriş yolu
ve fabrika etrafındaki manevra alanları kilitli parke taşı ve sertleştirilmiş beton zemin ile kaplanmıştır. Anagayrımenkuldeki idari bölümde asansör bulunmakta olup binalar çekme mesafelerine uygun olarak inşa edilmemiştir. Fabrikanın arka bölümünde
bulunan üretim ve depolama bölümü: İmalatın gerçekleştiği 2.880 m2 alanlı fabrika kısmı içerisinde üretim bölümü ile anakütlenin içerisinde bölünmüş olarak bulunan ve 345.m2 lik Silolar bölümü, 225m2 lik hammade stok bölümü ve 115m2 lik depolama bölümünden oluşmaktadır. Prefabrik taşıyıcı kolonlar üzeri çelik makas çatı sistemli yapılan binanın dış cepheleri poliüretanlı alüminyum panel kaplama çatıları alüminyum yalıtımlı panel kaplamadır. Fabrika zemin betonu çift donatılı özel sertleştirilmiş şaplı tesfıye betonu kaplama duvarları ise poliüretan (siding 50mm) panel kaplamadır. Üretim ve depo bölümünden
bahçeye açılan büyük araç girişine uygun olan kapıları profil doğrama çerçeveli panel kaplamadır. Fabrikanın giriş kısmında
bulunan idari bina ve ofisler ve sosyal tesisler bölümünde ise: Anakütlenin giriş bölümünde bulunan prefabrik anayapı ve çatısı çelik makas şeklindeki; her katı 480 m2 alana oturacak şekilde 3 katlı olarak idari bina yönetim ve sosyal tesisler bölümü
yapılmıştır. Bu bölümün zemin katında;97m2lik giriş ve asansör ve merdivenin bulunduğu fuaye bölümü girişin sağ kısmında
55m2lik satınalma ve evrak bölümü, bu bölümün içinde de alüminyum doğramadan bölünmüş bir oda bulunmaktadır. 20m2lik
idari büro 13m2lik lavabo-WC ile yine13m2lik ısınma tesisat bölümleri bulunmaktadır. Yine zemin katın sol kısmında ise 96m2lik
showrom bölümü ve 15m2lik pazarlama bölümü ile yaklaşık 85 m2lik yemekhane ve mutfak bölümleri ile 10m2lik temizlik odası bölümleri bulunmaktadır. Üst katlara çıkan çelik merdivenin basamakları ve sahanlığı granit kaplama korkulukları alüminyum
doğramadır. Merdivenin orta kısmında ise asansör bulunmaktadır. İdari bölüm olan 1.katın fuaye kısmında danışma bölümü
bulunmakta yine girişe göre sağ tarafta 55m2lik etüt-proje-çizim odası, 20m2lik büro ve 14'er m2lik bay ve bayan lavabo-WC
bölümü bulunmaktadır. Sol kısımlarda ise 49m2lik genel müdür odası, 43m2lik müdür yardımcısı odası, 24 m2lik pazarlama
müdürü odası, 17m2lik arşiv odası ile 59m2lik yatırım ve arge odaları bulunmaktadır. Sosyal ve dinlenme bölümü olan 2.katın
sol bölümlerine yine 13m2lik erkek WC-lavabo, 7m2lik bayan lavabo-WCbölümü ve 4m2 lik temizlik depo odasıyla 30m2lik bay
mescit ile 21m2lik bayan mescit bölümleri bulunmakta sol kısımda ise 225m2lik seminer salonu ile 57m2lik dinlenme bölümleri bulunmaktadır. Fabrikanın batı cephesindeki bölümlerinde ise: Bu kısımda yine taşıyıcı kolonlarıda çelikten yapılmış çatısı çelik makas üzeri poliüretan alüminyum panel kaplamadan yapılan ek bölümler bulunmaktadır. Bunlardan; 135m2lik kapalı alana sahip kazan dairesi bölümü 68m2lik depo bölümü yine 68m2lik kompresör odası ile 68 m2lik kalıp odaları bulunmaktadır. Ayrıca yaklaşık 400 m2lik üstü kapalı ve önü açık olan malzeme yükleme ve boşaltma bölümü bulunmaktadır. 10m2 toplam alanlı girişteki danışma ve bekçi bölümü ise yığma sistemli tek katlı danışma zeminin giriş aksı ve çevresi traverten kaplama klube zemini laminant kaplamadır. Çatısı şıngıl çatı örtüsü yapılmıştır. Parselin giriş kısmı olan fabrikanın yol cephesinde ise otopark ile iyiderecede bahçe düzenlemesi ve yeşillendirme yapıldığı görülmektedir. 22733 ada, 10 parselde kayıtlı
9.899,44m2 alanlı arsa ve üzerine yapılmış olan anayapı ile içindeki idari ve sosyal bölümler ile diğer tüm ilave dış bölümlerin
tamamının, kullanılan malzemeleri, özellikleri, yıpranma payı, bulunduğu mevki, konumu, niteliği ve niceliği, şehir merkezine
uzaklığı, dosya içerisinde bulunan imar durumu, satışın ihale yolu ile yapılacak olması ve alım satım rayiçleri dikkate alınarak
keşif tarihindeki bedelinin;
10 parseldeki arsa:
9.899,44m2 x
80,00TL/m2 = 792.000,00-TL
Fabrikadaki brüt :
2.880,00m2 x 500,00TL/m2 = 1.441.000,00-TL
İdari bina brüt;
1.440,00m2 x 650,00TL/m2 = 936.000,00-TL
Diğer dışarıdaki binalar;
740,00m2 x 300,00TL/m2 = 222.000.00-TL
Çevre düzen beton ve kilitli parke (5800 x 15) = 87.000,00-TL olmak üzere toplam 3.478.000,00-TL dir. Taşınmaz Konya 3.Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yer aldığından 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun ve Uygulama yönetmeliğinin 109.maddesinin 5.bendinde "katılımcının borcundan dolayı satışına karar verilen gayrimenkullerin icra yolu ile satışı halinde;
iBakanlık ve OSB alacaklarının öncelikle ödenmesi koşulu ile, OSB'nin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip alıcılara veya kredi alacaklısı kuruluşa satış yapılabilir. "Satış ilanlarında kuruluş protokolünde yer alan katılımcı niteliklerine de yer
verilir. Yönetmeliğin 109.maddesinin 6.bendinde “Taşınmazların kredi alacaklısı kuruluşa satılması halinde, kredi alacaklısı
kuruluş, satın aldığı taşınmazı sadece bölgenin kuruluş protokolünde öngörülen nitelikleri sahip gerçek veya tüzel kişilere en
geç iki yıl içerisinde satmak ve aynı nitelikteki gerçek veya tüzel kişilere kiraya vermek zorundadır.” hükmüne amirdir. Kurulamayacak tesisler başlığını taşıyan madde 101'de ayrıntılı olarak bu tesisler sayılmış olup Konya 6.İcra Müdürlüğü'nün
2012/12979 E.sayılı dosyası içerisinde mevcuttur. Konya Organize Sanayi Bölgesinde bulunan taşınmazın icra yolu ile satışı
dahil üçüncü kişilere devrinde OSB'den uygunluk görüşü alınması zorunludur. OSB'de yer alacak katılımcıların sektör grupları: Gıda, dokunma giyim, orman, kağıt, basım, lastik, plastik, kimya, madeni eşya, petrokimya, petrol ürünleri, pişmiş kil ve çimento gereçleri, cam, demir ve çelik, demirdışı metaller, elektriksiz makinalar, tarım alet ve makinaları, meslek bilim ölçü kontrol ve optik donatımı imalatı, elektrikli makinalar, elektronik, karayolu taşıtları imalat, demiryolu taşıtlar imalat "Sanayidir. Daha fazla bilgi için Konya 3.Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünden bilgi alınabilir. Gayrimenkulun geniş evsafı dosyada mevuttur.
Taşınmazın satışına katılacakların OSB'DEN UYGUNLUK GÖRÜŞÜ ALARAK DOSYAMIZA İBRAZ ETMELERİ GEREKMEKTEDİR.
İMAR DURUMU : Bina imar durumuna göre ayrık yapı nizamına sahip, m3/m2 = 4 olacak şekilde imarlı olup, halen mevcut
kapalı alan, yapılabilecek kapalı alanın %70'i kadardır. İmar çapına göre; yaklaşma komşu yanbahçe mesafelerine uygun olarak yapılmamıştır. Etrafında aynı özelliklere sahip işyerleri bulunmaktadır.
Kıymeti : 3.478.000,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 12/03/2014 günü 10:00 -10:05 arası
2. Satış Günü : 07/04/2014 günü 10:00 -10:05 arası
Satış Yeri : Adalet Sarayı Akabe mah. Adalet Sarayı A Blok Zemin kat no:Z/20 mezat salonu Karatay/KONYA
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İli, Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, M29 A13 D3 A pafta 5753 ada 4 parselde kayıtlı 9613,00 m2 arsa vasıflı taşınmaz (üzerinde tapuda 216.000-TL bedel karşılığında 3 yıl müddetle kira sözleşmesi vardır başlama tarihi 10.05.2012)
Üzerinde bulunan "'betonharme karkas fabrika, depo ve iki katlı idari bina ve arsası” Konya İli Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, Konya-Ereğli Caddesi No: 59 Karatay Konya adresinde bulunan söz konusu taşınmaz Konya-Ereğli Caddesi kenarı sanayii ve fabrika bölgesi konumunda bulunmaktadır. Bölgcde alt yapı çalışmaları tamamlanmamış olup, yapılaşma ise % 20 oranındadır. Gayrımenkulun yakın çevresinde az sayıda sanayi tesisleri, fabrika ve idari binaları bulunmaktadır. İş yeri, şehir merkezine alışveriş merkezlerine ve toplu taşıma araçları duraklarına yakın konumda bulunmamaktadır. İşyeri Konya Ereğli Karayolu 5.km de olup anayola cephe konumdadır. Binalar yaklaşık 12 yıllık olup betonarme kolonlar üzerine çelik makaslarla kapatılan fabrika binası, idari bina ve ilave tesislerden oluşmaktadır. Ana fabrika olan mermer üretim ve depolama bölümü: İmalatın gerçekleştiği; 2.581 m2 alanlı fabrika kısmı içerisinde üretim bölümü ile ana kütlenin içerisinde arka kısımda bölünmüş olarak bulunan giyinme, soyunma, lavabo ve duşlarla, mutfak, yemekhane ve mescit bölümlerinin bulunduğu sosyal tesis bölümlerinden oluşmaktadır. Betonarme taşıyıcı kolonlar üzeri çelik makas ve çelik çatı sistemli yapılan binanın dış cepheleri; poliüretanlı alüminyum panel kaplama, çatıları alüminyum yalıtımlı panel kaplamadır. Fabrika zemin betonu; çift donatılı özel sertleştirilmiş şaplı tesfiye betonu kaplama, duvarlar ise poliüretan panel kaplamalıdır. Fabrikanın kapı ve pencere doğramalarının tamamı profil doğramadır. Fabrikanın içerisinde bulunan sosyal tesis bölümünde ise; zemin kat kısmında soyunma ve giyinme bölümleri, ustabaşı odası, lavabolar, WC’ler, duşlar ve teknik tamir ve bakım odası bulunmaktadır. Üstkatta ise mutfak,
yemekhane, mescit ve malzeme odası bulunmaktadır.
Parselin giriş kısmında bulunan idari bina ve ofisler bölümünde ise:
Parselin giriş bölümünde bulunan betonarme karkas yapı şeklindeki yapılan ve her katı 150m2 alana oturacak şekilde, iki kat-
lı toplam 300 m2 lik olarak, idari bina, yönetim ve sosyal bölümleri yapılmıştır. İdari binanın dış cephe ve merdivenleri ile korkuluklarının tamamı mermer kaplama yapılmıştır. Arka kısmındaki Müdür modası ve idari büro, lavabo WC ile yine bir mutfak
bölümleri buIunmaktadır. Bodrum katta ise; mutfak, mescit, malzeme deposu, toplantı bölümü kalorifer dairesi, lavabo-WCler
ve teknik labaratuar bulunmaktadır. İdari bölümün ısıtması kat kaloriferi ile sağlanmaktadır.
Fabrikanın doğu cephesindeki bölümlerinde ise : Bu kısımda yine taşıyıcı kolonları çelikten yapılmış çatısı çelik makas üzeri
poliüretan alüminyum panel kaplamadan yapılan 100 m2 lik ek depo bölümleri bulunmaktadır. Ayrıca yaklaşık 400 m2 lik üstü kapalı ve önü açık olan malzeme yükleme ve boşaltma bölümü bulunmaktadır. Parselin giriş kısmı olan fabrikanın yol cephesinde ise otopark ve idari binanın etrafı iyi derecede bahçe düzenlemesi ve yeşillendirme yapıldığı görülmekte olup, 5753
ada, 4 parselde kayıtlı 9.613,00m2 alanlı arsa ve üzerine yapılmış olan anayapılar ile içindeki idari ve sosyal bölümler ile diğer tüm ilave dış bölümlerin tamamının; kullanılan malzemeler, özellikleri yıpranma payı, bulunduğu mevki, konumu, niteliği ve
niceliği, şehir merkezine uzaklığı, dosya içerisinde bulunan imar durumu, satışın ihale yolu ile yapılacak olması ve alım satım
rayiçleri dikkate alınarak keşif tarihindeki bedelinin;
4 parseldeki arsa; 9.613,00 m2 x 40,00TL/m2 =384.500,00-TL,
Fabrika brüt; 2.581,00 m2 x 500,00TL/m2 = 1.290.500,00-TL
İdari Bina Brüt: 300.00 m2 x 600,00TL/m2 = 180.000.00-TL
Diğer dışarıdaki binalar; 500,00 m2 x 300,00TL/m2 = 150.000,00-TL
Çevre düzen beton ve kilitli parke (6.500 x 12) = 78.000,00-TL olup toplamda 2.083.000,00-TLdir.
Taşınmazda kıymet takdiri yapılan makineler ve elektrik tesisatı :
Mermer slim makinesi 3+8, marka-modeli belli değil faal durumda değeri 40.000-TL
Çok testereli boy ebatlama, marka-modeli belli değil faal durumda değeri 15.000-TL
Kenar düzleme makinesi, marka- modeli belli değil faal durumda değeri 10.000-TL
Mermer silim makinesi 3+8, marka - modeli belli değil faal durumda değeri 60.000-TL
Vakum makinesi, marka- modeli belli değil faal durumda değeri 5000-TLX4=20.000-TL
Yatay yarma makinesi, marka-modeli belli değil faal durumda değeri 20.000-TL
Sesemak katrak makinesi, faal durumda değeri 180.000-TL
Sesemak Köprü kesme makinesi, faal durumda değeri 50.000-TL
Esmaş Köprü kesme makinesi, faal durumda değeri 50.000-TL
Başkesme makinesi, marka-modeli belli değil faal durumda değeri 7.000-TL
Pah kırma makinesi, marka-modeli belli değil faal durumda değeri 7.000-TL
Pah cila makinesi devmak marka, faal durumda değeri 5000-TL
Esmaş baş kesme makinesi, faal durumda değeri 7.000-TL
Devmak kenar düzleme makinesi, faal durumda değeri 11.000-TL
Karo kenar düzleme devmak marka değeri 10.000-TL
Daewoo Forklift değeri 35.000-TL
Dormen Seyyar Jeneratör değeri 6.500-TL
Elektrik tesisatında bulunan 630 KVA trafo 18.000-TL, Giriş hücresi 7.500-TL, Trafo koruma hücresi 7.000-TL. dağıtım ve kompanzasyon panosu 25.000-TL. aydınlatma ve fabrika içi kuvvet tesisisatı 75.000-TL olmak üzere Elektrik Tesisatı ve malzeme
giderleri toplamı 132.500-TL ve makine ve tesisat toplamı 533.500-TL dir. Konya, Karatay, Tatlıcak Mah., M29A13D3A pafta,
5753 ada, 4 parselde kayıtlı taşınmazın anafabrika binası, idari bina ve arka cephedeki ilave tesisler değeri 2.083.000,00-TL,
Elektrik tesisatı ve malzeme giderleri toplamı 132.500.00-TL. Makine ve tesisat toplamı 533.500-TL olmak üzere taşınmazın
toplam değeri 2.749.000TL dir. Gayrimenkulun geniş evsafı dosyada mevcuttur.
İMAR DURUMU : Bina imar durumuna göre ayrık yapı nizamına sahip, E=030 ve H Maks=7.50 olacak şekilde sanayi alanına
imarlı olup, parseldeki kullanılacak alanın tamamı kullanılmıştır. İmar çapına göre; yapılaşma komşu yanbahçesine bitişik olarak yapılmıştır. Etrafında aynı özelliklere sahip az sayıda işyerleri bulunmaktadır.
Kıymeti : 2.749.000,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 12/03/2014 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 07/04/2014 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : Adalet Sarayı Akabe mah. Adalet Sarayı A Blok Zemin kat no:Z/20 mezat salonu Karatay/KONYA
Satış şartları : 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki
gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu arttırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci arttırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci arttırmadan sonraki beşinci günden, ikinci arttırma gününden önceki
gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu arttırmada malın tahmin edilen değerinin % 50sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartı ile en çok arttırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı
çıkmazsa satış talebi düşecektir.
Konya, Selçuklu, Köyü, M29A03A3D pafta, 22733 ada, 10 parselde kayıltı 9.899,44m2 arsa üzerinde bulunan "prefabrik fabrika ve arsası" olarak taşınmaz için, Konya 3.Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yer aldığından 4562 sayılı Organize Sanayi
Bölgeleri Kanununun ve Uygulama yönetmeliğinin 109.maddesinin 5.bendinde "katılımcının borcundan dolayı satışına karar
verilen gayrimenkullerin icra yolu ile satışı halinde; iBakanlık ve OSB alacaklarının öncelikle ödenmesi koşulu ile, OSB’nin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip alıcılara veya kredi alacaklısı kuruluşa satış yapılabilir." Satış ilanlarında kuruluş
protokolünde yer alan katılımcı niteliklerine de yer verilir. Yönetmeliğin 109.maddesinin 6.bendinde "Taşınmazların kredi alacaklısı
kuruluşa satılması halinde, kredi alacaklısıs kuruluş, satın aldığı taşınmazı sadece bölgenin kuruluş protokolünde öngörülen nitelikleri sahip gerçek veya tüzel kişilere en geç iki yıl içerisinde satmak ve aynı nitelikteki gerçek veya tüzel kişilere kiraya vermek zorundadır." hükmüne amirdir. Kurulamayacak tesisler başlığını taşıyan madde 101 "de ayrıntılı olarak bu tesisler sayılmış
olup Konya 6.İcra Müdürlüğü'nün 2012/12979 E.sayılı dosyası içerisinde mevcuttur. Konya Organize Sanayi Bölgesinde bulunan taşınmazın icra yolu ile satışı dahil üçüncü kişilere devrinde OSB'den uygunluk görüşü alınması zorunludur. OSB’de yer alacak katılımcıların sektör gurupları: "Gıda, dokunma giyim, orman, kağıt, basım, lastik, plastik, kimya, madeni eşya, petrokimya,
petrol ürünleri, pişmiş kil ve çimento gereçleri, cam, demir ve çelik, demirdışı metaller, elektriksiz makinalar, tarım alet ve makinaları, meslek bilim ölçü kontrol ve optik donatımı imalatı, elektrikli makinalar, elektronik, karayolu taşıtları imalat, demiryolu taşıtlar imalat "Sanayidir. Daha fazla bilgi için Konya 3.Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünden bilgi alınabilir.
Taşınmazın satışına katılacakların OSB'DEN UYGUNLUK GÖRÜŞÜ ALARAK DOSYAMIZA İBRAZ ETMELERİ GEREKMEKTEDİR.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. (Nakit olarak yatırılacak teminatlarda ihaleye katılmak isteyenlerin taşınmazın değerinin %20 sini Konya 6.İcra Müdürlüğünün Konya Vakıflar Bankası Adliye Sarayı Şubesinde bulunan 007290495037 nolu hesaba ihale saatinden önce yatırılması, dekontunu ihale sırasında ibraz etmeleri) Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından
doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakİarı tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif
ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. Adına tebligat çıkartılıp bila tebliğ dönen ilgililerin ve İİK.nın 127.maddesine göre SATIŞ İLANININ TEBLİĞ
ADRESLERİ TAPUDA KAYITLI OLMAYAN ALAKADARLARA GÖNDERİLEN TEBLİGATLARIN TEBLİĞ İMKANSIZLIĞI HALİNDE İŞ BU SATIŞ İLANI VE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILAN İLAN "ELEKTRONİK ORTAMDA İLAN YAPILMIŞTIR"
TEBLİĞ YERİNE GEÇER.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin
2012/12979 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.12/01/2014
(İİK m. 126) (*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
Basın: 3578 www.bik.gov.tr
T.C. HALFETİ İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2012/11 TLMT.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: Şanlıurfa İli, Halfeti İlçesi, Kayalar Köyü, Sağırkaya
mevkii 137 Parselde kâyıtlı tarla vasıflı taşınmazdır. Taşınmaz sağır kaya mevkisinde bulunmaktadır. Taşınmaz sulanmayan kuru tarım arazisidir. Taşınmaz 25-30 arasında değişen antep fıstığı ağaçları bulunmaktadır. Antep fıstığı yetiştiriciliği için oldukça elverişli bir yapıdadır.
İklim özelliği gereği yazları sıcak ve kurak kışları soğuk ve az yağışlıdır. Yörede nispi nem
oranının ve yağışın aylara göre dağılımının tarımsal açıdan uygun olmaması verimliliği düşüren önemli bir unsundur. Taşınmazın toprak yapısı, ağaçların verim kabiliyeti, topoğrafik durumu, ekoloji ve bölge koşulları göz önünde bulunduğunda arazinin 1 dekar tahmini değerinin
12.000 TL olduğu, arazinin toplam büyüklüğü 16.400,00 M2'dir. Taşınmazın toplam değeri
196.800.TL olduğu ancak borçlu Mehmet Emin FUTSİ' (Müslüm oğlu) na tekabül eden hisse
miktarı 615,00 M2'dir.
Adresi : Kayalar Köyü Sağırkaya Mevkii - HALFETİ/Ş.URFA
Yüzölçümü : 16.400,00M2 - Arsa Payı : 3/80 - Hisseli - İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 7.380,00 TL
KDV Oranı :%18- Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydının aynıdır.
1. Satış Günü : 24/02/2014 günü 15:00 - 15:10 arası
2. Satış Günü : 21/03/2014 günü 15:00 - 15:10 arası
Satış Yeri : HALFETİ ADLİYE SARAYI BAHÇESİ ÖNÜNDE
2 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ : Şanlıurfa İli, Halfeti İlçesi, Kayalar Köyü, Sağırkaya
mevkii 138 Parselde kayıtlı tarla ve fıstıklık vasıflı taşınmazdır. Taşınmaz sağır kaya mevkisinde bulunmaktadır. Taşınmaz sulanmayan kuru tarım arazisidir. Taşınmaz 25-30 arasında
değişen antep fıstığı ağaçları bulunmaktadır. Antep fıstığı yetiştiriciliği için oldukça elverişli bir
yapıdadır. İklim özelliği gereği yazları sıcak ve kurak kışları soğuk ve az yağışlıdır. Yörede
nispi nem oranının ve yağışın aylara göre dağılımının tarımsal açıdan uygun olmaması verimliliği düşüren önemli bir unsurdur. Taşınmazın toprak yapısı, ağaçların verim kabiliyeti, topoğrafik durumu, ekoloji ve bölge koşulları göz önünde bulunduğunda arazinin 1 dekar tahmini
değerinin 12.000 TL olduğu arazinin toplam büyüklüğü 30.800 M2'dir. Taşınmazın toplam değeri 369.600,00.TL olduğu ancak borçlu Mehmet Emin FUTSİ' (Müslüm oğlu) na tekabül eden
hisse miktan 7.700,00 M2'dir.
Adresi : Kayalar Köyü Sağırkaya Mevkii - HALFETİ/Ş.URFA
Yüzölçümü : 30.800,00 m2 - Arsa Payı : 2/8 - Hisseli - İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 92.400,00 TL
KDV Oranı :%18- Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydının aynıdır.
1. Satış Günü : 24/02/2014 günü 15:20- 15:30 arası
2. Satış Günü : 21/03/2014 günü 15:20- 15:30 arası
Satış Yeri : HALFETİ ADLİYE SARAYI BAHÇESİ ÖNÜNDE
3 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ : Şanlıurfa ili, Halfeti ilçesi, Kayalar Köyü, Sağırkaya
mevkii 166 Parselde kâyıtlı Bağ vasıflı taşınmazdır. Taşınmaz sağır kaya mevkisinde bulunmaktadır. Taşınmaz sulanmayan kuru tarım arazisidir. Taşınmaz üzerinde 15-20 arasında değişen antep fıstığı ağaçları bulunmaktadır. Antep fıstığı yetiştiriciliği için oldukça elverişli bir yapıdadır. İklim özelliği gereği yazları sıcak ve kurak kışları soğuk ve az yağışlıdır. Yörede nispi nem oranının ve yağışın aylara göre dağılımının tarımsal açıdan uygun olmaması verimli-
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
liği düşüren önemli bir unsurdur. Taşınmazın toprak yapısı, ağaçların verim kabiliyeti, topoğrafik durumu, ekoloji ve bölge koşulları göz önünde bulunduğunda arazinin 1 dekar tahmini
değerinin 10.000 TL olduğu arazinin toplam büyüklüğü 25.200 M2'dir. Taşınmazın toplam değeri 252.000.00.TL olduğu ancak borçlu Mehmet Emin FUTSİ' (Müslüm oğlu) na tekabül eden
hisse miktarı 2.835,00 M2'dir.
Adresi : Kayalar Köyü Sağırkaya Mevkii - HALFETİ/Ş.URFA
Yüzölçümü : 25.200,00 m2 - Arsa Payı : 9/80 -Hisseli - İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 28.350,00 TL
KDV Oranı %18 - Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydının aynıdır.
1. Satış Günü : 24/02/2014 günü 15:40- 15:50 arası
2. Satış Günü : 21/03/2014 günü 15:40- 15:50 arası
Satış Yeri : HALFETİ ADLİYE SARAYI BAHÇESİ ÖNÜNDE
Satış şartları: 1 - İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10)
günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları
alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz
ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133
üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak
sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul
olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil
olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları,
başkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/11 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 16/01/2014
HALFETİ MERKEZ ZİRAAT BANKASI MERKEZ ŞUBESİ
29273155-5001 NOLU HESAP
(İİK m. 126) (*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
Basın: 3945 www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C. SİVAS 1. ASLİYE HUKUK
MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2014/19 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER
: SİVAS MERKEZ KALEARDI MAHALLESİ
PAFTA NO :
ADA NO : 317
PARSEL NO : 9
VASFI : AVLULU AHŞAP EV
YÜZÖLÇÜMÜ: 150,53-M2
MALİKİN ADI VE SOYADI : HAMDİ ÜNALMIŞER.
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: SİVAS
BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin
tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2014/19 Esas sayısında dava açılmıştır. İlan tarihinden itibaren 30 gün süre içerisinde, tebligat veya ilan
tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine idari yargıda
iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri. Açılacak davalarda husumetin Sivas
Belediye Başkanlığına yöneltileceği. İlan tarihinden itibaren 30 gün süre içerisinde, kamulaştırma işlemine
karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği. Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Sivas Ziraat Bankası Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, duruşmanın
11.02.2014 günü saat 10.00- bırakıldığı hususları,
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4.
bendi uyarınca ilan olunur. 9.1.2014
Basın: 4074 www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
Download

tc halfeti icra dairesi taşınmazın açık artırma ilanı tc sivas 1. asliye